โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทย

Report
โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทย
เสนอ .. นายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ในโอกาสที่มาเยี่ยมสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
22 กันยายน 2554
สามะโนประชากร พ.ศ.2453-2553
ศึกษาการนับจานวนประชากรในประเทศไทยด้วยการทาสามะโนประชากร
ตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อร้อยกว่าปี ก่อน จนถึงครั้งที่ 11 ซึ่งเป็ นครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2553
จำนวนประชำกรกลำงปี จำกสำมะโนประชำกร ทะเบียนรำษฎร และคำดประมำณ
ประชำกร 2513, 2523, 2533, 2543, 2553
จำนวน1,000 คน
สามะโนประชากร
ทะเบียนราษฎร
คาดประมาณ
80,000
70,000
60,916
60,000
54,549
50,000
40,000
44,825
46,538
62,405
61,770
65,400
67,313
63,652
63,701
*
56,096 56,082
46,455
35,037 36,226
34,397
30,000
20,000
10,000
0
2513
2523
2533
แหล่งข ้อมูล :
พ.ศ. 2513-2553 สำมะโนประชำกรและเคหะ, สำนักงำนสถิตแ
ิ ห่งชำติ
พ.ศ. 2513-2553 สำนักบริหำรกำรทะเบียน ทะเบียนรำษฎร
พ.ศ. 2513-2553 สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษกิจและสังคมแห่งชำติ,
* พ.ศ. 2553 สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม ม.มหิดล
2543
2553
* Population projection
* มีโปรแกรมเอง ที่สามารถคาดประมาณประชากรได้อายุ
เป็ นรายปี ตั้งแต่อายุ 0 ปี จนถึงอายุ 100 ปี ขึ้ นไป
โครงสร้างอายุและเพศของประชากรไทย พศ. 2513-2573
พ.ศ. 2513
ชาย
4,000
3,000
2,000
พ.ศ. 2533
ชาย
หญิง
90-94
หญิง
90-94
พ.ศ. 2573
พ.ศ. 2553
ชาย
หญิง
90-94
ชาย
80-84
80-84
80-84
80-84
70-74
70-74
70-74
70-74
60-64
60-64
60-64
60-64
50-54
50-54
50-54
50-54
40-44
40-44
40-44
40-44
30-34
30-34
30-34
30-34
20-24
20-24
20-24
20-24
10-14
10-14
10-14
10-14
0-4
0-4
0-4
1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0-4
0
1,000
2,000
3,000 3,000
2,000
1,000
แหล่งข ้อมูล :
พ.ศ. 2513, 2533 สำมะโนประชำกรและเคหะ, สำนักงำนสถิตแ
ิ ห่งชำติ
พ.ศ. 2553, 2573 กำรฉำยภำพประชำกรของประเทศไทย, สถำบันวิจัยประชำกรและสงั คม (2548)
ั
จากการฉายภาพประชากรของสถาบ ันวิจ ัยประชากรและสงคม
(2548)
อีก 20 ปี ข้างหน้า (ในปี 2573)
ประชำกรรวม 65 ล ้ำนคน (ไม่รวมแรงงำนข ้ำมชำติ)
ประชำกรอำยุ 60 ปี ขน
ึ้ ไป 22%
14 ล ้ำนคน
ประชำกรอำยุ 65 ปี ขน
ึ้ ไป 15%
10 ล ้ำนคน
อำยุมัธยฐำน
40 ปี
หญิง
90-94
0
1,000
2,000
3,000
จากการฉายภาพประชากรของประเทศไทย ได้นามาสร้างมิเตอร์ประเทศไทย
(Thailandometers) ซึ่งแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงประชากรตามเวลาจริง
* รวมทั้งดัชนีดา้ นประชากร สุขภาพอนามัย และสังคมอื่นๆ
* ต่อไป...จะเพิ่มดัชนีตา่ งๆ ให้มากขึ้น
อัตรำเจริญพันธุร์ วม (Total Fertility Rate:TFR)
จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยต่อสตรีหนึ่ งคนตลอดวัยเจริญพันธุ์
7.0
6.3
จานวนบุตรโดยเฉลี่ย
6.0
4.9
5.0
4.0
2.7
3.0
2.2
2.0
2.0
การเจริญพันธุร์ ะดับทดแทน
1.5
1.0
0.0
2507
2517
2528
2534
2539
แหล่งข้อมูล: พ.ศ. 2507 2517 2528 และ 2534: รำยงำนกำรสำรวจกำรเปลีย
่ นแปลงประชำกรของประเทศไทย
พ.ศ. 2539: โครงกำรสำรวจภำวะคุมกำเนิดในประเทศไทย พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2548: ประมำณกำรโดยสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล
* ติดตามศึกษาการเปลี่ยนแปลงภาวะเจริญพันธุข์ องประชากรไทย
2553
ปี
อัตรำเจริญพันธุร์ ำยอำยุ (ASFR) จำแนกตำมหมวด
อำยุต่อสตรี 1,000 คน
320
302.6
280
273.1
258.9
246.7
240
238.8
222.4
200
182.1
166.4
160
134.1
120
80
40
0
125.7
80.8
68.3
66.4
56.5
53.8
86.4
142.8
141.6
113.7
112.3
106.6
86.0
72.7
80.0
68.4
58.8
70.4
56.1
38.6
35.9
25.2
37.2
15-19
2507-08
20-24
2517-18
25-29
30-34
2528-29
35-39
2534
21.5
14.8
11.4
6.4
40-44
2538-39
24.1
18.1
2.8
6.1
4.3
0.3
45-49
2548-49
ที่มา: รายงานการสารวจการเปลี่ยนแปลงประชากร (SPC) พ.ศ.2507-08, 2517-18, 2528-29, 2538-39 และ 2548-49
* ภาวะเจริญพันธุข์ องประชากรไทยลดต ่าลงมาก ช่วงวัย 20-29 ปี มีอตั ราเจริญพันธุส์ ูงสุด
จำนวนเกิดในแต่ละปี พ.ศ.2480-2591
จานวน ก ิ
1,400,000
TFR = 6.3
TFR = 2.0 TFR = 1.5
TFR = 1.2
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
พศ
0
ทีม
่ า: ปรำโมทย์ ประสำทกุล และ ปั ทมำ ว่ำพัฒนวงศ ์ “สถำนกำรณ์ประชำกรของประเทศไทย พ.ศ. 2548”
ั
ใน กฤตยำ อำชวนิจกุล และ ปรำโมทย์ ประสำทกุล (บรรณำธิกำร). ประชากรและสงคม
2548.
ี )
อ ัตราตายทารก (ต่อ 1,000 การ กิ มีชพ
แนวโน้มอัตราตายทารกของประเทศไทย
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
ั
หมาย หตุ: ประมาณโ ยสถาบ ันวิจ ัยประชากรและสงคม
จากข้อมูล
1) การสารวจการ ปลีย
่ นแปลงประชากร 2) สามะโนประชากรและ คหะ 3) โครงการสารวจภาวะ
จริญพ ันธุข
์ องสตรีไทย 4) ทะ บียนราษฎร
* ติดตามศึกษาการเปลี่ยนแปลงภาวะการตายของประชากรไทย
พ.ศ.
ในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา คนไทยมีอายุยนื ยาวขึ้นอย่างมาก
อายุคา
ฉลีย
่ (ex)
100 ปี
ก่อน
50 ปี
ก่อน
ปัจจุบ ัน
ใน
พ.ศ.2552 อนาคต
เมือ
่ เกิด (e0)
37.3
58.4
72.9
82.0
เมือ
่ อำยุ 55 ปี (e55)
15.1
20.6
24.5
29.1
เมือ
่ อำยุ 60 ปี (e60)
12.3
16.9
20.7
24.5
เมือ
่ อำยุ 65 ปี (e65)
9.8
13.5
17.1
20.2
* สร้ำง “ตำรำงชีพ” (Life table) ที่เป็ นปัจจุบนั เพื่อแสดงค่ำ “อำยุคำดเฉลี่ย”
(Life expectancy) ในวัยต่ำงๆ
จานวนศตวรรษิกชนปี 2553

