ARALING PANLIPUNAN

Report
Inihanda ni Dr. Loreta B. Torrecampo
ANO ANG ARALING PANLIPUNAN?
 Ito ay pag-aaral ng mga tao at grupo, komunidad at
lipunan, kung paano sila namuhay at namumuhay,
ang kanilang ugnayan at interaksyon sa kapaligiran
at sa isa’t isa, ang kanilang paniniwala at kultura
upang makabuo ng pagkakakilanlan bilang Pilipino,
tao at miyembro ng lipunan at mundo at maunawaan
ang sariling lipunan at ang daigdig, gamit ang mga
kasanayan sa pagsasaliksik, pagsisiyasat, mapanuri at
malikhaing pag-iisip, matalinong pagpapasiya, likaskayang paggamit ng pinagkukunang-yaman at
mabisang komunikasyon
PAMANTAYAN NG PAGKATUTO SA SIBIKA AT
KULTURA (I-III)
 Nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa;
may pagmamalaki sa mga pambansang
pagkakakilanlan; nagtatamasa ng mga karapatan at
gumaganap ng mga tungkulin bilang Pilipino; may
positibong saloobin tungo sa paggawa; may kakayahan
sa pangangalaga sa kapaligiran; at may kasanayang
makatugon sa mga hamon ng pagbabago ng daigdig
PAMANTAYAN NG BAWAT YUGTO (K-3)
 Naipamamalas ang panimulang pag-unawa at
pagpapahalaga sa sarili, pamilya, paaralan at
komunidad at mga batayang konseptong
pagpapatuloy at pagbabago, distansya at direksyon
tungo sa pagbuo ng kamalayan tungkol sa sarili at
kapaligiran bilang kasapi ng isang lipunan na may
karapatan at pananagutan sa sarili sa kapwa at
kapaligiran
INAASAHANG BUNGA SA UNANG
BAITANG (SIBIKA AT KULTURA I )
 Nagkakaroon ng kamalayan bilang Pilipino na may
paniniwala sa Diyos at pagpapahalaga sa kagandahan
at kalikasan ng bansa at sa mga karapatang tinatamasa
at mga tungkuling dapat gampanan bilang kasapi ng
mag-anak, pamayanan at bansa.
GRADE LEVEL STANDARD (GRADE I)
 Naipamamalas ang kamalayan bilang batang Pilipino
at kasapi ng pamilya at paaralan at pag-unawa sa
batayang konseptong pagpapatuloy at pagbabago,
distansya at direksyon at ang pagpapahalaga sa
kapaligiran ng tahanan at paaralan.
PAKSA SA SIBIKA AT KULTURA I
 Pambansang Pagkakakilanlan
 Pambansang Pagkakaisa
 Pambansang Katapatan
PAKSA SA ARALING PANLIPUNAN
GRADE I
 Ako ay Natatangi
 Ang Aking Pamilya
 Ang Aking Paaralan
 Ako at Aking Kapaligiran
BILANG NG ORAS SA PAGTUTURO
40 Minuto sa Loob ng Limang (5) Araw
MGA TEMA
 Tao, Kapaligiran at Lipunan
 Panahon, Pagpapatuloy at Pagbabago
 Kultura, Pagkakakilanlan at Pagkabansa
 Karapatan, Pananagutan at Pagkamamamayan
MGA NILALAMAN NG MODYUL
YUNIT I: AKO AY NATATANGI
PANIMULA
Sa yunit na ito matutuklasan ng mga mag-aaral ang
iba’t-ibang bagay na nagpapakilala sa kanilang sarili
at nagpapatunay na sila ay natatangi. Mauunawaan
din nila ang konsepto ng pagbabago at pagpapatuloy
sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanilang sariling
buhay at paghahambing nito sa buhay ng kanilang
mga kamag-aral. Mapapahalagahan din nila ang
kanilang sarili bilang bata na may taglay na
natatanging katangian at pangarap.
MGA PANIMULA
Unang Markahan- 13 layunin-Pagkilala sa Sarili
*
Nasasabi ang batayang impormasyon tungkol
sa sarili: pangalan,kaarawan, edad, tirahan,
paaralan
*
Naipakikilala ang sarili sa pamamagitan ng
larawan (self-portrait)
*
Nakagagawa ng simpleng graphic organizer ng
batayang impormasyon
*
Nasasabi ang sariling pangangailangan
*
Nailalarawan at naiguguhit ang pansariling
kagustuhan tulad ng: paboritong kapatid,
kamag-anak, kulay, pagkain, damit, laruan, lugar
Unang Markahan-Ang Aking
Kwento
 *Nakabubuo ng inilarawang timeline tungkol sa




