Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezleri (KAUM)

Report
Itır BAĞDADİ
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKOKAM)
E-mail: [email protected]
Önemli Tarihler
 1946 – Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu
 1975 – BM İlk Kadın Konferansı (Mexico City)
 1979 – BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan







Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW)
1980 – BM 2. Kadın Konferansı (Kopenhag)
1985 – BM 3. Kadın Konferansı (Nairobi)
1985 – Türkiye CEDAW’ı imzaladı
1990 – Başbakan’a bağlı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel
Müdürlüğü kuruldu
1995 – BM 4. Kadın Konferansı (Pekin)
1995 – YÖK Üniversite Rektörlüklerine KAUM’ların
kurulması önerisinde bulundu
2005 – Türkiye AB ile tam üyelik müzakerelerine başladı
Sayılarla Yeni Açılan KAUM’lar
 1989 - 1995: 6 merkez
 1996 - 2002: 10
 2003 –2009: 18
Yeni Açılan KAUM Sayısı
30
25
20
 2010’den itibaren: 28
15
 TOPLAM: 62
10
5
0
Toplam KAUM Sayısı
70
60
50
40
30
20
10
0
1989-1995
1996-2002
2003-2009
2010-2013
İlk Kurulan KAUM’lar












İstanbul Üniversitesi – 1989
Marmara Üniversitesi – 1992
(Selçuk Üniversitesi Aile Arş. ve Uyg. Mrk.) – 1992
Ankara Üniversitesi – 1993
ODTÜ – 1994
Çukurova Üniversitesi - 1994
Gazi Üniversitesi – 1996
Ege Üniversitesi – 1996
Gaziantep Üniversitesi – 1997
Yüzüncü Yıl Üniversitesi – 1997
Çankaya Üniversitesi – 1998
Atılım Üniversitesi - 1998
2012’den Sonra Kurulan KAUM’lar
 Üsküdar Üniversitesi (Aile Uygulama ve Araştırma









Merkezi) - 2012
Kadir Has Üniversitesi – 2012
Giresun Üniversitesi – 2012
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – 2012
Namık Kemal Üniversitesi – 2012
İstanbul Kültür Üniversitesi – 2012
Düzce Üniversitesi – 2013
İstanbul Aydın Üniversitesi – 2013
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi – 2013
Kurulma aşamasında olan merkezler: Kilis 7 Aralık
Üniversitesi
KAUM ve Vakıf Üniversiteleri
 Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bulunan Vakıf
Üniversiteleri (kurulma tarihine göre):
Çankaya Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Koç Üniversitesi
İzmir Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Sosyal Politikalar
Merkezi)
9. Kadir Has Üniversitesi
10. İstanbul Aydın Üniversitesi
11. İstanbul Kültür Üniversitesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bölgelere Göre KAUM Dağılımı
18
4
6
15
10
7
3
KAUM/Üniversite Oranları
Marmara
Karadeniz
İç Anadolu
GD Anadolu
Toplam KAUM Sayısı
Toplam Üniversite Sayısı
Ege
D. Anadolu
Akdeniz
0
20
40
60
80
KAUM/Üniversite Oranları
KAUMların % (toplam üniversite sayısına göre)
70
60
50
40
30
20
10
0
KAUMların % (toplam
üniversite sayısına göre)
Ege Bölgesindeki KAUM’lar










