Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

Report
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
w Powiecie Wołowskim
za rok szkolny 2010/2011
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
ZADANIA OŚWIATOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT :
1.
2.
3.
4.
5.
Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych
specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych
oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt. 3 -5 i 7.
Zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i
opieki.
Wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań
inwestycyjnych w tym zakresie
Zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej.
Wyposażenie szkoły i placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt
niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów
wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
oraz wykonywania innych zadań statutowych.
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 POWIAT WOŁOWSKI BYŁ ORGANEM PROWADZĄCYM
DLA 9 SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, W TYM :
PCE i PPP
ZPR
ZSSpec
ZSZ
LO
0
1
2
3
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
W 9 JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH DLA DZIECI, MŁODZIEŻY FUNKCJONOWAŁY
NASTĘPUJĄCE RODZAJE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH :
5
5
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
0
SP
GM
LO
T
LP
Sz. Przy.
do Pracy
ZSZ
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
DOROŚLI MOGLI SIĘ KSZTAŁCIĆ W NASTĘPUJĄCYCH PLACÓWKACH
2
1
0
LOU
LP
ODiDZ
Sz.Policeal.
TU
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Z OFERTY EDUKACYJNEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SKORZYSTAŁO OGÓŁEM 2266 OSÓB
(* STAN NA 30 WRZEŚNIA 2010R.), W PODZIALE NA NASTĘPUJĄCE SZKOŁY I PLACÓWKI.
658
700
600
500
400
430
371
286
300
200
253
112
100
60
96
0
ZSO
ZS im. ZSZ w
T.K
W
ZSZ w
BD
PZS w ZSSpec ZSSpec
BD
wW
wL
ZPR
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY EDUKACYJNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
ZMNIEJSZYŁA SIĘ O 5 OSÓB, TJ. O ZALEDWIE 0,22 % W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO
671
700
600
658
500
400
300
356
371
411
430
322
286
200
223
253
100
103
112
60
63
96
112
0
ZSO
ZS im. ZSZ w
T.K
W
ZSZ w
BD
PZS w ZSSpec ZSSpec
BD
wW
wL
2010/11
ZPR
2011/12
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
DO
SZKÓŁ
PROWADZONYCH
PRZEZ
POWIAT
WOŁOWSKI
UCZĘSZCZAŁO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 OGÓŁEM 2266 0SÓB,
W TYM W SZKOŁACH:
dla młodzieży
dla dorosłych
specjalnych
14%
15%
71%
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
LICZBA UCZNIÓW W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY DLA
MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH I SZKOŁY SPECJALNE
700
612
600 553
500
400
300
200
100
0
306
159 191
Sz. dla młodzieży
Sz. dla dorosłych
Sz. Specjalne
175
68 72
56
50
14
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
LICZBA URODZEŃ W OKRESIE OD 1992 R. DO 2005 R. I ZWIĄZANA Z TYM FAKTEM LICZBA
UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS I W SZKOŁACH NA TERENIE POWIATU WOŁOWSKIEGO
600
619
500
400
397
300
92 r. 93 r. 94 r. 95 r. 96 r. 97 r. 98 r. 99 r. 00 r. 01 r. 02 r. 03 r. 04 r. 05 r.
licz.uro.
597 619 552 572 516 492 452 416 436 462 413 397 421 432
licz. u.w kl.I 399 525 493 526
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
PORÓWNANIE DANYCH DEMOGRAFICZNYCH ORAZ LICZBY
DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY I SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE POWIATU WOŁOWSKIEGO NA
PRZESTRZENI OSTATNICH TRZECH LAT SZKOLNYCH
rok
1995
1994
1993
Liczba dzieci na podstawie danych
statystycznych
575
552
619
Liczba uczniów uczących się w szkołach na
terenie Powiatu Wołowskiego
526
493
525
Liczba osób uczących się poza powiatem
49
59
94
8,5%
10,69% 15,19%
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
LICZBA ETATÓW PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH W SZKOŁACH I
PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST POWIAT WOŁOWSKI W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT SZKOLNYCH
282.32
300
250
200
150
97.63
100
50
0
5.61
91.85
85.89
1
2009/10
2010/11
2011/12
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
OGÓŁEM W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU
SZKOLNYM 2010/2011 ZATRUDNIONYCH BYŁO 370 NAUCZYCIELI NA
282,32 ETATACH, W TYM :
30
3
105
107
125
dyplomowani
mianowani
kontraktowi
stażyści
bez stopnia
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
W roku szkolnym 2010/2011 kolejne stopnie awansu
zawodowego uzyskało 30 nauczycieli, z tego stopień
awansu zawodowego nauczyciela:



kontraktowego – 18 nauczycieli
mianowanego – 9 nauczycieli
dyplomowanego – 3 nauczycieli
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
WYSOKOŚĆ WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI
OD 1 WRZEŚNIA 2010 R. DO 31 SIERPNIA 2011 R.
