Botanika_Vyššie semenné rastliny - Borovicorasty

Report
Kód ITMS projektu: 26110130519
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia
Vyššie semenné rastliny - Borovicorasty
Vzdelávacia oblasť:
Človek a príroda
Predmet
Biológia
Ročník, triedy:
2.ročník, 3.ročník, VI.OA, VII.OA
Tematický celok:
Rastlinná systematika
Vypracoval:
PaedDr. Katarína Adamková
Dátum:
9.5.2013
Obsah
1.
2.
3.
4.
Semenné rastliny (Spermatophyta)
Charakteristika oddelenia borovicorasty - Ginkgá
Charakteristika oddelenia borovicorasty - Ihličnany
Použité zdroje
2
Semenné rastliny (Spermatophyta)
- vyvinuli sa z ryniorastov
- diferencované telo s diferencovanými pletivami
- proces rozmnožovania je viazaný na reprodukčné
orgány, kvety
- rodozmena je veľmi zastretá
(gametofyt je vyživovaný prevládajúcim sporofytom)
3
oddelenia:
1. Kordaitorasty (Cordaitophyta) - žili v karbóne, perme
2. Lyginodendrorasty (Lyginodendrophyta)
- papraďosemenné, žili v karbóne a perme
3. Cykasorasty (Cycadophyta)
4. Borovicorasty (Pinophyta)
- triedy: A. Ginkgá
B. Ihličnany
5. Magnóliorasty (Magnoliophyta)
4
Kordait
Lyginodendron
5
trópy, subtrópy
- Cykas indický
6
Charakteristika oddelenia Borovicorasty - Ginkgá
- sú to dreviny, ktoré vznikli v karbóne z kordaitorastov
- triedy: 1, Ginkgá
2, Ihličnany
Ginkgá
- rozkonárené stromy s vidlicovito delenými až
celistvými listami
- listy opadávajú na jeseň
- plodom je žltá, guľovitá semenná kôstkovica
7
Ginkgo dvojlaločné
8
Charakteristika oddelenia Borovicorasty - Ihličnany
- asi 500 druhov, prevažne stromovitého rázu
- listy sú jednožilové, ihlicovité, šupinovité
- vetrom opelivé
- oplodnenie je jednoduché, majú 2-15 klíčnych listov
- súkvetia predstavujú šištičky
a) samčie - tvorí vreteno so závitnicovito usporiadanými
výtrusnými listami (tyčinkami)
b) samičie - tvorí vreteno a závitnicovito usporiadané
podporné listene; v ich pazuchách sú
semenné šupiny a na nich 2 nahé vajíčka
9
- plodom je:
- drevnatá šiška (jedľa, smrek, smrekovec, borovica),
- šišková bobuľa (borievka, tuja)
- semenná bobuľa (tis)
- v kôre a dreve sa nachádzajú živicové
kanáliky (u borovicorastov)
10
Rozdelenie na rady
1. borovicotvaré
- v kôre a dreve sú živicové kanáliky
- plodom je drevnatá šiška , semená sú krídlaté
- najznámejšie rody : jedľa, smrek, smrekovec, borovica
2. cyprusotvaré
- živicové kanáliky len v kôre
- plodom je drevnatá šiška alebo šišková bobuľa
- najznámejšie rody: borievka, tuja
3. tisotvaré
- plodom je semenná bobuľa
- patrí sem dvojdomá chránená jedovatá drevina „tis“
11
Jedľa biela
12
Smrek obyčajný
13
Smrekovec opadavý
14
Borievka obyčajná
15
Tis obyčajný
16
Použité zdroje
1. UŠÁKOVÁ, K., HUDÁK, J., KRAJČOVIČ, J. 2000. Biológia pre
gymnáziá - 2.časť. 1.vydanie. Bratislava: SPN, 2000. ISBN 8008-03095-X
2. VILČEK, F. 1997. Prehľad biológie I. 1.vydanie. Bratislava: SPN,
1997. ISBN 80-08-00990-X
3. lms.planetavedomosti.sk (kurz biológie ZŠ – učiteľ), 3.5.2013,
18:00
4. www.oskole.sk (maturity/Bio), 5.5.2013, 20:00
5. http://www.infovek.sk/predmety/biologia/, 5.5.2013, 20:30
6. http://sk.wikipedia.org/, 5.5.2013, 18:00
17

similar documents