sariling buhay
*Nababasa ang timeline at nakapagsasalaysay ng
buhay base rito
*Nakapagsasaayos ng mga larawan ayon sa
pagkakasunod-sunod
*Naipakikita ang mga pagbabago sa buhay at sa
personal na gamit mula noong sanggol hanggang sa
kasalukuyang edad
*Naihahambing ang sariling kwento o karanasan ng
mga kamag-aral
Unang Markahan-Pagpapahalaga
sa Sarili
 *Nakagagawa ng collage o scrapbook ng mga
larawan o bagay na nagpapakilala sa sarili
 *Nakapagsasaad ng mga pangarap o ninanais para
sa sarili sa pamamagitan ng graphic organizer
 Naipaliliwanag kung bakit mahalaga ang mga
personal na pagnanais para sa sarili
MGA KASANAYANG MALILINANG
Komunikasyon
- Pagbabahagi ng impormasyon
-Pagsasalaysay
-Pakikinig sa paliwanag, kwento at salaysay
-Pakikipanayam
- Pagguhit
Mapanuring Pag-iisip
-pagsusuri
-paghahambing
-pagbubuo ng timeline
Malikhaing Pag-iisip
-paggawa ng collage
-pagguhit
Pagpapahalaga
-paggalang sa paniniwala at damdamin
ng
kapwa
-pakikiisa ng mga pangkatang Gawain
-pagtapos sa gawain sa takdang-oras
Paglahok
-
-pagsasadula
-paglalaro
-pagsali sa talakayan
YUNIT 2: ANG AKING PAMILYA
Sa yunit na ito matutuklasan ng mga mag-aaral ang
kanilang ugnayan sa mga grupong kanilang
kinabibilangan. Pangunahin sa mga grupong ito
ang kanilang pamilya. Matutukoy at mailalarawan
rin nila ang mga kasaping bumubuo sa kanilang
pamilya at ang iba’t ibang gawain ng mga kasapi.
Mapapahalagahan din nila ang pagsunod sa iba’t
ibang ibang alituntunin ng pamilya.
IKALAWANG MARKAHAN
LAYUNIN-25- Pagkilala sa mga
Kasapi ng Pamilya
 Natutukoy ang mga kasapi ng pamilya
 Nailalarawan ang bawat kasapi sa pamamagitan ng
isang likhang sining
 Naipakikita ang iba’t ibang papel na ginagampanan ng
bawat kasapi ng pamilya sa pamamagitan ng isang
concept map o graphic organizer
 Nakabubuo ng sariling kwento tungkol sa pang-arawaraw na gawain ng mga kasapi ng pamilya
IKALAWANG MARKAHAN- Ang
Kwento ng Aking Pamilya
 *Nakagagawa ng family tree at/o album ng pamilya
 *Nakabubuo ng inilarawang timeline ng mga