จากทะเบียนราษฎร
 จากการคาดประมาณ
14,493
1,310
 ชาย
 หญิง


395
915
ศตวรรษิ กชนจานวนจริงน่ าจะมีประมาณ 10% ของจานวนที่รายงานใน
ทะเบียนราษฎร
สาเหตุของความผิดพลาด
 การไม่แจ้งตาย
 อายุผิดพลาด
 การเปลี่ยนแปลงมาใช้ระบบคอมพิวเตอร์เมื่อปี
* ติดตามศึกษา “ศตวรรษิกชน-คนร้อยปี ”
พ.ศ. 2538
ดัชนีตา่ งๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประชากร จะรวมไว้ใน
ศูนย์อา้ งอิงทางประชากร” (IPSR Population Reference Center)

เผยแพร่ใน “สารประชากรมหิดล”
 นามาแปลงเป็ นข้อมูลตามเวลาจริงใน “มิเตอร์ประเทศไทย”
 หน่ วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ/ เอกชน สอบถามขอข้อมูลมาเสมอ
 Population Reference Bureau, Washington D.C. ขอมาเพื่อใส่ไว้ใน
Annual World Population Data Sheet
 ESCAP ขอข้อมูลดัชนี ต่างๆ เพื่อใส่ไว้ใน Annual Population Data Sheet

similar documents