Uloga procesa savijanja u knjigovežnici

Report
Uloga procesa savijanja u
knjigovežnici
Uloga savijanja u knjigovežnici
Projektiranje vrste savijanja
Projektiranje formata knjige prema
načinima savijanja
Utjecaj vrste i gramature papira na
broj križnih savijanja
8 stranice = 1 križno savijanje
32 stranice = 3 križna savijanja
16 stranica = 2 križna savijanja
64 stranice = 4 križna savijanja
Razlika između savijanja i žljebljenja
Konstrukcijska rješenja savijačica
Važnost uložnog kuta
= uožni kut za tisak
= uložni kut za savijanje
= razrezivanje
= savijanje
Materijali koji se prerađuju na
strojevima za savijanje
- Papire od 250 g/m2 preporučljivo je saviti samo
jedanput (“žljebljenje”)
- Papire do maksimalno 150 g/m2 moguće je
dvostruko saviti.
- Papire do 120 g/m2 ili do maksimalno 130 g/m2
moguće je trostruko saviti.
- Papiri od 80 g/m2 do maksimalno 100 g/m2
mogu se saviti četverostruko.
- Papiri za umjetnički tisak od 120 g/m2 mogu se
dvostruko saviti.
Faze rada u procesu savijanja
Razlika između prncipa savijanja
džepom i nožem
Karakteristike savijačice
Perforacija
Prešanje KS nakon savijanja
Buka stroja prilikom rada
https://www.youtube.com/watch?v=XQ0OP90sKFI
Klasifikacija knjigoveških proizvod prema
vrsti strojeva za rezanje i savijanje
Brzorezač
Krugorezač
- Papir
- Ljepenka
- Karton
- Memorandumi
- Posjetnice
- Tiskovni arak
Savijačica
-Tiskovni arak
- Knjižni arak
- Letak
Trorezač
- Knjižni blok
- Poluproizvod KB za TUK
- Poluproizvod MUK

similar documents