Přednáška 2

Report
MaM FAPPZ
Pavel Pánek
[email protected]
224382353
Obsah přednášky 2
• Směry ve vývoji teorie řízení a
přínos jednotlivých osobností
(historie managementu)
Typologie managementu
• Dle místa
vzniku:
– evropský
– americký
– japonský
• Dle obsahového
zaměření a doby
vzniku
– předklasické
– klasické
– postklasické
• Dle doby vzniku
–
–
–
–
počátek 20. stol.
40. – 70. léta
konec 20. stol.
počátek 21. století
• Dle typu přístupu
–
–
–
–
–
mechanistický
škola lidských vztahů
humanistický
moderní názory
postmoderní názory
Klasické teorie
• vznikají začátkem 20. století na základech
doznívající průmyslové revoluce
• nadbytek nekvalifikovaných pracovních sil
• panuje převaha poptávky nad nabídkou
• cílem je zvýšit produkci/produktivitu
• často také označovány jako „školy“
• reprezentovány 4mi „školami“
Klasické teorie alias „školy“
• Škola vědeckého řízení
– zaměřena na vědeckou organizaci a
racionalizaci postupů
• Škola lidských vztahů
– zaměřena na zlepšování vztahů mezi lidmi
• Škola správního řízení
– komplexní přístup k řízení organizací
• Škola byrokratického řízení
– absolutní pravidla fungování organizace
Vědecké průmyslové řízení
• Hospodárná příprava a následné provádění
výrobních a obslužných procesů
• F.W. Taylor, H.L. Gant, F.B. Gilbreth, H. Emerson
ganntův diagram,
výkonová mzda
spolubydlící F. W. Taylora
Frederic Winslow Taylor
(1856 - 1912)
představitel vědeckého řízení
(považován za otce vědeckého managementu)
začínal jako dělník...
přínos:
dosažení vyšší produktivity práce bez zvýšení pracovního úsilí
pomocí vědeckých metod řízení, a přitom dosažení vyšších
zisků i mezd (logistika, pohyby zedníka při práci,
výkonnější stroje - orba,...)
zavedl normování práce a pracovních operací
doporučuje zavádět školení pracovníků, správně rozdělit práci
dělníkům a zodpovědnost vedoucím pracovníkům
vytváření skupinové harmonie a spolupráce
Škola lidských vztahů
• Vliv psychologických a sociálních faktorů na
výsledky práce
• E. Mayo, M.P. Folletová, W.D. Scott
• „lidé jsou největším kapitálem“
Kladné vztahy ve skupině,...
-> lepší pracovní morálka,
….vyšší produktivita
Správní řízení
•
•
•
•
Koncept celistvého řízení činností
Organizace řídícího procesu
Koncept „managerských funkcí“
H. Fayol, L. Gulick, G. Mooney
dále rozvíjel Fayolovy
manažerské funkce
Henry Fayol
(1841 - 1925)
představitel správního řízení
za prvky managementu považoval jeho funkce průmyslové činnosti:
technické
komerční
finanční
bezpečnostní
účetní
manažerské
přínos:
je třeba učit se managementu
formuloval principy managementu (pravomoc,
odpovědnost,...) a manažerské funkce
Škola byrokratického řízení
• Pevná administrativní organizace
• Organizace fungující na základě pevných
norem
• M. Weber
Max Weber
(1864 - 1920)
představitel byrokratické organizace řízení
chtěl postihnout problematiku fungování společenské moci a
pořádku
přínos:
práce je služba, ve které je nutno dodržovat přesně vymezená
pravidla
vedoucí řídí neosobně, ale spravedlivě
v každé organizaci musí fungovat soustava pravidel - normy,
popisy činností a instrukcí
přesně definovat práva a povinnosti každého pracovníka
Organizace připomíná stroj – vyznačuje se precizností,
stabilitou, disciplinou a spolehlivostí.
Česká škola řízení
• Zakladatelem Tomáš Baťa
– nejvíce ho ovlivnily školy vědeckého a správního řízení
– Baťovo heslo:"Neříkej mi, že to nejde- řekni mi, že to
neumíš„
– revoluční inovací bylo vytvoření samosprávných
hospodářských jednotek
– vytváření sociálních, kulturních a vědomostních
podmínek pro práci
"Závody, které se starají o zaměstnance, jsou v
konkurenčním zápase odolnější, protože do takových
závodů hrnou se lidé průkopnických povah."
PODNIKATELSKÉ ZÁSADY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tvořivost je základem rozvoje
Ideje musí přejít na jednoduchá srozumitelná pracovní pravidla.
Vedoucí pracovník musí být příkladem
Dělník je spolupracovník, spolupodnikatel
Centralizace a decentralizace řízení
Soutěžení je hnací silou rozvoje
Orientace na kvalitu (jen to nejlepší je pro nás dobré)
"Řízení výroby zákazníkem" (Náš zákazník - náš pán.)
Neustálé zdokonalování a používání vrcholové techniky a
technologie
• Plynulá odezva na měnící se vnější a vnitřní podmínky
• Výcvik a výchova pracovníků
Školy současného managementu
•
•
•
•
•
Procesní přístupy
Psychologicko sociální přístupy
Systémové přístupy
Kvantitativní přístupy
Empirické přístupy
Procesní přístupy
• Ucelené a harmonické chápání fungování
zkoumané organizační jednotky
• H. Koontz, H. Weihrich, G. Desler
Psychologicko sociální přístupy
•
•
•
•
Vedení lidí
Chování lidí
Motivace
D. McGregor, A. Maslow, R. Likert, A. Fiedler,
A. Herzberg, D.McCleland, V. Vroom, B.F.
Skinner
Abraham Maslow
(1908 - 1970)
– hierarchie potřeb
Douglas McGregor
– teorie X a Y
(1906 - 1964)
teorie X
průměrný člověk
odpor k práci
má
přirozený
proto
lidé
musí
být
nuceni,
kontrolováni, usměrňováni a
musí jim hrozit postihy
člověk dává přednost tomu, aby
jeho činnost byla usměrňována,
aby nenesl odpovědnost
má malou ctižádostivost a přeje si
ve všem mít jistotu
teorie Y
vynakládat fyzické a duševní úsilí je
přirozené jako hra či odpočinek
vnější řízení a hrozba postihu
nejsou jedinými prostředky k
dosažení žádoucího úsilí ve
směru podnikových cílů
lidé jsou schopni sami se řídit a
kontrolovat, zda jejich činnost
směřuje k dosažení podnikových
cílů, se kterými se ztotožňují
při
vhodných
podmínkách
se
průměrný
člověk
naučí
odpovědnost nejen přijímat, ale
také vyhledávat
Systémové přístupy
• Komplexní chápání managerských procesů
• Cílové chování integrovaně fungujícího celku
• H.A. Simon, J. March, S. Beer
Kvantitativní přístupy
• Matematické modely
• Algoritmizované postupy
• P.M. Morse, G.B. Danzig, E.L. Arnoff, T.C.
Koopmans
Empirické přístupy
• Poznatky z managerské praxe
• P.F. Drucker, H. Mintzberg, P. Kotler, M.E.
Porter, J. Champy
Shrnutí
• Směry ve vývoji teorie řízení a
přínos jednotlivých osobností
(historie managementu)
• Děkuji za pozornost

similar documents