Η παρουσίαση του κ. Στημονιάρη - Promotion of Energy Efficiency in

Report
PEΕBPE
“Promotion of Energy Efficiency in Buildings and
Protection of the Environment”
Στημονιάρης Δημήτρης
Επιστημονικός Υπεύθυνος
ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
INTERREG
Διασυνοριακό “INTERREG”
το οποίο
εντάσσεται στο πρόγραμμα:
“Greece -The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013”
και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75%
και τις συμμετέχουσες χώρες κατά 25%.
Εισαγωγή
Σύμφωνα προς το Προοίμιο της υπό ενσωμάτωση Οδηγίας
2010/31/ΕΕ, τα κτίρια (κατοικίες, δημόσια κτίρια, εμπορικά κτίρια
κ.λπ.):
 αποτελούν τον μεγαλύτερο χρήστη ενέργειας
 αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα στην Ε.Ε.
 ευθύνονται για το 40% περίπου της συνολικής
κατανάλωσης ενέργειας
Εισαγωγή
Σύμφωνα με τον Στόχο 20-20-20 για το 2020 για τα κράτη – μέλη
της Ε.Ε.:
 20% της ενέργειας από ΑΠΕ
 20% εξοικονόμηση ενέργειας
 20% μείωση εκπομπών CO2
Εισαγωγή
Παρουσιάζεται σήμερα:
ΕΡΓΟ:
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤIΡΙΑ
Δημόσια Κτίρια
τα Δημόσια Κτίρια στην Ελλάδα είναι:









συνήθως μεγάλα (σχολεία, νοσοκομεία, δημαρχεία,
περιφέρειες…)
σε μεγάλο ποσοστό παλιά (ιστορικά, διατηρητέα…)
με προβλήματα στο κέλυφος
με παλαιό Η/Μ εξοπλισμό
κακές κατασκευές
άσχημα συντηρημένα
ανυπαρξία συστημάτων διαχείρισης ενέργειας
αδιαφορία
εξαιρετικά ενεργοβόρα
Δημόσια Κτίρια
Για ΟΛΑ τα Κτίρια του Δημόσιου & Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στην
Ελλάδα απαιτείται:
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)
 Το ΠΕΑ τοποθετείται σε
ευδιάκριτη θέση στην είσοδο
των κτιρίων.
 Δημιουργήθηκε ο θεσμός
του ενεργειακού υπεύθυνου
δημόσιων κτιρίων.
 Θεσπίστηκαν
ειδικές
διατάξεις
με
σκοπό
τη
βελτίωση της ενεργειακής
τους απόδοσης.
Δημόσια Κτίρια
Μέτρα για τα Δημόσια Κτίρια στην Ελλάδα – Εθνικοί Στόχοι
Εξοικονόμησης Ενέργειας:

