สำนักวิชาแพทยศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Report
สาขาวิชาแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี
I do not want
you to be only a
doctor but also
to be a man.
ขอขอบพระคุณ
• สไลดบางส
่ วนจาก อ.ดร.วิสิษฐพร
์
วัฒนาวาทิน
ส า นั ก วิ ช า แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์
มทส. ก่ อตั้ง ขึ้น โดยข้ อก าหนด
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุ ร นารี
ว่ า ด้ ว ย ก า ร จั ด ตั้ ง ส า นั ก วิ ช า
แพทยศาสตร ์
ประกาศราช
กิจ จานุ เ บกษาฉบับ พิเ ศษ หน้ า
22 เลมที
่ ่ 110 ตอนที่ 210 ลง
คณะกรรมการแพทยสภา
มีมติรบ
ั รองหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
ใน
การประชุมครัง้ ที่ 8/2550
เมือ
่ วันที่
9 สิ งหาคม
- ล3.บ.),หลั2549
กสูตรได้ รับการรับรอง
สภาวิ4)
ชาการ
มลพิษสิ่ งแวดลอมและความปลอดภั
ย
้
สภามหาวิ
ท
ยาลั
ย
(วท.ม.), 2554
คณะกรรมการแพทยสภา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักงานข้ าราชการพลเรือน
ได้ รับการบรรจุลงใน AVISEANA DIRECTORY
ปั จจุบัน
21 แห่ ง
รัฐ 19 แห่ ง
เอกชน 2 แห่ ง
ไดรั
อจาก
้ บความรวมมื
่
โรงพยาบาลบุรรี ม
ั ย์
โรงพยาบาลสุรน
ิ ทร ์
ในการจัดการเรียนการสอน ปี
4-6 รวมกั
บคณาจารยของ
สวพ.
่
์
มทส.
ปี 2561 นักศึ กษาแพทยปี์ 4
คณาจารย ด
์ ้ านวิท ยาศาสตร ์
PRECLINIC
จบปริญญาเอก 100%
คณาจารยแพทย
ที่ มทส.
์
์
แ ล ะ ร พ . บุ รี ร ั ม ย ์
สุ ริ น ท ร ์
ชั ย ภู มิ
ล้ ว น เ ป็ น ผู้ มี
ประสบการณทั
์ ง้ ทางด้านวิชาการ
เครือ
่ งมือ
วิทยาศาสตร ์ และเครือ
่ งมือ
แพทยทั
มาตรฐาน
์ นสมัย
เดียวกับทีใ่ ช้อยูในโรงพยาบาลทั
ง้
่
ของรัฐ และเอกชน
•
•
•
•
•
การเตรียมความพรอมสู
้
่ ประชาคม
อาเซียน (AFTA)
เชิญอาจารยจาก
Medical U.of
์
Innsbruks, Austria มาช่วยสอน
นักศึ กษาแพทย ์
MOU ระหวาง
มทส กับ Medical
่
U.of Innsbruks, Austria
MOU ระหวาง
มทส กับ Juntendo
่
U., Japan.
MOU ระหวาง
มทส กับ Texas U.
่
MOU ระหวาง
มทส กับ Hongkong
่
บัณฑิตแพทย ์ มทส.
