personeelsbevoegdheid secretaris (Marijke De Lange)

Report
De personeelsbevoegdheid
van de secretaris
Opleidingstraject
Secretaris en ontvanger sterk aan het stuur
Marijke De Lange
Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG
1
Sterke secretarissen:
verkenning van juridisch kader
•
•
•
•
•
•
Dagelijks personeelsbeheer
Rechtspositieregeling
Wie doet wat?
HRM
Onderhandelingen met vakbonden
Relaties met andere diensten & besturen
2 - VVSG -
Gemeentedecreet (art. 86)
& OCMW-decreet (art. 85)
• De secretaris staat in voor de algemene leiding
van de diensten van het bestuur.
• Behoudens wat betreft personeelsleden van [het
bestuur] die tewerkgesteld zijn bij een IVA staat
de secretaris aan het hoofd van het personeel en
is hij bevoegd voor dagelijks personeelsbeheer.
• Hij rapporteert aan [het college van burgemeester
en schepenen].
VVSG -
3
Delegatie aan leidinggevende
• De secretaris kan de uitoefening van het
dagelijkse personeelsbeheer geheel of
gedeeltelijk toevertrouwen aan de leidinggevende
personeelsleden, aangeduid in het organogram
(art. 92 GD en art. 90 OD)
• Voorbeeld loopbaanonderbreking
VVSG -
4
Gemeentedecreet (art. 43, §2, 23°)
& OCMW-decreet (art. 52)
• Het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks
personeelsbeheer moet worden verstaan is een bevoegdheid
die niet aan [het college] kan worden toevertrouwd
• Toelichting
• Exclusieve bevoegdheid raad om begrip zelf in te vullen
• Laat toe om rekening te houden met omvang en eigen kenmerken van
elk bestuur afzonderlijk
• Dagelijks personeelsbeheer te onderscheiden van
aanstellingsbevoegdheid (en ontslag- en tuchtbevoegdheid)
• Ligt bij [college]; kan weliswaar naar secretaris gedelegeerd
worden (niet verder naar leidinggevend personeelslid)
• Raad = geen personeelsdienst
• Alles op raad brengen = niet werkbaar en niet haalbaar (bijv.
wettelijk te respecteren termijnen)
5 - VVSG -
Artikel 86, GD
Memorie van toelichting
Vier categoriëen
1. allerlei vormen van individueel personeelsbeheer
verstaan, zoals allerlei aanvragen voor verlof,
disponibiliteit, loopbaanonderbreking
2. individuele toepassingen van de bepalingen mbt
vorming en evaluatie, en dergelijke
3. bepalingen die rechtstreeks voortvloeien uit en de
toepassing zijn van het personeelsstatuut dat elk
bestuur heeft
4. Het gaat ook over bepaalde vormen van collectief
personeelsbeheer zoals het vastleggen van
vakantieperiodes en feestdagen
VVSG -
6
Memorie (2)
Uiteraard moet de secretaris bij het uitoefenen van
deze in het decreet toegewezen bevoegdheden
de ter zake geldende wetgeving toepassen, bijv.
de wet op de uitdrukkelijke motivering van
individuele bestuurshandelingen en de wet op het
syndicaal statuut.
VVSG -
7
Rechtspositiebesluit Gemeentepersoneel
7 december 2007
Komt op 2 punten terug op toelichting
• Bevoegdheid om personeelslid in disponibiliteit te
stellen => aanstellingsbevoegdheid
! Aanstellingsbevoegdheid kan (geheel of gedeeltelijk)
gedelegeerd worden!
• Bevoegdheid m.b.t. feestdagen:
• Drie lokale feestdagen vastleggen
• Vervangende feestdagen bepalen
 Bevoegdheid raad
• (nog geen Rechtspositiebesluit OCMW-personeel)
VVSG -
8
Dagelijks personeelsbeheer
– individueel personeelsbeheer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opmaak functiebeschrijvingen
Individuele weddevaststelling (art. 112 RP-besluit)
Opdrachthouderschap (art. 93, RP-besluit)
Opdracht tot permanentieplicht (art. 148, RP-besluit)
Toestemming dienstreizen (art. 154, RP-besluit)
Allerlei verlofaanvragen
Loopbaanonderbreking en andere tijdelijke
loopbaanmaatregelen
Verlof voor opdracht
8.
•
9.
