Právna zodpovednos* subjektov medzinárodného práva

Report
Predštátnicová výučba
Medzinárodné právo verejné
28.11.2014
Právna zodpovednosť subjektov medzinárodného práva
• Zodpovednosť štátov podľa MP
• Zodpovednosť medzinárodných organizácií podľa MP
• Zodpovednosť jednotlivca ako subjektu MP
Ľudmila Pošiváková
Ústav Európskeho práva a oddelenie medzinárodného práva
• Uplatnenie zodpovednosti v MP je základným predpokladom riadneho
fungovania MP
• Stále platná zásada pacta sunt servanda + riadne plnenie záväzkov
• Neexistencia centrálneho donucovacieho orgánu, MSD- fakultatívna
jurisdikcia, slabá účinnosť svojpomoci, neochota uplatňovať pravidlá MProzpor s národnými záujmami
• Dopĺňanie medzinárodnej obyčaje pravidlami medzinárodného
zmluvného práva
Zodpovednosť štátov podľa MP
• Zodpovednosť za MN protiprávne správanie sa štátov
• Zodpovednosť za správanie sa MN dovolené, s ktorým je spojené
zvýšené riziko (objektívna zodpovednosť)
• Zodpovednosť za škodlivé dôsledky činností MN nezakázaných
Zodpovednosť za MN protiprávne správanie sa
štátov
• Akcesorický záväzok pristupujúci k pôvodnému záväzku
• Prelom 19. a 20. stor.- riešenie sporov arbitrážou, diplomatickou cestou, mierne
ustálenie všeobecne platných obyčají (Alabama, Chorzowská továreň, Prieliv Korfu)
• Pred 2. sv. vojnou neúspešné pokusy o kodifikáciu pravidiel zodpovednosti štátov
za MN protiprávne správanie, po 2.sv.vojne- 1949- Komisia OSN pre MP- na svojom
1. zasadnutí stanovila okruhy, ktorými sa bude zaoberať, medzi nimi bola i
zodpovednosť štátov
• 1955- Garcia- Amador- zvláštny spravodajca- pozornosť len na škody spôsobené
cudzincom; 1963- Robert Ago- zvláštny spravodajca- pozornosť na všeobecné
pravidlá zodpovednosti štátov- výsledok- prvá časť návrhu článkov- pôvod
MNZodp.; 1979- Wilhelm Riphagen- obsah, formy a rozsah MNZodp., návrh však
dokončený vďaka Arango-Ruiz v roku 1996, spracovanie pripomienok- 1998James Crawford, v roku 2001 na pôde Komisie OSN pre MP prijatý definitívny text
Návrhu článkov o zodpovednosti za MN protiprávne správanie sa štátov
• Odporúčanie pre VZ OSN, aby Návrh vzalo na vedomie- nezáväzná
rezolúcia VZ OSN č. 56/83 z roku 2002
Návrh článkov o zodpovednosti štátov za MN protiprávne správanie:
• Kodifikácia obyčajových pravidiel, z úpravy vylučuje zodpovednosť MNO a
jednotlivcov
• 4 časti: podstatné prvky MNZodp.(charakteristika protiprávneho konania),
obsah MNZodp., uplatňovanie MNZodp., všeobecné ustanovenia
• 1. Prvky MNZopd.- subjektívny (pričitateľnosť konania štátu), objektívny
prvok (protiprávnosť konania), okolnosti vylučujúce protiprávnosťpredchádzajúci súhlas štátu, sebaobrana, protiopatrenie poškodeného
štátu, vis maior a náhodná udalosť, tieseň, stav núdze, škoda- sprievodný
znak
• 2. obsah MNZodp.- upustiť od protiprávneho konania a poskytnúť plnú
náhradu škody
• 3. uplatňovanie MNZopd.- poškodený štát, pri erga omnes záväzkoch
všetky štáty MN spoločenstva
Zodpovednosť za iné ako protiprávne
správanie sa štátu v MP
• Právny základ- osobitné zmluvy
• Počet a rozsah škôd presahujúcich hranice štátu nie je dostatočne veľký na
to, aby nútil štáty k spolupráci pri tvorbe obyčaje
• Nezhoda názorov na to, kto je zodpovedný za škodlivé dôsledky
nezakázanej činnosti (so zvýšeným rizikom alebo bez)
• Je pochopiteľné, že štáty, ktoré nevykonávajú ekonomickú činnosti
prenechávajú zodpovednosť na prevádzkovateľov nebezpečných činností
• Zodpovednosť nie je sekundárnym záväzkom, teda následkom porušenia
MN záväzku, ale primárnym záväzkom, vzniká aj napriek preventívnym
opatreniam, súčasne sleduje prevenciu a náhradu škody
• Komisia OSN pre MP- 1978- téma- MNZodp. za škodlivé dôsledky
vyplývajúce z konania, ktoré nie je MP zakázané- pokrokový rozvoj, v r.
