og efterafgrøder

Report
Resultater af forsøg med handelsgødning
samt mellem- og efterafgrøder
Chefkonsulent
Leif Knudsen
Den Europæiske Union ved Den
Europæiske Fond for Udvikling af
Landdistrikter og Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har
deltaget i finansieringen af projektet.
Stigende mængde kvælstof til vinterhvede,
forfrugt korn
2012, 9 fs.
Udbytte,hkg/ha
120
2007-2011, 46 fs.
Norm
156
100
Optimum
206
80
60
norm
162
40
Optimum
188
20
0
0
50
100
150
200
kg N pr. ha
250
300
Proteinindhold i vinterhvede
ved stigende kvælstoftilførsel
Pct. protein i tørstof
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0
50
100 150 200
Kg N pr. ha
2012
2007-2011
250
300
Nettoindtægt ved forskellig pris på protein,
46 fs. vinterhvede. 2007-2011 forfrugt korn
206
Nettoindtægt, kr./ha
15000
222 Pris på
protein
pr. pct.
enhed:
0,00
13000
11000
188
2,47
9000
5,91
7000
5000
0
50
100 150 200
Kg N pr. ha
250
300
Merudbytte for 50 kg N pr. ha
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
Underoptimalt
Optimalt
Overoptimalt
R² = 0,30
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
Pct. protein i tørstof
14,0
15,0
Konklusion fra stigende
N-forsøg i vinterhvede
12 kg kerne pr. kg N i merudbytte v. optimum
Forbedr kvælstofudnyttelsen på kort sigt.
Bedre spredning og timing!
Rigtig fordeling mellem marker!
Forbedr kvælstofudnyttelsen på lang sigt.
Bedre efterafgrøder!
Tidlig såning!
Tænk på proteinprocenten ved udbringning
8,0
30
7,5
25
7,0
20
6,5
15
6,0
10
5,5
5
5,0
1985
1990
1995
Gns. Rt
2000
2005
2010
Pct. Rt under 5,5
Rt
Udvikling i Rt i Danmark
0
2015
pct. under Rt 5,5
Oversigten 2012,s. 286
Kalkforbrug i Danmark
Fra LandbrugsInfo
8,0
70
7,0
60
6,0
50
5,0
40
4,0
30
3,0
20
2,0
10
1,0
1985
1990
Pt
1995
0
2015
Pct. Pt under 2,0 på østlige øer
Enhed for Pt
Udvikling i Pt i Danmark
2000 2005 2010
Pt under 2,0 Sjælland
Oversigten s. 286
Nøgletal for P i Danmark
Data fra Landovervågning 2011
3 fs. med efterafgrøder forud for vårbyg, sandjord
N-optag
Efterafgrøde
nov.
Efterafgrøder forud for vårbyg
N-min
nov.
Kg N pr. ha
60 kg N
pr. ha
120 kg N
pr. ha
Udb.+m.udb hkg/ha
Ingen
22
19
53,2
63,6
Alm. rajgræs
24
16
1,8
1,4
Olieræddike
sået før høst
87
15
3,7
4,2
Olieræddike
sået efter høst
43
17
1,6
3,3
LSD
29
ns.
ns.
ns.
Oversigten 2012, s. 229
9 fs. med efterafgrøder forud for vårbyg, lerjord
N-optag
Efterafgrøde
nov.
Efterafgrøder forud for vårbyg
N-min
nov.
Kg N pr. ha
60 kg N
pr. ha
120 kg N
pr. ha
Udb.+merudb. hkg/ha
Ingen
27
31
54,1
59,9
Alm. rajgræs
50
21
-1,4
0,4
Olieræddike
sået før høst
64
18
0,9
0,3
Olieræddike
sået efter høst
44
19
0,5
0,7
LSD
29
ns.
ns.
ns.
Oversigten 2012, s. 229
12 forsøg over 3 år med efterafgrøder forud for vårbyg:
Ingen indflydelse på udbytte i dæksæd
64-87 kg N i olieræddike sået før høst
Merudbytte på 2-4 hkg på sandjord (ns.)
Ingen merudbytte på lerjord
Eftervirkning 1. år på sandjord på 10 kg N/ha
Negativ eftervirkning på lerjord første år
Håndter efterafgrøder optimalt –
også ved høje kornpriser:
Altid efterafgrøder før vårsæd på sandjord
Brug om muligt efterafgrøder til at skaffe N-kvote
Gul sennep/olieræddike i områder m. tidlig høst
Alm. rajgræs i områder med sen høst
Mellemafgrøder et alternativ på lerjord
Vælges kvotereduktion – forbedr N-udnyttelse på
anden måde
Oversigten s. 273/274
Tidlig såning
Indmeldt som alternativer til efterafgrøder
Sikker miljøeffekt!
Kræver god planlægning
Overgemt udsæd
Afpas udsædsmængden
Vær opmærksom på risiko for havrerødsot
Større risiko for udvintring
Tak for opmærksomheden!

similar documents