Kolíska

Report
ALFONZ BEDNÁR
KOLÍSKA
Život autora
• narodil sa v roku 1914 v Rožňovej Neporadzi
• vyštudoval učiteľstvo (slovenčina, čeština,
latinčina) na univerzitách v Bratislave a Prahe
• pôsobil jako stredoškolský profesor v Liptovskom
Mikuláši a Bardejove
• počas vojny publikoval v odbornej tlači niekoľko
článkov o vyučovaní slovenského jazyka (dokonca
v roku 1963 vydal aj vysokoškolské skriptá dejín
slovenskej literatúry)
• pracoval aj ako redaktor pre nakladateľstvo Pravda
a vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, neskôr ako
dramaturg a scenárista pre Československý štátny
film
• zomrel vo veku 75 rokov (1989)
DIELO
•
•
•
•
•
•
•
do literatúry vstúpil po roku 1945 (vo veku 31 rokov) ako prekladateľ klasickej i
súčasnej anglo-americkej prózy: Defoe, Twain, London, Galsworthy, Lewis,
Hemingway a i.
jeho prvý román Sklený vrch (vzbudil veľkú pozornosť kritiky i čitateľov) – román s
tajomstvom
podobný charakter aj druhá kniha, zbierka noviel Hodiny a minúty (nekonvenčné
spracovanie povstaleckej tematiky a kritický pohľad na život v 50-tych rokoch)
román Hromový zub (život slovenskej dediny v rokoch 1. svetovej vojny a po
prevrate)
v druhej polovici 60-tych rokov - témy zo súčasnosti, objavujú sa nové postupy
(zvláštne kompozičné princípy a prvky grotesky)
humoristicko-kritický román Balkón bol privysoko (realita má podobu sna,
v ktorom sa hrdina postupne mení na rozličné zvieratá /psa, žabu, mravca/ a je
nútený žiť v týchto podobách)
trilógia Za hrsť drobných osudy rodiny inžiniera Kamenického z pohľadu ich psa
Flipa – rozpad rodiny a zakladanie novej)
Poslednými dielami Bednára boli romány Ad revidendum, gemini, Osamelý havran
a Veniec na tanieri.
Scenáre: Slnko v sieti, Organ, Tri dcéry a i.
Charakteristika tvorby
• jeho autorské diela sa niesli v línii angažovaného
odhaľovania morálnych neduhov spoločnosti
• vnášal do tvorby odvrátenú a dovtedy ukrývanú tvár
povstania a celej spoločenskej situácie po II. svetovej vojne
• používal novátorské tvorivé postupy:
 prienik do psychiky postáv i sociálnej podmienenosti ľudských
osudov
 konfrontácia vtedajšieho obdobia s dramatickými udalosťami
povstania (Sklený vrch)
 pranieroval tiež nedostatky každodennej hovorovej slovenčiny
(nevhodné slová, zaužívané slovné mechanizmy, nezmyselné
slogany a osobitne významovú prázdnotu šlágrových textov)
 využíval formu alegórie, podobenstva, satiry, drámu striedala
groteska
 hra s kompozíciou (Sklaný vrch, Kolíska)
KOLÍSKA
ŽÁNER: novela (psychologická)
DRUH: epika
FORMA: próza
PROSTREDIE: dedinské
TÉMA: odhalenie psychiky hlavných postáv postavených do hraničnej
situácie a na pozadí partizánskeho boja
OBDOBIE: obdobie klérofašistickej Slovenskej republiky (nemecká
okupácia)
• súčasť zbierky noviel Hodiny a minúty
• súbor 4 noviel – vojnové obdobie, SNP ako hraničná existenčná
situácia, vojna a jej tragický dosah na osudy postáv
• pásmová kompozícia (konfrontácia minulosti a prítomnosti)
• novela Kolíska – autor odkrýva psychológiu, pocity, výčitky svedomia,
spomienky
KOMPOZÍCIA: striedanie niekoľkých časových rovín, retrospektívne
rozprávanie
POSTAVY
Zita Furková
Mišo Černek
Ján Majerský
Jano Ragala
nemeckí dôstojníci
Konflikt a vnútorná kompozícia
• Bednár bol prvým autorom, ktorý ruší čiernobiely
obraz povstaleckých hrdinov
• zachytil aj priebeh súdnych procesov na začiatku
50-tych rokov a obdobie združstevňovania
• dve línie:
1. línia prítomnosti – po vojne, Zita počúva v rádiu
priamy prenos zo súdu, na ktorom svedčí aj jej
manžel Mišo Černek,
2. línia minulosti – obdobie prvej republiky,
mladosť Zity, obdobie SNP (ukrývanie
Majerského)
Vnútorná kompozícia
1952
1952
súčasnosť
súčasnosť
Konflikt a kompozícia
umožňuje čitateľovi
prenikať do
vzájomných vzťahov
a psychických stavov
postáv cez netradičné
riešenie kompozície z
časového hľadiska.