1997- tému rozdelila na dve oblasti – 1. oblasť prevencie následkov
rizikových činností, ktorých dopad prekračuje hranice jedného štátukodifikačný návrh v r. 2001, 2. oblasť škôd a strát v dôsledku rizikových
činností- kodifikačný návrh v r. 2006
• V prvej oblasti dochádza k stieraniu hraníc medzi MNZodp. za protiprávne
správanie a iné ako protiprávne správanie, obsahuje úpravu konkrétnych
povinností štátov- notifikácia rizík, konzultácia s dotknutými štátmi,
prijímanie preventívnych opatrení, teda stanovuje primárne záväzky,
porušenie ktorých vyvoláva klasickú zodpovednosť za protiprávne
správanie štátu, v druhej oblasti sú stanovenú princípy škody a spôsobu jej
náhrady
Zodpovednosť za činnosti MP dovolené, s ktorými
je spojené zvýšené riziko
(objektívna zodpovednosť)
• Absolútna zodpovednosť, pr. Úprava- MNZ upravujúce konkrétnu
činnosť
• Konštitutívny prvok- vznik škody
• Obsah zodpovednosti- náhrada škody
• Jadrová energia, kozmický priestor, životné prostredie
• Dohovor o MNZodp. Za škody spôsobené kozmickými objektmi1972- zodpovednosť vypúšťajúceho štátu, na zemi a vo vzduchu
vs. v kozmickom priestore
• Uplatnenie zodpovednosti za škody- diplomatickou cestou, pred
VNŠ súdmi, do 1 roka od vzniku
Zodpovednosť za škodlivé dôsledky činností
MP nezakázaných
• Pr. základ- MNZ
• Konštitutívny prvok- vznik škody
• Obsah zodpovednosti- náhrada škody
• Činnosti nevykazujúce zvýšený stupeň rizika
• Dohovor o morskom práve- 1982- zabavenie lode alebo lietadla
na základe podozrenia z pirátstva
Zodpovednosť MNO podľa MP
• Právny základ- právna obyčaj
• Poradný posudok vo veci Náhrady škody za ujmu utrženú v službe OSNspôsobilosť MNO uplatňovať zodpovednosť voči iným subjektom MP vs.
Spôsobilosť iných subjektov uplatňovať zodpovednosť MNO za protiprávne
správanie
• Komisia OSN pre MP- Návrh článkov o zodpovednosti medzinárodných
organizácií (Draft Articles on the Responsibility of International
Organizations- DARIO)- Valné zhromaždenie ho prijalo v roku 2011
(A/RES/66/100)
• Väčšina ustanovení prevzatá z Návrhu článkov o zodpovednosti za
protiprávne správanie sa štátov
• MNO podľa čl. 2 DARIO- organizácia založená MNZ alebo iným nástrojom MP,
ktorý má vlastnú právnu subjektivitu (predpoklad zodpovednosti- spôsobilosť
• Subjektívny (pričítateľnosť) a objektívny prvok (protiprávne správanie sa
MNO)
• Objektívny prvok- protiprávne správanie sa
-pôvodne- MNO zodpovedá za záväzky, ktoré na seba prevzala MNZ alebo
ktoré jej vyplývajú zo zakladajúcej zmluvy, listiny (t.j. zmluvná
zodpovednosť), za ostatné porušenia zodpovedá členský štát
-komentár k čl. 9 DARIO- k porušeniu MN záväzku dôjde vtedy, ak
správanie sa MNO nie je v súlade s niektorým pravidlom MP, bez ohľadu na
jeho pôvod (obyčaj, MNZ, všeobecná zásada MP); zodpovedá však MNO ako
celok, nie jej orgány, keďže MN subjektivitu má len MNO, nie jej orgán
(výnimka- EÚ- žaloba z dôvodu nedostatku právomoci, nečinnosti a pod.orgány vydávajú pr. akty zaväzujúce nie len čl. štáty, ale aj jednotlivcov)
-objektívna zodpovednosť- činnosti dovolené spojené so zvýšeným
stupňom rizika, kde je vznik škody obligatórnym znakom zodpovednosti,
ak MNO je zmluvnou stranou MNZ upravujúcej konkrétnu činnosť
• Subjektívny prvok- pričitateľnosť protiprávneho konania MNO
• MNO je združením štátov, v zakladajúcej zmluve má zverený určitý balík
úloh a právomocí potrebných na ich vykonanie, pričom na naplnenie
