TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ a

Report
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sevcan ONBAŞI
Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı
İnceleme İzleme Değerlendirme Birimi
E-posta: [email protected]
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TARİHÇESİ
Yabancı İşler Daire Başkanlığı önceden Tasarruf İşleri Daire Başkanlığı
bünyesinde oluşturulmuş bir Şube Müdürlüğü iken 1978 yılında
Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı adı ile müstakil bir başkanlık olarak
teşekkül etmiştir.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Vizyonumuz
Vizyonu olmayan bir kuruluş
“Rotası belli olmayan bir gemi” gibidir.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Vizyonumuz
Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı ile Başkanlığımız birimleri
arasında takım çalışması anlayışının yerleştirilmesi,
Sürekli gelişim ve iyileştirme için personelin eğitimi,
İnovatif düşünce, oluşturucu zeka ve yenilikçilik kavramlarının
kurumsal davranış haline getirilmesi,
AB ve uluslararası projeler yapılarak kurumsal entegrasyon
sürecine destek verilmesi,
Birimler arası işbirliğini güçlendirme gibi temel değerleri kullanarak
etkili ve verimli hizmet sunumu,
Ulusal ve uluslararası düzeyde kendi alanında tanınılırlığını
artırmak, etkin ve belirleyici bir kurum olmaktır.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ
GÖREVLERİ:
1) Genel Müdürlüğün uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini ve
işlemlerini yürütmek,
2) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve
kadastro ile ilgili işlemlerini takip etmek, düzenlemek ve
kayıtların güncel şekilde tutulmasını sağlamak,
3) İlgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Türkiye
Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki
taşınmaz malları ile ilgili hak ve menfaatlerini kollamak,
4) Yurtdışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek
ve tüzel kişilerin her türlü tapu ve kadastro işlemlerini,
bulundukları ülkede yerine getirebilmesi için gerekli
düzenlemeleri yapmak, iş ve işlemleri yürütmek,
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ
GÖREVLERİ:
5) Genel Müdürlüğün Avrupa Birliği ile ilgili yapacağı
çalışmaları, diğer birimler ve kurumlarla koordinasyon
sağlayarak yürütmek,
6) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda
uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek,
Türkiye’de düzenlenecek uluslararası toplantıların
organizasyonunu yapmak ve bunlara ilişkin işlemleri
yürütmek.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ BİRİMLERİ
1)
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Birimi
2)
Yurtdışı İşlemler Birimi
3)
Yabancılar ile İlgili Mevzuat Birimi
4)
İnceleme, İzleme ve Değerlendirme Birimi
5)
İdari-Mali İşler ve Koordinasyon Birimi
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ
a) Genel Müdürlüğün Uluslararası Kuruluşlarla İlişkilerini ve işlemlerini yürütmek,
b) Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda Türkiye’de düzenlenecek
uluslararası düzeyde yapılacak toplantı, seminer ve benzeri faaliyetlerin
organizasyonunu yapmak,
c) Yurtdışında düzenlenecek toplantıları takip etmek ve katılım için gerekli
düzenlemeleri yapmak,
d) Genel Müdürlüğün görevleriyle ilgili konularda Avrupa Birliği müktesebatına
uyum ile ilgili çalışmaları yürütmek ve bu konuda Genel Müdürlük birimleri
arasında koordinasyonu sağlamak,
e) Avrupa Birliği ile uyum konusunda Genel Müdürlüğün görev alanına giren
konularda, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, yapılacak
müzakereleri koordine etmek, imzalanacak uluslararası anlaşmalar konusunda ilgili
birimlerle koordineli çalışmak,
