Wartość likwidacyjna

Report
Wycena przedsiębiorstwa
Doc. dr Sławomir Wymysłowski
Wydział Zarządzania UW
Wartość
1. ekonomiczna,
2. w użyciu,
3. właściciela,
4. księgowa,
5. odtworzeniowa,
6. zamiany – zastąpienia,
7. rynkowa,
8. sprawiedliwa,
9. inwestycji,
10. nieodłączna,
11. likwidacyjna,
12. goodwill,
13. biznesu w działaniu,
14. kapitalizacji rynkowej,
15. dla biznesu,
16. szacunkowa,
17. podatkowa,
18. zabezpieczenia.
Definicje wartości używane przy wycenach
przedsiębiorstwa
L.p.
Wartość
interpretacja
1.
Wartość użytkowa
– ujęcie księgowe
Bieżąca, szacunkowa wartość przyszłych przepływów pieniężnych,
których wystąpienia oczekuje się z tytułu dalszego użytkowania
składnika aktywów przedsiębiorstwa oraz jego likwidacji na
zakończenie okresu użytkowania.
2.
Wartość właściciela Odnosi się do aktualnego i przyszłego właściciela aktywów. Miernik
tej wartości to wartość pozbycia się lub wartość pozbawienia
aktywów.
3.
Wartość księgowa
Wartość wykazywana w sprawozdaniach finansowych, podlegająca
ogólnie przyjętym zasadom rachunkowości
Definicje wartości używane przy wycenach
przedsiębiorstwa - c.d.
L.p.
Wartość
interpretacja
4.
Wartość rynkowa
Cena wymienna dobra lub usługi na każdym rynku (szerokie
znaczenie). Także wartość aktywu będącego przedmiotem obrotu
na zorganizowanym rynku, np. giełdzie papierów wartościowych,
giełdzie towarowej (węższe znaczenie)
5.
Wartość godziwa –
ujęcie księgowe
Kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a
zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej
pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi,
niepowiązanymi ze sobą stronami .
6.
Wartość
odtworzeniowa
Koszt zastąpienia posiadanych urządzeń, maszyn i innych środków
trwałych identycznymi co do rodzaju aktywami.
Definicje wartości używane przy wycenach
przedsiębiorstwa - c.d.
L.p.
Wartość
interpretacja
7.
Wartości inwestycji
Wartość zdyskontowanych na dzień dzisiejszy przepływów
pieniężnych wg odpowiedniej dla danego inwestora stopy
dyskontowej.
8.
Wartość
likwidacyjna
Odnosi się do sytuacji, gdy przedsiębiorstwo musi zlikwidować część
lub całość swoich aktywów i roszczeń.
9.
Wartość goodwill –
ujęcie księgowe
Wartość rynkowa minus wartość godziwa
Definicje wartości używane przy wycenach
przedsiębiorstwa - c.d.
L.p.
Wartość
interpretacja
10.
Wartość biznesu w
działaniu
Wartość przedsiębiorstwa rozpatrywanego jako funkcjonująca na
rynku organizacja. Alternatywą dla tej wartości jest wartość
likwidacyjna.
11.
Wartość
kapitalizacji
rynkowej
Iloczyn wszystkich wyemitowanych akcji spółki i ceny 1 akcji
obliczony na określony dzień.
12.
Wartość
podatkowa
Służy za podstawę do ustalenia podatków od nieruchomości lub
innych aktywów.
Definicje wartości używane przy wycenach
przedsiębiorstwa - c.d.
L.p.
Wartość
interpretacja
13.
Wartość
zabezpieczająca
Wartość aktywu wykorzystywana do zabezpieczenia pożyczki lub
innego zobowiązania.
14.
Wartość bilansowa
Wartość, według której dany składnik majątku jest ujmowany w
bilansie po odliczeniu umorzenia oraz kwoty odpisów
amortyzacyjnych.
