Az én portfólióm (PPT)

Report
AZ ÉN PORTFÓLIÓM
Kompetencia alapon értékelnek
Attitűd
Kompetencia
Tudás=
ismeret
képesség
Készség
Pedagóguskompetenciák
A pedagógus tudása, szakmai felkészültség
Szakmai, módszertani tudás
Tervezés, önreflexiók
Értékelés, elemzés
Osztálytermi folyamatok
A tanulás támogatása
A gyermekek személyiségének fejlesztése
Közösségfejlesztés
A pedagógus személye
Kommunikáció és szakmai együttműködés
Elkötelezettség
A nyolc kulcskompetencia
1. Szakmai feladatok,
szaktudományos, szaktárgyi,
tantervi tudás
Tudja a szaktárgyát, „nem
középiskolás fokon”; látja a tanítás
folyamatát (honnan hová kell eljuttatni
a gyerekeket)
A nyolc kulcskompetencia
• 2. Pedagógiai folyamatok,
tevékenységek tervezése és a
megvalósításukhoz kapcsolódó
önreflexiók
azt kell bizonyítania,hogy tervszerűen,
tudatosan dolgozik. Előre gondolkodik,
minden lehetőségre felkészül, utólag is
elemez
A nyolc kulcskompetencia
3. A tanulás támogatása
a pedagógus minden tanulási formára
épít, mindegyiket támogatja; motiváló
környezetet teremt, felismeri és kezeli
a tanulási problémákat (frontális-, párés csoport-, projektmunka, egyéni
tanulás)- tanulni is megtanítja őket
A nyolc kulcskompetencia
4. A tanuló személyiségének
fejlesztése, az egyéni bánásmód
érvényesülése, a hátrányos helyzetű,
sajátos nevelési igényű vagy
beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló
többi gyermekkel, tanulóval együtt
történő sikeres neveléséhez,
oktatásához szükséges megfelelő
módszertani felkészültség
A nyolc kulcskompetencia
5. a tanulói csoportok, közösségek
alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a különböző
társadalmi-kulturális sokféleségre,
integrációs tevékenység, osztályfőnöki
tevékenység (órán kevésbé látható:
csoportprofilból, esetleírásból,egyéb
foglalkozásokból inkább)
A nyolc kulcskompetencia
6. pedagógiai folyamatok és a tanulók
személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése
(Úgy tanít, hogy közben folyamatosan
értékeli, segíti a gyerekeket, egyéni
fejlődésüket és a csoport, a közösség
fejlődését.) Minden
tanórán/foglalkozáson látni kell ezt.
A nyolc kulcskompetencia
7. Kommunikáció és szakmai
együttműködés, problémamegoldás
Problémaérzékenység, elfogadás,
segítőkészség, együttműködés
gyerekekkel,kollégákkal, szülőkkel
Minden írott szövegből,
megszólalásból, gesztusból,
metakommunikációs eszközéből
látható.
A nyolc kulcskompetencia
8. Elkötelezettség és szakmai
felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Nyitottság a szakma és az intézményi
munka minden területe iránt.
(továbbképzések, pályázati munka, új
módszerek – ez fellelhető a tematikus
tervben, valamelyik óratervben, a
többi az életútból derül ki.)
Kompetenciák és indikátorok
A pedagógus kompetenciák  amit
tud, amire képes.
•
A kompetenciák megléte közvetlenül
nem vizsgálható.
Indikátorok  amit és ahogyan csinál.
•A pedagógusok előmeneteli rendszerében
az értékelés alapja.
Indikátorok
• Indikátorok:
olyan viselkedésformák, cselekvések,
megnyilvánulások, amelyekben
felismerhető az egyes kompetenciák
szintje
Az indikátorok értékelése
• n.é- az adott dokumentumban/órán
nincs, de nem is kellene, hogy legyen
• 0- elvárható lenne az adott
dokumentumban/órán, de nem lelhető
fel
• 1- „nyoma van”, a szándék látszik, de
nem jellemző
• 2 - általában jellemző
• 3 – teljes mértékben jellemző
Alapdokumentumok 1.
• Személyes anyagok (önéletrajz,
életút elemzés, stb. – végigvezet a
rendszer)
• Csoportprofil → Tematikus terv (ek)
→ Óratervek + megvalósítás +
reflexiók (közöttük: értékelés
dokumentuma is)
(Az egyszerűsítetthez elég ennyi)
Alapdokumentumok 2.
