Chao mung tan sinh vien K2014

Report
LÃNH ĐẠO KHOA
 TS.
Nguyễn Xuân Hoàng Việt
Chức vụ: Trưởng Khoa
 TS. Nguyễn Hùng
Chức vụ: Phó Trưởng
Khoa
 TS.
Bùi Thanh Luân
Văn phòng Khoa
Chức
Trưởng Khoa
Tổvụ:
thíPhó
nghiệm
CN. Nguyễn Thùy Linh
 Thầy
 Phụ trách: Giáo vụ
 Thầy
 CN. Nguyễn Thị Kim khánh
 Thầy
 Phụ trách: CTác Sinh viên

Bùi Hữu Hiên
Huỳnh Phát Huy
Hoàng Nguyên Phước
Số
lượng sinh viên đào tạo
trong năm 2014 - 2015:
2564 SV, trong đó:
Sinh viên chính qui:
2271
SV
Sinh viên liên thông:
293
SV
STT
Trình độ Tiến sỹ
Tên ngành đào tạo
1 Kỹ thuật điện
Trình độ Thạc sỹ
1 Kỹ thuật điện
2 Kỹ thuật cơ điện tử
Trình độ Đại học và Cao đẳng
1 Kỹ thuật điện, điện tử (điện công
nghiệp)
2 Kỹ thuật điện tử, tryền thông
Học vị
Mã ngành
Tiến sỹ
605250
Thạc sỹ
Thạc sỹ
605250
60520114
Kỹ sư
D520201
Kỹ sư
D520207
3
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Kỹ sư
D520216
4
Kỹ thuật cơ – điện tử
Kỹ sư
D520114
5
6
Kỹ thuật cơ khí (cơ khí tự động)
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
Kỹ sư
Kỹ sư
D520103
Khoa đã đào tạo trên 7000 kỹ sư, cử nhân các ngành: Điện – Điện tử, Điện tử Viễn thông, Điều khiển – Tự động hóa, Cơ khí tự động, Cơ điện tử.
Đội ngũ giảng viên:
Giảng
viên cơ hữu: 29 cán bộ
Cán bộ giảng dạy thỉnh giảng : hơn 120 cán
bộ
Về cơ sở vật chất:
tâm thực hành
 Xưởng thực tập
 Hệ thống phòng học khang trang
 Trung tâm máy tính
 Thư viện trung tâm hiện đại
 Trung
CƠ SỞ VẬT CHẤT:
Phòng thí nghiệm Vi điều khiển
ra Khoa còn có các hoạt động phong trào:
 Đường đua hutech 2015
 Nghiên cứu khoa học sinh viên của khoa:CLB MEE
 Olympic cơ học toàn quốc
 Cuộc thi đua xe tiết kiệm năng lượng của
Honda(EMC 2015)
 Cuộc thi Robot chui đường ống
 Cuộc thi Robot đá banh
 Hội thảo với doanh nghiệp (NI, Bosch, ABB, ...)
 Hội thảo khoa học
 Các hoạt đông văn hoá văn nghệ(20/10, 20/11,…)
 Mùa hè xanh(Vĩnh Long, Phú Yên, Bình Thạnh,...)
 Ngoài
ĐƯỜNG ĐUA HUTECH 2013
HÌNH ẢNH CUỘC THI
ĐƯỜNG ĐUA HUTECH 2014
MỘT SỐ MẪU XE
MỘT SỐ MẪU XE
MỘT SỐ MẪU XE
Cuộc thi Robocon 2013
CUỘC THI ĐUA XE TIẾT NĂNG LƯỢNG
HONDA
CUỘC THI ĐUA XE TIẾT NĂNG LƯỢNG
HONDA
ROBOT CHUI ỐNG
2015
CUỘC THI ROBOT ĐÁ BANH
CUỘC THI ROBOT ĐÁ BANH
CUỘC THI ROBOT ĐÁ BANH
• Hội thảo với doanh nghiệp (NI, Bosch, ABB, ...)
• Hội thảo khoa học
• Các hoạt đông văn hoá văn nghệ (20/10, 20/11,…)
• Mùa hè xanh(Vĩnh Long, Phú Yên, Bình Thạnh,...)
GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NCKH CẤP BỘ
ST
T
01
NĂM GIẢI THƯỞNG
2003 Khuyến
khích
SVNCKH
cấp Bộ
2006 Giải ba
02
03
SVNCKH
cấp Bộ
2007 Khuyến
khích
SVNCKH
cấp Bộ
04 2007 Giải Nhì
SVNCKH
cấp Bộ
MỨC KHEN
Bằng khen
của Bộ
trưởng Bộ
GD-ĐT
Bằng khen
của Bộ
trưởng Bộ
GD-ĐT –
Nguyễn Minh
Hiển
Bằng khen
của Bộ
trưởng Bộ
GD-ĐT –
Nguyễn
Thiện Nhân
Bằng khen
của Bộ
trưởng Bộ
GD-ĐT –
Nguyễn
Thiện Nhân
ĐỀ TÀI
Nghiên cứu
phần mềm
hướng dẫn tự
học luật giao
thông
Ứng dụng
Camera trong
điều khiển tay
máy gắp sản
phẩm nhựa
Nghiên cứu hệ
thống rửa xe tự
động.
SV THỰC HIỆN
MSSV
Trần Hoàng
Vi
GVHD
ThS. Lê Văn
Tiến Dũng
Nguyễn Tấn
Đạt
Trần Hữu
Đông
02DHKT0
28
ThS. Bùi
Thanh Luân
Phạm Đăng
Khoa
02DHKT0
51
Phạm Hữu
Phúc
02DHKT0
76
Phạm Công
Thuận
Huỳnh Cơ
Tiến
02DHKT0
94
103109017 ThS. Bùi
Thanh Luân
Nghiên cứu máy Nguyễn Thị
103106013 ThS. Bùi
tách hạt tiêu
Lương Hạnh 103106008 Thanh Luân
theo màu sắc
Nguyễn Ngọc
Bảo Hòa
GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NCKH CẤP BỘ
ST
T
NĂM
5 2008
6 2008
7 2011
8 2012
GIẢI THƯỞNG
Khuyến
khích
SVNCKH
cấp Bộ
Giải nhất
SVNCKH
cấp Bộ
Khuyến
Khích
SVNCKH
cấp Bộ
Đang chờ
xét
SVNCKH
cấp Bộ
MỨC KHEN
ĐỀ TÀI
SV THỰC HIỆN
MSSV
GVHD
Võ Thành
Phong
1051060
32
ThS. Bùi
Thanh Luân
Bộ trưởng Thiết kế và chế
Bộ GD-ĐT – tạo máy tự động Trần Minh
Nguyễn
gieo hạt giống
Tưởng
Thiện Nhân
rau quả
1051060
43
ThS. Trần
Đình Huy
Bằng khen
của Bộ
Nghiên cứu chế
trưởng Bộ
tạo thiết bị trợ
GD-ĐT –
hái cà phê
Nguyễn
Thiện Nhân
Bạch Văn
Bộ trưởng
Thiết kế, chế
Thành
Bộ GD-ĐT –
tạo máy bóc vỏ
09DCK
Phạm Vũ
Trần
Quang
dừa khô
Luận
Viễn
???
Nghiên cứu,
thiết kế và chế
tạo mô hình bay
Quadrocopter
Đỗ Quốc
Huy
Phan Tú
Cường
ThS. Nguyễn
Quang Vinh
ThS. Phạm
08DCT1
Quốc Phương
08DCK1
GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KỸ THUẬT VIỆT NAM “VIFOTEC”
ST
T
NĂM GIẢI THƯỞNG
MỨC KHEN
ĐỀ TÀI
SV THỰC HIỆN
01
Trần Hữu Đông
02
200
Giải Ba
6
Bằng khen
Liên hiệp Hội
Khoa học Kỹ
Thuật Việt
Nam
Ứng dụng
Camera trong
điều khiển tay
máy gắp sản
phẩm nhựa
Phạm Đăng
Khoa
Phạm Hữu
Phúc
Phạm Công
Thuận
03
200
Giải Ba
7
04
200
Giải nhất
8
Bằng khen
Liên hiệp Hội
Khoa học Kỹ
Thuật Việt
Nam
Bằng khen
Liên hiệp Hội
Khoa học Kỹ
Thuật Việt
Nam
Nghiên cứu
máy tách hạt
tiêu theo màu
sắc
Nguyễn Thị
Lương Hạnh
Nguyễn Ngọc
Bảo Hòa
Thiết kế và chế
tạo máy tự
Trần Minh
Tưởng
động gieo hạt
giống rau quả
MSSV
GVHD
02DHKT0
28
02DHKT0
51
02DHKT0
76
ThS. Bùi
Thanh
Luân
02DHKT0
94
103106013 ThS. Bùi
Thanh
103106008 Luân
ThS.