svojich cieľov potrebuje určitý aparát orgánov- koná nezávisle od štátov,
teda niekedy aj v rozpore s ich záujmami- rovina pričitateľnosti z titulu
konania jej orgánu, ku ktorej možno pridať i rovinu pričitateľnosti z titulu
konania členského štátu alebo štátov
• Pričitateľnosť konania orgánov a agentov MNO:
- Orgán MNO- prvok štruktúry MNO, skrz ktorý MNO koná a plní svoje
povinnosti, má svoje právomoci, ktoré mu zveruje zakladajúca listina,
- Poverené osoby- agenti-osoby, skrz ktorú MNO koná, služobne podliehajú
MNO a za plnenie úloh zodpovedajú MNO
- Konanie ultra vires- orgány alebo agenti MNO prekročili rámec svojich
oprávnení a konali pritom protiprávne- čl. 7 DARIO- konanie orgánu alebo
agenta MNO sa považuje za konanie MNO podľa MP, ak konali z poverenia
MNO, aj v prípade, že išlo o konanie nad rámec ich právomocí...- chráni sa
tak dobrá viera tretích strán
• Pričitateľnosť správania sa členského štátu MNO:
-štáty majú vo všeobecnosti povinnosť plniť si záväzky, ktoré na seba
prevzali na základe zakladajúcej zmluvy, povinnosť lojálne spolupracovať pri
napĺňaní cieľov MNO (čl. 2 ChOSN, čl. 4 ods. 3 ZEÚ)
- napr. kap. VII. ChOSN- čl. 47- vykonanie akcie s použitím sily na udržanie
alebo obnovenie MN mieru a bezpečnosti- predpokladá použitie pozemných,
leteckých, námorných síl členských štátov, rovnako v prípade mierových
operácií OSN- kolektívne opatrenia nesankčnej povahy s použitím ozbrojenej
sily- akcie pod mandátom OSN-> rozhodnutia pre porušenie práv zo strany
ozbrojených zborov vykonávajúcich akciu pod mandátom OSN- ESĽP na
základe čl. 5 DARIO odmietol podanie z dôvodu, že ide o činnosti pričítateľné
nie čl. štátom, ale MNO
- Behrami a Behrami proti Francúzsku- zanedbanie povinnosti Francúzskeho
kontingentu- francúzsky veliteľ KFOR vedome nedal odstrániť nevybuchnutú
kazetovú muníciu, jej výbuchom utrpeli dvaja synovia Behramiho stratu
zraku a smrteľné zranenia
- Saramati proti Fr., Nem. a Nórsku- misia UNMIK v Kosove- nezákonné
zadržanie policajnými jednotkami pod velením nórskeho veliteľa KFOR
• Čl. 5 DARIO- pokiaľ je štátny orgán v dispozícii MNO, orgán má byť plne
podriadený MNO, konanie tak možno plne pričítať MNO
• UNMIK, ako aj KFOR podliehajú pri výkone svojich právomocí BR OSN, a teda
ich konanie pričítateľné OSN
• Ak však MNO vykonáva svoju činnosť prostredníctvom ozbrojených síl čl.
štátu, ako je tomu v prípade NATO, MN operácie sú pod velením NATO, no
ozbrojené sily ostávajú naďalej pod kontrolou členského štátu, a teda
neexistuje prepojenie na samotnú organizáciu, chýba priama kontrola a
rozhodovanie o priebehu akcie, napr. Púštna búrka- agresia Iraku voči Kuvajtu
1991- BR OSN autorizovala a vyzvala na použitie sily voči agresorovi, ale sa
ďalej nevykonávala činnosť v rámci operácie
• Uplatňovanie zodpovednosti MNO podľa DARIO- MNO (sama vo svojom
mene) alebo štát poškodený protiprávnym správaním MNO
• Medzinárodný súdny dvor- čl. 34 ŠMSD- sporové konanie len štáty, čl. 65
ŠMSD- za istých okolností posudkové konanie
• Medzinárodná arbitráž- súhlas sporových strán, napr. Stály arbitrážny dvor
Zodpovednosť jednotlivca ako
subjektu MP
• Trestanie zločinov podľa MP (pr. ozbrojených konfliktov, MN humanitárne
právo)pred medzinárodným súdnym tribunálom (ad hoc alebo stálym) alebo pred
vnútroštátnymi justičnými orgánmi štátu, na území ktorého došlo k spáchaniu
protiprávneho správania sa, prípadne iných štátov v rámci koncepcie tzv.