Ανακαίνιση 3% ετησίως των ιδιόκτητωνδημοσίων κτιρίων από 2014-2020

Από 2019 όλα τα νέα δημόσια κτίρια και από
το 2021 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι
σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης
Διασυνοριακή Συνεργασία
«Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων και Προστασία του Περιβάλλοντος»
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας
«Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 2007 – 2013»
Εταίροι του Έργου
Ελλάδα: • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
• Δήμος Πρεσπών
Π.Γ.Δ.Μ.: • Δήμος Ρέσεν
• ARCHAM Association Μπίτολα
Προϋπολογισμός - Διάρκεια
Συνολικός
Προϋπολογισμός
674.999,00 €
Ελλάδα
456.760,00 €
Π.Γ.Δ.Μ.
218.239,00 €
Διάρκεια Έργου:
22/02/2013 – 21/08/2014
18 Μήνες
Δομή του Έργου
Πέντε πακέτα εργασίας:
WP1: Διαχείριση έργου
WP2: Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
WP3: Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Δημόσιων Κτιρίων
WP4: Ενεργειακή Αναβάθμιση τριών δημοσίων κτιρίων
WP5: Δημιουργία Κέντρων Πληροφόρησης σε θέματα
εξοικονόμησης ενέργειας
WP1: Διαχείριση έργου
Η Διαχείριση έργου του έργου γίνεται από το ΤΕΙ Δυτ.
Μακεδονίας ως επικεφαλής εταίρος (ΟLΡ) του Έργου
• Εναρκτήρια Συνάντηση: Κοζάνη (12/12/2013)
• Δεύτερη Συνάντηση: Resen (17/12/2013)
• Τρίτη Συνάντηση: Πρέσπες (11/07/2014)
• Τέταρτη Συνάντηση: Μπίτολα (16/07/2014)
• Παράδοση εκθέσεων προόδου
• Αιτήματα Πιστοποίησης Δαπανών στην Αρχή
Πληρωμής
WP2: Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
• Δημιουργία λογότυπου, σφραγίδας, φυλλαδίων πινακίδων
• Δημοσίευση επιστημονικών άρθρων & άρθρων σε περιοδικά
• Παραγωγή ραδιοτηλεοπτικού υλικού
• Ανάπτυξη διαδραστικής ιστοσελίδας έργου & συνεδρίου
• Διοργάνωση σεμιναρίων / workshops
• Οργάνωση διεθνούς συνεδρίου (Μάιος ΄ 14)
WP2: Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
Διεθνές συνέδριο: www.bee-res.gr
WP2: Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
Site έργου: www.peebpe.eu
WP3: Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων
Κύρια Δράση του Έργου:
Διενέργεια μετρήσεων και λεπτομερών Ενεργειακών
Επιθεωρήσεων σε 50 Δημόσια Κτίρια των δύο
εμπλεκόμενων Δήμων
WP3: Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε 50 Δημόσια κτίρια:
Νέα αρχιτεκτονικά σχέδια
WP3: Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε 50 Δημόσια κτίρια:
Συντελεστής θερμοπερατότητας δομικών ύλικών-ISO9869
WP3: Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε 50 Δημόσια κτίρια:
Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας – Ανάπτυξη
ειδικού λογισμικού
WP3: Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε 50 Δημόσια κτίρια:
Θερμογραφία με IR camera – εντοπισμός θερμογεφυρών
WP3: Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε 50 Δημόσια κτίρια:
Εκτίμηση κατάστασης συστημάτων κεντρικής θέρμανσης
WP3: Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε 50 Δημόσια κτίρια:
Εκτίμηση κατάστασης δικτύου θέρμανσης και ΖΝΧ
WP4: Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
Εκπόνηση Μελετών, Έκδοση Τευχών Δημοπράτησης και
Εφαρμογή Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης σε 3 από
τα 50 Δημόσια Κτίρια
WP4: Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
Επιλεγμένα Κτίρια (Δήμος Πρεσπών):
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γερμανού
Νηπιαγωγείο Αγίου Γερμανού
WP4: Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
Επιλεγμένο Κτίριο (Δήμος Ρέσεν):
Γυμνάσιο Ρέσεν
WP4: Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
Τα πρώτα αποτελέσματα:
Δήμος Πρεσπών:
 Μεγάλη ποικιλία σε θέματα τοιχοποιίας-μόνωσης
(τρία είδη τοιχοποιίας στο σχολείο του Αγ. Γερμανού)
 Αδυναμία διαχείρισης θέρμανσης
 Ανύπαρκτο σύστημα διαχείρισης ενέργειας
 Μεγάλες απώλειες θερμογεφυρών
WP4: Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
Δήμος Ρέσεν:
 πολύ μεγάλα κτίρια, σε όχι καλή ενεργειακή κατάσταση
 πολύ δύσκολες συνθήκες θέρμανσης
 ανύπαρκτο σύστημα διαχείρισης ενέργειας
WP4: Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
Αντιμετώπιση Ενεργειακών Προβλημάτων:
 Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης πάχους 10cm
 Επανασχεδιασμός και κατασκευή δικτύου θέρμανσης
 Αντλίες θερμότητας νερού-αέρα
 Τοποθέτηση έξυπνου συστήματος διαχείρισης
θέρμανσης (κατασκευή ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας)
 Αντικατάσταση φωτιστικών με τύπου led
 Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου (ΚΝΧ)