Sytuacje wymagające przeprowadzenia wyceny
 związane ze zmianami własnościowymi:
1. zamierzona sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części,
2. zamierzony zakup przedsiębiorstwa lub jego części,
3. transakcje kupna – sprzedaży między właścicielami danego
przedsiębiorstwa,
4. nacjonalizacja przedsiębiorstwa lub jego części,
5. podział przedsiębiorstwa, fuzja z innymi podmiotami,
6. wniesienie przedsiębiorstwa jako aportu do innej firmy,
7. likwidacja przedsiębiorstwa
 pozostałe:
1. wybór strategii działania na podstawie kryterium wartości
przedsiębiorstwa,
2. ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa,
3. ustalenie wartości odszkodowania,
4. ustalenie wartości zabezpieczenia kredytów,
5. aktualizacja wartości bilansowej aktywów,
6. przekazanie lub przejęcie przedsiębiorstwa bądź jego
części w ramach umowy leasingu finansowego,
7. pomiar podatku od darowizny, spadku oraz opłaty
skarbowej od transakcji kapitałowej, jeśli przedmiotem ich
jest przedsiębiorstwo (jego część)
Uniwersalne zasady wyceny
 zawsze wyraźnie określony jest cel wyceny,
 punktem wyjścia każdej metody wyceny są dane ewidencji
księgowej,
 wartość przedsiębiorstwa jest odróżniana od jego ceny,
 wartość prawie nigdy nie jest określana wyłącznie na
podstawie majątku przedsiębiorstwa,
 uwzględniane są wyniki osiągnięte przez firmę w przeszłości
oraz prognozy jej rozwoju,
Uniwersalne zasady wyceny c.d.
 zbędne przedmioty majątkowe są wyłączane z substancji
przedsiębiorstwa i wyceniane oddzielnie według wartości
likwidacyjnej,
 wartość likwidacyjna z reguły traktowana jest jako
najniższa z możliwych wartości,
 szereg stosowanych procedur wyceny uwzględnia czynnik
ryzyka przyszłych warunków z działalności
przedsiębiorstwa poprzez oszacowanie stopy
dyskontowej lub pomniejszenie wartości całkowitej
przedsiębiorstwa
Funkcje wyceny przedsiębiorstw
I doradcza
II argumentacyjna
dostarcza niezbędnych informacji o wartości przedsiębiorstwa zwłaszcza
szacunku maksymalnych cen możliwych do zaakceptowania przez
potencjalnego kupca i minimalnych możliwych do przyjęcia przez
sprzedającego;
wykorzystuje informacje uzyskane w trakcie wyceny dla wzmocnienia
siły przetargowej każdej ze stron transakcji; sprowadza się do starannej
selekcji liczb i faktów jakościowych, które jako argumenty zostaną w
odpowiedni sposób i w odpowiednim momencie przedstawione drugiej
stronie negocjacji;
Funkcje wyceny przedsiębiorstw – c.d.
III mediacyjna
IV informacyjna
V zabezpieczająca
wyniki wyceny zrealizowanej przez
niezależnego eksperta ułatwiają
przezwyciężenie rozbieżności, jednocześnie
osłabiając znaczenie funkcji argumentacyjnej;
dostarcza danych o przedsiębiorstwie, jego
standingu oraz perspektywach rozwojowych
otoczenia;
zabezpiecza przed możliwością wyniknięcia
sporów na tle wyceny bądź przed zaistnieniem
konfliktu interesów.