univerzálnej jurisdikcie
• 1918- Versaillská mierová zmluva- uznanie zodpovednosti nem. cisára Wilhelma
II.- čl. 227- najhrubšie porušenie zásad MN mravnosti a posvätnej platnosti zmlúv;
čl. 228- možnosť postaviť pred vojenské súdy osoby obžalované z činov
priečiacich sa vojnovým zvykom a obyčajom;
• Zásady uznané Štatútom Norimberského vojenského tribunálu (rez. VZ OSN
177/II)- zásada č. 1- každý, kto spácha čin zakladajúci zločin podľa MP, zodpovedá
za tento čin a podlieha trestu;
• Štatút MN vojenského tribunálu so sídlom v Norimbergu (Dohoda ZSSR, USA, VB,
FR.- 1945)- uznanie trestno-pr. zodpovednosti jednotlivca za vojnové zločiny,
zločiny proti mieru a proti ľudskosti
• „Ako je dlhodobo uznávané, MP ukladá povinnosti a zodpovednosť
rovnako jednotlivcom aj štátom. Podstatou Štatútu Norimberského
tribunálu je, že jednotlivci majú svoje MN povinnosti existujúce popri
záväzkoch štátov. Ten, kto porušil pravidlá vojny, nemôže ťažiť zo
svojej imunity, aj keď konal v mene štátu, pokiaľ tento prekročil svoje
oprávnenia podľa MP.“
• Koncepcia vojnových zločinov známa už pred r. 1945
• Norimberg- prvý krát definované zločiny proti mieru (osnovanie,
príprava, podnecovanie alebo začatie útočnej vojny alebo vojny
porušujúcej MNZ), zločiny proti ľudskosti (vraždy, vyhladzovanie,
zotročovanie, deportácie alebo iné krutosti páchané na civilnom
obyvateľstve pred vojnou/počas vojny) –> Dohovor o predchádzaní a
trestaní zločinu genocídy- 1948- zločin genocídy; MN dohovor o
potlačení a trestaní zločinu apartheidu- 1973; vo všetkých prípadoch
uznaná individuálna zodpovednosť jednotlivca podľa MP
• Zásady uznané Štatútom Norimberského vojenského tribunálu (rez. VZ OSN
177/II)- náležitosti a podmienky vzniku a realizácie individuálnej tretno-pr.
zodpovednosti jednotlivca za spáchanie zločinov podľa MP:
• zásada II.- skutočnosť, že VNŠP neukladá trest za čin zakladajúci zločin podľa
MP nezbavuje páchateľa jeho zodpovednosti podľa MP;
• Zásada III- Skutočnosť, že páchateľ konal ako hlava štátu alebo zodpovedný
vládny činiteľ ho nezbavuje zodpovednosti podľa MP;
• Zásada IV- skutočnosť, že jednal podľa príkazu svojej vlády alebo
nadriadeného ho nezbavuje zodpovednosti, ak mal skutočnú možnosť
morálnej voľby;
• režim individuálnej zodpovednosti jednotlivca za zločiny podľa MP nezbavuje
jeho „domovský štát“ zodpovednosti za MN zločiny, ako sú def. V čl. 19 ods.2
Návrhu článkov o zodpovednosti za MN protiprávne správanie sa štátov
• Dohovor o nepremlčateľnosti vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti1968- aby sa použitím predpisov VNŠP o premlčaní nezabránilo uplatneniu
zodpovednosti páchateľov zločinov proti mieru a proti ľudskosti
• Zlom v 90. rokoch 20.stor.:
• Rez. BR OSN č. 827 z 25.5.1993- MN tribunál pre bývalú Juhosláviu
• Rez. BR OSN č. 995 z 8.11.1994- MN tribunál pre Rwandu
• Rímsky štatút- 1998- Medzinárodný trestný súd (ICC- od 2007)- Haag
• -> opätovné potvrdenie zodpovednosti jednotlivca za konkrétne zločiny
podľa MP spáchané v určitom období a na určitých územiach, ako aj
zločiny bez ohľadu na to, kde a kedy boli spáchané, zopakovali zásady
vzťahujúce podmienok vzniku individuálnej zodpovednosti jednotlivca
• Obidva štatúty (Juhoslávia, Rwanda) prijaté ako rez. BR OSN na zákl. kap.