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
f) Genel Müdürlük faaliyet alanına giren konulardaki projeler için Avrupa
Birliğinden kaynak sağlanmasına yönelik girişimleri yapmak, proje önerisinde
bulunmak,
g) İlgili bakanlık ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu
gerçek ve tüzel kişilerin Yurtdışındaki taşınmaz malları ile ilgili hak ve
menfaatlerini kollamak,
h) Uluslararası her türlü anlaşma, emlak müzakereleri ve protokol ön çalışmalar
hakkında Kurum görüşünü hazırlamak,
ı) Devam eden anlaşmalarla ilgili dosyalama, envanter oluşturma, toplantılar
düzenleme gibi her türlü çalışmayı yapmak,
i) Türkiye Mısır Müşterek Komisyonu toplantılarına katılmak ve Türk Heyetine
bağlı sekretaryanın görevlerini yerine getirmek,
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YURTDIŞI İŞLEMLER BİRİMİ
a) Yurtdışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin
her türlü tapu ve kadastro işlemlerini, bulundukları ülkede yerine getirebilmesi
için gerekli düzenlemeleri yapmak, iş ve işlemleri yürütmek,
b)Yurtdışında oluşturulacak birimler için gerekli çalışmaları yapmak üzere
yerinde incelemelerde bulunmak, iş ve işlemleri hazır hale getirmek ve yürütmek,
c) Yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerden gelen bilgi ve belge taleplerinin
mevzuat incelemesi ve değerlendirmesini sağlamak,
d) Yurtdışında yaşayan gerçek kişilere yapılacak (Mirasın intikali işlemleri hariç)
tebligatların gönderilmesini sağlamak,
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCILAR İLE İLGİLİ MEVZUAT BİRİMİ
a) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler, yabancı sermayeli ticaret şirketleri ile
dışarıda yerleşik Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişilerin Türkiye’de taşınmaz mal
iktisabı ve tasarrufları ile her çeşit tapu ve kadastro işlemi ile ilgili olarak merkez ve
taşra birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerden gelen
soru ve konuları inceleyerek Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak,
b) Tapu Kanunu 35. Madde kapsamında Bakanlar Kurulu kararı alınmasını
gerektiren her türlü öneri ve teklifi incelemek, sevk ve koordinasyonunu sağlamak,
c) Tapu müdürlüklerinin denetimi sonucu düzenlenen teftiş raporları ile ilgili olarak
Genel Müdürlük görüşünü ve bu görüşe uygun talimatı hazırlamak,
d) Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinimiyle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik
taslakları hakkında Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak,
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCILAR İLE İLGİLİ MEVZUAT BİRİMİ
e) Başkanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak kanun, tüzük,
yönetmelik ve genelge taslaklarını hazırlamak,
f) Merkez ve taşra birimlerinden, mahkemelerden, kamu kurum ve kuruluşları ile
özel ve tüzel kişilerden intikal eden kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer idari
düzenlemeleri Tapu Kanunu 35. maddesi yönünden inceleyerek Başkanlık
görüşünü bildirmek,
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCILAR İLE İLGİLİ MEVZUAT BİRİMİ
g) Kamu kurum ve kuruluşlarının Tapu Kanunu 35 ve 36. Maddeleri kapsamındaki
her türlü taleplerine ilişkin Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,
h) Merkez ve taşra birimlerinden intikal eden ve soru konusu edilen konularla ilgili
olarak Başkanlık görüşünü bildirmek,
ı) Başkanlık görev kapsamına giren ve mevzuatı yeteri kadar açıklanmamış
konulara ilişkin olarak, Başkanlık ve Birimler arasında bilgi alış verişi yapılmak
suretiyle Başkanlık görüşünü oluşturmak,
i) Bilgi edinme başvurularını cevaplamak ya da sevkini gerçekleştirerek
cevaplanmasını sağlamak