1945
1945
SNP
SNP
1939
začiatok vojny
Zároveň autor
čitateľovi postupne
odkrýva
nevypovedané či
skryté súvislosti a
vzťahy medzi
postavami, ktoré ich
vedú k jednotlivým
činom...
DEJ
rok 1952
• Zita počúva v rádiu záznam súdneho procesu s tzv. triednymi
nepriateľmi
• medzi obžalovanými - Jozef Majerský (podľa prokurátora –
zradca, kulak, sabotér)
• Majerský tvrdí, že je nevinný
• jeden zo svedkov – Mišo Černek (Zitin manžel) – bývalý veliteľ
partizánskej skupiny, svedčí, že M. ušiel od svojej jednotky,
chcel zradiť partizánov
• Zita sa hnevá na manžela, vie, že obvinenia sú nepravdivé
• spomienky........
1952
1952
súčasnosť
súčasnosť
1945
1945
SNP
SNP
1939
začiatok vojny
DEJ
rok 1945
• Zita doma sama s chorým dieťaťom, kolísala ho v kolíske
• Mišo – veliteľ partizánskej skupiny, nemala o ňom žiadne správy
• dedinu obsadili Nemci – mnohých zabili (ženy aj deti), domy
podpálili
• do kuchyne zrazu vošiel Majerský – žiadal o pomoc a úkryt
• Zita sa bála, napriek tomu ho ukryla v izbe pod perinami
• Majerský sa pridal k partizánom iba z vypočítavosti
• bol členom skupiny, ktorej velil Mišo
• Maj. ochorel (bolesti v očiach), rozhodol sa, že opustí skupinu, v
noci zišiel z hôr a vošiel do 1. domu na kraji dediny, nevedel, kto tam
býva
• v izbe si uvedomil, čo spravil, možno ohrozil ostatných (stopy v
snehu)
• výčitky svedomia – že Zitu dostal do nebezpečenstva, že jej v
minulosti ublížil
• Zita v kuchyni pripravuje M. jedlo, spomienky.......
1952
1952
súčasnosť
súčasnosť
1945
1945
SNP
SNP
1939
začiatok vojny
DEJ
rok 1939
• na začiatku vojny pracovala s matkou v Čechách na veľkostatku,
varili robotníkom
• Majerský – šafár, ženatý, jeho vzťah k Zite
• ako sa jej „zbavil“ – Jano Ragala
• vyhnaní z veľkostatku
• Zita a Jano - manželia
• smrť Ragalu
• Zita sa opäť vydáva – Mišo Černek
1952
1952
súčasnosť
súčasnosť
1945
1945
SNP
SNP
1939
začiatok vojny
DEJ
rok 1945
• Zita kolíše chorého syna
• zvuk kolísky upútal nemeckého dôstojníka, veliteľa oddielu SS
• zvuk mu pripomenul detstvo
• Nemci vtrhli do Zitinej chalupy, v kuchyni, posmech zo Zity, zábava
Nemcov
• Majerský v izbe – útek cez okno, streľba, 3 Nemci ranení, 2 mŕtvi
• chytili Majerského, vzdal sa
• obavy Zity, že ju zabijú
• Nemci odchádzajú so zatknutým Majerským
1952
1952
súčasnosť
súčasnosť
1945
1945
SNP
SNP
1939
začiatok vojny
DEJ
rok 1952
• Zita a manžel počúvajú záver súdneho procesu
• Majerský – odsúdený na 12 rokov väzenia a konfiškáciu majetku
• Zita vyčíta manželovi, že svedčil proti M.
• Mišo výpoveď musel podpísať, bol prinútený
• Zita stráca dôveru, obáva sa, že Mišo svedčil proti M. z pomsty a
zo žiarlivosti
ukážky textu
„Svedčil si...“ Hnev rozochvel Zite stíšený hlas.
„Nemal si tak! Pre seba zabúdaš na iných! Dbáš
len na seba, akoby si bol sám na svete! Tebe
Majerský neublížil... Prečo si tak na neho svedčil,
ty -?“
„Lebo chceli,“ povedal Černek, „aby si aj ty, aby si aj
ty svedčila. Ty ho vraj, ty ho vraj poznáš, ty by si
vedela o ňom viac povedať ako ja – a ja som
nechcel, aby si ty na neho svedčila, preto som
svedčil ja sám, ja sám, aby si, aby si nemusela ty –
“
ukážky textu
Možno veriť Mišovi? Spytovala sa v duchu a bránila
sa dorážajúcej myšlienke, či sa jej muž Mišo takto
nevypomstil Majerskému. Mišo je raz taký, raz
onaký, doma tak, na súde ináč – iste nemohol a
nemôže zabudnúť Majerskému Radotín.
A nestihla Majerského pravda? Za všetko, čo
vykonal jej a iným? Ak Mišo nehovorí pravdu, zle
je – a ak...?
Z núdze sa vydala za neho, z núdze s ním i teraz žije
– a Mišo to vie.

similar documents