prezentace

Report
Úvod do klasických a moderních
metod šifrování
Jaro 2012, 7. přednáška
Historické poznámky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Německo napadlo Dánsko a Norsko 9.4.1940
Ten samý den požádalo Švédsko o pronájem telefonních kabelů
Dohoda byla uzavřena 14.4.1940
Ve stejnou dobu začaly pokusy o odposlechy pronajatých linek
Od 20.4. byly dálnopisné hovory nahrávány
Na počátku šlo pouze o testovací provoz, nešifrovaný
Dálnopisné spojení je duplexní, zpočátku nebylo možné dvojice linek
párovat, záznamy byly z každé linky zvlášť
Němečtí operátoři si psali o brzkém zapojení Geheimschreiber
Brzy poté začaly být zprávy nečitelné
Mezi nešifrovaným klábosením operátorů se objevovaly šifrované části
vždy uváděné textem UMUM
Tato čtyři písmena pravděpodobně označovala přepnutí do šifrovaného
módu
Od 21.5.1940 běželo veškeré odposlouchávací zařízení v plném provozu,
párování linek už bylo zvládnuté
Dálnopisné spojení
•
•
•
•
•
•
•
Každý znak je kódován pomocí pětice impulsů stejné délky
Označovat je budeme 0 a 1
Znamená to, že v daném okamžiku proud prochází nebo neprochází
Zprávy se buď psaly přímo na klávesnici nebo je stroj četl z děrné pásky
Děrná páska obsahovala pětice otvorů/neotvorů ve sloupcích
Umožňovalo to kódovat 32 znaků
To bylo málo, takže dálnopisy obsahovaly přepínače LS (letter shift) a FS
(forward shift)
• Tím se počet možností zvýšil na 64
Kódovací tabulka CCITT2
LS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
pořadí pulsů FS
12345
11000
10011
?
01110
:
10010 Kdo je tam?
10000
3
10110
CS
01011
CS
00101
CS
11010
8
11010 zvonek
11110
(
01001
)
00111
.
00110
,
00011
9
01101
0
LS
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
posun válce
nový řádek
LS
FS
space
prázdné místo
CS – (country specific) speciální znaky
pořadí pulsů
12345
11101
01010
10100
00001
11100
01110
11001
10111
10101
10001
00010
01000
11111
11011
00100
00000
FS
Švédské značení
1
4
´
5
7
=
2
/
6
+
posun válce
nový řádek
LS
FS
space
prázdné místob
1
2
3
4
5
6
Šifrování pomocí Vernamovy šifry
• K otevřenému textu byl přičítán klíč modulo 2
• Každá pětice bitů kódující nějaký znak byla měněna pomocí pětice bitů
přečtené z děrné pásky nebo jiného zařízení
• Například písmeno A: 11000
• bylo pomocí klíče
01010
• změněno na
10010
• Protože nevíme, byl-li klíč pro tuto šifru generován náhodně, budeme ji
nazývat pseudoVernamova šifra
Příklad komunikace
• Odposlechnuté zprávy mohly vypadat takto
• HIER35MBZ35QRV54B35KK35QEP45QW55QI55RU55TW
335555353535UMUM35VEVE35ZRDDLH5FNY13QUKD4GEHNSWO
• Připomeňme si, že 3,4,5 znamená LS, FS, Space
• Tučné znaky znamenají, že byly vysílány přijímající stranou. Obyčejně znaky
byly vysílány vysílající stranou
• 25.5. a 27.5. byly první dny, kdy se podařilo správně spárovat oba kanály,
na kterých probíhala komunikace mezi dvěma stanicemi a podařilo se
správně odposlechnout větší množství zpráv.
• Obsluha dálnopisů to ale viděla na papíře následovně
• HIER MBZ QRV? KK QEP 12 25 18 47 52 UMUM VEVE ...
• MBZ je identifikátor stanice
• QRV? je žádost o potvrzení, že příjemce rozumí
• KK je potvrzení přijímající strany, že rozumí
• QEP uvádí indikátor zprávy
• UMUM oznamuje přechod do šifrovacího módu
• VEVE přijímající strana potvrzuje přechod do šifrovacího módu
Použití stejného klíče
•
•
To, že dvě zprávy byly šifrované ze stejného počátečního nastavení, se dalo
usoudit ze stejných QEP čísel.
