Inkluderende læringsmiljøer—forvaltningens ansvar - LP

Report
LP-modellens Landskonference
2014 i Horsens
Inkluderende læringsmiljøer –
forvaltningens ansvar
og muligheder
Inkluderende læringsmiljøer – forvaltningens ansvar
og muligheder
• Børn og Undervisning
• Tidslinje
• Mosaikken
• Børnehavelederne
• Kommissoriet
• LP kick-off
• Tilpasning til lokal kontekst
• Fra vision til pædagogisk praksis
• At sætte sine sejl – forvaltningens ansvar og muligheder
Børn og Undervisning
Unikke børn i Unikke børnehaver
Tidslinje
2008 – LP-modellen indføres i skoler
2008 – DUB, et 3-årigt projekt i dagtilbud
2009 – Implementering af ICDP for alle ledere og souschefer i daginstitutioner
2009 – ICDP niveau 1indføres til start i enkelte daginstitutioner – nu alle
2010 – Mosaikken
2011 – Beslutning vedr. implementering af LP-modellen i dagtilbud
- Børnehavelederne
- Kommissoriet
2012 – LP kick-off
- Tilpasning til lokal kontekst
2012 – 1. uddannelsesår
2014 – 2. uddannelsesår
- Institutioner vælger selv fagligt tema
2015 – 3. uddannelsesår
- Fælles fagligt tema
2016 – Fejring. Hvordan skal LP-modellen leve videre i institutionen?
Mosaikken
Vision – at fremme inklusion
Fælles tilgang til børn og unges udvikling og læring
Teoretisk grundlag for det pædagogiske arbejde i Børn og Undervisning
•
•
•
•
Det systemiske – den relationelle tænkning
Den anerkendende tilgang
Sprogets betydning – livet skabes gennem sproget
Den narrative tilgang
Børnehavelederne
"Det er ikke vinden,
der styrer din sejlads,
men måden,
hvorpå du sætter dine sejl"
Daginstitutionsleder møder – LP et fast punkt inden projektstart
Sept. 2011 - Info vedr. beslutning om at indføre LP-modellen i dagtilbud
Okt. 2011 - Drøftelse af artikel: Disponibel model til analyse og problemløsning – en undersøgelse i
pædagogiske dagtilbud
Nov. 2011 - LP-projektleder UCN: oplæg vedr.: LP-modellen, implementeringens 4 dele, lederens rolle og
ansvar ift. implementeringen
Dec. 2011 - Oplæg omkring LP-ICDP-KRAP – hvor de adskiller og spiller sammen
Uddannelse af LP-vejleder i Hamar
Jan. 2012 - LP-modellen gennemgået og konkretiseret gennem cases.
Feb. 2012 - Områdeleder fra Tønder kommune - erfarings- og vidensudveksling vedr. implementering
LP-vejledning – hvem, hvordan, hvor ofte
Drøftelse af LP-tovholderens rolle og opgaver
Marts 2012 - LP-projektleder UCN: 0plæg vedr. kortlægningsundersøgelsen, institutionsoprettelse,
samarbejdsaftale m.m.
Beslutning vedr. valg af LP-tovholdere samt oprettelse af LP-grupper
April 2012 - Færdiggørelse af kommissorium - hold og uddannelsesaftener meldes ud
Aug. 2012 - LP kick off. Fyraftens møde for alle ledere og pædagogiske medarbejdere i dagtilbud
Kommissoriet
Formål
Delmål
Succeskriterier
Baggrunden for beslutningen
Milepæle
Implementeringsplan herunder uddannelseshold, datoer og indhold
Projektorganisering med roller og funktioner for:
•
Styregruppe
•
Projektgruppe
•
Arbejdsgruppe
•
Projektleder
•
Børnehaveleder
•
LP-tovholder
•
LP-gruppen
•
LP-vejleder
Modtagelse af nye medarbejdere
Evaluering/opfølgning
Netværk
Ressourcer ift. uddannelse, e-læring, temadage, vejledning
Budget
LP kick-off møde
•
•
•
•
Chefen for Børn og Undervisning – Formålet med implementering af LPmodellen
LP-projektleder dagtilbud Morsø – Organisering og implementering af
arbejdet med LP-modellen
Daginstitutionsleder – Lederens rolle og opgaver if. med implementering af
LP-modellen
LP-projektleder dagtilbud UCN – hvordan komplementerer LP-modellen og
ICDP programmet hinanden?
Tilpasning til lokal kontekst
Anbefaling: LP-gruppe størrelse: max. 4-6 deltagere
•
I nogle LP-grupper er der 8 deltagere – en enkelt gruppe 9 deltagere!
•
Alle institutioner har etableret 2-3 LP-grupper – flere er begyndt at blande grupperne på tværs
Anbefaling: LP-møder afholdes mellem 2- 3uger og fastlægges for 6 mdr.
•
De fleste steder går der ca. 4-6 uger mellem hvert møde
•
9 ud af 10 institutioner afholder LP-møder hver 14. dag
Anbefaling: Lederen deltager ikke i LP-møderne men kan indkaldes ad hoc
•
De fleste ledere har valgt at deltage i LP-møderne
•
8 ud af 10 ledere deltager i alle LP-møder
Anbefaling: LP-tovholder må ikke være leder eller have ledelsesfunktion
•
7 ud af 22 tovholdere er souschefer og en enkelt er leder
•
Leder og tovholdere sparrer og erfaringsudveksler omkring
tovholderfunktionen med afsæt i bogen: Livgivende samtaler og relationer
Anbefaling: Vejledning fra PPR mindst 2 gange pr. halve år
•
Anbefalingen følges. Til de to første LP møder deltager 2 LP-vejledere
•
Anbefalingen følges
Børnehavelederne
•
•
•
•
Retning og inddragelse
Rolle og funktion tydeliggjort
Kvartalsvis LP-arbejdsgruppemøder (bevidning)
En gang årligt afholdes ledertemadag med UCN
Fra vision til pædagogisk praksis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bedre trivsel og positive relationer blandt børnene
De 3 perspektiver (aktør, individ og kontekst) giver mening og åbner op for dialog og
nye vinkler
De 3 perspektiver har gjort os opmærksomme på, hvad vi kan ændre og hvad vi ikke kan
ændre på
LP-analyse før løsning/tiltag – hvad ved vi og hvad har vi brug for at vide mere om?
LP-møder ses som et fælles refleksionsrum
LP-modellen er med til yderligere at optimere, kvalificere og holde fokus på de møder,
hvor der drøftes pædagogisk praksis og børn.
LP-sag før underretning et godt forarbejde
LP-arbejdet skaber fælles sprog og afsæt, styrker samarbejdet– et godt arbejdsredskab
Oplever indimellem at ”problemet” forsvinder efter første møde
Positiv effekt på forældresamarbejdet
At sætte sine sejl forvaltningens ansvar og muligheder
•
•
•
•
•
•
•
•
Tydeliggøre retningen
Kommissoriet
Gennemsigtighed ift. beslutningen - forklar og præciser
Involvere ledere og medarbejdere
Støtte og opbakning til ledelsesopgaven
Synliggøre den røde tråd – før, under og efter
Meningsskabelse
Projektleder

similar documents