สอบใบประกอบ
รุน
1
่
ผาน
100%
่
วิชาชีพเวชกรรม
การรับนักศึ กษา ปี
2557
• โครงการ ODOD จากนครชัยบุรน
ิ ทร ์
30 คน
• โครงการปกติ จากนครชัยบุรน
ิ ทร ์
50 คน
รวม
80 คน
วิธีการรับนักศึกษา
หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี การศึกษา 2557
สำนักวิชำแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี
จำนวนผูส้ มัครและผูเ้ ข้ำสอบหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา
สมัคร
เข้าสอบ
ร้อยละ
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
665
658
866
693
559
715
832
450
592
697
565
478
493
692
67.66
89.96
80.48
81.53
85.51
68.95
83.17
จานวนรับตามโควตาและ
จังหวัODOD
ด
จังหวัด
CPIRD
รวม
นครราชสี
มา
18
10
28
ชัยภูม ิ
บุรรี ม
ั ย์
สุรน
ิ ทร ์
10
11
11
50
6
7
7
30
16
18
18
80
เขตการศึ กษา
2,3,4,5
คุณสมบัตทิ วั่ ไปของนักเรียนทีม่ ีสิทธิ์สมัคร
1. กาลังศึกษา ชัน้ ม.6
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายนับถึงภาค
การศึกษาสุดท้ ายของ ม.5 ไม่ ตำ่ กว่ ำ 3.00
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ ายของ ม.5 ไม่ ตำ่ กว่ ำ 3.00
4. คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ภาษาไทยนับ
ถึงภาคการศึกษาสุดท้ ายของ ม.5 ไม่ ตำ่ กว่ ำ 2.75
คุณสมบัตเิ ฉพาะของโครงการปกติ
• มีภมู ลิ าเนา อยู่ในพืน้ ที่เขต 4 จังหวัด ไม่ น้อยกว่ ำ 3
ปี ตามหลักฐานทะเบียนบ้ านนับถึงวันสมัคร
• และ
• ศึกษา ม.1-ม.3 หรื อ ม.ปลายใน 4 จังหวัด
ต่ อเนื่องกัน 3 ปี
คุณสมบัตเิ ฉพาะของโครงการ ODOD
• ศึกษำชัน้ ม.ปลำยในโรงเรียนระดับอำเภอยกเว้น
อำเภอเมือง
• และ
• มีภมู ลำเนำทะเบียนบ้ำนในจังหวัดที่สมัคร 3 ปี นับ
ถึงวันสมัคร
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาขา
• สุขภาพ
• ตาบอดสี
• การไดยิ
้ น
วิธีการคัดเลือก
ขั้นตอนที่ 1 สมัครผ่ านระบบอินเตอร์ เน็ต
ขั้นตอนที่ 2 สอบวัดความรู้ ท่ จี ัดสอบโดยใช้ ข้อสอบ
ของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 3 สอบ สัมภาษณ์ ทดสอบสุขภาพจิต ตรวจ
ร่ างกาย
วิธีการคัดเลือก (ต่ อ)
การสอบ
ขัน้ ตอนที่ 1
รายละเอียดการสอบ
สอบข้ อเขียน
ชีววิทยา
เคมี
ฟิ สิกส์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เงื่อนไข
วิธีการคัดเลือก (ต่ อ)
การสอบ
ขัน้ ตอนที่ 2
รายละเอียดการสอบ
-สอบสัมภาษณ์
-ตรวจร่ างกาย
-ทดสอบสุขภาพจิต
เงื่อนไข
S/ U
S/ U
S/ U
วันสอบขอเขี
ยน
้
คัดเลือกคาย
ODOD
่
วันที่ 29 กันยายน
2556
สอบคัดเลือกเขาศึ
้ กษา
วันที่
17 พฤศจิกายน
ทาสั ญญาเพือ
่ ศึ กษา
โครงการปกติ
ปฏิบต
ั งิ านในหน่วยงานราชการ
ทีจ
่ ด
ั สรร 3 ปี
โครงการ ODOD
ปฏิบต
ั งิ านในหน่วยงานราชการ
ทีจ
่ ด
ั สรร 3 ปี
อนาคตโรงพยาบาล มทส
รับนักศึ กษา 20 คน
เรียนชัน
้ คลินิก
ในปี การศึ กษา 2561
รับเขาในปี
2558-2559
้
อาชีพ
แพทย ์
กระทรวงสาธารณสุข
อาจารยแพทย
์
์
ผู้เชีย
่ วชาญ
ปริญญาเอก
คาถาม
Facebook
http://www.facebook.com/MedSUT
เบอรติ
่
์ ดตอ
044-223975 044-223920
I do not want
you to be only a
doctor but also
to be a man.
ความสาเร็จทีแ
่ ทจริ
่ ารนา
้ งอยูที
่ ก
ความรูไป
ประยุกตใช
่
้
์ ้เพือ
ประโยชนสุ
ษยชาติ
่
์ ขแกมวลมนุ

similar documents