Příslušné otevřené texty nebyly identické kvůli pohodlnosti operátorů a
vkládaných krátkých sekvencí typu 35
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
ALZGJMGU66H4HJPLHN
NP3UMWFZ31NMYKMJHB
GRQUMAA4JTQFLQMHJI
LYZGJMORYYDRQKNHJN
LEZGKVRVANBWE6MJUT
BOTA3WFUSGODA2JIUN
YEYZL42DYD5LMHLOIM
RKZGBWFLIX6AZEMKEY
CCNRWWGKOTV5LLUMCD
ITXUMSMU4VVNTZJNFI
Opakované bigramy na počátku
•
•
Hledáme stejné bigramy na stejných místech na počátcích textů
Předpoklad je, že jsou to šifrové podoby otevřeného textu 35 (tj. LS SP)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
123456789
ALZGJMGU66H4HJPLHN
3535
NP3UMWFZ31NMYKMJHB
3535
GRQUMAA4JTQFLQMHJI
35
LYZGJMORYYDRQKNHJN
3535
LEZGKVRVANBWE6MJUT
35
BOTA3WFUSGODA2JIUN
35
YEYZL42DYD5LMHLOIM
RKZGBWFLIX6AZEMKEY
35 35
CCNRWWGKOTV5LLUMCD
ITXUMSMU4VVNTZJNFI
35
Kódy pro LS a SP
• Arne Beurling si všimnul, že kódy pro LS a SP se liší pouze v prostředním
bitu
3(LS): 11111
5(SP): 00100
• Stejnou vlastnost by měly mít i po zašifrování pseudoVernamovou šifrou
sloupec
4
5
6
U: 11100
J: 11010
W: 11001
G: 01011
M: 00111
1: 00010
• Kromě Vernamovy šifry se tedy muselo dít ještě něco dalšího
• Arne Beurling si řekl, že s pěti bity se mnoho dělat nedá
• Kromě přičtení klíče se dají ještě bity přeházet
• Tedy ve 4.sloupci se třetí bit poslal na druhý, v 5. se poslal na čtvrtý a v
šestém sloupci třetí bit zůstal na místě
Kódy pro Q, R, V
• Další často používanou kombinací písmen bylo QRV?
• To obvykle následovalo po 35
• Další šťastnou shodou okolností byly rozdíly mezi kódy následujících dvojic
znaků
3: 11111
Q: 11101
Q: 11101
R: 01010
3: 11111
V: 01111
• Tyto rovnosti se zachovávají po přičtení klíče pro pseudoVernamovu šifru
• Je pouze třeba odhadnout, které části šifrových textů odpovídají
otevřenému textu QRV?
• Správnost odhadu lze ověřit porovnáním, liší-li se šifrové podoby ve
správném počtu znaků
Odhady pro Q,R,V
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
123456789
ALZGJMGU66H4HJPLHN
35353535
NP3UMWFZ31NMYKMJHB
3535
GRQUMAA4JTQFLQMHJI
35QRV
LYZGJMORYYDRQKNHJN
3535QRV
LEZGKVRVANBWE6MJUT
35QRV35
BOTA3WFUSGODA2JIUN
35
YEYZL42DYD5LMHLOIM
RKZGBWFLIX6AZEMKEY
35 35
CCNRWWGKOTV5LLUMCD
ITXUMSMU4VVNTZJNFI
35
• Porovnáme v telegramech 4 a 5 písmena v
pátém sloupci
• Jsou to písmena
J: 11010
K: 11110
3: 11111
Q: 11101
• Šifrové znaky se shodují na čtyřech místech,
což je v souladu s tím, že se odhadované
znaky v otevřeném textu rovněž shodují na
čtyřech místech
• Permutace v pátém sloupci tedy musí
přesouvat čtvrtý bit na třetí místo
• Podobnými úvahami doplníme i modré
znaky 35
Permutace v sedmém sloupci
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
123456789
ALZGJMGU66H4HJPLHN
35353535
NP3UMWFZ31NMYKMJHB
3535
GRQUMAA4JTQFLQMHJI
35QRV
LYZGJMORYYDRQKNHJN
3535QRV
LEZGKVRVANBWE6MJUT
35QRV35
BOTA3WFUSGODA2JIUN
35
YEYZL42DYD5LMHLOIM
RKZGBWFLIX6AZEMKEY
35 35
CCNRWWGKOTV5LLUMCD
ITXUMSMU4VVNTZJNFI
35
• V sedmém sloupci se nyní již vyskytují
všechny naše speciální znaky 3,5,Q,R,V
• Můžeme tedy udělat všechna porovnání
3-5, 3-Q, Q-R, 3-V
OT
ŠT
OT
ŠT
3:
G:
5:
F:
11111
01011
00100
10110
3:
G:
Q:
O:
11111
01011
11101
00011
OT
ŠT
OT
ŠT
Q:
O:
R:
A:
11101
00011
01010
11000
3:
G:
V:
R:
11111
01011
01111
01010
• Permutace bitů po přičtení klíče tedy
přesouvá bity takto: 3. na 4., 4. na 2., 2. na
3., 1. na 5. a tedy 5. na 1.
• Použitá permutace je tedy 54231 .
Nalezení bitů klíče pro Vigenéra
• Připomeňme si, že v sedmém sloupci máme tuto dvojici
• OT 3: 11111
ŠT G: 01011
• Odhalili jsme, že po zašifrování Vigenérovo šifrou následovalo přeházení
bitů 3. na 4., 4. na 2., 2. na 3., 1. na 5., a tedy 5. na 1.
• Odstraníme-li toto přeházení bitů ze šifrového znaku G: 01011,
• dostaneme 10110 .
• To je výsledek Vigenérovy šifry použité znak otevřeného textu
3: 11111
• Klíč pro sedmý znak Vigenérovy šifry je tedy 01001 .