O.v. nadere regels raad voor indienen aanvragen en toekennen
verlof (art. 207, RP-besluit)
NIET: terbeschikkingstelling (detachering) (art. 144bis NGW)
WEL: uitlenen personeelslid aan gebruiker
10. NIET: disponibiliteit
11. NIET: ambtshalve herplaatsing
VVSG -
9
Onderwijspersoneel (1)
• Niet-gesubsidieerd (= ten laste van gemeente)
• Is ‘gewoon’ gemeentepersoneel
• Rechtspositieregeling: volgt gemeentepersoneel, maar GR kan
kiezen om rechtspositieregeling gesubsidieerd onderwijspersoneel
geheel of deels te volgen
• Bevoegdheidsverdeling:
• Toestaan afwezigheden, verloven, affectaties of loopbaanonderbrekingen
(dagelijks personeelsbeheer): secretaris
• Aanstelling: college (delegeerbaar naar secretaris)
• Terbeschikkingstelling contractueel personeel: GR
 Te overwegen:
VVSG -
• Op GR discussie voeren over afwijken gemeentelijke
rechtspositieregeling
• In rechtspositieregeling bevoegdheden GR-college-secretaris
verduidelijken
10
Onderwijspersoneel (2)
• Gesubsidieerd personeel (= rechtstreeks betaald door
Ministerie van Onderwijs)
• Volgt specifieke rechtspositieregeling onderwijs
• Afwezigheden, verloven, affectaties, loopbaanonderbreking:
college (niet delegeerbaar naar secretaris)
• Aanstelling: college (niet delegeerbaar naar secretaris), zelfs als
personeelslid deel uitmaakt van managementteam
• College stelt dit personeel ter beschikking
=> Concreet:
in rechtspositieregeling bevoegdheden
gemeenteraad-college-secretaris verduidelijken
VVSG -
11
Dagelijks personeelsbeheer
– vorming & evaluatie
1. Individuele opvolging van de evaluatie (art.
49,RP-besluit)
2. Vormingsaanvragen
3. Concrete invulling recht en plicht op vorming
(art. 54, RP-besluit)
• Onder voorbehoud van vormingsreglement (GR)
VVSG -
12
Dagelijks personeelsbeheer
– toepassing personeelsstatuut
(voorbeelden)
1. Evaluatieprocedure intern organiseren (art. 46,
RP-besluit)
• Binnen door de raad bepaalde termijnen
2. Dienstroosters opmaken en prestaties noteren
• Na delegatie raad (cfr. arbeidsreglement)
3. Onkostenvergoedingen (art. 155, RP-besluit)
•
VVSG -
Na delegatie raad
13
Dagelijks personeelsbeheer
- collectief personeelsbeheer
1. Vastleggen vakantieperiodes
• O.v. van nadere regels raad
2. NIET: feestdagen => raad
VVSG -
14
Vragen bij begrip DPB
• Bevoegdheid hoofd van personeel om juryleden
nominatim aan te duiden
• Als gedeeltelijke delegatie vanuit aanstellende overheid
• Of als dagelijks personeelsbeheer
Andere werkwijze: beslissing secretaris wordt
bekrachtigd door [college]
• Gedeeltelijke delegatie aanstellingsbevoegdheid?
• Bijv. tijdelijke aanwervingen en vervangingen
VVSG -
15
Hoe ermee starten
• Lijst van wat dagelijks personeelsbeheer is, op raad
brengen
• Raad blijft uiteraard bevoegd voor vastleggen van
kredieten waarbinnen budgethouder werkt
• Wat als raad geen omschrijving geeft?
• Secretaris heeft decretaal toegewezen bevoegdheid.
• Hij of zij moet die bevoegdheid uitoefenen, zelfs als de raad geen
omschrijving geeft
16 - VVSG -
Dagelijks personeelsbeheer =>
budgethouderschap?
• Uitgangspunt: kredieten worden toegewezen in functie
van bevoegdheden
• Secretaris = dus budgethouder voor dagelijks
personeelsbeheer, binnen de kredieten vastgelegd door
de raad
• Als er een Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) is, is hoofd IVA
budgethouder dagelijks personeelsbeheer, binnen vastgelegde
kredieten
• Wanneer bepaalde kredieten niet uitsluitend voor dagelijks
personeelsbeheer bestemd zijn, zorgt [het college] er bij
voorkeur vooraf voor dat duidelijk is welke ervan bestemd
zijn voor het dagelijks personeelsbeheer en dus onder de
bevoegdheid van de secretaris vallen
VVSG -
17
Vakbondsonderhandeling of -overleg
nodig?
• Lijst van wat dagelijks personeelsbeheer is moet niet
onderhandeld/overlegd worden met vakbonden (maar is
niet verboden)
• Secretarisbesluit in kader van dagelijks personeelsbeheer
kan soms onderworpen zijn aan onderhandeling of
overleg
• Voorbeelden: evaluatieprocedure, collectieve vakantie vastleggen
VVSG -
18
Administratief toezicht
• Omschrijving van wat onder dagelijks
personeelsbeheer valt moet niet opgestuurd worden
naar gouverneur, maar komt wel op lijstenbesluit
• Secretarisbesluit in kader van dagelijks
personeelsbeheer moet niet opgestuurd worden en
ook niet op lijstenbesluit staan.