Źródła informacji dla potrzeb wyceny
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
FINANSOWA
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
RZECZOWA
PLANY DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
 bilans
 rachunek zysków i strat
 rachunek przepływów pieniężnych
 zestawienie zmian w kapitale własnym
 sprawozdanie F - 01
 sprawozdanie o ruchu środków trwałych
 sprawozdanie o inwestycjach
 dokumentacja organizacyjna
 dokumentacja kadrowa
 dokumentacja techniczno- ekonomiczna
 dokumentacja handlowa
 dokumentacja prawna
 plany rozwoju i plany inwestycyjne
 prospekty emisyjne
 biznes plany
Źródła informacji dla potrzeb wyceny – c.d.
 raporty, sprawozdania
PROTOKOŁY KONTROLI, NARAD,  opinie biegłych rewidentów i rzeczoznawców
KONFERENCJI
 wyniki bezpośrednich oględzin majątku
 opracowania firm konsultingowych
WYNIKI DOTYCHCZASOWYCH
ANALIZ
INNE
 publikacje i raporty zrzeszeń, izb przemysłowohandlowych, jednostek naukowo-badawczych,
banków, urzędów skarbowych
 publikacje statystyczne
 akty normatywne
 biuletyny informacyjne
 rejestry handlowe
 raporty wywiadowni gospodarczych
Metody wyceny przedsiębiorstwa
Majątkowe
Dochodowe
Mieszane
Porównawcze – rynkowe
Kreowanie wartości
Opcje
Majątkowe
Księgowa
Skorygowanych aktywów netto
Wartości likwidacyjnej
Wartości odtworzeniowej
Dochodowe
Zdyskontowanych:
• zysków,
• przepływów pieniężnych,
• dywidend
Metoda APV
Mieszane
Szwajcarska
Berlińska
Stuttgarcka
UEC
Porównawcze - rynkowe
Mnożnikowe:
• Cena/Zysk
• Cena/Sprzedaż
• Cena/EBITDA
• Dywidenda/Akcję
Inne mnożniki:
• WP/EBIT
• WP/EBITDA
• WP/OCF
• Cena/wartość księgowa
Porównawcze – rynkowe
c.d.
Mnożniki używane do wyceny firm internetowych:
• Cena/sprzedaż
• Cena/liczba subskrybentów
• Cena/liczba odwiedzanych stron
Kreowanie wartości
Ekonomiczna wartość dodana (EVA)
Zysk ekonomiczny (economic profit)
Cash Value Added (CVA)
CFROI
Opcje
Black i Scholes
Opcje inwestycyjne
Rozwój projektu
Metody majątkowe
W praktyce wycenę zaczyna się na ogół od metod majątkowych.
Zgodnie z istotą tych metod, wyceniany podmiot jest tyle wart, ile
w momencie wyceny warte są wycenione w różny sposób jego
aktywa netto, czyli aktywa ogółem pomniejszone o zobowiązania
Metoda księgowa
Jest to najprostsza metoda z grupy metod majątkowych. Wycena
przy jej pomocy polega na odjęciu od sumy bilansowej ogółu
zobowiązań ciążących na podmiocie. Zalety:
• prostota,
• jednoznaczny wynik,
• trudne do zakwestionowania źródło informacji, jakim jest bilans.
Metoda księgowa c.d.
•
•
•
•
Słabe strony:
rozmijanie się rynkowej i bilansowej wartości wycenianych aktywów i
pasywów obcych, pomimo, że ustawa o rachunkowości stwarza
szanse, by różnice te nie były duże,
pomijanie przy wycenie aktywów umorzonych a jeszcze pracujących,
nieuwzględnianie pozamaterialnych składników wartości tworzących
renomę podmiotu, takich jak: marka, jakość i atrakcyjność wyrobów,
potwierdzona certyfikatami i wyróżnieniami krajowymi i
zagranicznymi,
nie branie pod uwagę tych aspektów kondycji finansowej
przedsiębiorstw, których bilans nie obrazuje, np. relacji przychodów
do kosztów, różnych obszarów tworzenia wyniku finansowego
Metoda skorygowanych aktywów netto
Doprowadza się w niej bilansową wartość poszczególnych aktywów
i pasywów do wartości rynkowej. Etapy:
1. sporządzenie i weryfikacja bilansu,
2. identyfikacja znanych, a pominiętych w bilansie aktywów i
zobowiązań
3. skorygowanie do wartości rynkowej wszystkich aktywów i
zobowiązań, zarówno ujętych, jak i nie ujętych w bilansie,
4. ewentualne skorygowanie zobowiązań podatkowych, jeśli
rynkowa wartość aktywów i zobowiązań rozminie się z ich
wartością księgową,
5. odjęcie rynkowej wartości kapitału uprzywilejowanego od różnicy
między aktywami ogółem a skorygowanymi zobowiązaniami
Korekta poszczególnych pozycji
• papiery wartościowe stanowiące element inwestycji
krótkoterminowych koryguje się do poziomu ich aktualnej wartości
rynkowej;
• należności koryguje się uwzględniając terminy ich zapadalności;
• zapasy koryguje się uwzględniając dwa kryteria: okres ich rotacji oraz
możliwość sprzedania ich po cenie rynkowej;
Korekta poszczególnych pozycji c.d.