mahahalagang pangyayari sa buhay ng pamilya
*Nakapagsasalaysay ng kwento ng pamilya batay sa
timeline
*Natutukoy ang mga nagbago at patuloy na tradisyon
o nakagawiang gawain ng pamilya
*Napaghahambing ang mga tradisyon at nakagawiang
gawain ng pamilya noon at ngayon
*Nakapaghahambing ng kwento ng sariling pamilya
sa kwento ng pamilys ng mga kamag-aral
*Napahahalagahan ang pagkakatulad at pagkakaiba
ng mga pamilya
IKALAWANG MARKAHAN-Mga
Alituntunin sa Pamilya
 *Nakatutugon sa iba-ibang sitwasyon sa pang-araw




araw na buhay ng pamilya
*Nahihinuha ang mga alituntunin ng pamilya na
tumutugon sa iba-ibang sitwasyon ng pang-araw-araw
na buhay ng pamilya
*Naikakategorya ang iba’t ibang alituntunin ng
pamilya
*Nauunawaan ang batayan ng mga alituntunin ng
pamilya
*Naihahambing ang alituntunin ng sariling pamilya
sa alituntunin ng pamilya ng mga kamag-aral
*Napahahalagahan ang pagtupad sa mga alituntunin
ng pamilya
IKALAWANG MARKAHANPagpapahalaga sa Pamilya
 *Nakapakikinig ng kwento tungkol sa pamilya
 *Nakaguguhit ng larawan ng sariling pamilya upang
makabuo ang klase ng malaking mosaic
 *Nailalarawan ang batayang pagpapahalaga ng
pamilya at nabibigyang katwiran ang pagtupad sa mga
ito
 *Nakikilala ang mga pagpapahalaga ng iba’t ibang
pamilya
IKALAWANG MARKAHANPagpapahalaga sa Pamilya
 *Naihahambing ang mga pagpapahalaga ng iba’t ibang
pamilya
 *Nakalalahok sa pagbuo ng consensus sa klase tungkol
sa pagpapahalaga sa pamilya
 *Nakapagbibigay ng halimbawa ng ugnayan ng
sariling pamilya sa ibang pamilya
 *Nakabubuo ng paglalahat tungkol sa kabutihan ng
mabuting pag-uugnayan ng sariling pamilya sa iba
pang pamilya
MGA KASANAYANG MALILINANG
KOMUNIKASYON
 Pagbabahagi ng impormasyon
 Pagsasalaysay
 Pakikinig sa paliwanag, kwento at salaysay
 Pakikipanayam
 Pagsusulat/pagbuo ng liham
 Pagsusulat ng impormasyon sa chart
MAPANURING ISIP
 Pagsusuri
 Paghahambing
 Pagbubuo ng timeline
 Pagbubuo ng bar graph
 Pagpapangkat ng mga impormasyon
 Pagsusuri ng mga larawan
MALIKHAING PAG-IISIP
 Paggawa ng puppet
 Pagguhit
 Paggawa ng family tree
 Paggawa ng mosaic
PAGPAPAHALAGA
 Pagkilala sa mahahalagang bahaging ginagampanan
ng bawat kasapi ng pamilya
 Paggalang sa paniniwala at damdamin ng kapwa
 Pakikiisa sa mga pangkatang gawain
 Pagtapos sa gawain sa takdang oras
PAGLAHOK
 Paglalaro
 Pakikilahok sa talakayan
 Pagbabasa/pagbibigkas ng tula
 Pag-awit
 Pagsasadula
YUNIT 3
ANG AKING PAARALAN
 PANIMULA
Sa yunit na ito masasabi ng mga mag-aaral na ang paaralan ang isa
sa mga pangunahing grupong kinabibilangan niya. Masasabi nila
na ang bawat kasapi ng paaralan ay nagtutulungan upang
mahubog ang kaisipan at kakayahan ng mga mag-aaral. Kaugnay
nito, mabibigyang-halaga ng bawat mag-aaral ang kapaligiran ng
kanilang paaralan na nagsisilbing pangalawang tahanan nila.
Mapahahalagahan din sa yunit na ito ang kakayahan ng mga magaaral na matukoy at makasunod sa iba’t ibang alituntunin ng
paaralan para sa pagpapanatili ng kaayusan at masayang
pagsasamahan ng mga kasapi- isa sa mga unang hakbang sa
paghubog ng isang mabuting mamamayan.
Mauunawan ang konsepto ng pagbabago at
pagpapatuloy sa pamamagitan ng paghahambing ng
kasalukuyan at dating kalagayan ng paaralan.
Sa huli, mapahahalagahan ng mga mag-aaral ang
kanilang pag-aaral at ang papel na ginagampanan ng
kanilang paaralan sa pagpapaunlad ng kanilang