• Maar: secretarisbesluit is besluit van lokale overheid
=> kan geschorst/ vernietigd worden
VVSG -
19
Visum
•
•
Uitgangspunt: voor elke financiële verbintenis moet FB visum verlenen: art. 160 GD
Uitzondering
•
•
VVSG -
Regel 1: (Afhankelijk van inwonersaantal)
• < 20.000 inwoners: verrichtingen < 7.500 euro (BTW excl.) kunnen door raad
uitgesloten worden van visumverplichting
• 20.001 - 35.000 inwoners: verrichtingen < 25.000 euro (BTW excl.) kunnen door raad
uitgesloten worden van visumverplichting
• > 35.000 inwoners: verrichtingen < 67.000 euro (BTW excl.) kunnen door raad
uitgesloten worden van visumverplichting
In afwijking van regel 1 kunnen aanstellingen < 1 jaar door raad uitgesloten worden van
visumverplichting
• Opgelet! Contracten van onbepaalde duur worden gelijkgesteld met aanstelling van >
1 jaar => altijd visumverplichting
• Bij opeenvolgende contracten voor zelfde functie: totale duur in aanmerking te nemen
• Beperking van 1 jaar geldt niet voor personeelsleden tewerkgesteld op grond van
artikel 60 §7, OCMW-wet
• Beperking van 1 jaar geldt niet voor aanstellingen door OCMW ikv Wet
Maatschappelijke Integratie of OCMW-wet (max. 4 jaar)
20
• Stel, u start net als gemeentesecretaris en krijgt de vraag
van het college om flexibeler en klantgerichter te
werken…
• U begint met verloven en afwezigheden onder loupe te
nemen en kijkt eens naar de rechtspositieregeling van uw
bestuur
VVSG -
21
• Misschien kunnen we het aantal vakantiedagen van 33
naar 30 terugbrengen en in ruil de waarde van de
maaltijdcheques verhogen?
• Hoe wijzigen we rechtspositieregeling?
• Wie is daarvoor bevoegd?
VVSG -
22
Rechtspositieregeling
Bevat regels over
•
•
•
Loon
• salaris, toelagen, hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques, tweede pensioenpijler, vergoedingen
Arbeidsvoorwaarden
• verloven en afwezigheden, arbeidstijden..
HRM
• werving & selectie, proeftijd, evaluatie,
carrièremogelijkheden, tucht & discipline, afscheid
= gemeentelijk reglement opgesteld door gemeenteraad
binnen Vlaams kader
Secretaris maakt voorontwerp op in samenwerking met
managementteam
• Is rechtspositieregeling arbeidsreglement?
• Deontologische code
VVSG -
23
Verloven en afwezigheden
! Regeling gemeenten (voor OCMW’s in opmaak)
1.
Jaarlijkse vakantie: tussen 30 dagen en 35 dagen
2.
Feestdagen: 14
3.
4.
5.
Ziekteverlof vastbenoemden: 21 werkdagen per jaar
Bevallingsverlof en opvangverlof
Disponibiliteit
(OCMW’s: 26 dagen in ontwerpbesluit)
(OCMW’s: 11 dagen in ontwerpbesluit)
•
•
Wegens verdwijnen van functie
Wegens ziekte of invaliditeit
Omstandigheidsverlof voor begrafenis, geboorte…
Dienstvrijstellingen: verplicht & facultatief
Deeltijds werken: facultatief
Onbetaald verlof: facultatief
•
20 werkdagen/jaar + 2 jaar/loopbaan
10. Politiek verlof
11. Loopbaanonderbreking (verscheidene vormen)
12. Vakbondsverlof
6.
7.
8.
9.
 Gelijkschakeling statutaire en contractueel aangestelde
personeelsleden
VVSG -
24
Arbeidsduur Arbeidstijdwet 14.12.2000
•
Maximum 11 uur/dag
•
•
•
In principe zondagsrust en verbod op zondagwerk
•
•
•
Recht op weekendrust (35 uur aaneensluitend)
Inhaalrust binnen 14 dagen voor wie toch op zondag werkt (+ moet wettelijk
toegelaten zijn)
In principe nachtrust & verbod op nachtarbeid (tussen 20 uur en 6 uur)
•
•
Minimum 11 uur opeenvolgende rust/24 uur
Recht op ½ uur rust na 6 uur arbeid
Beschermingsmaatregelen voor wie gewoonlijk ‘s nachts werkt
Gemiddeld maximum 38 uur/week
•
Absoluut maximum van 50 uur/week
•
Minimum 20 vakantiedagen / jaar. Geen omruiling in geld, tenzij bij
uitdiensttreding
• Geen strafsancties, (nog) geen toezicht sociale inspectie
• Geldelijke zaken zoals overloon voor overuren => Rechtspositiebesluit 7
december 2007
 Ruimer dan arbeidsduurregeling Arbeidswet 1971 maar minder
afwijkmogelijkheden
VVSG -
25
Diversiteit van personeel lokale besturen (1)
Flexibiliteit heeft totaal andere consequenties per groep
personeel
• “Administratie”: burgerlijke stand & bevolking, ruimtelijke ordening,
sociale dienst OCMW…
• Vrijetijdsdiensten: werken als anderen vrijaf hebben: sporthal,
zwembad, cultuurcentrum, toeristisch bureau
• Ploegdiensten: technische dienst, groendienst, afvalophaling,
bibliotheek, buitenschoolse kinderopvang, kinderdagverblijf
• Continudiensten: woon- en zorgcentrum, ziekenhuis (residentieel,
instellingen)
• Thuiszorgdiensten, poetshulp
• Gemeentelijk onderwijs
VVSG -
26
Diversiteit van personeel lokale besturen (2)
• Brandweer
• Politie
• Sociale tewerkstelling: bijv. artikel 60’ers, sociale
werkplaatsen, arbeidszorg
• Streefdoel: 2% arbeidsgehandicapten op
personeelsbestand, eventueel ook gereserveerde
functies
 Publieke social profit en private social profit: veel
gelijkenissen (maar zeer verschillend juridisch kader)
VVSG -
27
Salaris en toelagen
• Salarissen vastgelegd in Rechtspositiebesluit Gemeentepersoneel 7
december 2007: verplicht toe te kennen, niet wijzigbaar door bestuur
• Salarissen aan 100% => nog te indexeren (x1,4859)
• Voorbeeld startwedde voor iemand op A-niveau (masterdiploma):
21.850 euro/jaar x 1,4859 = 32.466,92 euro/jaar = 2705,58 euro/maand
• Bestuur mag niet zomaar zelf toelagen toekennen
• Zeven (7) bij wet verplichte toelagen
•
•
•
•
•
•
•
•
eindejaarstoelage
vakantiegeld
haard- en standplaatstoelage
maaltijdcheques
hospitalisatieverzekering
vakbondspremie
tussenkomst treinabonnement
[tweede pensioenpijler voor contractanten] => Vlaamse lokale besturen
= eerste overheidsniveau waar dit opgericht word
 Gelijkschakeling statutaire en contractueel aangestelde personeelsleden
VVSG -
28
Wie doet wat in gemeente?