Trần
105106043
Đình
Huy
GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC SINH VIÊN “EUREKA”
STT
1
2
NĂM
GIẢI THƯỞNG
MỨC KHEN
ĐỀ TÀI
SV THỰC HIỆN
Giải nhì
EUREKA-SV
2004
NCKH cấp
Thành
Nghiên cứu khả
năng tự học của
Bằng khen
Robot, ứng dụng
Ủy ban Nhân
thiết kể tay máy
dân TPHCM
gắp sản phẩm
nhựa
Giải nhì
EUREKA-SV
2006
NCKH cấp
Thành
Bằng khen
Thiết kế thiết bị
Trần Hoàng
Ủy ban Nhân điều khiển máy
Giang
dân TPHCM photocopy tự động
3
Giải Nhì SV
Bằng khen
Nghiên cứu máy
2007 NCKH Eureka Ủy ban Nhân tách hạt tiêu theo
cấp Thành
dân TPHCM màu sắc
4
Khuyến khích
EUREKA-SV
2008
NCKH cấp
Thành
Giấy khen
Thành Đoàn
MSSV
Lý Hào Khang
ThS. Lê
Văn Tiến
Dũng
Đinh Xuân Toàn
Bùi Hồng Thiện
Nguyễn Thị
Lương Hạnh
Nguyễn Ngọc
Bảo Hòa
GVHD
ThS. Bùi
10310900
Thanh
2
Luân
10310601
ThS. Bùi
3
Thanh
10310600 Luân
8
Nghiên cứu xử lý
ảnh biên dạng cho Thái Hoàng Huy 04DCK
Robot phun sơn
ThS. Hà
Ngọc
Nguyên
GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC SINH VIÊN “EUREKA”
ST
T
5
6
7
8
9
NĂM
2011
2012
GIẢI THƯỞNG
MỨC KHEN
Vào vòng chung
kết EUREKA-SV Thành Đoàn
NCKH cấp Thành
Chờ kết quả
2012 Chờ kết quả
2012 Chờ kết quả
2012 Chờ kết quả
Thành Đoàn
Thành Đoàn
ĐỀ TÀI
Thiết kế, chế tạo máy
bóc vỏ dừa khô
SV THỰC HIỆN
Bạch Văn Thành
Trần Quang Viễn
Thiết kế và chế
tạo máy thu gom Nguyễn Minh
rơm rạ ứng dụng Nguyễn Phan
Anh Vũ
trong lĩnh vực
nông nghiệp
Trịnh Hoàng
Hệ thống bơm
Thắng
nước bồn chứa
Nguyễn Anh
thông minh
Tuấn
MSSV
09DCK
07DCK
1
GVHD
ThS. Nguyễn
Quang Vinh
ThS.
Phạm Bá
Khiển
ThS.
Trần
09DTD
Viết
Thắng
Th.S
Phạm
08DDT1 Hùng
Kim
Khánh
Thành Đoàn
Giám sát hệ
thống âm thanh
qua Internet
Phan Bích
Nhường
Thành Đoàn
Thiết kế và thi
công một tuyến
truyền dẫn
trong truyền
thông được bảo
mật với kĩ
thuật trải phổ
Nguyễn Quốc
ThS.
Đông
08DDT Trần
Nguyễn Tuấn 2
Duy
Anh
Cường
THÀNH TÍCH OLYMPIC SINH VIÊN TOÀN QUỐC
ST NĂM
T
01
GIẢI THƯỞNG
2002
Giải Khuyến khích
OLYMPIC Cơ học toàn
quốc
2002
Giải Ba OLYMPIC Cơ
học toàn quốc
02
03
MỨC KHEN
Bằng khen Bộ GDĐT và Hội Cơ học
Việt Nam
Bằng khen Bộ GDĐT và Hội Cơ học
Việt Nam
Bằng khen Bộ Công
Nghiệp
2002
Huy chương bạc Hội thi
tay nghề ASEAN lần 3
2004
Bằng khen Bộ Lao
động - thương binh
Huy chương đồng Hội thi và Xã hội
tay nghề ASEAN lần 5
Bằng khen Ủy Ban
nhân dân TPHCM
2007
Giải khuyến khích
Bằng khen Bộ GDOLYMPIC Toán học toàn
ĐT
quốc
04
05
Bằng khen Ủy Ban
nhân dân TPHCM
NỘI DUNG
SV THỰC HIỆN
MSSV
Hà Ngọc Nguyên 99KC051
Nguyễn Minh
Tân
Nghề vẽ,
thiết kế trên
Hà Ngọc Nguyên 99KC051
máy tính
(CAD)
Nghề vẽ,
Nguyễn Việt
thiết kế trên
Nam
máy tính
Bùi Quốc Việt
Khóa 07
2008
Giải Ba- Khối không
chuyên OLYMPIC Tin
học Sinh viên Việt Nam
và kỳ thi ACM/ICPC khu
vực châu Á
Bằng khen Bộ GDĐT và Hội Tin học
Việt Nam, Hội sinh
viên Việt Nam
Dương Tùng
Khóa
07
2008
Giải Khuyến khích Khối không chuyên
OLYMPIC Tin học khu
vực châu Á
Giấy chứng nhận
Bùi Quốc Việt
Khóa
07
Bằng khen Bộ GD-ĐT
và Hội Cơ học Việt
cơ học
Nam
Phan Tú Cường
2011
10 Giải Khuyến khích OLYMPIC cơ học sinh
viên toàn quốc
Khóa
08 &
09
Giải ba - OLYMPIC cơ
học sinh viên toàn quốc
Bằng khen Bộ GD-ĐT
và Hội Cơ học Việt
Nam
Bạch Văn Thành
06
07
08
2012
09
Bằng khen Bộ GDGiải nhất – Cá nhân
ĐT và Hội Cơ học
2013 và đồng đội Cơ học Lý Việt Nam
thuyết
Phạm Nguyễn
Thanh Hoài…..