WP4: Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
Επιθυμητό Αποτέλεσμα:
Μεταβολή της κλάσης από Ζ & Ε σε κλάση Α
WP5: Δημιουργία Κέντρων Ενημέρωσης
Δημιουργία Κέντρων Ενημέρωσης σε θέματα
Ενέργειας σε κάθε εμπλεκόμενη Περιφέρεια για την
παροχή:
 Συμβουλευτικά
 Αναπτυξιακά
 Τεχνικά
 Buildings on-line
Διασυνοριακή Συνεργασία
Τα τελικά αποτελέσματα:
 θα διαχυθούν με τον δυναμικότερο τρόπο με σκοπό την
ευαισθητοποίηση πολιτών και αρχών
 τα δημόσια κτίρια Θα αποτελέσουν παράδειγμα στα
περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήματα.
 θα αποτελέσουν τη βάση για τη βελτίωση των υφιστάμενων
κτιρίων και τον σχεδιασμό και την κατασκευή των μελλοντικών
κτιρίων στην περιοχή
 Θα δώσουν κίνητρα για τη μείωση της ενεργειακής σπατάλης
των δημόσιων κτιρίων της χώρας
Διασυνοριακή Συνεργασία
Άλλες δράσεις του Έργου:
 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Διεθνών Πρακτικών
Ενεργειακής Απόδοσης
 Δημιουργία Οδηγού Ενεργειακής Επιθεώρησης
Κτιρίων με Μετρήσεις
 Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών για κάθε
κτίριο
”Παράπλευρα” οφέλη
 η έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών καθιστούν τα
κτίρια του Δήμου Πρεσπών άμεσα εκμεταλλεύσιμα
 η δημιουργία φακέλου για τα κτίρια του Δήμου
 η ωρίμανση ενεργειακών μελετών των κτιρίων
 η σχεδόν απόλυτη ενεργειακή βελτίωση δύο δημοτικών
κτιρίων με έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον
 η άμεση εξοικονόμηση πόρων από πλευράς του Δήμου
”Παράπλευρα” οφέλη
 η επιστημονική ολοκλήρωση μελέτης χωρίς προηγούμενο
από πλευράς αριθμού κτιρίων αλλά και περιοχής με έντονο
κλιματολογικό ενδιαφέρον
 η οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τη γείτονα χώρα
 η σύσφιξη των σχέσεων μέσω των μικτών ομάδων
εργασίας
 η ανταλλαγή τεχνογνωσίας
 η συνέχιση της συνεργασίας
Συμμετοχή σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
SEEMBEET:
"Smart electrical energy management and buildings energy
efficiency technologies’’
Partners:
1. TEI Δυτ. Μακεδονίας (Επικεφαλής)
2. Πολυτεχνείο Κωνσταντινούπολης
Διάρκεια: 01/01/2014-31/12/2015
Προϋπολογισμός 100.000€
Συμμετοχή σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
Biofoss:
"Protection of the environment through the promotion of
biomass for substitution of fossil fuels in heating and power
generation’’
Partners:
1. ΔΕΤΕΠΑ Αμυνταίου (Επικεφαλής)
2. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
3. Δήμος Μπίτολα
Διάρκεια: Σεπ. 2014-Δεκ. 2015
Προϋπολογισμός 500.000€
Συμμετοχή σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ΠΑΒΕΤ:
«Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της παραγωγής και της
αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ με χρήση ευφυών τεχνικών
ελέγχου» και ακρωνύμιο ΑCSFPSP που συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το Πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ 2013.
Partners:
1. Τεχνική Εφαρμογή (Επικεφαλής)
2. TEI Δυτ. Μακεδονίας
3. Μακεδονικά Μηχανουργεία
Διάρκεια: 01/04/2014-31/12/2015
Προϋπολογισμός 250.000€
4ο ΚΠΣ
«Προετοιμασία δράσεων και Έργων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης στο πλαίσιο του 4ου ΚΠΣ».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
Δημόσιο ΚΤΕΟ Κοζάνης
12ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας
Δημοτικό Σχολείο Ξηρολίμνης
Δημοτικό Σχολείο Κοίλων
Δημοτικό Σχολείο Λιβαδερού
Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας
Δημοτικό Σχολείο Σερβίων
Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης
Δημοτικό Σχολείο Άνω Κώμης
Συμμετοχή σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
Συνεργασία μεταξύ Διακρατικών Προγραμμάτων
”Παράπλευρα” οφέλη
Κυρίως όμως, οι μικτές ομάδες εργασίας με τους:
Δημήτρη, Θοδωρή, Στέλιο, Δημήτρη, Βασίλη, Αργύρη
Κώστα, Χαριτίνη, Σοφία, Άννα, Γιώργο, Νίκο, Φίλλιπο,
και τους:
Βαγγέλη, Κώστα, Γιάννη, Θάνος
Μαρία, Μαριάννα, Μίλκο, Άννυ, Υβόνα, Ζλάτκο,
Μπόρις, Κρστε, Ναούμ, Ντανιέλα
κατάφεραν να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης,
συνεργασίας και φιλίας
Εξοικονόμηση Ενέργειας
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ:
 Εξοικονόμηση φυσικών πόρων
 Μικρότερη εξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα
 Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων
 Μείωση εισαγωγών καυσίμων
 Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 Μεγάλη Προστασία του περιβάλλοντος
Εξοικονόμηση Ενέργειας
ΕΙΝΑΙ :
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
…ευχαριστώ

similar documents