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İNCELEME, İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ
a) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz edinimlerine ilişkin
istatistiki
bilgileri
hazırlayarak
hükümet
politikaları
çerçevesinde
değerlendirilmek üzere ilgili mercilere sunmak,
b) Genel Müdürlük bilgi işlem merkezi ile koordinasyon sağlamak,
c) Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve
sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümü ve kişi
başına ülke genelindeki edinim miktarlarının oranlarını izlemek ve
değerlendirmek,
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İNCELEME, İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ
d) Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerine ilişkin
yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Ekonomi Bakanlığı’ndan Genel
Müdürlüğümüze intikal ettirilen listelerin gereğini yapmak,
e) Meclis Soru Önergelerine cevap vermek,
f) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen her türlü
taşınmaz sorgulamasını gerçekleştirmek ve istatistiki bilgiyi sağlamak,
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ-MALİ İŞLER VE KOORDİNASYON BİRİMİ
a) Başkan ve birimler ile diğer personel arasındaki koordinasyonu sağlamak,
b) Başkanlığın diğer proje ve önerilerinin girişim ve takibini yapmak,
c) Hizmetin en iyi şekilde sürdürülebilmesi için kalkınma planları çerçevesinde
strateji geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, öneriler geliştirmek,
d) Başkanlığın personel, mutemetlik ve özlük işlerini yürütmek,
e) Gelen yazıları ilgili birimlere dağıtmak, başkanlıktan gönderilen yazıların çıkış
defterine kaydedilerek zamanında gönderilmesini ve dosyalama sistemine uygun
olarak dosyaların tanzim ve muhafazasını sağlamak,
f) Ayniyat, Demirbaş, devir teslim ve terkin işlemleriyle Büro makinelerinin ve
elektronik cihazların bakım ve onarımını yaptırmak kontrol çizelgelerinin takibini
yapmak, Demirbaş kayıtlarının sağlıklı olarak tutulmasını ve güncellenmesini
sağlamak,
g) Başkanlığın ihtiyacı olan demirbaş, kırtasiye ve sarf malzemelerini ilgili birimlerle
yazışma yaparak temin etmek,
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKAN
Dr. BEKİR TARIK
YİĞİT
M.Fatih GÜNDÜZ
LEYLA
SELİMOĞLU
YÖNETİCİ
ASİSTANI
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
VE AB BİRİMİ
İSMAİL HAKKI
ÇAKMAK
ŞUBE MÜDÜRÜ
YURTDIŞI
İŞLEMLER BİRİMİ
YABANCILAR İLE
İLGİLİ MEVZUAT
BİRİMİ
İNCELEME,
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
BİRİMİ
İDARİ-MALİ İŞLER
VE
KOORDİNASYON
BİRİMİ
YILDIRIM
APAYDIN
ŞUBE MÜDÜRÜ
GÜRBÜZ GÜNEŞ
ŞUBE MÜDÜRÜ
RAMAZAN AYDIN
ŞUBE MÜDÜRÜ
İSMAİL ÇORUMLU
ŞUBE MÜDÜRÜ
PINAR ORMAN
FİDAN ELÇİ
ÖZLEM HACIOĞLU
FİLİZ TEKER
FİLİZ TEKER
BETÜL ÇETİNOĞLU
ŞEYHMUS KAYA
ŞEYHMUS KAYA
T. K. UZMAN-UZMAN
YARDIMCILARI
KAMİL YALÇIN
T. K. UZMAN-UZMAN
YARDIMCILARI
DİĞER PERSONEL
MAHMUT KIZILPINAR
BENGÜ GÜLMEZ
SAĞOĞLU
MERVE DOĞAN
T. K. UZMAN-UZMAN
YARDIMCILARI
T. K. UZMANUZMAN
YARDIMCILARI
DİĞER PERSONEL
DİĞER
PERSONEL
DEMET
TUNCER
SİNAN ŞIĞVA
SEVCAN ONBAŞI
FATMA DURMUŞ
DİĞER PERSONEL
MÜCAHİT
BÜYÜKTANIR
SERPİL KAYA PANOS
NİLGÜN ÇAYIRLI
HATİCE ANKAY
EMRAH
KARACAOĞLU
FATMA ALACA
DURSUN KÖKSAL
T. K. UZMAN-UZMAN
YARDIMCILARI
DİĞER PERSONEL
İKRAM AYDEMİR
EMRE BİLGEN
HÜLYA YÖRÜK
Mahmut KIZILPINAR
Fatma AYKUL
YUNUS ÇAPRAZ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYETLERİMİZ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE-MISIR MÜŞTEREK EMLAK KOMİSYONU
TÜRK HEYETİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Türk Mısır
Müşterek Komisyonu Sekretaryası görev yapmakta olup; Genel
Sekreterlik görevi Tapu ve Kadastro Genel Müdürü tarafından
yürütülmektedir.