Secretaris
•
•
•
•
Hoofd van personeel
Algemene leiding gemeentelijke diensten
Dagelijks personeelsbeheer (delegeerbaar naar diensthoofd)
Stelt functiebeschrijvingen op
[College]
• Stuurt secretaris aan
• Werft personeel aan; kan gedelegeerd worden naar de secretaris
Raad
•
•
•
•
VVSG -
Opstellen rechtspositieregeling
Wijziging personeelsformatie
Wijziging organogram
Aanwerving topmensen (secretaris, financieel beheerder, leden
managementteam)
29
Rol secretaris
•
•
•
•
Algemene leiding diensten van het bestuur
Hoofd personeel
Adviesbevoegdheid personeelszaken
Eventueel (bij delegatie): aanstellings-, ontslag- en tuchtbevoegdheid
• Voorontwerp rechtspositieregeling, organogram en
personeelsformatie
• Interne communicatie
• Dagelijks personeelsbeheer
• Aanwijzing personeel en advies
• Interne controle
• Budgethouderschap
• Kasprovisies en geringe dagontvangsten
• Tuchtonderzoeker
(cfr. overzicht JP Van Speybroeck in VFG-Forum 2008 -1)
30 - VVSG -
Rechtspositieregeling is grondwet
Totstandkoming rechtspositieregeling
1. Secretaris stelt voorontwerp op in overleg met
managementteam
2. [College] legt ontwerp vast
3. Advies [OCMW-raad]
4. Onderhandeling met vakbonden
5. Raad stelt rechtspositieregeling vast
6. Kopie van besluit met dossier naar toezichthoudende
overheid (gouverneur) [& naar gemeente]
VVSG -
31
HRM-beleid
• Misschien bijkomend personeel aanwerven om de
arbeidstijd te verhogen?
• Of krachten inhuren (als zelfstandige) via
overheidsopdracht
• Of stages, detachering, interimarbeid…
VVSG -
32
Personeel aanwerven
• Tiens, er zijn blijkbaar twee soorten personeel:
ambtenaren (statutair aangestelde personeelsleden) en
contractanten (personeelsleden met arbeidscontract)
VVSG -
33
Statutair/contractant
STATUTAIR
• Eenzijdig
• Algemeen
CONTRACTANT
• Wederkerigheid
• Individueel akkoord
“Algemene regel”
“Uitzondering”
-
Vervanging
Project
40% vastbenoemden
Tijdelijk
(41,75% B; 42,81% V; 35,40% W)
Bijzondere expertise
Voor activiteiten in
Jaarbeeld Rijksdienst voor Sociale
mededinging met andere
Zekerheid van de Plaatselijke en
Provinciale Overheden (RSZPPO) 2008
marktdeelnemers
Bij opmaak gemeentedecreet discussie over
mogelijke eenvormige
- ….
