هدف راهکار موفقیت در کنکور آمار

Report
‫آشنايي با رشته‬
‫آمارزيستي‬
‫مقطع كارشناس ي ارشد‬
Biostatistics
OMID KIANI
Master Student of Biostatistics
Department of Biostatistics
Mashhad University of Medical Sciences (MUMS)
‫امید کیانی‬
‫دانشجوي كارشناس ي ارشد آمار زيستي‬
‫گروه آمار زیستی‬
‫دانشگاه علوم پزشكي مشهد‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪‬‬
‫بخش اول‬
‫‪ ‬نحوه ادامه تحصيل‬
‫‪ ‬دروس و محتواي كلي‬
‫‪ ‬كاربردها و وضعيت شغلي‬
‫‪ ‬چه كساني در اين رشته موفق‬
‫خواهند بود؟‬
‫‪ ‬بخش دوم‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نحوه ی شرکت در آزمون‬
‫ظرفيت ها‬
‫درصد های پذیرفته شدگان‬
‫منابع آزمون‬
‫نحوه ی ادامه تحصیل مقطع ارشد آمار‬
‫آمار اقتصادی و اجتماعی‬
‫آمار محض‬
‫آمار بیمه‬
‫وزارت علوم‬
‫آمار زیستی‬
‫وزارت بهداشت‬
‫آمار محض یا آمار زیستی‬
‫‪ ‬تفاوت در نوع سواالت این دو کنکور‬
‫‪ ‬تفاوت در دروس مقطع ارشد‬
‫‪ ‬به طور كلي فردي كه در گرايش آمار زيستي فعالیت میكند‬
‫به سمت پژوهشها و تحقیقات پزشكي سوق داده میشود‬
‫چرا كه فلسفه وجودي اين رشته نیز بر اساس تربیت‬
‫افرادي است كه بتوانند در تیمهاي تحقیقاتي حضور داشته و‬
‫فعالیت نمايند‬
‫چرا آمار زیستی‬
‫‪ ‬با توجه به اينكه تعداد فارغ التحصیالن اين رشته در ايران‬
‫نسبت به تقاضاي بازار كاري آن بسیار اندك است‪،‬‬
‫مي توان گفت براي افرادي كه به زمینه هاي كاربردي و‬
‫پژوهشي علم آمار عالقه مندند اين رشته میتواند چه به‬
‫لحاظ مالي و چه به لحاظ روحي و رواني آرمان شهر‬
‫مد نظر آنان باشد‪.‬‬
‫دروس و محتواي كلي دوره ارشد آمار زیستی‬
‫‪ ‬در يك تعريف كلي‪ ،‬مقطع ارشد آمارزيستي به يادگيري بیشتر نرم افزارهای‬
‫آماری‬
‫و كاربرد روشهاي آماري در علوم پزشكي میپردازد‬
‫تا فارغ التحصیل این رشته توانایی انجام تحقیقات آماری در زمینه ی پزشکی و‬
‫زیستی را داشته باشد‬
‫‪ ‬روشهاي آمار زيستی‬
‫‪ ‬رگرسیون ‪ -‬طرح آزمایشها‬
‫‪ ‬نمونه گيری‬
‫‪ ‬آمار ناپارامتري‬
‫‪ ‬طرح و تحليل كارآزماييهاي بالينی‬
‫‪ ‬تحليل چند متغيره‬
‫‪ ‬اصول و روشهای اپيدميولوژی‬
‫‪ ‬اصول جمعيت شناس ي پزشكي‬
‫‪ ‬تحليل داده هاي بقاء‬
‫دروس و محتواي كلي دوره ارشد آمار زیستی‬
‫‪ ‬فضاي اين رشته به سمت دروس پزشكي ميرود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫يك متخصص آمارزيستي بايستي بر روي اكثر بيماريها و مفاهيم پزشكي تسلط‬
