Løst og fast - Syddansk Universitet

Report
»Løst og fast« om praksis i
huslejenævn (og boligret)
v/Jakob Juul-Sandberg
Lektor, ph.d. Syddansk Universitet
Huslejenævnsformand i Randers Kommune
mm.
»Dagsorden«
O
Sagsbehandlingen i nævnet – hvad undersøges »ex officio«, høringsfrister
mv.
O
O
Lejefastsættelsen:
i småhuse - bevisforholdene
boligreguleringslovens § 5, stk. 2 – dokumentation mv.
omkostningsbestemt leje – normtal, forbedringstillæg, »spise op«…
O
Forbrugsregnskaber
O
Fraflytningstvister
O
»eventuelt« - og spørgsmål
O
O
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
2
Sagsbehandlingen i huslejenævnet
O
Hvilke undersøgelser foretager nævnet? (BRL § 40, stk. 2) – alle formalia !?
O
– dog f.eks. BRL § 5, stk. 8: Huslejenævnet er ikke forpligtet til af egen drift
at indhente oplysninger vedrørende vilkår for andre lejemål, jf. fx T.BB
2000.201 B
O
Lejeren har bevisbyrden, jf. fx U 2011.1843 V: Lejer havde ikke
sandsynliggjort, at man boede på mere byrdefulde vilkår ved henvisning til et
enkelt andet lejemål, se også note 1 til dommen om en samtidig sag
vedrørende samme ejendom.
O
Ikke noget væsentlighedskrav, jf. fx T:BB 2003.495 Ø – selv ubetydeligere
(?) vilkår kan tilsidesættes
O
Pligt til afvisning af sager der ikke er omfattet af nævnets kompetence
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
3
Høringsregler
O Høring BRL § 39, stk. 2 og § 40, stk. 4
O BRL § 42, stk. 2:
O »I tilfælde, hvor fristen for svar efter de nævnte
bestemmelser er udløbet, uden at svar er afgivet, kan
nævnet fortolke tavsheden på den for modparten
gunstigste måde og navnlig lægge dennes
fremstilling til grund for afgørelsen«.
O Nævnet kan vælge at se bort fra materiale der
fremkommer efterfølgende…
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
4
Manglende dokumentation
O
HUSK – manglende fremlæggelse af dokumentation, manglende iagttagelse af
høringsreglerne – kan medføre, at bilag mv. ikke bliver taget i betragtning,
O
og IKKE kan fremlægges i boligretten… se fx U 2009.2465 H, U 2012.3229 V
O
og FM 2013.204 V: »En voterende bemærker, at direktøren i det sagsøgende
selskab, …, i retsmødet den 15. december 2011 forklarede, at ejendommen, som
har 28 lejemål, har været ejet af selskabet siden 1998, men at han har kendt
ejendommen siden 1993, hvor den var ejet af et anpartsselskab, hvor han var
anpartshaver. Der er ikke oplyst omstændigheder, som skulle føre til, at det ikke til
Huslejenævnsbehandlingen har været muligt at fremskaffe den nødvendige
skriftlige dokumentation, og det bør derfor ikke tillades, at bevis nu søges
fremskaffet gennem afholdelse af syn og skøn for boligretten.« Landsretten
ændrede afgørelsen og nægtede udlejer at afholde syn og skøn af de grunde, der
var anført af boligrettens mindretal.
O
Huslejenævnet fastsætter forbedringstillægget skønsmæssigt = forsigtigt og
således at udlejer i hvert fald ikke stilles bedre, end hvis han havde
dokumentationen
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
5
Problem: ingen dokumentation haves?
O Tidligere afgørelser på ejendommen? (aktindsigt
mulig)
O Check BBR – evt. byggetilladelser mv. hos kommunen
O Er lejen fastsat i overensstemmelse med det som er
realistisk – det som udlejer gør gældende er sket på
ejendommen?
O Ved varslinger af omk. – se T:BB 2013.606 Ø
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
6
Andre regler
O Besigtigelse – nævnet kan…
O Afgørelsen – se BRL § 43
O Frist for indbringelse af nævnsafg. BRL § 43, stk. 2:
O 4 uger ellers ansøgning om tilladelse
O U 2012.33 ØLK (vedr. U 2011.3273 Ø) ikke tilladelse
(HUSK: a-post tager to dage om at komme frem!)