A teljes portfólióhoz
- Az intézményi környezet bemutatása
- Foglalkozási terv (esetleg
csoportprofillal) + megvalósítás (pl.
szakkör, korrepetálás)
-Hospitálási napló (a pedagógus hospitál
másnál)
- Esetleírás
- IKT alkalmazás
Szabadon választható dok.
• Bármi, amit meg akar mutatni a
tevékenységéből
• Osztályfőnöki munka, rendezvények
szervezése, projektterv, egyéni
fejlesztési terv, saját publikáció
részlete/leírása, esetleg fényképek,
video, levelek, tanítványok
produktumai, eredményei,
kompetenciamérés eredményei,
érettségi eredmények – amire büszke
A portfólió védése
• A védés célja:
• Prezentáció formájában bemutatni a
pedagógus a tevékenységét (a szóban
előadott prezentáció lehetőséget ad
arra, hogy a ppt. felépítésével felhívja a
figyelmet munkája – szerinte –
legfontosabb elemeire.)
• A bizottság kérdéseire válaszolva
eloszlassa az esetleges félreértéseket,
pótolja a hiányokat.
Óralátogatás
• - Előzetes megbeszélés
• - Az óra megtekintése
• - Óraelemzés
Példa az értékelésre
N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = kevéssé
jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző
1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
Pontszám az
Pontszám az
e-portfólió
órá(k)/foglalkozás(
dokumentumai és a
ok) látogatása
védés alapján
alapján
Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik.
Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani
tudással.
Fogalomhasználata pontos, következetes.
Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a
szaktárgyi koncentrációt).
A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett
tudására.
A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és
eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja.
A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási
módszereket, taneszközöket alkalmaz.
Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli.
Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek
felismertetésére.
Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának,
továbbadásának kritikus, etikus módját.
1. kompetencia
Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján
Pontszám az órá(k) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
Átlagpontszám
A kompetencia értéke
(0–3 pont)
(1–5 érték)
Szakértő I. (elnök)
Szakértő II. (szakos)
Intézmény-vezető
értékel
intézményi
önértékelés
tanf. összegző
értékelés
tájékozódik
értékel
értékel
tanf. óralátogatás
óralátogatás
e-portfólió
értékelése és
védése
Az értékelés
tájékozódik
vél.
feltölt
Jogszabály szerinti időpontok 1.
• Gyakornok:
- a gyakornoki idő lejártának
hónapjában vagy (ha a gyakornoki
idő nem tanév közben jár le)
- a tanítási év utolsó hónapjában
tesz minősítő vizsgát.
• - a gyakornok vizsgára
jelentkeztetéséről az
intézményvezető gondoskodik
Jogszabály szerinti időpontok 2.
(Még mindig gyakornok)
• A 2013. 09.01 – 2013. 12. 31 között
belépett gyakornoknak
• jelentkeznie kell a 2015. évi eljárásra.
• 2016. 01.01-től Pedagógus I. besorolást
kap.
Jogszabály szerinti időpontok 3.
• Pedagógus I → Pedagógus II.
- 14 év szakmai gyakorlat +
szakvizsga + egyszerűsített portfólió
feltöltés 2014. április 30-áig →
ideiglenes Pedagógus II-be sorolás
2015. január 1-jétől;
- kötelező minősítő eljárás 2018.
december 31-éig
Jogszabály szerinti időpontok 4.
• Pedagógus I → Pedagógus II.
akik most nem esnek a kedvezményezett körbe,
de:
- 8 év gyakorlat + szakvizsga vagy
- 30 év gyakorlat
2014. március 31-éig jelentkezhetnek
minősítésre
Fontos!!!
!!
• A feltételeknek a jelentkezés
időpontjáig teljesülnie kell.
• Teljes portfóliót kell feltölteni
2014. november végéig!
A jelentkezés módja
- Március közepéig: az OH megküldi a
jelentkezési lap nyomtatványt az
intézménynek
- A jelentkező március 31-éig kitölti, aláírja
intézményvezetőnek átadja
- Intézményvezető április 10-éig feltölti
- OH május 20-áig dönt
- OH május 31-éig értesíti a pedagógust
A többi pedagógus
A jogszabályokban előírt módon minden évben:
- A miniszter által február végéig kiadott feltételek
alapján
- Minden év március 31-éig jelentkezhet a következő
évi minősítésre
A „munkaportfólió” elkészítéséhez már most hozzá lehet
kezdeni.
(Ebből válogatjuk ki az „értékelési portfólióba” kerülő
dokumentumokat)
Minden róluk szól…
De most magunkért dolgozunk

similar documents