kaalaman at kasanayan.
LAYUNIN-19
IKATLONG MARKAHAN
Pagkilala sa Aking Paaralan
 Nasasabi ang batayang impormasyon tungkol sa
sariling paaralan:pangalan nito, lokasyon, mga bahagi
nito at taon ng pagkatatag nito/edad
 Ang Kwento ng Aking Paaralan
 Nailalarawan ang ang timeline ng paaralan o album ng
mga larawan ng paaralan sa iba’t ibang panahon
 Ako Bilang Mag-aaraL;
 Nasasabi kung bakit nag-aaral
IKATLONG MARKAHAN
 Mga Alituntunin sa Silid-Aralan
 Nasasabi ang mga alituntunin sa silid-aralan at
nabibigyang katwiran ang pagtupad nito
 Pagpapahalaga sa Paaralan
 Nakagagawa ng kwento o larawan tungkol sa batang
nag-aaral at hindi nag-aaral
MGA KASANAYANG MALILINANG
KOMUNIKASYON
 Pagbabahagi ng mga impormasyon
 Pagsasalaysay
 Pakikinig sa paliwanag, kwento at salaysay
 Pakikipanayam
 Pagsusulat/Pagbubuo ng liham
 Pagsusulat ng impormasyon sa tsart
MAPANURING PAG-IISIP
 Pagsusuri
 Paghahambing
 Pagbubuo ng timeline
 Pagbubuo ng graphic organizer
 Pagpapangkat ng mga impormasyon
 Pagsusuri ng mga larawan
 Pagbubuo ng hinuha
MALIKHAING PAG-IISIP
 Pagguhit
PAGPAPAHALAGA
 Pagkilala sa mahalagang bahaging ginagampanan ng
paaralan sa sariling buhay
 Paggalang sa paniniwala at damdamin ng kapwa
 Pakikiisa sa mga pangkatang gawain
 Pagtapos sa gawain sa takdang oras
PAGLAHOK
 Paglalaro
 Pagbabasa/pagbibigkas ng tula
 Pag-awit
 Pakikilahok sa talakayan
YUNIT 4. AKO AT ANG UGNAYAN
NG AKING PAMILYA AT PAARALAN/
AKO AT ANG AKING KAPALIGIRAN
PANIMULA
 Sa yunit na ito, mapapalawak ang pag-unawa ng mga magaaral tungkol sa kahalagahan ng ugnayan ng mga
pangunahing grupo o samahang kinabibilangan niya.
 Malaking bahagi ng yunit na ito ay nakatuon sa pag-aaral
ng mga batayang konsepto sa heograpiya. Masisiyasat nila
ang kapaligiran ng kanilang tirahan at paaralan. Sa
pamamagitan nito, malilinang nila ang ilan sa mga
pangunahing kasanayan sa paggawa at paggamit ng mapa
upang matukoy, mahanap at masabi ang mga pamilyar na
lugar sa paligid ng kanilang tirahan at paaralan.
 Sa mga aralin sa yunit 4, magkakaroon ng kamalayan
ang mga mag-aaral tungkol sa kahalagahan ng
ugnayan ng mga pangunahing grupong kanilang
kinabibilangan. Mauunawaan din nila ang paguugnayan, pag-aasahan, at pagtutulungan ng pamilya
at paaralan upang matugunan ang kanilang mga
pangangailangan at kagustuhan.
LAYUNIN-11
 IKA-APAT NA MARKAHAN- Ako at ang aking
Tahanan at Paaralan
 Nakagagawa ng mapa ng bahay
 Natutukoy ang nilalaman at gamit sa bahay at klasrum
at kung saan ang mga ito matatagpuan ang mga ito
(kanan, kaliwa, itaas, ibaba, harapan at likuran)
 Nakagagawa ng mapa ng klasrum at natutukoy ang
distansya ng mag-aaral sa ibang bagay dito
IKA-APAT NA MARKAHAN
Pangangalaga sa Kapaligiran
 *Naiguguhit ang iba’t ibang paraan ng pangangalaga sa
kapaligiran
 *Naikakategorya ang mga gawain at ugali na
nakatutulong at nakasasama sa kapaligiran
 *Naisasagawa ang mga paraan ng pangangalaga sa
kapaligiran
MGA KASANAYANG MALILINANG
 KOMUNIKASYON
 Pagbabahagi ng impormasyon
 Pagsasalaysay
 Pakikinig sa paliwanag, kwento at salaysay
 Pagsulat ng impormasyon sa tsart
 Mapanuring Pag-iisip
 Pagsusuri
 Paghahambing
 Pagpapangkat ng mga impormasyon
 Pagsusuri ng mga larawan
 Pagbubuo ng hinuha
Malikhaing Pag-iisip
Paggawa ng mapa
Pagguhit
 Pagpapahalaga
 Pagkilala sa ugnayan ng pamilya at paaralan



