Skolverket (ppt-fil, 2 MB, öppnas i nytt

Report
Barnrättsperspektiv i Skolverkets
arbetsprocesser
- ett förslag under utveckling
Skolverkets roll
Alla barn och elever har rätt till en likvärdig
utbildning.
Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar
huvudmäns, förskolors och skolors arbete med
syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i
verksamheterna.
Uppdrag i Skolverkets instruktion
13 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och
perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.
Myndigheten ska också i sin verksamhet analysera konsekvenserna
för barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt
Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter.
14 § Myndigheten ska samverka med Statens skolinspektion och
Specialpedagogiska skolmyndigheten i syfte att nå de utbildningsoch funktionshinderspolitiska målen inom skolområdet.
Mänskliga rättigheter – vilka perspektiv?
Mänskliga rättigheter kommer till uttryck i Skolverkets verksamhet
genom:
Barnrättsperspektiv (och barnkonsekvensanalyser)
Jämställdhetsperspektiv
Funktionshinderspolitiskt perspektiv
Minoritetspolitiskt perspektiv
Förslag på prioriterade processer för
barnrättsperspektiv
o
o
o
o
o
o
Ansvara för- och genomföra kurser och utbildningar
Stödmaterial
Uppföljning, utvärdering och kunskapsöversikter
Ansvara för nationellt provsystem
Remissyttranden, svara på dep.delningar
Föreskrifter och allmänna råd
Valda styrkedjor för MR-integrering
Projekt
Remisser
Föreskrifter/
AR
Kommunikat.
Myndighetsstyrning
Projektmodell
(Direktiv, projektplan,
metodstöd)
Kvalitetssäkring
(Stabens riktlinjer)
GD-beslut
(Föredragnings-PM)
Remissyttrande
(Riktlinjer)
Kvalitetssäkring
(Stabens riktlinjer)
GD-beslut
(Föredragings-PM)
Föreskrifter/AR
(Riktlinjer, konskevensutr.)
Kvalitetssäkring
Rätts.
GD-beslut
(Föredragnings-PM)
Skriva för webb
(Riktlinjer)
Verksamhetsplan
(VP-direktiv)
Skriva för
publikationer
(Riktlinjer)
Bilder/foton
(Riktlinjer)
Verksamhetsuppföljning
(Riktlinjer + indik.)
Årsredovisning
(Riktlinjer + indik.)
Förslag på frågebatteri för stöd
Under utveckling för differentiering mellan stöd för ordentlig
barnkonsekvensanalys och stöd för ett barnrättsperspektiv på frågan.
•
Vilka barn berörs av beslutet eller projektets resultat? Direkt eller
indirekt. (Beskriv ex olika grupper av barn, bakgrundsfaktorer etc.)
•
Hur kan berörda barn få uttrycka sin mening i samband med
beslutet/insatsen? (Beskriv resultatet av dialogen)
•
Vilka konsekvenser får det tänkta beslutet/insatsen på barnets
utveckling? (Beskriv även ev. olika konsekvenser för olika barn,
intressekonflikter och avvägningar)
•
Hur bidrar beslutet/insatsen till att främja barn och ungdomars rätt till
likvärdiga villkor, med tanke på bl.a kön, sexuell läggning, etniskt
ursprung, hälsa, funktionsnedsättning tro eller social ställning?
•
Hur beaktas barnens bästa i förhållande till andra intressen? (Beskriv
avvägningar och ev. kompenserande åtgärder eller insatser)
Kontaktuppgifter:
Helena Barrett, tel 08- 527 331 98
[email protected]

similar documents