‫داشته باشد‬
‫‪ ‬هدف از ارائه دروس اين دوره تربيت افرادي است كه هم به مسائل‬
‫پزشكي و هم به روشهاي آماري تسلط داشته باشند‬
‫كاربردها و وضعيت شغلي‬
‫‪ ‬آموزش ي‬
‫‪ ‬دستيار (‪ - )Assistance‬دانشگاههاي تيپ يك‬
‫‪ ‬عضو هيئت علمي ‪ -‬دانشگاههاي تيپ دو به پايين‬
‫‪ ‬تحقيقاتي‬
‫‪ ‬مراكز تحقيقاتي مشاوره آماري در پژوهشها و تحقیقات پزشكي‬
‫عضو تیم تحقیقاتي گروههاي پژوهشي و مراكز‬
‫تحقیقاتي وابسته به وزارت بهداشت‬
‫‪ ‬مشاوره آماري پايان نامه ها‬
‫‪ ‬داوري مقاالت ارائه شده در كنفرانس ها يا مجالت‬
‫‪ ‬مهندس کنترل کیفیت آماری کارخانه جات (آمار‬
‫صنعتی؟)‬
‫‪ ‬تاسیس شرکت آماری ؟‬
‫چه كساني در اين رشته موفق خواهند بود؟‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫عالقهمند به زمينه كاربردي آمار باشند‬
‫عالقهمند به فعاليتهاي تحقيقاتي باشند‬
‫با فعاليت در حيطه مباحث پزشكي مشكلي نداشته باشد‬
‫‪‬‬
‫فاکتور هایی که برای موفقیت در دوره ی ارشد آمار زیستی‬
‫ضروری هست‬
‫مطالعه به زبان التين‬
‫توانایی کار با نرم افزارهای آماری‬
‫بخش دوم‬
‫‪ ‬نحوه شركت در آزمون‬
‫‪ ‬ظرفیت ها‬
‫‪ ‬درصدهای پذیرفته شدگان‬
‫‪ ‬منابع مطالعاتی‬
‫‪‬‬
‫تاريخ امتحان‬
‫اواخر خردادماه (‪ 30‬خرداد ماه)‬
‫‪‬‬
‫زمان ثبت نام‬
‫اواسط اسفندماه اعالم ميشود‬
‫‪‬‬
‫اين سايت ببنيد‪:‬‬
‫مركز سنجش وزارت بهداشت‬
‫چه دانشگاه هايي دوره ارشد آمار زیستی‬
‫دانشگاه های علوم پزشکی‬
‫ارائه مي كنند؟‬
‫تهران‬
‫ظرفيت پذيرش سال ‪92-91‬‬
‫ظرفیت‬
‫‪15‬‬
‫شهید بهشتی‬
‫‪12‬‬
‫تربیت مدرس‬
‫‪6‬‬
‫دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی‬
‫‪7‬‬
‫مشهد‬
‫‪9‬‬
‫شیراز‬
‫‪10‬‬
‫اصفهان‬
‫‪8‬‬
‫یزد‬
‫‪7‬‬
‫کرمان‬
‫‪8‬‬
‫کرمانشاه‬
‫‪6‬‬
‫اهواز‬
‫‪7‬‬
‫مازندران‬
‫‪8‬‬
‫اراک‬
‫‪6‬‬
‫همدان‬
‫‪10‬‬
‫شهر کرد‬
‫‪6‬‬
‫شعب بین الملل‬
‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‬
‫ظرفیت پذیرش ‪ 8‬نفر‬
‫‪ ‬هزینه ی تحصیل؟‬
‫‪ ‬محل تحصیل ؟‬
‫روند افزایشی ظرفیت پذیرش‬
‫کارشناسی ارشد آمار زیستی‬
‫طی ‪ 4‬سال اخیر‬
‫‪125‬‬
‫‪140‬‬
‫ظرفیت‬
‫‪120‬‬
‫‪82‬‬
‫‪100‬‬
‫‪62‬‬
‫‪58‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫سال ‪91‬‬
‫سال‪90‬‬
‫سال ‪89‬‬
‫سال ‪88‬‬
‫مقایسه درصد قبول دو سال اخیر سال‬
‫سال ‪90‬‬
‫سال‪91‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪10%‬‬
‫قبول نشده‬