rechtspositieregeling
VVSG -
34
Evolutie verhouding
vastbenoemden en niet-vastbenoemden
Cijfers RSZPPO, telkens 4de kwartaal
35 - VVSG -
Lokale democratie
Het lokale bestuur
= democratisch verkozen
Overheidsbeslissing heeft kracht van wet
Geen willekeur
 Inspecties
 Onafhankelijke rechtbanken
 Administratief toezicht
VVSG -
36
Sociale zekerheid
Naast verschillen in tucht en ontslagregeling, vooral grote verschillen in ziekteen invaliditeit, werkloosheid, pensioen (verschillen inzake verloven en
afwezigheden, toelagen en zo verder grotendeels weggewerkt)
VASTBENOEMD
STATUTAIR
• Ten laste van bestuur (of
RSZPPO)
VVSG -
NIET VASTBENOEMD
STATUTAIR &
CONTRACTANT
• Uitkering sociale zekerheid
(evt. na periode gewaarborgd
loon)
37
Bijdrageverschillen
SECTOREN
Gezondheidszorg
VASTBENOEMDEN
CONTRACTANTEN
Werknemer: 3,55%
Werkgever: 3,80%
Werknemer: 3,55%
Werkgever: 3,80%
Ziekte-uitkeringen
/
Werknemer: 1,15%
Werkgever: 2,35%
Werkloosheid
/
Werknemer: 0,87%
Werkgever: 1,46%
Pensioenen
Werknemer: 7,50%
Werkgever: 22,5%
Werknemer: 7,50%
Werkgever: 8,86%
Gezinsbijslagen
Werkgever: 5,25%
Werkgever: 5,25%
/
/
Werkgever: 0,17%
Werkgever: 0,17%
Werknemer: 11,05%
Werkgever: 31,72%
Werknemer: 13,07%
Werkgever: 21,89%
Werkgever: 6,19%
Werkgever: 6,91%
Werknemer: 11,05%
Werkgever: 37,91%
Werknemer: 13,07%
Werkgever: 28,80%
Arbeidsongevallen
Beroepsziekten
TUSSENTOTAAL
Loonmatigingsbijdrage
TOTAAL
Geactualiseerde gegevens op basis van JANVIER Ria enJANSSENS Katleen, De mythe van het statuut voorbij? - De nieuwe overheidswerknemer
is opgestaan! , Brugge:die Keure,2003,375 p, blz. 234
38 - VVSG -
Werving en selectie (1)
• Hoe aantrekkelijk is lokaal bestuur als werkgever?
• Meer aandacht voor imago
• Kandidaten aangetrokken door engagement ten dienste van
samenleving
• Werk dicht bij huis
• Aandacht voor combinatie werk & privé-leven
• Indeling in 5 niveaus op grond van vereiste scholing
• Afwijken diplomavereiste mogelijk: motiveren – testen – uitbesteden
erkend selectiebureau
• Gelijke toegang tot openbaar ambt
1. Bekendmaking
2. Objectieve selectieprocedure, selectieproef (bijv. minstens 1/3 externe
deskundigen in selectiejury)
• Elk personeelslid doorloopt proeftijd
VVSG -
39
Overheidsgeld = belastingsgeld
• Objectieve werving en selectie
B
• Bekendmaking
• Proef
E
W
• Openbaarheid van bestuur
• Motiveringsverplichting
• Algemene beginselen behoorlijk bestuur
Democratische
controle
VVSG -
IJ
S
Formalisme
40
Werving & selectie (2)
• Carrièremogelijkheden contractanten uitgebreid… als
raad gewone sollicitatieprocedure volgt
• Raad kan ervan afwijken voor vervanging, tijdelijke
aanwerving en werkgelegenheidsmaatregel
• Overname anciënniteit
• Geldelijke anciënniteit voor relevante beroepservaring uit
privé-sector, ook als zelfstandige, is mogelijk
Alle beroepservaring openbare sector wordt geldelijk
gevalideerd
VVSG -
41
Openbare / Private Sector
(zoek verschillen)
Openbare sector (voorbeelden)
•
•
•
•
•
•
•
Gemeente
•
Brandweer, gemeentelijk onderwijs,
culturele centra, zwembaden,
bibliotheken…
Private sector (voorbeelden)
•
•
OCMW
•
OCMW-Rust- en verzorgingsthuis,
OCMW-ziekenhuis (1),
thuiszorgdiensten, poetsdiensten…
Lokale politiezone
•
Eengemeentezone,
meergemeentezone
OCMW-vereniging met
publiekrechtelijke vorm, opgericht om
OCMW-opdrachten uit te voeren (Titel
VIII, hoofdstuk 1 OCMW-decreet)
Intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
(intercommunale)
Autonoom gemeentebedrijf
Gemeentelijk havenbedrijf
Gemeentelijke extern verzelfstandigde
agentschappen naar privaat recht
•
•
•
•
Vennootschappen (vroegere
‘gemeentelijke regieën”)
Stichtingen
VZW’s (de ‘gemeentelijke vzw’)
OCMW-ziekenuis volgens privaat
recht met vzw-structuur (Titel VIII
hoofdstuk 2 OCMW-decreet)
OCMW-vereniging met sociale
doeleinden (Titel VII, hoofdstuk 3
OCMW-decreet)
•
•
Vzw’s
VSO
Onderscheid zeer relevant voor juridisch kader personeelsbeleid
Niet voor bijv. overheidsopdrachten
VVSG -
42
Vorming, training en opleiding
• Vormingsreglement
• Concrete invulling recht en plicht op vorming door
vormingsverantwoordelijke i.s.m. secretaris (art. 54
RP-besluit)
 Lokaal bestuur besteedt meestal veel aandacht aan
vorming
VVSG -
43
Evaluatie
• Interne organisatie evaluatieprocedure (rol secretaris – art. 46 RPbesluit)
1. Verwachtingen en gevolgen op voorhand duidelijk maken
2. Tussentijdse (en wederzijdse!) feedback
3. Eindbeoordeling over voorbije periode
