Fransa - Bilecik Üniversitesi

Report
FRANSA
Fransa
 Yüzölçümü
 Nüfusu
 İdare şekli
 Başkenti
 Önemli şehirleri
 Dili
 Dini
 Para birimi
:543 695km²’dir.
:59 551 227
:Cumhuriyet
:Paris
:Marsilya, Lyon, Nantes
:Fransızca
:Hıristiyanlık
:Euro
FRANSA
Fransa’nın Sınırları
 Kuzeyde Belçika, güneyde Akdeniz, doğuda İsviçre ve İtalya,
kuzeydoğuda Lüksemburg ve Almanya, batısında Atlas
Okyanusu, Kuzeybatıda Manş denizi, güneybatıda İspanya ile
çevrilidir.
Ülkenin harita üzerindeki görünümü altıgen
biçimindedir (Héxagonale).
Ülkenin G (İspanya), GD (İtalya) ve D (İsviçre)
sınırları dağlıktır.
Kuzey sınırlarında ise doğal bir engel yoktur
(Almanya, Lüksemburg ve Belçika).
Uzun yıllar boyunca istilalar bu yönden
gelmiştir.
Fransa’nın yüzölçümü 543 695km²’ dir.
Yüzölçümü bakımından, Ukrayna hariç
Avrupa’nın en büyük devletidir.
Fransa’da 3 iklim tipi görülür:
1- Ülkenin batısında okyanusal iklim hüküm sürer.
2- Ülkenin doğusunda karasal iklim görülür.
3-Ülkenin GD'sinde Akdeniz iklimi etkilidir.
Ülke hidrografya ağı ve akarsu havzaları
bakımından 3 bölüme ayrılır:
1- Ülkenin D ve KD kısmı Ren akarsu sistemine
dahildir. Fransa’dan doğan Moselle ve Meuse
Ren ’in kollarıdır. Escaut ise Belçika’dan geçerek
denize dökülür.
2- Ülke akarsularının büyük kısmı sularını Atlas
Okyanusu’na boşaltır. Seine, Loire, Garonne
başlıca akarsulardır.
3- Fransa’nın D ve GD'si sularını Akdeniz’e
boşaltır. Rhone en önemli akarsudur.
Atlas Okyanusu kıyılarında med-cezir kuvvetli
olduğundan haliçler oluşmuştur. Buralarda önemli
limanlar bulunur.
Seine-Rouen-Le Havre
Loire-Nantes, St. Nazaire
Garonne- Bordeaux
Akdeniz’de gel git genliği az olduğundan deltalar
oluşmuştur. Marsilya Limanı önemlidir.
Fransa 7 bölgeye ayrılarak ele alınabilir:
Marsilya Limanı
Le Havre Limanı
1- Kuzey Bölgesi
Kuzey Denizi, Pas de Calais (Dover Boğazı)
Manche (Manş) denizi ile kuşatılır.
Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir (km²’ye
320 kişi). Lille endüstri şehridir.
Kömür çıkarımı önemlidir (Ülke çıkarımının
2/3’ü). Zengin mermer ocakları bulunur.
Önemli limanları; Dunkerque, Calais,
Boulogne’dur.
Bu bölge I ve II. Dünya Savaşlarında önemli
savaşlara sahne olmuştur.
2- Doğu Bölgesi
Arden dağları yöresi, I. Jeolojik Zaman’da
meydana gelmiş eski bir kütledir. Küçük sanayi
kentleri bulunur.
Lorraine Yöresi, reliefin ana çizgilerini kalker
kuestalar meydana getirir. Karasallık etkilidir.
Demir yatakları önemlidir. Fransa demir çelik
üretiminin % 25’i buradan sağlanır.
Nancy en önemli kenttir.
Alsace Yöresi, Vosges dağları önemlidir.
Alsace ovası tarım açısından elverişlidir.
Üzüm bağları, tahıllar, patates, şekerpancarı,
şerbetçiotu önemlidir.
Zengin potas yatakları kimya sanayisinin
gelişmesine neden olmuştur.
Strasburg en önemli kentidir. Almanya ve
Fransa arasında uzun yıllar anlaşmazlık
konusu olan yöre AB parlamentosunun
merkezidir.