Ege Üniversitesi (EKAM) – 1996
Muğla Üniversitesi – 2005
Pamukkale Üniversitesi – 2008
Uşak Üniversitesi (UKSAM) - 2008
İzmir Ekonomi Üniversitesi (EKOKAM) – 2009
9 Eylül Üniversitesi (DEKAUM) – 2009
Celal Bayar Üniversitesi (CBUKAM) – 2010
Adnan Menderes Üniversitesi - 2011
İzmir Üniversitesi – 2011
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi – 2013
KAUM’ların Faaliyetleri
 Cinsler arası eşitlik konusunda farkındalık yaratmak
 Genelde işlenilen konular: eğitim, sağlık, hukuk, siyaset, istihdam,
şiddet, göç
 Bilinç arttırıcı eğitimler vermek
 STKlara, kadın örgütlerine, lisans düzeyi kurslarla, Y. Lisans
programlarıyla ve sertifika eğitimleriyle
 Kalkınma planları yaratılırken kadınla ilgili uzman görüş sunmak
 Seminer, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek
 Yayın yapmak
 Lobi çalışmalarında bulunmak
 Bilimsel veriler doğrultusunda çözümler üretmek
 Dergi, bülten, vs yayınlayarak feminist bilgilerin yayılmasını sağlamak
 Kadın örgütleriyle danışma ve dayanışma toplantıları
KAUM Müdürlerinin Uzmanlık
Alanları











Sosyoloji – 12
Tıp - 9
Siyaset Bilimi – 5
Biyoloji – 4
İktisat – 4
Edebiyat – 3
Eğitim – 3
Tarih – 2
İletişim – 2
İşletme - 1
Deniz Bilimleri – 1










Ebelik – 1
Gıda Mühendisliği – 1
Güzel Sanatlar – 1
Halıcılık – 1
Kimya – 1
Mimarlık – 1
Psikoloji – 1
Sosyal Hizmet – 1
Büro Hizmetleri – 1
Tarım Ekonomisi – 1
EKOKAM Örneği
 2006 yılında ilk kadın





çalışmaları konferans
hazırlıkları başladı
2007 – 1. Uluslararası Bienal –
“AB’nin Kadının SosyoEkonomik Gelişimine Katkıları”
2009 – 2. Uluslararası Bienal –
“Kadın Kotaları”
2009 – EKOKAM resmen
kuruldu
2010 – 2012 – 6 ayrı seminer, 1
film gösterisi, 1 atölye çalışması
2012 – 3. Uluslararası Bienal –
“Toplumsal Cinsiyet / Şiddet”
KAUM’ların Eksiklikleri











Personel
Bütçe
Verimli ekip çalışması
Atanan personelin konuya ilgisi
Merkezler arası ortak çalışmaların kısıtlı olması
Belediyeler, Bakanlıklar ve STK’larla işbirliklerinin yeterli olmaması
Uygulamaya yönelik çalışmaların olmaması
Hiyerarşik yapılanma
Büyük çaplı uluslararası projelerden fon alacak projelerin üretilmemesi
Merkezler arası konsorsiyum eksikliği
Kadın ve feminizmle ilgili konuların akademik ortamda diğer alanlara
göre daha az önemsenmesi
KAUM Analizi: KOÇKAM
 Her yıl Toplumsal Cinsiyet ve Kadın
Çalışmaları alanında ödüllü proje
çağrısı
 Uluslararası Konferans (4.




Konferans Doğu Akdeniz
Üniversitesiyle ortak
düzenlenmekte – 3-5 Ekim 2012)
Konferanslardan derlenen
tebliğlerin Üniversite Yayınevi
tarafından kitap olarak
yayınlanması
Doktora sonrası araştırma bursu
Toplumsal Cinsiyet çalışmaları
sertifika programı
Türkiye’deki Toplumsal Cinsiyet ve
Kadın Çalışmaları konusunda farklı
atölye çalışmalarının yapılması
KAUM Analizi: Sabancı Üniversitesi
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Forumu
 Dicle Koğacıoğlu Makale






Ödülü
Konuşmacı Serisi
Film Gösterimleri
Konferanslar (Uluslararası
ortaklı)
Mor Sertifika Programı
(liselerde toplumsal
cinsiyete duyarlı eğitici
sayısını arttıran eğitim)
Kadın Cezaevleriyle ilgili
Proje
Yuvarlak Masa Toplantıları

similar documents