4. Secretaris beslist over opvolging individuele evaluatieresultaat (art. 49 RPbesluit- art. 114 GD en art. 113 OD)
• Breed gamma opvolgingsmaatregelen mogelijk
• Hogere weddenschaal, functioneringstoelage
• Ontslag na negatieve evaluatie gevolgd door mislukte herkansing van
minstens 6 maanden – secretaris formuleert voorstel
 Evaluatie = in eerste instantie gekomen om ‘onaantastbaarheid’ van
vast benoemde personeelsleden te nuanceren
 Als HRM-instrument staat ontwikkeling personeelslid en bespreekbaar
maken gedrag centraal
• Beroepsinstantie : secretaris beslist over bevestiging of aanpassing
evaluatie op gemotiveerd advies beroepsinstantie (art. 50 §2 RPbesluit)
VVSG -
44
Disciplinaire maatregelen
•
Tucht (statutair personeel)
•
•
•
•
•
Tuchtvergrijp: waardigheid ambt, tekortkoming beroepsplichten, inbreuk rechtspositieregeling
Tuchtsancties: blaam, inhouding salaris, schorsing, ontslag van ambtswege, afzetting
Tuchtoverheid = aanstellende overheid; secretaris vaak tuchtonderzoeker
Tuchtprocedure: loopt vanaf tuchtonderzoek ( NGW)
• Binnen 6 maanden na kennisname feiten: tuchtonderzoek => tuchtverslag
• Binnen 2 maanden na tuchtverslag: tuchtvervolging
• Personeelslid horen (geen termijn voor datum hoorzitting)
• Binnen 2 maanden na proces-verbaal hoorzitting: tuchtsanctie
• [Binnen 30 dagen na tuchtstraf: beroep door personeelslid mogelijk bij Beroepscommissie
Tuchtzaken]
Disciplinestelsel contractanten
•
•
•
45 - VVSG -
Disciplinaire overtredingen: analogie statutairen mogelijk/wenselijk
Disciplinaire sancties:
• Arbeidsovereenkomstenwet: ontslag, ontslag om dringende reden, waarschuwing
(mondeling/schriftelijk)
• Als in arbeidsreglement: schorsing arbeidscontract, schorsing met loonverlies
Procedure: specifieke voorschriften ontslag, ontslag dringende reden; wanneer bijkomende
sancties in arbeidsreglement opgenomen zijn: ook beroepsmogelijkheid inschrijven (zelf
uitwerken)
Carrière
• Hogere weddeschalen (functionele loopbaan)
• Mits aantal jaren ervaring in functie én gunstige
evaluatie
• Bevordering (promotie) : lokaal bestuur bepaalt
minimale anciënniteit (ervaring) en vereiste
evaluatieresultaat
VVSG -
46
Organisatiestructuur
Traditionele opbouw van een administratie is hiërarchisch
Eén hiërarchische chef
Meerdere
ondergeschikten
Enige loopbaanperspectief = bevordering
 Loopbaanperspectief voor personeel dat
goed presteert
ervaren en loyaal is
VVSG -
47
Ontslag
A. Statutaire personeelsleden: beperkt tot volgende gevallen
1. Ontslag wegens onregelmatige aanstelling
2. Ontslag zonder opzegtermijn of verbrekingsvergoeding
• Wegens niet (meer) voldoen aan functievereisten (bijv. nationaliteit,
fysieke bekwaamheid)
• Ontslag wegens onwettige afwezigheid (na 10 dagen)
• Als gevolg van burgerlijke of strafwetten
3.
4.
5.
6.
Ontslag na negatieve evaluaties
Bij vrijwillig ontslag: vertrekdatum in onderling akkoord
(Pensionering)
(Tuchtmaatregel)
B. Ontslag contractanten: ontslagvrijheid mits
opzegtermijn/verbrekingsvergoeding + motivering
VVSG -
48
Vergrijzing:
verwachte uitstroom in Vlaamse lokale besturen
VVSG-bewerkingen obv cijfers RSZPPO, tweede kwartaal 2007
49 - VVSG -
Vergrijzing:
financiering ambtenarenpensioenen
EVOLUTIE PENSIOENLAST AMBTENAREN LOKALE SECTOR
BIJ ONGEWIJZIGD BELEID
(niet-geïndexeerde bedragen)
eigen berekeningen op basis van Exsyspenstudie 2007
50 - VVSG -
Meer dan alleen de gemeente
•
•
•
•
•
308 gemeenten in Vlaanderen
116 autonome gemeentebedrijven
9 districten (in Antwerpen)
Ong. 100 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
308 OCMW’s
Vlaamse
onderhandelings
comité C1
• 63 OCMW-verenigingen
• 10 gemeentelijke vzw’s of vennootschappen (extern
verzelfstandigde agentschappen – EVA)
• Meer dan 1800 besturen van de erkende erediensten (onder meer
kerkbesturen)
• 118 politiezones, waarvan 35 eengemeentezones
Jaarbeeld 2008 Agentschap Binnenlands Bestuur
VVSG -
51
Een zeer grote sector
• Op onderwijs na zijn de lokale besturen in België de
grootste publieke werkgever
• 1.097.000 personeelsleden bij de overheid
• Ruim 347.500 bij de lokale en provinciale besturen
• Een arbeidsplaats op tien van alle arbeidsplaatsen in België
situeert zich in een lokaal bestuur (8% V; 13% W; 7% B)
• Van 125.000 in 1975 naar 326.000 in 2002 (factor 2,5)
• 140.500 personeelsleden in Vlaamse lokale besturen
•
•
•
•
Ruim 74.500 in gemeenten
Kleine 54.000 in OCMW’s en ruim 13.500 in OCMW-verenigingen
Ruim 16.000 bij lokale politie