04.06.1981 tarihinde imzalanıp 01.08.1982 tarihinde yürürlüğe
konulan “Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti arasında
Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tazminine İlişkin Anlaşma”
kapsamında 21.06.1982 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile
oluşturulan Türk Mısır Müşterek Komisyonu Sekretaryası, “Mısır’da
devletleştirme, el koyma, toprak reformu gibi kanun ve tedbirler
sebebiyle hakları zayi olan Türk gerçek ve tüzel kişilerinin Mısırdaki
gayrimenkullerde ve vakıflardaki mal, hak ve menfaatlerinin
tazminine yönelik girişimleri koordine etmek ve bu kapsamda gerekli
yazışmaları yapmakla görevlidir.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sekretarya’nın kuruluşu sonrası anlaşma süresinde Türk gerçek ve
tüzel kişilerinin müracaatı üzerine 1590 adet dosya oluşturulmuştur. Bu
dosyalardan 491 adedi hak kanıtlayıcı hiçbir bilgi ve belge ibraz
edilmediğinden işlemden kaldırılmıştır. 1099 adet dosya Mısır tarafına
intikal ettirilmiş olup, bunlardan 256 adedi olumlu bulunmuştur. Bugün için
Mısır tarafı sadece vakıfları ele almakta diğerlerini anlaşma kapsamı
dışında kaldığı gerekçesiyle reddetmektedir. Bu nedenle geri kalan 843
dosya ise hak talep edilen vakfın bulunmadığı, vakfın hayrı olduğu, vakfın
kurucusunun zürriyetsiz öldüğü gerekçeleri ile reddedilmiştir.
Olumlu nitelikte 31 adet vakıf bulunmakta olup, bunlardan bazı
vakıflarla ilgili sadece 72 kişi adına 95.644 ABD Doları ve 22.610 Mısır
Lirası para transferi gerçekleşmiştir.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN SON
GENELGELER
Bilgi Formlarının Kaldırılması 2012/3;
Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz edinimi 2012/12;
Yabancı Sermayeli Şirketlerin taşınmaz edinimi 2012/13;
KKTC’de düzenlenen resmi belgelerde Konsolosluk onayının kaldırılması
2013/5;
Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti 2013/13;
Askeri Yasak Bölge Ve Güvenlik Bölgeleri 2013/14;
Yabancıların Yapısız Taşınmaz Edinimleri 2013/15
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE’DE YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ VE ETKİLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ
AB
müzakereleri
çerçevesinde
Genel
Müdürlüğümüzün
sorumluluğunda bulunan “Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı”
kapsamındaki “Yabancıların Ülkemizde Taşınmaz Edinimi” konusunda, fasıl
müzakereleri esnasında AB tarafından talep edilen yükümlülüklerin yerine
getirebilmesine altlık oluşturmak üzere TÜBİTAK tarafından onaylanan ve
Ankara Üniversitesi/Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı tarafından koordine
edilen “Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin
Değerlendirilmesi” konulu proje sonuçlanmış ve Ulusal Eylem Planı ve 4
kitap kurumuza teslim edilmiştir.
Proje çıktıları bu yıl içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJEYE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, Avrupa Birliği’ne aday ülke
konumunda bulunan Türkiye’nin yabancıların taşınmaz edinimi ile ilgili mevzuatının
Avrupa Topluluğu’nu kuran anlaşmanın 56. maddesi ile bütünüyle uyumlu olmadığı,
tam üyelikle birlikte sistemin değişmesi ve AB ülkelerine ilişkin tüm sınırlamaların
kalkması gerektiği belirtilmiştir.
