Document

Report
викладача хімії та біології
Вознесенського професійного
ліцею
Слєпєндяєвої Олени Вікторівни
Учень – це не посудина, яку потрібно
заповнити, учень – факел,
який треба запалити.
Прізвище, ім'я, по батькові:
Слєпєндяєва Олена Вікторівна
Дата народження : 16 серпня 1966 року
Освіта : вища
Який навчальний заклад закінчила :
Херсонський державний педагогічний інститут
Кваліфікація за дипломом : вчитель хімії та біології
Місце роботи: Вознесенський професійний ліцей
Посада : викладач хімії та біології
1. Атестація – 2010 рік
Підтвердження І категорії
Атестація – 2014 рік
Встановлення вищої категорії
2. Курси:
2009 рік
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти
Курсова робота “ Розробка інноваційного уроку”
2014 рік
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти
Курсова робота «Використання інформаційно – комунікаційних
технологій на уроках біології»
Підготовка доповідей до педагогічних нарад, тренінгів, засідань МК;
 Планування і проведення засідань методичної комісії викладачів
природничо-математичного циклу;
 Участь в роботі обласного методоб'єднання викладачів природничоматематичного циклу:
доповіді:
“Використання ІКТ на уроках хімії та біології” ( 2012 р.)
“ Формування життєвих компетентностей на уроках хімії та біології”
( 2013 р.)
Відкритий урок “ Нафта. Склад,властивості нафти. Продукти перегонки
нафти, їх застосування” ( 2013 р.)
Участь в ліцейних педчитаннях з презентацією досвіду роботи
“ Я так працюю” ( 2014 р.)
Участь в обласних педчитаннях:
Доповідь “Впровадження інтерактивних технологій навчання як
ефективний засіб формування життєвих компетентностей учнів”
( 2014 р.)

Перелік методичних розробок за міжатестаційний період:






