Развитието на науките - презентация

Report
Писмеността в древна
Месопотамия
През 1802г. Германският философ и учител Георг Фридрих Гротфенд изучава
клинописното писмо. Клинописът е едно от най-ранните познати форми на писмено
изразяване.Създаден от шумерите приблизително около 3000г. Пр. Хр., клинописът
започва като система от пиктографии.
Клинописът бил записван върху глинени плочки, върху които символи били рисувани
с тръстика, наречена стилус.
През XIX в. при разкопките в Ниневия, столицата на Асирийското царство, била
открита първата библиотека в света на асрийския владетел Ашурбанипал. Тя
представлявала стотици глинени плочки, изписани с текстове.
Най-старата звуково-писмена система (13 в. пр. Хр. - началото на Хр.). Финикийското
писмо е консонантно - има букви (22) само за съгласните. Най-древният паметник на
финикийското писмо е надписът на цар Ахирам.
Писмеността в древен Египет.
През 1821г. Франсоа Шамполион- един млад и упорит французин, чрез т.нар.
Розетски камък, разгледал йероглифите- египетското писмо. Херодот ги наричал
„свещени знаци”. Египетското писмо представлявало съчетание на рисунки и
знаци, които означавали отделни понятия (пиктограми).
Материалът, върху който пишели, се подготвял от растението папирус. За
изпиването им се използвали тръстикови пръчици и червен или черен цвят.
Древноегипетските йероглифи се състояли от чертежи и рисунки, които
покривали стените на храмовете и паметниците, и били изобразявани
на
папируси. Създавали се от художници, майстори и скулптори, които правели
техни модели и ги измазвали в релефите. Картините на йероглифните азбуки
били създадени, за да символизират древноегипетските букви.
Астрономията и астрологията в
древния изток.
Периодичните изменения на небето са известни от древни времена:Смяната между ден и
нощ. Смяната на фазите на Луната. Смяната на сезоните.
В съответствие с тези цикли се появяват единиците за измерване на времето: денонощие,
месец, година. Макар взаимното разположение на звездите да изглежда неизменно, било
забелязано, че няколко светила (планети) правят изключение от това правило. Наблюдавайки
измененията на небесната сфера, хората забелязват връзката им със смяната на сезоните на
Земята. Това ги навежда на мисълта, че небесните движения вероятно са свързани и с други
земни явления — влияят на земната история или предсказват събития — раждането на царе,
война, глад, епидемии и др. Доверието към фантазиите наастролозите съдействува
значително за развитието на научната астрономия, тъй като владетелите имали нужда от тези
„предсказания“. По тази причина древните астрономи отделят особено внимание на по-редки
и непериодични явления като затъмнения, появяване на комета, падане на метеорити и др.
Най-древният астрономически уред са т.нар. гномон (пръчка за измерване на височината на
Слънцето по хвърлената сянка) и календарът. По-късно се появяват различни инструменти за
измерване на ъгли.
Жреците- вавилонци са оставили множество
астрономически таблици. Те са познавали основните
съзвездия в зодиакa.
Астрономията в древен Египет играе значителна роля
в религиозните ритуали, за определяне на датите на
празненствата и за определяне на нощните часове.
Запазени са храмови книги със записани движенията и
фазите на Слънцето, звездите, Луната и планетите.
В Египет е широко разпространено и
гадаенето по звездите. Различавали са 45 съзвездия.
Математика
Дълго време математичните знания са се прилагали единствено за
административни и практически нужди- строене на пирамиди, канали, диги;
преброяване на населението;изчисляване на данъци и т.н. Едва след навлизането на
математиката в астрономията месопотамските мтематици постъпили в царството на
науката. Били изчислени пълнолунията и новолунията. Движението на слънцето и
планетите получило точно измерение. Разработени били правила за изчисляване на
лунно слънчевия календар. Математиката и точните науки в Месопотамия са на
базата на шестдесетична (с основа 60) бройна система. Тя е източника на
съвременните 60-минутен час, 24-часов ден и 360-градусов кръг. Шумерският
календар се основава на седемдневна седмица. Тази форма на математика служи като
средство при шумерската картография. Вавилонците също така извеждат теореми за
това как се измерва площта на някои форми и тела.Също така, вавилонците са
известни и с вавилонската миля, което е мярка за разстояние, равно на около седем
съвременни мили (11 km). Това измерване на разстояние в крайна сметка се
превръща в мярка, използвана за измерване на пътя на Слънцето и представляващо
мярка за време.
Медицина
В Месопотамия получила развитие и медицината.
Съществували два начина за лечение на болния: чрез лекарства и чрез магия.
Лекарствата били приготвяни от треви, билки, корени, листа , плодове. Лекарят носел
чанта, в която държал лекарствата и своите инструменти.
В Египет медицината била по- напреднала в сравнение с Месопотамия, а лекарят –
по-уважаван и търсен. Египетските лечители лекували с билки, минерали и
животински продукти. Може би причина за тава било отношението на египтяните
към смъртта. За живота след смъртта било необходимо да се съхрани тялото. Оттук
идвали интересът и научният подход към човешкото тяло. Бързия напредък в
медицината на Древен Египет до голяма степен се дължи на военните лекари,
съпътстващи войските на бойното поле. В гробници има изображения на операции на
крайници. Травматологията в била добре развита. Лекърите лекували фръктури, като
използвали дървени шини и ленени превръзки, напоени с втвърдяваща се смола, с
които бинтовали счупения крайник.

similar documents