Ruim 8.500 in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Cijfers RSZ en RSZPPO 2008
VVSG -
52
Aantallen per Gewest en statuut
Brussels HG
Vastbenoemd
Vlaams G
Waals G
TOTAAL
19.901
74.568
44.628
139.097
2.530
29.248
27.044
58.822
Andere
contractant
25.235
70.349
54.373
149.957
TOTAAL
47.666
165.126
126.045
347.876
Gesco
jaarverslag RSZPPO 2008
VVSG -
53
Communiceren
met personeel en vakbonden
• In openbare sector verplichting tot onderhandelen of
overleggen met representatieve vakorganisaties…
…vooraleer bestuur algemene personeelsmaatregel treft
• Akkoord (na onderhandeling) of met redenen omkleed
advies (na overleg) heeft louter politiek karakter
• bindt bestuur juridisch niet (
CAO)
• Bij niet-akkoord of boycot vakbonden kan bestuur toch rechtsgeldig
beslissing nemen
VVSG -
54
Lokaal onderhandelen en overleggen
In Bijzonder Comité en Hoog Overlegcomité
• Overheidsdelegatie
• Burgemeester = voorzitter; OCMW-voorzitter =
ondervoorzitter;
• burgemeester kiest andere leden overheidsdelegatie
• Vakbondsdelegatie
• Stelt vrij haar delegatie samen
• Elk personeelslid mag vakbondsafgevaardigde zijn
• Uitzondering: secretaris en financieel beheerder (ontvanger)
• Geen sociale verkiezingen in openbare sector
VVSG -
55
Sectoraal akkoord versus CAO
Sectorale CAO
SECTORAAL AKKOORD
•
•
•
•
•
Vlaamse regering juridisch
ongebonden
Geen rechtstreekse werking
tegenover personeelsleden
Omzetting in decreet of besluit
nodig vooraleer juridisch
afdwingbaar
Vlaamse regering + vakbonden
Betere loon- en
arbeidsvoorwaarden in ruil voor ?!
•
CAO = collectief contract
•
Algemeen verbindend verklaring
mogelijk (KB)
Maakt deel uit van rechtsverkeer
Afdwinging voor arbeidsrechtbank
•
•
•
•
Werkgevers + vakbonden + sociaal
bemiddelaar (ambtenaar FOD)
Betere loon- en arbeidsvoorwaarden
in ruil voor rendementsverhoging
Private sector
Openbare sector
VVSG -
56
Sectoraal akkoord 2008-2013
Enkele elementen
• Loonschalen
• Mogelijkheid invoering D5 voor ploegbazen
• Functieweging secretaris & ontvanger
• Verhoging eindejaarstoelage + 650 euro, gespreid tot
2013
• Arbeidsvoorwaarden: start tweede pensioenpijler
• Min. 1% werkgeversbijdrage op loonmassa contractanten
• Streefdatum 1 januari 2010
• HRM: Inzetbaarheid personeel tussen gemeente en
OCMW
VVSG -
57
Sociaal overleg publieke /private sector
OPENBARE SECTOR
PRIVATE SECTOR
Comités
‘de’ overheid
vakbonden
Paritaire organen
werkgevers
vakbonden
•
•
• NAR, CRB, HRPBW
nationaal en
interprofessioneel
• PC sectoraal
• OR, CPBW, [VA] per
onderneming
•
•
Comité A overkoepelend
Comité C Belgische lokale
en provinciale besturen
Comité C Vlaamse lokale
en provinciale besturen
Comité E op gemeentelijk
vlak: BC en HOC
Wet vakbondsstatuut 1974
VVSG -
CAO-Wet 1968
58
Relatie gemeente en OCMW
• OCMW is aparte werkgever (eigen rechtspersoonlijkheid)
• Ontstaan uit vroegere gemeenteraadscommissie van openbare
onderstand (°1925)
• Van armenzorg naar welzijnszorg
• “Onderstand” had negatieve bijklank
• OCMW-personeel volgt zelfde rechtspositie als personeel
van gemeente waar zetel OCMW gevestigd is (artikel 42
OCMW-wet)
… maar OCMW-raad kan afwijken omwille van specificiteit
van diensten en inrichtingen
VVSG -
59
Rechtspositie OCMW-personeel
volgens nieuw OCMW-decreet
1. Gemeentelijke rechtspositieregeling volgen voor
•
•
Personeel in betrekking die bestaat bij gemeente
Specifiek personeel, inclusief secretaris, financieel beheerder, voor
niet-geldelijke aspecten (verloven en afwezigheden, werving & selectie,
ontslag, proeftijd, evaluatie, onverenigbaarheden…)
2. Eigen autonomie (maar onder voorbehoud van toekomstig
Rechtspositiebesluit OCMW-personeel dat minimale voorwaarden
zal regelen) voor:
•
•
•
VVSG -
Specifiek personeel, inclusief secretaris & financieel beheerder, voor
geldelijke aspecten
(mits motivering) voor personeel verzorgende, verplegende en
dienstverlenende instellingen en diensten waarvan werking gebaseerd
is op centrale financiering met werkings- en erkenningsregels
(mits motivering) voor personeel ingezet voor activiteiten hoofdzakelijk
verricht in mededinging met andere marktdeelnemers
60
• Gemeenten en OCMW’s vragen gezamenlijke
aanwervingen, carrière-mogelijkheden, herplaatsingsmogelijkheden, vlotte overstap van ene bestuur naar
andere bestuur
 Wetswijzigingen verwacht
• Dus vakantie en maaltijdcheques wijzigen heeft
verregaande consequenties voor OCMW
VVSG -
61
Wie doet wat in AGB?