‫قبول شده‬
‫‪90%‬‬
‫تعداد شرکت کننده تقریبا“ ‪ 1300‬نفر‬
‫قبول نشده‬
‫قبول شده‬
‫‪93%‬‬
‫تعداد شرکت کننده دقیقا“ ‪ 1139‬نفر‬
‫دانشگاه‬
‫ظرفیت‬
‫دانشگاه علوم پزشكي‬
‫تهران‬
‫نحوه ادامه تحصيل‬
‫مقطع دکتری آمار زیستی‬
‫سال‪90-91‬‬
‫دانشگاه علوم پزشكي‬
‫شهید بهشتي‬
‫دانشگاه علوم پزشكي‬
‫شیراز‬
‫دانشگاه تربیت مدرس‬
‫دانشگاه علوم پزشکی‬
‫اصفهان‬
‫ظرفیت پذیرش در آینده؟‬
‫دانشگاه علوم پزشكي‬
‫همدان‬
‫دانشگاه علوم پزشكي‬
‫مشهد‬
‫جمع‬
‫‪15‬‬
‫مواد امتحاني و ضرايب آن چيست؟‬
‫عنوان‬
‫ضريب‬
‫توضيحات‬
‫رياض ي عمومي ‪1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫‪ 10‬سوال‬
‫(‪)2‬‬
‫‪ 20‬سوال‬
‫روش های آماری‬
‫( رگرسیون – طرح‬
‫آزمایشها‪-‬‬
‫نمونه گیری )‬
‫(‪)4‬‬
‫‪ 40‬سوال‬
‫زبان‬
‫‪2.25‬‬
‫‪ 40‬سوال‬
‫آمار ریاض ی‬
‫( احتمال)‬
‫چه کسانی می توانند در کنکور آمار زیستی شرکت کنند؟‬
‫‪ ‬آمار‬
‫‪ ‬ریاضی‬
‫‪ ‬علوم کامپیوتر‬
‫‪ ‬دکتری حرفه ای گروه پزشکی‬
‫‪ ‬کلیه کارشناسی های علوم پزشکی‬
‫یکی از روش های محاسبه نمره درکنکور آمار زیستی‬
‫هرپاسخ درست به ‪70‬سوال اول دفترچه‬
‫( ریاضی – آمار محض ‪ -‬آمار کاربردی )‬
‫سه نمره ی مثبت و هر سوال غلط از این دروس‬
‫یک نمره ی منفی را خواهد داشت‬
‫هر پاسخ درست به سوال درس زبان ‪ 2.25‬نمره ی مثبت و‬
‫هر پاسخ غلط به سواالت این درس ‪ .75‬نمره ی منفی در‬
‫بر خواهد داشت‬
‫پاره ای از کارنامه های پذیرفته شدگان سال ‪ 91-92‬رشته ی آمار زیستی‬
‫کاربردی‬
‫‪69‬‬
‫‪62‬‬
‫‪41‬‬
‫‪57‬‬
‫‪62.5‬‬
‫‪50‬‬
‫‪66‬‬
‫‪57‬‬
‫‪56‬‬
‫زبان‬
‫‪00‬‬
‫‪00‬‬
‫‪23‬‬
‫‪11‬‬
‫‪00‬‬
‫‪12‬‬
‫‪16‬‬
‫‪40‬‬
‫‪06‬‬
‫نمره‬
‫‪134‬‬
‫‪146‬‬
‫‪130‬‬
‫‪141‬‬
‫‪142‬‬
‫‪134‬‬
‫‪157‬‬
‫‪177‬‬
‫‪140‬‬
‫رتبه‬
‫‪57‬‬
‫‪20‬‬
‫‪63‬‬
‫‪34‬‬
‫‪33‬‬
‫‪56‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪36‬‬
‫دانشگاه‬
‫مشهد‬
‫شهید بهشتی‬
‫محض‬
‫‪57‬‬
‫‪85‬‬
‫‪58‬‬
‫‪60‬‬
‫‪62‬‬
‫‪72‬‬
‫‪65‬‬
‫‪80‬‬
‫‪63‬‬
‫علوم بهزیستی و‬
‫توانبخشی‬
‫ریاضی‬
‫‪57‬‬
‫‪70‬‬
‫‪87‬‬
‫‪90‬‬
‫‪100‬‬
‫‪67‬‬
‫‪80‬‬
‫‪90‬‬
‫‪100‬‬
‫نمره ی آخرین فردقبولی ‪112‬‬
‫تهران‬
‫همدان‬
‫منابع پیشنهادی معاونت آموزشی وزارت بهداشت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ریاضی عمومی ‪:‬‬
‫آمار محض ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫حساب دیفرانسیل جورج توماس راس فینی‬
