Veiledning 2013

Report
Resultatindikatorer 2013
— I de følgende fire foilene er resultatindikatorene som skal benyttes i årsplan 20132015 listet opp og det er gitt en nærmere definisjon for hvordan de skal forstås.
— Det er fastsatt både kvantitative og kvalitative indikatorer.
— Dersom de blir fastsatt endringer i indikatorene i løpet av 2013, vil disse bli
implementert gjennom plan- og budsjettprosessen 2014-2016.
— HiOA bruker begrepet resultatindikator både for KDs nasjonale styringsparametre
og for HiOAs egne indikatorer.
— For de kvantitative indikatorene legges det opp til at offisielle tall fra DBH, FS,
Cristin og høgskolens/enhetens budsjett og regnskap benyttes så langt som
mulig. Dette gjelder også ved beregning av nøkkeltall.
— For indikatorer som relateres til stillinger/årsverk, er det de offisielle tallene som
rapporteres til DBH med frist 1.11.2012 som skal benyttes i aktuelle beregninger.
— F.o.m 2012 finnes tall i DBH på det nivået data registreres på, dvs pr fakultet og
institutt for de fleste parametrene.
— KDs Rapporteringskrav for 2012 legges ut på nettsiden for Virksomhetsstyring
under overskriften Rapport og planer 2012-2013.
— Vær oppmerksomme på at artskonti endres ofte, så oppgitte konti gjelder for 2012
HiOA skal være internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger
Resultatindikator
KD: Gjennomføring på normert tid
(inntil videre i hht til utdanningsplan)
Målemetode
Kommentar
Kvantitativ
DBH. Det vises til KDs Rapporteringskrav for 2012. I HiOAs årsplan for 2012 er
benevnelsen «Gjennomføring i hht avtalt utdanningsplan» benyttet.
Kvantitativ
Gjelder både på egen og på andre institusjoner. Det vises til KDs Rapporteringskrav
for 2012. I rapportering for 2012 er utgangspunktet 2006, og for årsplan 2013 – 2015
tilsvarende 2007 – 2009. System for oppfølging er under arbeid i FoU-seksjonen, Avd.
FB. Inntil dette er klart må enhetene ha oversikt over dette ved hjelp av egne
systemer/rutiner.
KD: Studentene skal lykkes med å oppnå
læringsutbytte som er definert for
programmene
Kvalitativ
Det vises til KDs Rapporteringskrav for 2012. HiOA skal utarbeide indikatorer som skal
benyttes for å indikere kvalitet. Eventuell målsetting for 2013 vil komme i HiOAs
samlede årsplan. Ansvarlig for dette er Avd. STU.
Antall egenfinansierte studiepoeng (SP)
pr egenfinansiert heltidsekvivalent
Kvantitativ
DBH. Studiepoeng pr student/Hele året/Registrerte heltidsekvivalenter.
Andel eksternt finansierte studiepoengenheter (SPE) av totalt antall SPE
Kvantitativ
DBH. Beregn andel slik: (Ny produksjon, eksternfinansiert dividert på Ny produksjon
totalt) * 100%.
Andel utvekslingsstudenter (inn- og
utreisende) av totalt antall egenfinansierte SPE med varighet > 4 uker
Kvantitativ
DBH: Studenter/Utvekslingsstudenter/Alle (inn- og utreisende > 3 mdr.)
FS: Inn- og utreisende > 4 uker < 3mdr. Resultatet splittes i fbm rapportering og
analyse. Beregn andel slik: Summen av inn- og utreisende i registrert i FS og DBH
dividert på Ny produksjon, egenfinansiert.
Antall uteksaminerte kandidater på BAog MA-studier
Kvantitativ
DBH. Ferdige kandidater/Hele året/Egenfinansiert. Resultatet splittes på BA og MA i
fbm rapportering og analyse.
Kvantitativ
DBH. Avlagte doktorgrader registreres for egen institusjon.
Fakultetet/enheten: Avlagte doktorgrader på andre institusjoner. System for
oppfølging er under arbeid i FoU-seksjonen, Avd. FB. Inntil dette er klart må enhetene
ha oversikt over dette ved hjelp av egne systemer/rutiner.
Resultatet splittes i rapportering og analyse.
KD: Andel uteksaminert kandidater tatt
opp på doktorprogram seks år tidligere
Avlagte doktorgrader på egen og andre
institusjoner
HiOA skal være ledende på profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid
Resultatindikator
KD: Resultatoppnåelse på forskning i hht
institusjonens egenart
KD: Samspill mellom utdanning og
forskning
Antall publikasjonspoeng pr uf-årsverk
NFR-tildeling pr uf-årsverk
EU-tildeling pr uf-årsverk (gjelder kun
forskning)
Gjennomstrømming/stipendiatenes
bruttotid brukt på fullføring av ph.d.
(intervaller: <4 år, >4 og <6 år, >6 år)
Målemetode
Kommentar
Kvalitativ
Gjør en kvalitativ vurdering av hvilke satsingsområder enheten bør
prioritere for å bringe frem ny kunnskap om, for og med profesjonene, og
som vil bidra til å styrke enhetens egenart. Det vises også til KDs
Rapporteringskrav for 2012.
Kvalitativ
Gjør en kvalitativ vurdering av utfordringer og muligheter og fastsett
tiltak for å bidra til økt samspill mellom utdanning og forskning. Det vises
også til KDs Rapporteringskrav for 2012.
Kvantitativ
DBH. Vitenskapelig publisering/Publikasjonspoeng og forfatterandeler. Ufårsverk omfatter her: Amanuensis, dosent, forsker, førsteamanuensis,
førstelektor, høgskolelektor, høgskolelærer, postdoktor, professor,
professor II, stipendiat.