5000
4000
3000
2000
1000
0
4702
4585
3948 4502
3787
3300 3523
2942
3092
3027
2799
2716
2447
2383
2099
2039
wyn. zasad.
śr. min.wynagr.
rzecz. wyn. od IX do XII
2010
rz.wyn. od I do VIII 2011
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
POWIERZENIE STANOWISKA DYREKTORA W OŚWIATOWYCH
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
W roku szkolnym 2010/2011 powołano 5 komisji
konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na
stanowiska dyrektora w n/w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołowski :
•
•
•
•
•
Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu,
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym,
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie,
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wołowie,
Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie.
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 STAROSTA WOŁOWSKI
1.
•
•
2.
3.
dokonał oceny pracy dyrektora:
Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy
Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie
Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie
zatwierdził do realizacji w roku szkolnym
2010/2011 - 19 aneksów do arkuszy organizacji
pracy szkół i placówek prowadzonych przez
Powiat Wołowski
zatwierdził do realizacji arkusze organizacji pracy
wszystkich jednostek w
roku szkolnym
2011/2012.
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
NAKŁADY NA DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W
ROKU SZKOLNYM 2010/11
19600
20000
15000
9736
10000
6960
8351
5000
2219
1490
0
ZSSw
Wołowie
ZSS w
Lubiążu
ZS im. T.K
w Wołowie
ZSZ w
Wołowie
ZPR w
Brzegu
Dolnym
PCEi PPP
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W OKRESIE
OD 2010 R. DO 2012 R. (*PLAN)
25000000
21551043
20310759
20597017
2010 r.
2011 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
20000000
15000000
2012 r.
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA 1 UCZNIA W
POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH OD I – VIII 2011 R.
miesięczna subwencja na 1 ucznia
4065
wydatki miesięczne na 1ucznia
3800
różnica
3454
2800
2341
1800 1541
800
-200
518
ZSS w W ZSS w L
ZPR w
B.D.
ZS im.
T.K
384
PZS w
B.D.
462
ZSZ w W
443
ZSZ w
B.D.
403
393
ZSO w W ZSSpoł.
wW
DOR-W
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
POZIOM NAUCZANIA – SZKOŁA PODSTAWOWA
SZKOŁA PODSTAWOWA
LICZBA UCZNIÓW
ŚREDNI WYNIK
SP w Krzydlinie Wielkiej
5
30,80
ZS Społecznych w Wołowie
18
26,89
SP w Brzegu Dolnym
32
26,69
SP Nr 2 w Wołowie
60
26,58
SP w Pogalewie Wlk
11
26,36
SP w Głębowicach
10
25,10
SP Nr 1 w Wołowie
57
25,05
SP Nr 6 w Brzegu Dolnym
70
25,00
SP w Orzeszkowie
9
24,44
SP w Rudawie
9
24,00
SP w Warzęgowie
10
23,90
SP w Krzelowie
20
23,55
SP w Mojęcicach
8
23,00
SP w Lubiążu
28
22,89
SP Nr 1 w Brzegu Dolnym
20
22,25
SP w Starym Wołowie
17
22,06
Szkoła Podstawowa w Wińsku
35
21,83
SP w ZPR w Brzegu Dolnym
11
12,27
SP w Zespole Szkół Specjalnych w
Wołowie
Zespół Szkół Specjalnych w
Lubiążu
POWIAT WOŁOWSKI
6
19,2
4
17,5
430
24,40
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
24,80
Zestaw standardowy
przeznaczony dla uczniów bez
dysfunkcji i dla ucznia z
dyslekcją składał się z 20 zadań
zamkniętych oraz z 6 zadań
otwartych. Za poprawne
wykonanie wszystkich zadań
uczeń mógł otrzymać max 40
pkt. Zadania testu sprawdzały
umiejętności z pięciu obszarów
umiejętności opisanych w
standardach wymagań
egzaminacyjnych, tj.: czytanie,
pisanie, rozumienie, korzystanie
z informacji oraz
wykorzystywanie wiedzy w
praktyce.