3- GD Bölgesi
Paris havzası, Masif Central bölgesi ile
İsviçre, İtalya sınırları arasında kalan bölgedir.
Massif Central, Jura ve Mont Blanc burada
yer alır.
St. Etienne, Grenoble, Besançon ve Dijon
önemli kentlerdir.
Bağcılık, buğday, mısır ve meyve üretimi
önemlidir. Hayvancılık da önemli bir
ekonomik faaliyettir.
4- Akdeniz Bölgesi
Fransa’nın GD’sunda İtalya, İspanya sınırı arasında
uzanır. Bu bölge içerisinde Korsika Adası’da
(Corse) ele alınabilir.
Bölge Rhone Nehri’nin doğusu ve batısı olarak 2’ye
ayrılabilir.
Batı kısmında Pirene dağları ile Rhone Nehri
arasında Massif Central’in devamı yer alır. Kıyı
ovaları dardır.
Dağlık kısımda yer alan ve zayıf bir bitki örtüsü ile
kaplı kalker platformlarına Les garrigues denir.
Bu yöreye Languedoc yöresi de denir.
Fransa’nın yıllık şarap üretiminin yarsını verir.
Montpellier ve Perpignan önemli kentlerdir.
Doğu kısmına Provence yöresi de denir. Küçük
ovalarda meyve bahçeleri, çayırlar ve bağlar
geniş yer tutar. Hayvancılık önemlidir.
Alüminyum yatakları bakımından zengindir.
Marsilya ve Toulon önemli kentlerdir.
Cannes, Nice ve Monaco önemli turizm
kentleridir.
Korsika adası dağlıktır. Ovalar az yer tutar.
5- GB Bölgesi
Aquitain Havzası da denilen bu bölge Massif
Centrale ve Pirene dağları ile Atlas Okyanusu
arasında kalır. Bu bölgenin sularını Garonne Nehri
boşaltır.
Bordeaux ve çevresi bağlarla kaplıdır. Bordeaux
şarapları ile ünlüdür.
Pau kenti yakınlarından doğal gaz elde edilir.
Toulouse ticari açıdan önemli bir kenttir.
6- Batı Bölgesi
Yükseltisi fazla olmayan bir plato
görünümündedir.
Hayvancılık önemli bir ekonomik faaliyettir.
Manş kıyısı yakınında yer alan Caen demir
yatakları ile ünlüdür.
Le Mans, Rennes, Brest, St. Nazaire ve Nantes
şehirleri önemlidir.
Bretanya kıyılarında balıkçılık da önemlidir.
7- Merkezi Bölge
Paris ve çevresini içine alır. Hersinien
kıvrımlarından olan Massif Central’i içine alır.
Kırılmalara uğrayan kısımlarında volkanik
faaliyetler de meydana gelmiştir.
Dağlık kısımlar hayvancılık alanıdır.
Dağlık sahalar arasında kalan çöküntü alanları
önemli tarım alanlarıdır. Limagne ovası önemlidir.
Clermont Ferrand kenti önmelidir.
Merkezi alçak kısım içindeki havzaların en
önemlisi Paris havzasıdır.
Fransa’nın siyasi birliği burada doğmuş ve
devletin başkenti burada yer almıştır. Paris ve
çevresine Ile de France adı verilir.
Seine Nehri bu havzanın sularını boşaltır.
Orléans, Tours, Le Havre, Rouen diğer öenmli
kentlerdir.
Sanayi ve ticaretin en fazla geliştiği bölgedir.
Devletin Kuruluşu
Fransa’nın ilkçağdan kalma adı Gallia’dır. Kelt
asıllı olan bu kavim, Roma İmparatorluğu’nun
burayı fethetmesinden sonra Latin kültürünün
etkisinde kaldı.
Roma İmparatorluğu zayıfladıktan sonra Germen
asıllı bir kavim olan Frankların egemenliği altına
girmiştir. Ülkenin bugünkü adı bunlardan
gelmektedir.
Fransa’nın doğu kısmına Franklar ile buraları feth
eden Burgondlar dolayı Burgogne adı verilir.