“ Використання ігрових технологій під час вивчення біології “
“ Урок в технологіях інтерактивного навчання “
“ Рекомендації щодо проведення інтерактивного уроку “
“ Впровадження інтерактивних технологій навчання як ефективний
засіб формування життєвих компетентностей учнів “
“Екологічне виховання учнів, формування в них екологічного
мислення, екологічної свідомості та культури “
“ Формування в учнів здорового способу життя”
Соціальні
• пов'язані з готовністю учнів брати на себе відповідальність, бути
активними у прийнятті рішень у суспільному житті, у врегулюванні
конфліктів ненасильницьким шляхом, у функціонуванні й розвитку
демократичних інститутів суспільства
Полікультурні
•оволодіння досягненнями культури, повага до людей інших
національностей, політичних поглядів і соціального положення
Комунікативні
•уміння спілкуватися, знаходити спільну мову
Інформаційні
•уміння здобувати, критично осмислювати, обробляти й
використовувати інформацію з різних джерел
Самоосвіти та
саморозвитку
•мати потребу й готовність постійно вчитися впродовж усього
життя
Продуктивної
творчої діяльності • здатність до раціональної, продуктивної, творчої діяльності.
Оволодівати інформаційними технологіями.
Вміти вбачати труднощі і шукати шляхи
раціонального їх розв'язання.
Самостійно розвивати власну моральність,
інтелект, культурний рівень.
Виявляти потребу й уміння
самореалізовуватися й самоорганізовуватися.
Бути здатним генерувати нові ідеї; творчо мислити,
знаходити нестандартні рішення. Виявляти здатність
до раціональної, продуктивної, творчої діяльності.
Інтерактивне навчання — це навчання,
побудоване на основі спілкування та
взаємодії, що реалізуються
в технологіях
в методах
в організаційних
формах
Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу й чую, я
трохи пам'ятаю.
Те, що я чую, бачу й
обговорюю,
я починаю розуміти.
Коли я чую, бачу, обговорюю й
роблю, я набуваю знань і
навичок.
Коли я передаю знання іншим,
я стаю майстром.
робота в
парах
Метод
“Прес”
робота в
малих
групах
“Мікрофон”
Метод
“Навчаючи
- навчаюсь”
Метод
“займи
позицію”
Самі дієві та
універсальні
методи
«Мозковий
штурм»
• даю завдання учням для попередньої підготовки:
1
прочитати, продумати, виконати самостійні
підготовчі завдання;
• відбираю для уроку такі інтерактивні вправи, які дали
2
б учням «ключ» до освоєння теми;
• ретельно підбираю питання до інтерактивних вправ,
3
4
за необхідності готую інструктивні картки з
завданнями для груп;
• визначаю хронометраж уроку, ролі учасників;
• розробляю критерії оцінки роботи учнів, за
5
необхідності готую листки оцінювання.
1. Необхідно провести вступне заняття
Довести до
відома учнів та
Чітко і зрозуміло
опрацювати з
пояснити, що
ними правила
таке
роботи в групах,
інтерактивне
складені у
навчання
зрозумілій
формі
Правила для учнів.
Кожна думка важлива.
Не бійся висловитися!
Ми всі – партнери!
Обговорюємо сказане, а не
людину!
Обдумав, сформулював,
висловив!
Говори чітко, ясно, лаконічно!
Вислухав, висловився.
Тільки обґрунтовані докази!
Вмій погодитися і не
погодитися!
Важлива кожна роль.
2. Без доброзичливої атмосфери в колективі застосування
інтерактивного навчання неможливе, тому потрібно її
створити і постійно підтримувати. Для створення такої
атмосфери використовую різноманітні інтерактивні
прийоми. Наприклад, прийом «Я вітаю»: «Я вітаю тих, хто…»
(…має хороший настрій; добре виспався; хоче працювати;
виконав домашнє завдання; в доброму гуморі; хотів би
дізнатися щось нове; хоче спілкувати-ся… тощо). Після
кожної фрази учні, які вважають, що фраза стосується їх,
підводяться. Викладач та інші учні їм аплодують.
3. В роботі повинні бути задіяні в тій чи іншій мірі всі
учні. Справді, сильні учні, а також особистості з
високим рівнем контактності будуть проявляти вищу
активність, ніж замкнуті і слабкі. Проте слід постійно
"втягувати" їх в роботу, створювати ситуації успіху.
4. Урок не повинен бути перевантаженим
інтерактивною роботою. Оптимально
(з практики) – 1-2 методи за урок.
Учні набувають
культури дискусії
Виробилося вміння
приймати спільні
рішення
Якісно змінився рівень
сприйняття учнями
інформації – він набув
особистісного сенсу,
замість "вивчити",
"запам’ятати" стало
"обдумати",
"застосувати“.
Поліпшились вміння
спілкуватися,
доповідати
Якісно змінився рівень
володіння головними
мисленнєвими
операціями – аналізом,
синтезом,
узагальненням,
абстрагуванням.
Дають змогу створювати
навчальне середовище, в якому
теорія і практика засвоюються
одночасно
зв’язне мовлення
формувати
критичне
мислення
виявляти і
реалізувати
індивідуальні
можливості
навчаються
співробітництву
формують свої власні
ідеї та думки за
допомогою
різноманітних засобів
мають змогу зробити
"відкриття”
логічне мислення
приймають
альтернативні рішення
розвивати
світогляд
шукають зв’язок між
новими та вже
отриманими знаннями
Інтерактивні методи
Це надає змогу учням:
формувати
характер
При цьому навчально-виховний
процес організовується так, що
учні:
Неможливо побудувати весь
процес навчання виключно на
інтерактивних методах
Розмаїтість методів робить
процес навчання більш
творчим
Намагаюсь правильно добирати
та поєднувати, інтегрувати
різноманітні традиційні, активні та
інтерактивні методи організації
навчального процесу
Багатоплановий вплив на
учнів поліпшує розуміння і
сприйняття матеріалу
Робота зі здібними
учнями
Робота з
невстигаючими учнями
Позаурочна
діяльність
Проведення тижнів
хімії та біології,
позакласних виховних
заходів
Проведення
консультацій для
учнів, що готуються до
ЗНО
Виявлення
обдарованих
 дітей,
 створення банку даних
Створення

мотиваційного поля
Алгоритм
роботи з обдарованими
дітьми
Створення
ситуації успіху
 через проведення
різноманітних заходів
Стимулювання

діяльності учнів



Організація проектної діяльності учнів;
Організація навчально-дослідницької діяльності учнів
Підготовка учнів до участі в олімпіадах
День перший. Виставка газет на екологічну тему.
Виховний захід « Екологія планети – міфи та реальність ».
День другий. Інформаційний.
 На інформаційних стендах рубрики:
 « Цікава хімія»
 « Меню для відмінника»
 «Як перемогти стрес»
 «Природні рецепти краси»
 «Поради тютюнопалію « Як кинути палити» »
 «Хімічний склад всесвіту»
День третій. Інтелектуальний
 Розгадування кросвордів, ребусів, головоломок.
(На інформаційних стендах кросворди, ребуси, головоломки).
 Інтелектуальна гра « Щасливий випадок».
День четвертий.
 Усний хімічний журнал
 «Лірична хімія, хімічна лірика»
День п’ятий . підведення підсумків,
нагородження активних учасників конкурсів
Результати професійної діяльності
Біологія
70
64
60
50
40
30
Біологія
20
15
20
10
1
0
низький
середній
достатній
високий




Інтелект формується інтелектом
характер виховується характером,
особистість формується особистістю,
успішні діти виховуються успішним
учителем
А щоб бути успішним, потрібно постійно
самовдосконалюватись.

similar documents