• Raad van bestuur bevoegd voor personeelsbeleid
binnen grenzen statuten
• delegatie dagelijks bestuur mogelijk
• aan directiecomité of aan gedelegeerd bestuurder
• Subdelegatie aan personeelsleden mogelijk
• Raad van bestuur benoemt
• leden directiecomité of gedelegeerd bestuurder (= niet
noodzakelijk personeelslid)
• Rest personeel
• Vergelijk gemeente: delegatie naar gemeentesecretaris mogelijk
VVSG -
62
AGB is werkgever
Een greep uit de consequenties…
• Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli ‘78: proefperiode, ontslag, klein
verlet, verlof om dwingende reden, opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten…
• Loonbeschermingswet 12 april 1965
• Wet Welzijn op het Werk 4 augustus 1996 + omzendbrief 7 juni 2002
• Verplichte interne dienst preventie en bescherming op het werk met
minstens een preventieadviseur
• Gemeenschappelijke interne dienst PBW mits toelating
• Arbeidswet van 16 maart 1971 (m.u.v. arbeidsduur regeling)
•
bv. bepalingen over moederschapsrust
• Arbeidsreglementenwet 8 april 1965: verplicht arbeidsreglement
opstellen
• Verplichte minimale tussenkomst treinabonnement woonwerkverkeer:
W. 27 februari 1962
VVSG -
63
AGB is publieke werkgever
Enkele consequenties…
• Sollicitatieprocedures: gelijke toegang tot het openbaar
ambt
• Bekendmaking van vacatures + selectieprocedure vereist
• Statutaire aanwerving: enkel in openbare sector
• Statutair of contractant, naar keuze AGB
• RSZPPO (lokale besturen) tegenover RSZ (privésector +
andere openbare besturen)
• Sociaal overleg in openbare sector
• Loon- en arbeidsvoorwaarden vastgelegd in Comité C1
VVSG -
64
Loon- en arbeidsvoorwaarden (1)
WAT ZEGT HET GEMEENTEDECREET?
• Loon- en arbeidsvoorwaarden
• Personeel AGB heeft overeenstemmende rechtspositieregeling als
personeel moedergemeente (artikel 241 Gemeentedecreet)
… maar Raad van Bestuur AGB kan afwijken voor zover het specifiek
karakter van het AGB dat verantwoordt
• Raad van Bestuur bepaalt rechtspositieregeling van specifieke functies
AGB
• Bijzonder administratief toezicht: kopie naar gouverneur (artikel 253 §2
GD)
=> Rechtspositiebesluit 7 december 2007 niet van toepassing op AGB’s
• Enkel indirect via moedergemeente
• zie omzendbrief 30 januari 2009
• Merk op: geen verplichte personeelsformatie!
65 - VVSG -
Loon- en arbeidsvoorwaarden (2)
Dus…
… Kijken naar sectorale akkoorden afgesloten in Comité
C1
! Sectoraal akkoord is niet het Rechtspositiebesluit
• Lichtere afdwingbaarheid
• maar ruimer toepassingsgebied
 Om te zetten in wetgeving: bv. Rechtspositiebesluit 07.12.2007
 Draagwijdte sectoraal akkoord versus CAO
VVSG -
66
OCMW-vereniging Titel VIII hoofdstuk I Loon- en arbeidsvoorwaarden
WAT ZEGT HET OCMW-DECREET?
• Loon- en arbeidsvoorwaarden
• Personeel OCMW-vereniging hoofdstuk I, titel VIII heeft
overeenstemmende rechtspositieregeling als personeel moeder-OCMW
(artikel 229 OCMW-decreet)
… maar OCMW-vereniging kan afwijken voor zover het specifiek karakter
van vereniging dat verantwoordt
• OCMW-Vereniging bepaalt rechtspositieregeling van specifieke functies
• Bijzonder administratief toezicht: kopie naar gouverneur (artikel 253 §2
GD)
=> Rechtspositiebesluit Gemeentepersoneel 7 december 2007 niet van
toepassing op personeel OCMW-vereniging; evenmin toekomstig
Rechtspositiebesluit OCMW-personeel
• Enkel indirect via moedergemeente & moeder OCMW
67 - VVSG -

similar documents