AB’yi kuran Anlaşma’nın 56. maddesi, üye devletler arasında ve üye
devletler ile üçüncü ülkeler arasında sermaye hareketleri ve ödemelere yönelik
kısıtlamaların hepsini yasaklamaktadır.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Türkiye, tam üyelikle birlikte 12 yıllık geçiş süreci talep etmektedir.
Buna karşılık AB ise Türkiye’yi tapu sistemini geliştirmek için almayı
düşündüğü özel önlemleri içeren bir eylem planı sunmaya davet etmiştir.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu çerçevede;
•AB müktesebatının ülkemize uyarlanabilmesi için kapsamlı bir etki analizinin
yapılması ve AB ülkelerinde konuya ilişkin farklı uygulamalar söz konusu
olduğundan bu uygulamaların ülkeler bazında tespit edilerek, konuya ilişkin
kapsamlı ve yeterli bilgi açığının giderilmesine ihtiyaç duyulmuştur.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
•Bu kapsamda AB müzakereleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzün
sorumluluğunda bulunan “Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı” kapsamındaki
“yabancıların ülkemizde taşınmaz edinimi” konusunda, fasıl müzakereleri
esnasında AB tarafından talep edilen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesinde altlık
oluşturmak üzere Ankara Üniversitesi ile “Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz
Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi” adlı Proje hayata geçirilmiştir.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İş Paketi (İP)
Kapsamı
1. BAZI ÜLKELERDE YABANCILAR VE TÜRK
VATANDAŞLARININ TAŞINMAZ EDİNİMİNİN
ANALİZİ
Tarihsel gelişim sürecinde genel olarak ve seçilmiş 16
ülkede durum analizi, yasal düzenleme ve uygulamaların
analizi ve Türkiye için öneri geliştirme.
2. TÜRKİYE’DE YABANCI GERÇEK VE TÜZEL
KİŞİLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİNİN TARİHSEL
GELİŞİMİ VE SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Belge, mevzuat, uygulama ve literatüre dayalı olarak 1868
tarihinden bu yana uygulanan yabancı hakları ve taşınmaz
edinimi politikasının gerçek ve tüzel kişiler yönünden
analizi ve mevcut politikaların SWOT analizi.
3. TÜRKİYE’DE YABANCILARIN TAŞINMAZ
EDİNİMİNİN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(ETKİ DEĞERLENDİRME VE NORM ANALİZİ)
Seçilmiş 27 ilin en az iki ilçesinde alan araştırması ile veri
toplama, analizi ve değerlendirilmesi, etki değerleme
metodolojisi geliştirme, yabancı edinimleri için risk ve üst
sınırı tespit metodolojisi geliştirme ve pilot uygulama
sonuçlarının analizi.
4. İDARENİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME
ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
Mevcut izleme sisteminin güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları
ve risklerin analizi, gereksinim analizi, yeni bilgi sistemi
modelinin genel mimari yapısının tasarımı ve altlıklarının
hazırlanması
5. TÜRKİYE’DE YABANCILARIN TAŞINMAZ
EDİNİMİNE YÖNELİK ULUSAL STRATEJİ
MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Taslak eylem planının hazırlanması, paydaşlara sunuş
sonrası nihai eylem planının hazırlanması, basımı ve
dağıtımı, kurumsal kapasite geliştirme ve eğitim ile
önerilen yasal düzenlemelerin taslak ve gerekçelerinin
hazırlanması ve sunumu
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu proje ile;
 Bazı ülkelerde yabancılar ve Türk vatandaşlarının taşınmaz
ediniminin analizi,
 Türkiye’de yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz ediniminin
tarihsel gelişimi ve seçilmiş ülke örnekleri ile karşılaştırmalı analizi,
 Türkiye’de
yabancıların
taşınmaz
ediniminin
etkilerinin
değerlendirilmesi, (etki değerlendirme ve norm analizi çalışması)
 İdarenin izleme ve değerlendirme altyapısının geliştirilmesi,
 Türkiye’de yabancıların taşınmaz edinimine yönelik ulusal strateji
modelinin geliştirilmesi,
sağlanmış olacaktır.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 Hedeflerimiz
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yurtdışı Birimlerinin Kurulması
Çalışmaları
Yurtdışı birimlerinin kurulması görevi ile ilgili olarak hukuki, teknik ve mali
konulara ilişkin hususlar tamamlanmıştır.