Paggalang sa paniniwala at damdamin ng kapwa
Pakikisaya ng mga pangkatang gawain
Pagtapos sa gawain sa takdang oras
 Paglahok


Paglalaro
Pakikilahok sa talakayan, Pag-awit
HULAAN ANG MGA GAWAING ITO

 LGOCELA
- PINAGSAMASAMANG LARAWAN NA
NAGPAPAKITA NG ISANG
MALAKING IDEYA
Isa pa…….
____ H___R____D___S
 Ito ay pagpapahula ng isang
bagay sa pamamagitan
lamang ng paggawa ng aksyon
nang hindi nagsasalita
Halika ire pa
 Ipinakikita sa atin ng isang
 T_____________E
kung kailan
naganap ang mga pangyayari
at kung anu-ano ang mga
bagay na nagbago
Kaya mo pa ito!!!!

 Isa itong paraan nang
pagbabahagi at pagsasaayos ng
mga ideya sa isang malikhaing
paraan. GO
Ang Aking Mga Paboritong Bagay
Dagdagan pa natin???
 Ito ay pagpapakita ng pagkakatulad at
pagkakaiba ng mga bagay, tao at iba pa
 Halimbawa:
Mga
Alituntunin
na
Ipinapatupad
ng Pamilya
Santos
Magkatulad
na
Alituntunin
ng aming
Pamilya
Mga
Alituntunin
na
Ipinapatupad
ng Pamilya
Dimagiba
Huli na ito kapatid
Ano ang tawag sa pinagdikit-dikit
na larawan o bagay upang
makabuo ng isang hugis o
pattern???
Banghay-Aralin
 I. Layunin
II. Paksang Aralin
 A. Tema
 B. Sanggunian
 C. Konsepto
 D.Kagamitan
 E. Integrasyon
 III. Pamamaraan
 A. Panimulang Gawain

Pamukaw Siglang Gawain
B. Panlinang na Gawain
1. Paunang Pagtataya /Pagganyak
2. Paglalahad
3. Pagtalakay
4. Paglalahat
5. Paglalapat
6. Pagpapahalaga
IV. Panghuling Pagtataya
V. Kasunduan
 AKO AY GURO NA K-12 SUPPORTER
 UMULAN BUMAGYO
 AYOS LANG
 BASTA BATANG PILIPINO
 AKING PAGLILINGKURAN
 DAHIL MAHAL KO ANG AKING
BAYAN

similar documents