VII. ChOSN- jednomyseľnosť stálych členov BR OSN- vôľa celého MN
spoločenstva vynútiť rešpektovanie ĽP prostriedkami MN trestného
práva, rozhodujú o zločinoch spáchaných počas MN i ne-MN konfliktu
(na rozdiel od Norimberského a Tokijského vojn. Tribunálu)
• 1. MN dokument zakotvujúci Tr.-pr. zodpovednosť jednotlivca bez
konkrétnej spätosti s ich spáchaním v konkrétnom čase a mieste- Rímky
štatút MN trestného súdu- 1998- plus zločin agresie , obmedzenie- čl. 26
„Súd nebude vykonávať jurisdikciu nad žiadnou osobou, ktorá v dobe
údajného spáchania zločinu ešte nedovŕšila 18 rokov veku.“
- vytvoril základ MN tr. súdnictva ako trvalého inštitútu spôsobilého
postihovať najzávažnejšie porušenia MP jednotlivcami spáchaním zločinov
podľa MP, nie ej potrebné vždy vytvárať nový MN súdny orgán- ad hoc- aj
preventívny účinok
Procesné práva jednotlivca pri realizácii jeho
individuálnej zodpovednosti za zločiny podľa MP
• Procesné práva jednotlivca ako žalovanej strany v MN súdnom konaní
• - pr. na dodanie opisu žaloby, všetkých listín, v jazyku, kt. rozumie, pr. podanie
vyjadrenie k obvineniam, pr. na výsluch v jazyku, kt. rozumie, pr. na obhajobu, pr.
predkladať dôkazy, uskutočňovať krížový výsluch- sú vyjadrením zásady V.- „každý,
kto je obvinený zo zločinu podľa MP, má nárok na spravodlivý súd na základe
skutočností a práva.“- právo vyjadrené ešte pred existenciou MN dohody o
štandarde procesných práv patriacich každému, proti komu bolo vznesené
obvinenie z TČ- neskôr VDĽP, čl. 6 DOĽPZS-1950, čl. 14 MPOPP- 1966- garancie
pred VNŠ súdnymi orgánmi;
• Hmotno-pr. základ individuálnej tr.-pr. zodpovednosti je v MP, procesno- právna
realizácia decentralizovaná a uskutočňovaná na úrovni VNŠP- trestanie pred VNŠS
uznala Moskovská deklarácia „o zodpovednosti hitlerovcov za spáchanie
ukrutnosti“ (30.10.1943), čl. VI Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídy
(1948), čl. V MN Dohovoru o potlačovaní a trestaní zločinu apartheidu (1973),
paralelná možnosť stíhania pred MN trestným tribunálom po platnosti Rímskeho
štatútu ICC
• Príslušnosť súdov- definovaná v jednotl. Štatútoch, aby bol vylúčený konflikt
jurisdikcii VNŠ a MN tr. Tribunálu- (MN tribunál by mal mať prednosť- Rímsky
štatút ICC- výlučná právomoc ICC)
• Rozsah procesných práv jednotlivca pred MN súdnym tribunálom stálym alebo ad
hoc- pridŕža sa všeobecnej úpravy def. V čl. 6 DOĽPZS, čl. 14 MPOPP, v zásade
rovnaké postavenie ako páchatelia TČ podľa VNŠP;
• Povojnová úprava konania pred MN tribunálom vs. úprava z 90.rokovJuhoslávia, Rwanda, ICC:
- Princíp rovnosti- žalobca a žalovaný rovnaké postavenie- pr. na verejné konanie, na
právne rady, predkladať a overovať dôkazy, prezumpcia neviny, sprístupnenie
predložených dokumentov
- Právo na účasť na konaní- Norimberg- aj za neúčasti obvineného, 90.roky- garancia
konania za prítomnosti obvineného
- Druh trestu- Norimberg- trest smrti, J, R,ICC- tresty obmedzené na odňatie slobody
(čl. 6 DOĽPZS, čl. 24 Š MNT pre BJ, čl. 23 Š MN pre R, čl. 77 Š ICC)
- Konečnosť trestu- Norimberg- rozsudok konečný a neodvolateľný, J, R, ICCodvolanie z právnych aj faktických dôvodov
• Právo podať žalobu na páchateľov jednotlivcom nebolo priznané,
ostáva výlučne ako právo prokurátora (čl. 18 Š MNT pre BJ, čl. 17
ŠMNT pre R)
Ďakujem za pozornosť 

similar documents