‫آمار و احتمال مقدماتی بهبودیان‬
‫آمار ریاضی‬
‫بهبودیان‬
‫جان فروند‬
‫‪‬‬
‫آمار کاربردی ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬آمار ناپارامتری بهبودیان‬
‫‪ ‬رگرسیون بازرگان الری‬
‫‪ ‬طرح آزمایش ها منتگمری‬
‫روش های نمونه گیری عمیدی ( پیام نور )‬
‫منابع پیشنهادی معاونت آموزشی وزارت بهداشت‬
‫زبان عمومی‬
Expanding reading skills
Mosaic 1 reading
Essential words for the TOFEL




‫کتاب هایی که جهت کنکور مطالعه کردم‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ریاضی عمومی یک کرایه چیان‬
‫رگرسیون بازرگان الری‬
‫آمار ناپارامتری بهبودیان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫روشهای آماری؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آمار مقدماتی بهبودیان‬
‫مبانی احتمال شلدون راس‬
‫آمار ریاضی جان فروند‬
‫مفاهیم و روش های آماری‬
‫جلد ‪1‬و‪ 2‬باتاچاریا‬
‫مبانی آمار ریاضی پارسیان‬
‫نمونه گیری عمیدی جلد ‪1‬و‪2‬‬
‫خالصه مباحث اساسی‬
‫جلد اول ( احتمال و کاربرد)‬
‫انتشارات پردازش‬
‫منابع پیشنهادی من‬
‫ریاضی عمومی‬
‫آمار محض ( احتمال )‬
‫ریاضی عمومی یک تالیف کرایه چیان‬
‫آمار و احتمال مقدماتی بهبودیان‬
‫خالصه مباحث اساسی از انتشارات پردازش‬
‫( جلد اول احتمال و کاربرد )‬
‫بخش هایی از کتاب مبانی احتمال شلدون راس‬
‫آمار کاربردی‬
‫رگرسیون بازرگان الری‬
‫آمار ناپارامتری بهبودیان‬
‫نمونه گیری جلد ‪ 1‬و‪ 2‬علی عمیدی‬
‫آشنایی اجمالی با تعاریف انواع طرح ها‬
‫طرح آزمایشها؟‬
‫باتاچاریا‬
‫طرح آزمایش ها( آنالیز واریانس یکطرفه و دو طرفه )‬
‫فصل ‪ 14‬از جلد ‪ 2‬کتاب مفاهیم و روش های آماری‬
‫تست های ‪ 5‬سال اخیر کنکور آمار زیستی وزارت بهداشت و تربیت مدرس‬
‫به نظر من عواملی که برای موفقيت در كنكور ارشد کفایت می‬
‫کند‬
‫‪ ‬اعتماد به نفس و خود باوری‬
‫‪ ‬اعتماد به نفس و خود باوری‬
‫‪ ‬اعتماد به نفس و خود باوری‬
‫‪ ‬باال بردن كف انتظارات‬
‫‪ ‬درس خواندن با توجه به نوع سواالت کنکور‬
‫‪ ‬آشنایی با نحوه ی مطالعه و برنامه ریزی و تست زنی‬
‫بهترین منبع کسب اطالعات پیرامون‬
‫کنکور آمار زیستی در سایت مقابل‬
‫راه ارتباطی‬
‫‪http://olumpezeshki.ir/forum/‬‬
‫یا‬
‫سوال ؟‬
‫‪www.oloompezeshki.com‬‬
‫تاالر گفتگو‬
‫انجمن آمار زیستی‬
‫تاپیک ها و نوشته ها‬
‫اسم من در این سایت ‪BIOSTA‬‬
‫ایمیل من‬
‫‪[email protected]‬‬

similar documents