Hong Choi Mãn
Nguyễn Văn Nững
Khóa
09 &
10
Bạch Văn Thành
Hong Choi Mãn
Nguyễn Văn
Nững
Khóa
09 &
10
SINH VIÊN VÀO TRANG
Cách truy cập vào Website của Trường:
Trang chủ Trường
HUTECH
KHOA
- CNTT
- KT-TC-NH
- CƠ-CƠ ĐIỆN-ĐIỆN
TỬ
...
PHÒNG BAN
- P. ĐT
- P. TC-HC
- BAN THANH TRA
...
SINH VIÊN
.................
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
http://www.hutech.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao
KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
Sinh viên liên hệ văn phòng khoa
khi có thắc mắc về:
 Lịch
học
 Lịch thi
 Điểm các học phần thuộc khoa quản lý
 Phúc khảo điểm
 Tư vấn ngành nghề
Số ĐT: 08.35120255
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CÁCH XEM ĐIỂM HỌC KỲ
PHÒNG ĐÀO TẠO
viên liên hệ phòng đào tạo khi có thắc
mắc về:
 Chương trình đào tạo
 Quy chế đào tạo
 Kế hoạch giảng dạy
 Điểm các học phần
 Điều chỉnh điểm khi có sai sót
 Đăng ký, rút học phần
 Xin bảo lưu, tạm nghỉ học, xin nhận(xoá)
điểm I khi bị trùng lịch thi
 Lịch thi học kỳ
 Thời khoá biểu
Số ĐT: 08.35120782
 Sinh
PHÒNG TÀI CHÍNH
viên liên hệ phòng tài chính
khi có thắc mắc về học phí :
Sinh
 Thời
hạn đóng học phí
 Đơn xin gia hạn học phí
 Đơn xin miễn giảm học phí
 Đóng học phí
Số ĐT: 08.35120789
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO
CHẤT LƯỢNG(P.KT&ĐBCL)
viên liên hệ phòng KT&ĐBCL
khi có thắc mắc về :
Sinh
 Quản
lý các môn trắc nghiệm
 Phòng thi, danh sách thi
 Khảo sát hoạt động giảng dạy, …
Số ĐT: 08.2477141
KHOA QUẢN LÝ MÔN HỌC
KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 Toán cao cấp
 Xác suất thống kê
Số ĐT: 08.35120791
KHOA
QUẢN TRỊ KINH DOANH
 Nhập môn XH học
 Cơ sở văn hoá VN
 Quản trị học
 Lịch sử văn minh thế giới
 Pháp luật đại cương
Số ĐT: 08.35120256- 08.22431131
TT. GDCT-QP
 Những nguyên lý CB của chủ nghĩa
M-L
 Tư tưởng HCM
 Đường lối cách mạng ĐCS VN
Số ĐT: 08.35124486
KHOA
CNSH - TP - MÔI TRƯỜNG
người và môi trường
Số ĐT: 08.35120788
Con
TT GD CHÍNH TRỊ - QUỐC PHÒNG
dục thể chất 1
Giáo dục thể chất 2
Giáo dục quốc phòng
Số ĐT: 08.35124486
Giáo
TRUNG TÂM ANH NGỮ
Tiếng Anh
Số ĐT: 08.35124485
KHOA
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
đại cương
Số ĐT: 08.35120790
Hoá
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ
NĂNG MỀM
Kỹ năng mềm
Số ĐT: 08.22285895
XEM NHÓM DANH MỤC TƯƠNG ĐƯƠNG
Truy cập www.hutech.edu.vn/sinhvien/dangkymonhoc

Các môn học khác mã môn học nhưng trong cùng
1nhóm thì tương đương nhau .vd: trong nhóm 2 :{vật lý
đại cương2 (401147) ≈ vật lý đại cương 2(06.22) ≈…}
Xin Cảm Ơn

similar documents