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
POZIOM NAUCZANIA – GIMNAZJUM
GIMNAZJUM
CZĘŚĆ
CZĘŚĆ
JĘZYK ANGIELSKI JĘZ. NIEMIECKI
HUMANISTYCZNA MAT-PRZYR.
GM ZSS w
Wołowie
32,9
31,3
43,7
46
GM w PZS w
Brzegu Dolnym
25,6
29,1
35,1
26
GM nr 2 w ZSP w
Wołowie
25,4
24,5
25,8
0
GM w ZSP w
Lubiążu
24,2
21,3
0
28
22,5
22,7
0
26,8
21,6
20,2
22,8
0
20,7
21,1
24,2
22,2
15,8
20,1
14
23,9
GM Specjalne Nr 4
w ZS w Wołowie
10,6
10,5
0
17,3
GM Specjalne w
Lubiążu
9,4
8,8
0
15,7
23,5
23,6
0
25,8
POWIAT
WOŁOWSKI
22,5
22,4
27
24,7
WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE
24,7
23
28,7
27,3
GM w Wińsku
GM Nr 1 w
Brzegu Dolnym
GM im. Ks.
J.Twardowskiego
w Wołowie
GM przy ZPR w
Brzegu Dolnym
GM Specjalne w
ZSSpec. W
Wołowie
W trakcie egzaminu sprawdzano umiejętności z
następujących obszarów:
Część humanistyczna (50 pkt.)

Obszar I: Czytanie i odbiór tekstów kultury
Obszar II: Tworzenie własnego tekstu
Część matematyczno- przyrodnicza (50 pkt.)

Obszar I: Umiejętne stosowanie terminów,
pojęć i procedur z zakresu przedmiotów
matematyczno- -przyrodniczych niezbędnych w
praktyce życiowej i dalszym kształceniu
Obszar II: Wyszukiwanie i stosowanie informacji
Obszar III: Wskazywanie i opisywanie faktów,
związków i zależności w szczególności
przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych,
przestrzennych i czasowych
Obszar IV: Stosowanie zintegrowanej wiedzy i
umiejętności do rozwiązywania problemów
Język obcy (50 pkt.)

Obszar I: Odbiór tekstu słuchanego
Obszar II: Odbiór tekstu czytanego
Obszar III: Redagowanie językowe
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW
OBOWIĄZKOWYCH (W %)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
100
93.6
77.5
65.9
59.1
92.2
90.9
71.1
62.4
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
WYNIKI NAUCZANIA – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO (POZIOM PODST.)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
j.polski
matematyka
j. angielski
j.niemiecki
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
PROCENTOWE WYNIKI UZYSKANE NA MATURZE
PISEMNEJ NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
j.polski
matematyka
j. angielski
j.niemiecki
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
ŚR. WYNIKI % Z PRZEDMIOTU DODATKOWEGO
J. POLSKI - POZIOM ROZSZERZONY
60
56
50
50
42
45
41
40
40
36
40
29
30
20
10
0
ZSZ w BD PZS w BD
ZSSpoł w
W
ZSO w W ZS im. T.K. ZSZ w W
wW
powiat LO
powiat T
woj. LO
woj. T
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
ŚR. WYNIKI % Z PRZEDMIOTU DODATKOWEGO
J. ANGIELSKI- POZIOM ROZSZERZONY
90
90
80
81
78
76
72
71
70
70
60
59
60
53
50
40
30
20
10
0
ZSZ w BD PZS w BD
ZSSpoł w
W
ZSO w W ZS im. T.K. ZSZ w W
wW
powiat LO
powiat T
woj. LO
woj. T
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
ŚR. WYNIKI % Z PRZEDMIOTU DODATKOWEGO
MATEMATYKA - POZIOM ROZSZERZONY
60
53
51
50
45
39
40
27
30
16
20
10
0
ZSZ w BD
PZS w BD
ZSSpoł w W
ZSO w W
ZS im. T.K. w
W
ZSZ w W
powiat LO
woj. LO
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
ŚR. WYNIKI % Z PRZEDMIOTU DODATKOWEGO