O FM 2013.40 V ikke tilladelse
O BRL § 43, stk. 6 direkte indbringelse for boligretten…
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
7
Huslejenævnets lejefastsættelse
småhuse
O A. skønner frit – generelt kendskab…
eller
O B. »regner baglæns«:
omk. lejen + forbedringstillæg anslået for det
pågældende lejemål + evt. justering i forhold til det
generelle kendskab til lejeniveauet = det lejedes
værdi!
eller
O C. skyggebudget
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
8
Skyggebudget (som bevis)
O
O
HVEM? Kompetencen ligger hos huslejenævnet
Nævnet er ikke forpligtet til at udarbejde – fx T:BB 2010.213 Ø
(T:BB 2006.456/1 B - Skyggebudgettet kan kræves fremlagt i
boligretten)
O
HVORNÅR? Kun hvis bevis (ført af den der ønsker leje reguleret) for
at ikke sammenligningslejemål
O
O
HVORDAN BEVIS? Huslejenævnets skøn/udtalelse + »noget mere«
fx U 2006.2530 H + Udlejers fortegnelse over (ikke)
sammenlignelige lejemål
O
KONSEKVENS af ikke bevis = ikke skyggebudget. Den der vil have
lejen ændret må føre bevis i form af sammenligningslejemål
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
9
Domstolenes lejefastsættelse
småhuse
O Den der kræver lejen ændret har bevisbyrden uanset
hvad nævnet har sagt
O Boligretten besigtiger og skønner
O Forholder sig til lejen – nogle gange uanset om
sammenligningslejemål
O Landsretten
– afgør sagerne på grundlag af
bevisbyrden
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
10
(Forsøg på en) konklusion
O
Ingen sammenligningslejemål ingen lejeregulering (medmindre bevis
for ingen, og der er et skyggebudget)
O
Hvis
huslejenævnet
ikke
har
henvist
sammenligningslejemål – tillægges skøn ikke vægt
O
Huslejenævnets
udtalelser
om,
at
der
ikke
findes
sammenligningslejemål, er ikke i sig selv tilstrækkeligt bevis for, at de
ikke findes
O
Huslejenævnets skøn måske større vægt hvis skyggebudget (T:BB
2010.213 Ø)
O
ØLD
af
12.
(B
03770/13)?
Skyggebudget
sammenligningslejemål
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
til
september
hvis
ikke
konkrete
2013
konkrete
11
Ejendomme tidligere ejet af
andelsboligforeninger
O U 2013.2157 V Småhusreglerne gjaldt ikke for ejendom med
mere end 6 beboelseslejligheder, selv om den daværende ejer,
en andelsboligforening, kun udlejede 2 lejligheder pr. 1. januar
1995. INDBRAGT FOR HØJESTERET.
O MULIGE KONSEKVENSER FOR EJENDOMMEN:
O Tidligere varslinger – ugyldighed – lejeregulering efter BRL § 7
O ikke LL § 47-49 (men lejeniveau som udgangspunkt ca. det
samme)
O Krav om dokumentation for forbedringer ved fastsættelse af
forbedringstillægget
O Bindingspligt – indbetaling/udbetaling
O Ejendommens pris (inkl. øgede administrative byrder)
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
12
Driftsudgifterne
O
Udgifter i budgettet skal være dokumenterbare og kendte på tidspunkt
for udarbejdelse af budgettet – forventede stigninger kan medtages
O
RIMELIGE OG NØDVENDIGE UDGIFTER
O
Huslejenævnene kan anvende normtal for visse udgiftstyper, jf. U
1992.248 H
O
Særligt hvor udlejer selv udfører arbejde på ejendommen
(administration, vicevært). Husk sondring til andre budgetposter der
indeholder lignende arbejde – tilsyn, inspektør, forsikringsmægler
O
Højere beløb end normtal kan medtages, hvis de dokumenteres, jf. fx
GD 2007.45 Ø og T:BB 2006.391 V
O
Serviceabonnementer – ikke vedligeholdelse (eller administration)
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
13
Omk. lejen ved genudlejning
O Lejen kan ved genudlejning fastsættes på baggrund af den
aktuelle omkostningsbestemte leje – uafhængigt af det
lejedes værdi (T:BB 2002.294 Ø)
O DOG: Samme budgetleje som den leje, som øvrige lejere i
ejendommen betaler på dette tidspunkt, jfr. BRL § 5, stk. 8 og
T:BB 2008.337 B samt T:BB 2012.457 V
O Det vil sige: hvis et flertal (?) af lejere ikke betaler den aktuelle
omkostningsbestemte leje, kan der ikke genudlejes til denne
leje - selvom den beregnes korrekt!
O = Udlejer må varsle op for alle lejemålene hvis han vil undgå
»problemet«
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
14
»spise op princippet«
O Påses
af huslejenævnet ved indbringelse
lejeforhøjelser – BRL § 14 og § 15
af
O U 2002.356 H indtægter/udgifter opgøres i et samlet
budget, der skal dokumentere at lejen ikke dækker…
O Nogle indtægter holdes udenfor budgettet
O Udlejer har bevisbyrden for betingelserne er opfyldt,
jf. fx T:BB 2003.119 B
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
15
Hvad gør nævnet hvis der ikke er
noget driftsbudget?
O Fastsætter
omk.
lejen
skønsmæssigt
udgangspunkt ca. 300-400 kr. pr. m2
–
O Fastsætter
eventuelle
forbedringstillæg
skønsmæssigt – hvis ikke noget udført efter 1973
kan påvises = 0 kr.
O Trappelejereguleringer tilsidesættes
O Tilbagebetaling kun begrænset af forældelsesregler
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
16
BRL § 5, stk. 2
O Fremlægge dokumentation / »utvivlsomt anse for godtgjort«:
O Huslejenævnet fastsætter forbedringsudgiften skønsmæssigt
ved mangel på dokumentation – kan komme udlejer til skade.