Kvantitativ
DBH i KD-portalen, men kun på institusjonsnivå.
Uf-årsverk omfatter: Som over.
Artskonti i regnskapet: 3981 og 3989
Kvantitativ
DBH. Uf-årsverk omfatter: Som over.
Indikatoren gjelder «Tildeling fra EUs rammeprogram for forskning og definerte
randsoneaktiviteter tilknyttet dette», jf Orientering om forslag til statsbudsjett
2013 (Blå bok) side 10 og 11
Artskonti i regnskapet: 3401 og 3404 (kontotekstene kan bli endre for å få bedre
samsvar mellom KDs regnskapsmal og artskontoplan)
Kvantitativ
Fakultet/enhet. Gjelder både stipendiater og egne ansatte som tar ph.d. på
egen eller andre institusjoner. Beregn gjennomsnitts bruttotid brukt aktuelt år
ved rapportering og analyse. Bruttotid betyr at undervisning, permisjoner og
annet fravær ikke skal trekkes fra. Slike generelle forhold vil variere og kan
kommenteres i analyser. System for oppfølging er under arbeid i FoU-seksjonen,
Avd. FB. Inntil dette er klart må enhetene ha oversikt over dette ved hjelp av
egne systemer/rutiner.
HiOA skal utfordre og utvikle profesjonene i samspill med samfunns- og næringsliv, og
være en aktiv pådriver og aktør i samfunnsdebatten
Resultatindikator
KD: Andel inntekter fra oppdrags- og
bidragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom
NFR og EU
Formidlingspoeng (i hht definisjonen i
budsjettfordelingsmodellen)
Målemetode
Kommentar
Kvantitativ
Inntekter fra oppdrag og bidrag, utenom EU og NFR, beregnes som
prosentandel av samlet inntekt. Kontoer: Oppdrag: 3010, 3110 og
3230. Bidrag: 3410, 3411 og 3419, samt 3471 og 3479.
Kvantitativ
Cristin: Mediebidrag – alle (5), faglig formidling –
populærvitenskapelig artikkel, kronikk, alle konferansebidrag (3),
kunstnerisk presentasjon, utstillinger – alle (15), kunstnerisk
presentasjon, annet – alle (3), læremiddelproduksjon – fagbok,
lærebok. Tall i parentes angir vektingen. Rektors vedtak 21.5.2012, jf
også styresak 126/2011 Budsjettfordelingsmodell for HiOA.
HiOA skal være et lærende og nyskapende arbeidssted som organiserer og utvikler
virksomheten og ressursene målrettet og effektivt
Resultatindikator
Målemetode
Kommentar
Kvantitativ
DBH, men må beregnes manuelt dersom dette ikke tas inn i DBH.
Tilsatte/antall kvinner i dosent+professorstillinger dividert på totalt antall
tilsatte i dosent+professorstillinger. Ny indikator fra KD.
KD: Robuste fagmiljøer
Kvalitativ
Det vises til KDs Rapporteringskrav for 2012. Gjør en kvalitativ vurdering av
utfordringer og muligheter mht enhetens fagmiljø opp mot dokumentet
Oppsummering av debatten om robuste fagmiljøer av Kari Toverud Jensen
20.1.2012, og fastsett tiltak for utvikling av dette. (Dokumentet ligger også
på nettsiden for Virksomhetsstyring)
KD: Andel midlertidige årsverk av totalt
antall årsverk (i hht definerte st.koder)
Kvantitativ
Beregning skjer i hht definisjon i KDs rapport fra oktober 2010 «Bruk av
midlertidige tilsetting i uh-sektoren», se eget oppsett sendt ut 6.12.12.
Kvantitativ
DBH. Førstestillinger omfatter: Dosent, forskere på førstestillingsnivå (kode
1109, 1110,1183), førstelektor, førsteamanuensis, postdoktor, professor og
professor II. Totalt antall uf-stillinger (årsverk) omfatter her: Amanuensis,
dosent, forsker, førsteamanuensis, førstelektor, høgskolelektor,
høgskolelærer, postdoktor, professor, professor II, stipendiat.
Antall egenfinansierte SPE pr uf-årsverk
Kvantitativt
DBH, men må beregnes manuelt da DBH kun opererer med antall studenter
pr uf-årsverk: Ny produksjon, egenfinansiert : totalt antall uf-årsverk (Ufårsverk omfatter her: Dosent, forsker, førsteamanuensis, førstelektor,
høgskolelektor, høgskolelærer, postdoktor, professor, professor II).
Medarbeidertilfredshet (måles annenhvert
år)
Kvalitativ
Måling ble gjennomført i 2012. Samlet resultat for fakultetet/enheten i
2012 kan benyttes som utgangspunkt for målsetting i 2014.
Brukertilfredshet med administrative
tjenester (måles annenhvert år)
Kvalitativ
Det skal utarbeides opplegg sentralt og gjennomføres undersøkelse i 2013.
Vanskelig å målsette før dette er klart, men resultat for 2013 kan benyttes
som utgangspunkt for målsetting i 2015. Ansvar: Avd.RI
Prosentvis avvik mellom budsjettert resultat
og regnskap
Kvantitativ
Regnskapet. Avviket beregnes i 2012 i fht brutto inntekter for ordinær
virksomhet, dvs. inkl prosjekter i gruppe 1. Benyttes inntil videre.
KD: Andel kvinner i dosent- og
professorstillinger (årsverk)
Andel førstestillinger (årsverk) av totalt
antall uf-årsverk

similar documents