BIOLOGIA - POZIOM ROZSZERZONY
90
87
80
70
55
60
50
54
42
47
44
40
30
20
10
0
ZSZ w BD
PZS w BD
ZSSpoł w W
ZSO w W
ZS im. T.K. w
W
ZSZ w W
powiat LO
woj. LO
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
ŚR. WYNIKI % Z PRZEDMIOTU DODATKOWEGO
CHEMIA I FIZYKA - POZIOM ROZSZERZONY
80 chemia
77
70
chemia 55
60
50
fizyka 43
fizyka 37
chemia 37
chemia 39
40
30
chemia 50
chemia 46
fizyka 42
fizyka 38
fizyka 27
20
10
0
ZSZ w BD
PZS w BD
ZSSpoł w W
ZSO w W
ZS im. T.K. w
W
ZSZ w W
powiat LO
woj. LO
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
ŚR. WYNIKI % Z PRZEDMIOTU DODATKOWEGO
HISTORIA I GEOGRAFIA - POZIOM ROZSZERZONY
68
70
60
50
40
30
20
55
48
49
47 48
41
48
48
41
31
30
28
29
34
28
historia
geografia
10
0
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
EGZAMIN ZAWODOWY W ZS IM. T. KOŚCIUSZKI W WOŁOWIE
90%
83%
80%
82%
80%
70%
60%
60%
50%
50%
50%
przystępujący do egz.
zdawalność
40%
30%
20%
10%
0%
t. architektury
krajobrazu
t. agrobiznesu
t.ekonomista
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
EGZAMIN ZAWODOWY W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
WOŁOWIE
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
100%
93%
81%
69%
82%
71% 73%
75%
100%
80%
94%
87%
przystępujący do egzaminu
zdawalność
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
EGZAMIN ZAWODOWY W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
W BRZEGU DOLNYM
100%
80%
60%
40%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
88.90%
60%
75%
56%
50%
50%
40%
przystępujący do egzaminu (w %)
20%
0%
0%
zdawalność
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
EGZAMIN ZAWODOWY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH
W WOŁOWIE
100%
100%
80%
przystępujący do egz.
zdawalność
60%
20%
40%
20%
0%
ZSZ - sprzedawca
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE
W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
W roku szkolnym 2010/2011 Powiat Wołowski
przeznaczył na wydatki inwestycyjne w
jednostkach oświatowych kwotę 435 975,21 zł
brutto.
 Remonty lub inwestycje wykonywano w: Zespole
Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie, Zespole
Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym,
Powiatowym Centrum Edukacji.

Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW STAROSTWA
POWIATOWEGO
W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
Lp.
Placówka
Nazwa zadania
1
Zespół Szkół im. T. Kościuszki
w Wołowie
Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej w auli szkoły.
2.
Zespół Szkół im. T. Kościuszki
w Wołowie
Remont pokrycia dachowego
budynku Wydziału Kształcenia
Dorosłych
3.
Powiatowe Centrum Edukacji
w Wołowie
4.
Zespół Placówek
Resocjalizacyjnych w Brzegu
Dolny
Termin zakończenia
Kwota
[zł]
Grudzień 2010 r.
81 639,67
Marzec 2011 r.
4 981,34
Marzec 2011 r.
XII 2010 r. /VII 2011 r.
24 217,00
117 185,87
Modernizacja kompleksu pracowni
kompensacyjno – korekcyjnej
Grudzień 2010 r.
153 570,62
5.
Zespół Placówek
Resocjalizacyjnych w Brzegu
Dolny
Remont balustrady na tarasie oraz
murów podtrzymujących taras w
budynku ZPR
Maj 2011 r.