Charlemagne döneminde bir imparatorluk
meydana geldi.
Fransa, Batı Almanya Kuzey İtalya ve Avusturya
bu imparatorluk sınırları içerisinde kaldı.
IX. Yüzyılda imparatorluk parçalandıktan sonra
doğu Germen karakterini muhafaza ederken, batı
Latin kültürünün etkisinde kaldı.
Napoléon Bonaparté döneminde geniş sınırlara
ulaşmasına rağmen yenilgi ortaya çıkınca 1815
Viyana Kongresi’nde toprak kaybetti.
1870-1945 arasında Fransa ile Almanya
arasındaki Alsace-Lorraine eyaleti birkaç
defa el değiştirdi.
1950 yılından sonra hızlı bir gelişme
sürecine girmiştir.
Ulaşım araçları, makine üretimi, giyim, gıda,
silah, şarap, kimya ve nükleer sanayi
gelişmiştir.
Fransa’nın Nüfusu
Nüfus artış hızı Avrupa ülkelerine göre çok düşüktür.
Nüfus dağılımı dengesizdir.
Sanayinin geliştiği kuzey bölgesiyle, Lyon çevresi,
turizmin geliştiği Paris ve Cote d'Azur nüfusun en
yoğun olduğu yerlerdir.
Nüfusunun büyük bölümü şehirlerde yaşar.
En büyük şehri başkent Paris'tir. Diğer önemli şehirleri;
Lyon (Lion), Marsilya, Lille (Lil), Bordeaux (Bordo),
Toulouse (Tulus), Nice (Nis) ve Nantes (Nant)'tır.
Nüfusunun çoğunluğu Fransız asıllıdır. Cezayir ve Fas
asıllılar olmak üzere Portekizliler, İspanyollar ve
İtalyanlar oluşturur.
Ülkede 200.000 kadar Türk yaşar.
Paris
Fransa’nın Ekonomik Etkinlikleri
Dünyanın dördüncü büyük ekonomik gücüdür.
Tarım ve hayvancılık modern yöntemlerle
yapılır.
Tabiî kaynakları azdır.
Sanayi çok gelişmiştir.
Elektrik üretiminde nükleer enerji ön plândadır.
Turizm, ülke ekonomisi için önemlidir.
Otomotiv, hava taşıtları ve savunma sanayi de
çok gelişmiştir.
Ülkede çok az miktarda petrol çıkarılmaktadır.
Ulaşım şebekesi çok gelişmiştir.
Fransa’da Tarım
Önemli bir tarım ülkesidir.
Avrupa' da tarımsal üretimi kendine yeten tek ülkedir.
AB ülkelerinin tarımsal üretiminin %25'ini Fransa
sağlar.
Tarım alanları çok geniştir. Nüfusun az bir kısmı
tarımla uğraşır.
Tarımda modern yöntemler kullanıldığı için verim
yüksektir.
Tarım ürünleri içinde buğday ve şeker pancarı başta
gelir. Buğday üretiminde Dünyada beşinci sıradadır.
Sebze, meyve üretimi ve bağcılık da önemlidir.
Bağcılık; Bordeaux, Güney Fransa ve Lyon
çevresinde önem kazanır. Üzüm üretiminin büyük
bölümü şarapçılıkta kullanılır.
Fransa’da Hayvancılık
Hayvan varlığı bakımından dünyanın önde
gelen ülkelerinden biridir.
Tarım gelirlerinin yarıya yakını
hayvancılıktan elde edilir.
Kuzey ve batı kesimlerinde sığır, güney
kesimlerinde ise koyun ve keçi yetiştirilir.
Ülkenin her yerinde domuz besiciliği ve
kümes hayvancılığı gelişmiştir.
Fransa’da Maden ve Enerji
Yer altı kaynakları bakımından zengin değildir.
Kömür, demir, boksit ve uranyum başlıca
madenleridir.
Güneybatısında az miktarda petrol üretilir.
Kömür üretimi son yıllarda iyice azalmıştır.
Petrol üretimi ihtiyacın küçük bir bölümünü
karşılar.