Tam a zpátky, tam a zpátky
•
Tímto způsobem postupně odhadujeme další znaky otevřených textů a z nich pak
dostaneme klíč pro pesudoVernamovu šifru a permutace pro jednotlivé znaky
Sloupce
1
2
3
4
5
Permutace
Klíč
•
1 2
A L
3
Z
3
N P 3
2
G R Q
P
L Y Z
3
L E Z
3
4
G
5
U
3
U
3
G
5
G
5
5
J
3
M
5
M
5
J
3
K
Q
6
M
5
W
3
A
Q
M
5
V
R
7
G
3
F
5
A
R
O
Q
R
V
8
U
5
Z
Q
4
V
R
R
V
3
9
H
3
3
R
J
4
Y
V
A
5
10
4
5
1
V
T
?
Y
4
N
G
21435 13254 12435 52314 54231 31245 15234 52314
10110 00011 00011 10100 01001 11000 10101 11111
Celkem takto Beurling odhalil kolem stovky znaků klíče a příslušných permutací
Posloupnosti bitů klíče
• Beurling si všimnul, že posloupnost prvních bitů jednotlivých slov klíče pro
pseudoVernamovu šifru je periodická
• Podobně periodické byly posloupnosti druhých bitů slov klíče, třetích bitů,
čtvrtých bitů a pátých bitů
• Tyto posloupnosti byly různé a měly různé periody
• V různých dnech se některé z těchto posloupností opakovaly, i když se
měnil číslo bitu, kterému odpovídaly
• Objevovaly se také ale nové posloupnosti s periodou odlišnou od těch již
odhalených
• Na základě znalosti konstrukce jiných dálnopisných šifrátorů Beurling
správně předpokládal, že tyto posloupnosti jsou generované pomocí
rotorů
• Jak jsou ale generovány permutace přehazující pětice bitů po použití
pseudoVernamovy šifry?
Přepínače
• Beurling předpokládal, že permutace bitů je zařízena pomocí přepínačů
mezi jednotlivými linkami
• Zapojení nebo nezapojení přepínače je pak kontrolováno pomocí bitu
1
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
•
•
•
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Z permutace pro čtvrtý znak usoudil, že existuje přepínač mezi 1. a 2. bitem a další
mexi 3. a 4. bitem
Z permutace pro čtvrtý znak usoudil, že také existuje také přepínač mezi 2. a 3.
bitem a mezi 4. a 5. bitem
Permutaci pro pátý znak lze získat pomocí jednoho přepínače mezi 3. a 4. bitem
Další přepínače a jejich pořadí
•
•
•
•
•
•
•
•
Permutaci pro sedmý bit lze získat pomocí tří přepínačů. Jeden je pro 1. a 5. bit
Další je pro 2. a 3. bit a poslední přehazuje
3. a 4. bit
Tyto dvě transpozice ale nekomutují, žádoucí permutace lze dosáhnout pouze
pokud napřed přehodíme 3. a 4. bit a poté přehodíme 2. a 3. bit
Podobně permutaci pro šestý znak získáme tak, že napřed přehodíme
1. a 5. bit a poté přehodíme 4. a 5. bit
Jiným způsobem ji pomocí dvou přepínačů nelze získat.
Dalším experimentováním Beurling zjistil, že přepínače jsou na jednotlivých
linkách v následujícím pořadí
Prvním zleva je přepínač, který prohazuje 1. a 5. bit, poté přepínač prohazující
4. a 5. bit, uprostřed je přepínač prohazující 3. a 4. bit, druhý zprava je
přepínač prohazující 2. a 3. bit a nejvíce vpravo je přepínač prohazující 1. a 2.
bit
Zapojení přepínačů pro šestý znak je pak 00111, pro sedmý 01001, atd.
Další rotory a denní klíče
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Získal tak posloupnosti bitů kontrolujících zapojení jednotlivých přepínačů
Ty byly odlišné od posloupností generujících jednotlivé bity klíče pro pseudoVernamovu
šifru
Získal tak celkem 10 posloupností bitů, které se opakovaly i v jiných dnech, pouze v
jiných rolích a v jiném pořadí
To už stačilo k dešifrování všech zpráv v daném dni
Délky těchto posloupností, tedy délky obvodu jednotlivých rotorů byly od nejmenšího k
největšímu 47, 53, 59, 61, 64, 65, 67, 69, 71, 73.
Každý den vždy pět posloupností začínalo u každé zprávy stejně, zbývajících pět
posloupností mohlo mít v daný den různé počátky
Tyto počátky odpovídaly pěti číslům, které byly vždy uvedené znaky QEP
Beurling z toho usoudil, že denní klíče fixovaly nastavení pěti rotorů, obsluha si pak
volila sama nastavení zbývajících pěti rotorů pro každou konkrétní zprávu – to sdělovala
přijímající straně jako indikátor
Dále musel denní klíč určit, který rotor generuje posloupnost prvním bitů klíče pro
pseudoVernamovu šifru, který geberuje druhé bity, atd.
A dále který rotor generuje zapojování přepínače mezi 1. a 5. bitem, který mezi 5. a 4.
bitem, atd.

similar documents