44 452,35
6.
Zespół Placówek
Resocjalizacyjnych w Brzegu
Dolny
Wyposażenie kompleksu pracowni
kompensacyjno – korekcyjnych w
ZPR
Grudzień 2010 r.
9 928,36
1.
2.
Wymiana stolarki okiennej.
Adaptacja budynku internatu na
potrzeby PCE i PPP w Wołowie*
Ogółem
435 975,21
tym środki z MEN w ramach projektu „Bezpieczna i przyjazna
Opracował Wydział Edukacji i Spraw
Społecznych
163
092,62
szkoła….”
INWESTYCJE I REMONTY REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE
W roku szkolnym 2010/2011 w sumie na
remonty
w
poszczególnych
jednostkach
oświatowych wydano kwotę 641 775,30 zł
 Remonty/inwestycje wykonywano we wszystkich
9 placówkach oświatowych.

Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
INWESTYCJE I REMONTY REALIZOWANE Z BUDŻETÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Lp
.
1
Placówka
Zespół Szkół im. T. Kościuszki
w Wołowie
Nazwa zadania
1. Remont schodów przy budynku diagnostyki.
2. Malowanie kuchni
3. Remont pokrycia dachowego
1.
2.
3.
4.
Zespół Szkół Specjalnych w
Wołowie
Powiatowe Centrum Edukacji i
Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie
Zespół Placówek
Resocjalizacyjnych w Brzegu
Dolny
Termin
zakończenia
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
Kwota [zł]
X 2010 r.
2 350,00
340,00
141 000,00
Położenie tynków lekkich na ścianach przy
wejściu oraz na korytarzu na I i II piętrze
Malowanie lamperii, ścian i sufitów.
Demontaż starej i montaż nowej balustrady .
Wykonanie i montaż balustrad przyściennych
oraz pochwytów naściennych w budynku ZSS w
Wołowie.
IX - XII 2010r.
37 673,00
Wymiana opraw świetlówkowych oraz naprawa
i malowanie ścian po zalaniu.
Wykonanie instalacji elektrycznej
komputerowej do urządzeń oraz malowanie
gabinetów.
IX – XII 2010r.
26 867,00
Wymiana c.o. w budynku – I etap .
Wykonanie zabezpieczenia krat okiennych
MOW i MOS.
Wykonanie zabudowania klatki schodowej.
Projekt budowlany instalacji centralnego
ogrzewania.
Remont posadzek i natrysków w łazience.
IX – XII 2010 r.
152 000,01
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
INWESTYCJE I REMONTY REALIZOWANE Z BUDŻETÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH (C.D.)
Lp
.
Placówka
Nazwa zadania
5.
Zespół Szkół
Ogólnokształcących w
Wołowie
1. Remont sal lekcyjnych nr 11 i 21.
2. Montaż wykładziny podłogowej PCV
wraz z materiałem na podłożu.
6.
Zespół Szkół Specjalnych w
Lubiążu
1.
1.
7.
Zespół Szkół Zawodowych w
Wołowie
2.
3.
4.
8.
Zespół Szkół Zawodowych w
Brzegu Dolny
9.
Powiatowy Zespół Szkół w
Brzegu Dolnym
Termin zakończenia
Kwota [zł]
XII 2010 r.
42 454,00
Częściowy remont korytarza oraz ścian
działowych.
VII 2011 r.
10 000,00
Wykonanie schodów z balustradami –
wejście B.
Wymiana obróbek blacharskich,
założenie rynien i rur spustowych.
Wykonanie schodów wejściowych z
balustradami.
Remont sali komputerowej.
IX – XII 2010 r.
103 894,00
XII 2010 r.
VII 2011 r. (etap I)
48 000,00
26 583,00
IV 2011 r.
50 614,29
1.
2.
Remont tarasu.
Remont sali gimnastycznej
(kontynuacja w III-IV kw. 2011r.)
1.
Remont części dachu budynku szkoły i
remont holu.
Ogółem
w tym z dochodów własnych szkół
641 775,30
141 000,00
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
DZIĘKUJĘ
Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

similar documents