Elektrik enerjisi üretimi son derece önemlidir.
Yıllık üretim miktarı 400 milyar kilowatt saati
geçer. Üretilen enerjinin %75'i nükleer
santrallerden sağlanır.
Fransa’da Sanayi
Dünyanın önde gelen sanayi ülkelerindendir.
ABD, Japonya ve Almanya'nın ardından 4. sıradadır.
Sanayi kuruluşları kuzey kesimlerinde ve büyük
şehirler çevresinde yoğunlaşmıştır.
Sanayinin başlıca kolları metalürji, çeşitli makineler,
elektrik, otomotiv, gemi yapımı, uçak, tekstil, kâğıt,
gıda ve kozmetiktir.
Otomobil üretiminde dünyanın önde gelen
ülkelerinden biridir.
Alüminyum üretiminde Avrupa'da ikinci, demir-çelik
üretiminde dördüncü sıradadır.
Fransa'da Turizm
Fransa'da turizm çok gelişmiştir.
Her yıl 60 milyondan fazla turist gelir.
Turist sayısı bakımından dünyada 3.dür.
Turizm faaliyetleri, Akdeniz kıyıları ile
Paris'te yoğunlaşmıştır.
Versay Sarayı, Fransa'daki önemli turistik
mekânlardandır.
Fransa'da Ulaşım
Ülkede gelişmiş ve modern bir ulaşım sistemi vardır.
Demir yollarının önemli bir bölümü elektrikli hatlardan
oluşur.
Kara yolu uzunluğu açısından Avrupa'da birincidir.
Otoyol ağı 8 bin km kadar olup genişletilmektedir.
Fransız hava yolları dünyanın en büyük şirketlerinden
biridir.
Dünyanın önemli merkezleri ile hava ulaşımı vardır.
Manş Tüneli ile Fransa - İngiltere arasında demir yolu ve
kara yolu bağlantısı sağlanmıştır.
En önemli limanları Le Havre ve Marsilya'dır.
Sen Nehri üzerinde Paris – Le Havre arasında nehir
taşımacılığı yapılır.
Saatte 500 KM hızla giden hızlı tren.
Dover ile Calais'yi birbirine bağlayan tünel
50.5 kilometre (31.4 mil) uzunlukta olup, 6
Mayıs 1994'te tünel açılmıştır.
Fransa’da Ticaret
Dünyanın önde gelen ticaret ülkelerindendir.
İhracatta dünya 4’sü, ithalâtta dünya 5’sidir.
Ticaret yaptığı ülkelerin başında AB ülkeleri,
ABD , Kanada ve Avustralya gelir.
İhracat: Çeşitli makineler, tarım ürünleri,
kimyasal maddeler, ulaşım araçları, demirçelik, alüminyum başta gelir.
İthalat: Petrol ve petrol ürünleri, kimyasal ham
maddeler, maden cevheri ve makineler alır.
Fransa – Türkiye İlişkileri
Türkiye ile Fransa ilişkilerinin köklü bir
geçmişi vardır.
Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı beşinci
ülkedir.
Türkiye’den konfeksiyon ürünleri, fındık,
kuru incir, deri eşya, iplik alır.
Türkiye’ye makineler, kimyasal ürünler,
ulaşım araçları, optik aletler, demir- çelik
ürünleri, kâğıt, ham deri satar.
Fransa Dış İlişkiler
Fransa, Avrupa Birliği adlı siyasi ve ekonomik
örgütlenmenin kurucu üyelerinden biridir ve birlik
üyesi ülkeler içinde yüzölçümü en büyük olanıdır.
Ülke, bunun yanında Birleşmiş Milletler’in de kurucu
üyelerinden, Frankofon'un, G8 Zirvelerinin, Latin
Birliği'nin ve NATO'nun da katılımcılarındandır.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi
üyesinden biridir. 360 etkin savaş başlığı ve
59 nükleer santraliyle önemli bir nükleer güçtür.
Zafer Takı
Notre Dame Katedrali, Fransa'da
Hristiyanlığın en önemli simgelerindendir.
Paris Üniversitesi
Fransa’nın Ünlü Peynir ve Şarabı

similar documents