Kirsi Karppinen - Diakonia

Report
Diakonissa, TtM Kirsi Karppinen
DIAKONIATYÖNTEKIJÄN AMMATILLISET TIEDOT
JA TAIDOT SYRJÄSEUDULLA DIAKONIATYÖSSÄ
ESITYKSEN SISÄLTÖ
Tutkimuksen tarkoitus
 Menetelmät ja tutkimustehtävät
 Tulokset
 Johtopäätökset

TUTKIMUKSEN TARKOITUS

Kuvata Diakonia-ammattikorkeakoulusta
valmistuneiden diakoniatyöntekijöiden
kokemuksia siitä, miten he ovat soveltaneet
koulutuksestaan saamiaan ammatillisia tietoja
ja taitoja työskennellessään syrjäseudulla
diakoniatyössä 1-5 vuotta valmistumisen
jälkeen
MENETELMÄT

Tutkimus kuuluu isompaan kokonaisuuteen


Haastateltavat kerättiin lumipallo-otannalla
syrjäseudulla työskentelevistä diakoniatyöntekijöistä


Tromssan Kirkelig Utdanningssenter i Nord (KUN) ja Oulun
Diakonia-ammattikorkeakoulun hanke (alkanut v. 2007)
1-5 vuotta työkokemusta koulutuksen jälkeen
Puolistrukturoitu teemahaastattelulomake

Laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysi
TUTKIMUSTEHTÄVÄT
1.
Miten diakoniatyöntekijät kokevat
ammatillisten tietojen ja taitojen tukevan
työtään syrjäseudulla?
2.
Millaista diakoniatyö on
diakoniatyöntekijöiden kokemana
syrjäseudulla?
TULOKSET

9 haastateltavaa Pohjois-, Länsi- ja Itä-Suomen
alueelta
5
sairaanhoitaja-diakonissaa
 4 sosionomi-diakonia

Keski-ikä 41 v. (ikäjakauma 26-59 v.)

Valmistumisvuodet 2001-2007
DIAKONIATYÖNTEKIJÄN AMMATILLISET TIEDOT JA
TAIDOT
Diakonisen
asiakastyön
osaaminen
•
•
•
•
Vuorovaikutustaitojen oppiminen
Ryhmätyötaitojen oppiminen
Ihmisten kohtaaminen harjoittelussa tutuksi
Verkostotyöskentelyn oppiminen
Koulutuksen
kehittymisen tarve
•
•
•
•
•
Hengellinen koulutus ei tukenut käytöntöä
Vähän sielunhoidon opetusta
Puute hengellisen kirjallisuuden käytön opetuksessa
Puute virsien ja niiden taustojen opetuksessa
Vähän opetusta hartauksien pitoon
•
•
•
•
•
•
•
Teoria alkaa elää työelämän käytännössä
Ammattitaitoa tuki opetuksen tuoreus ja ajanmukaisuus
Koulutus ja harjoittelujaksot tukivat toisiaan
Kolutus antaa riittävät valmiudet aloittaa työt
Erilaiset työalat tutuksi koulutuksen ja harjoittelun kautta
Perustaitojen lisäksi käytännön työ vaatii lisää koulutusta
Opintojen kautta oppinut keräämään tietoa ja materiaalia
Ammattitaidon
kehittyminen
DIAKONIATYÖNTEKIJÄNÄ SYRJÄSEUDULLA
Yksityisyyteen
liittyvät tekijät
Kutsumustietoisuus
Luotettava työntekijä
•Syrjäseudulla tiedetään toisten asiat
•Seurakunnan työntekijä tuttu paikkakunnan pienuuden vuoksi
•Oman työn rajaamisen ongelma
•Työn suhde yksityiselämään
•Kyläläiset tietävät missä työntekijä liikkuu
•Oma henkilökohtainen kutsumus
•Seurakuntatyöhön ajautuminen on vahvistanut kutsumusta
•Työkokemus on tukenut kutsumusta
•Oma kutsumus diakonissaksi
•Kodin ja perheen hengelliset vaikutteet tukeneet ammatinvalinnassa
•Koulutus tukenut hengellistä kasvua
•Tuttu työntekijä on luotettava ja turvallinen
•Seurakunnan työntekijään luotetaan ja häntä arvostetaan
•Tuttu työntekijä madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä
DIAKONIATYÖ SYRJÄSEUDULLA
Syrjäseutu
työympäristönä
Diakoniatyön
painopisteet
syrjäseudulla
•Työ ja asutus hajallaan laajalla alueella
•Täytyy kulkea autolla
•Laaja työalue lisää työpaineita
•Taustalla seurakunta- ja/tai kuntaliitokset
•Syrjäkyliltä hankala tulla asioimaan diakoniatyöntekijän luo
•Maalaiskyläkulttuuria ja vanhoja arvoja
•Kylätoimikunnat ja kylänvanhimmat yhteistyössä
•Maaseudulla ihmisten ongelmat erilaisia kuin kaupungissa
•Diakoniatyötä arvostetaan syrjäkylillä
•Diakoniatyö näkyy ja kuuluu ihmisille
•Ihmiset tottuneet tulemaan toimeen omillaan
•Väestön ikääntyminen nähtävissä
•Ihmisten yksinäisyys näkyvissä
•Diakoniatyötä syrjäkylillä
•Yksin työssä omalla alueella
•Vastaanotto- ja ryhmätoimintaa
•Painopiste kotikäyntityössä
•Yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen sekä eri järjestöjen kanssa
•Työnteko erilaista kuin kaupungissa
•Taloudellinen auttaminen ei painotu diakoniatyössä
JOHTOPÄÄTÖKSET
AMMATILLISET TIEDOT JA TAIDOT

Koulutus tarjosi riittävät perustiedot ja –taidot
ammatissa toimimiseen

Sosionomi-diakonit kokivat koulutuksen antaneen
hyvät tiedot sosiaalipuolen asioista

Kritiikkiä hengellisen työn osaamisesta


Enemmän opetusta mm. hartauksien pitoon, hengellisen kirjallisuuden
käyttöön, virsien sekä niiden taustojen tuntemiseen sekä sielunhoitoon
Koulutus ei tukenut omaa hengellistä kasvua
JOHTOPÄÄTÖKSET
DIAKONIATYÖNTEKIJÄNÄ SYRJÄSEUDULLA

Valmistuttuaan uusi työntekijä tarvitsee tukea ja apua
kollegoilta

Omaan ammattitaitoon luottaminen syntyy vähitellen

Vahva ammatillinen identiteetti ja kutsumus toivat
tukea diakoniatyöhön

Syrjäseudulla diakoniatyöntekijän haasteena oli sekä
oman että asiakkaan yksityisyyden säilyttäminen
JOHTOPÄÄTÖKSET
DIAKONIATYÖ SYRJÄSEUDULLA

Työssä korostuivat diakoniatyöntekijän luotettavuus,
tuttuus ja oman kulttuurisen alueensa tuntemus

Syrjäseudulla diakoniatyöntekijän verkostot olivat
laajat
JOHTOPÄÄTÖKSET
DIAKONIATYÖ SYRJÄSEUDULLA

Syrjäseutu työympäristönä koettiin haasteelliseksi.
Pitkät matkat vaikeuttivat mm. ikääntyneiden tuloa
kylän keskukseen tapaamaan diakoniatyöntekijää

Diakoniatyön painopiste kotikäyntityössä

Syrjäseudulla väestön vähentyminen ja ikääntyminen
tuovat haasteen kirkon diakoniatyöhön

similar documents