 Dışişleri Bakanlığı ile Berlin Başkonsolosluğunda ATAŞE ünvanlı personel
görevlendirilmesi konusunda mutabakata varılmış olup, Bakan Oluru ile Berlin
Başkonsolosluğu’nda Tapu ve Kadastro işlemlerinin yapılması için
görevlendirilen Tapu ve Kadastro Antalya Bölge Müdür Yardımcısı Abdülkadir
YILMAZ görevlendirilmiştir.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yabancı ediniminin yoğun olduğu Bölge Müdürlüklerinden başlayarak,
tüm Bölge Müdürlüklerinde yabancıların taşınmaz edinimi konusunda
mevzuat eğitimi verilmesi
Yabancıların taşınmaz edinimlerinin yoğun olduğu 8 Bölge
Müdürlüğümüzde, kurum personellerine yönelik “Yabancı Gerçek ve
Tüzel Kişilerin Ülkemizde Taşınmaz Edinimi” eğitim programı
hazırlanarak 878 kişiye eğitim verilmiştir.
2014 yılında eğitim almayan diğer bölgelere eğitim verilmesi
planlanmaktadır.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE EĞİTİMLERİ
Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı olarak eğitim program yapılan
Bölge Müdürlükleri ve personel sayısı:
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KATILAN KİŞİ SAYISI
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
264
EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
64
İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
100
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
85
TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
110
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
95
HATAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
105
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
55
TOPLAM
878
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCI EDİNİMLERİNDE TAKBİS VERİ GİRİŞLERİNDEKİ HATALARIN
DÜZELTİLMESİ:
Yabancıların taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimi (ipotek hariç) işlemlerinde
bilgi formu düzenlenip başkanlığımıza gönderilmekteydi.
15.03.2012 tarih 2012/3 sayılı Genelge ile bu uygulamaya son verildi.
TAKBİS sistemi ve yabancı mülkiyet programındaki verilerin eşleştirilmesi,
eksik ve yanlış kayıtların düzeltilerek düzenli kontrol ve takibine yönelik çalışmalar
devam etmektedir.
36.325 yabancı sermayeli şirketin 30.000 12.11.2008 tarihinden sonraki
edinimlerine yönelik envanter çalışmaları yapılmış olup, kalan 6.325 şirketin
envanter çalışmaları devam edecektir. Bu şirketlerin envanter çalışmaları bittikten
sonra TAKBİS sistemine entegrasyonu sağlanacaktır.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAKBİS SİSTEMİNE KISITLAMALARININ TANIMLANMASI
 Özel mülkiyete konu alanların hesaplanması
30 hektar denetlemesi
Kıyı ve sınır bölgelerindeki sınırlamalar
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLANTI VE SEMİNERLER
Bakanlıklar ve kamu kurumları ile istişari nitelikli 32 adet toplantıya
katılım sağlanmıştır.
Genel Müdürlüğümüzün tüm birimlerinin katılımı ile değişik Bakanlıklar
ve kamu kurumlarının alanında uzman yetkili temsilcileri tarafından 8 seminer
programı düzenlenmiştir.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AY SONU SEMİNERLERİMİZE KATILAN KONUK KURUMLAR;








Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Devlet Personel Başkanlığı
Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Adalet Bakanlığı Uluslar arası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜRLER…
Tel: 0312 551 42 61
Fax: 0312 413 68 52
E-posta: [email protected]

similar documents