O Bevis for anvendelse af GI midler?
O + begrænsningen i adgang til nova for boligretten
O Men – evt. mulighed for syn og skøn i boligretten se fx GD
2009.42 V - udlejer ikke havde mulighed for at fremlægge
dokumentationen for arbejder udført før hans ejertid. Lejeren
havde indgået lejeaftalen med en tidligere ejer.
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
17
BRL § 5, stk. 3
O Oplysning til de øvrige lejere før første udlejning (hvor
denne er efter 1.1.2001) efter BRL § 5, stk. 2
O Manglende iagttagelse = BRL§ 5, stk. 1 selvom
gennemgribende modernisering kan dokumenteres
O Påses i varierende omfang af nævnene – særligt hvor
utvivlsomt at ikke 1. genudlejning.
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
18
Husk
O
Indbringelse af huslejenævnets afgørelse for boligretten har ikke
opsættende virkning
O
= Hvis lejeren har fået sat lejen ned, skal der ske regulering, selvom
sagen indbringes for boligretten af udlejer.
O
= En godkendt lejeforhøjelse kan kræves, selvom sagen indbringes for
boligretten af lejeren (ophævelse mulig hvis lejeren ikke betaler)
O
SE også LL § 48, stk. 4 om foreløbige lejeforhøjelser indtil
huslejenævnets afgørelse foreligger.
O
Anke til landsretten fra boligretten inden 14 dage har opsættende
virkning
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
19
Ydelser udover lejen
O Hjemmelskravet: opkrævning af ydelser udover lejen
kræver lovhjemmel, jf. U 2009.2497 H
O Dvs. ikke renovation, vicevært, trappevask eller fx
vedligeholdelse (T:BB 2011.579 B) T:BB 2012.544 V
O Ikke PBS gebyr (boligretsdom fra Randers)
O Særskilt betaling for vaskeri (ikke efter forbrug) ?
verserende sag
O Manglende udarbejdelse af regnskaber kan medføre
tilbagebetalingskrav – selvom faktisk forbrug, jf. T:BB
2009.253 V og T:BB 2010.192 V
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
20
Varme-/ vandregnskaber
O LL kapitel 7-7b nu også el til andet end opvarmning
omfattet
O Krav til lejerens – begrundede – indsigelse påses ex
officio
O Gyldighedskrav. Hvad er Huslejenævnet forpligtet til at
påse?
O - rettidighed
O materiel prøvelse – indhentelse af udtalelse fra
aflæser, kontrol af poster
O - målingens validitet eller andet herudover?
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
21
Fraflytningstvister
O
REKLAMATIONSSPØRGSMÅL – LL § 98, stk. 2 påses af nævnet
O
O
Kommet frem inden fristens udløb? T:BB 2002.262 V, GD 2010.4 V
= Udlejer skal fremsende således at kunne være kommet frem = Lejer
bærer forsendelsesrisiko…
O
INDHOLD:
T:BB 2013.34 V reklamation ikke gyldig – ulæselig
T:BB 2013.70 Ø: »Afslibning og beh. af trægulve, maling af vægge,
lofter og træværk, rengøring efter håndværkere« = tilstrækkelig præcis
reklamation
O T:BB 2012.284 VLD – rettidig reklamation – fraflytningsrapport sendt
før nøgleaflevering
O GD 2012.60 V bevis for rettidig fremsendelse ikke ført, ikke mundtlig
reklamation under flyttesyn (cfr. T:BB 2004.260)
O
O
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
22
Fraflytningstvister
O
Rette fora? Hvis istandsættelsesarbejderne er udført skal sagen indbringes
for boligretten. Huslejenævnet afviser ofte hvis bevistvivl.
O
GD 2012.6 Ø istandsættelseskrav – BRL § 21, stk. 2, når arbejdet er udført
ligger kompetencen hos boligretten + GD 2012.69 VLK
O
T:BB 2011.381 B – et gebyr selvom sag indeholder flere tvistepunkter
O
SE også bevissager i boligretten:
O
T:BB 2012.96 ØLD bevist at lejemål ikke nyistandsat ved indflytning trods
anført i kontrakt (+ tilsvarende T:BB 2009.462 Ø).
O
T:BB 2011.880 V nyistandsættelse selvom lejemålet »fremstod« som
nyistandsat
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
23
Huslejenaevn.dk
O På
huslejenaevn.dk offentliggøres afgørelser fra
huslejenævnene og beboerklagenævnene, så lejere,
udlejere, huslejenævn, beboerklagenævn, advokater
og andre kan få kendskab til nævnspraksis på
forskellige områder inden for lejelovgivningen.
O Huslejenaevn.dk anvendes endvidere til husleje- og
beboerklagenævnenes obligatoriske indberetning af
sagsoplysninger til statistisk brug.
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
24
O Spørgsmål?
Indlæg ED Fyn 25/11-2013
25

similar documents