• należności długoterminowe doprowadza się do wartości rynkowej,
podobnie jak krótkoterminowe, tj. z uwzględnieniem terminów ich
zapadalności;
• inwestycje długoterminowe mające charakter udzielonych pożyczek
lub nabytych obligacji koryguje się, ustalając ich rynkową wartość
poprzez dyskontowanie wszystkich odsetek, których można się
spodziewać do nadejścia terminu zapadalności a także ich wartości
nominalnej
Korekta poszczególnych pozycji c.d.
• rynkową wartość inwestycji o charakterze akcji i udziałów szacuje się
dyskontując wszystkie spodziewane dywidendy i oczekiwaną cenę
sprzedaży,
• rzeczowe aktywa trwałe koryguje się uwzględniając ich charakter.
Grunty stanowiące własność podmiotu przeszacowuje się mając na
uwadze ich cenę rynkową. Budynki i obiekty inżynierii lądowej
wycenia się w oparciu o dwa kryteria: wartość gruntu, na którym
stoją oraz ich aktualną i przyszłą wartość użytkową. Maszyny i
urządzenia oraz środki transportu wycenia się według hipotetycznych
cen ich sprzedaży,
Korekta poszczególnych pozycji c.d.
• wartości niematerialne i prawne wycenia się według spodziewanych
cen ich sprzedaży lub – w przypadku przewidywanych trudności z ich
spieniężeniem – odstępuje się od rynkowej ich wyceny
• zobowiązania nieprzeterminowane oprocentowuje się odpowiednią
stopą procentową, przeterminowane pomniejszą się o odsetki za
zwłokę.
Metoda likwidacyjna
Wyceniane tą metodą przedsiębiorstwo jest tyle warte, ile wyniosłyby
hipotetyczne wpływy netto uzyskane przez właścicieli w przypadku
likwidacji podmiotu i sprzedaży jego majątku. Wartość likwidacyjna
jest różnicą między wartością upłynnienia aktywów , zobowiązaniami,
które należałoby spłacić oraz kosztami związanymi z
przeprowadzeniem procesu likwidacji
Formuła Wilcoxa - Gamblera:
• rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
przyjmuje się na poziomie 50% ich wartości księgowej;
• finansowe aktywa trwałe oraz papiery wartościowe przeznaczone do
obrotu wycenia się według wartości rynkowej;
• zapasy, należności i inne niepieniężne aktywa obrotowe szacuje się na
poziomie 70% wartości księgowej;
• środki pieniężne przyjmuje się według ich wartości bilansowej;
• zobowiązania wycenia się według ich wartości rynkowej.
Metoda odtworzeniowa
Ta metoda zakłada, że wyceniany podmiot jest tyle wart, ile
wyniosłyby nakłady, jakie należałoby ponieść, chcąc stworzyć od
podstaw podmiot możliwie jak najwierniej przypominający jednostkę
wycenioną, pomniejszone o zobowiązania tej jednostki.
Cechy metod majątkowych
Wszystkie majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstw mają wiele
wspólnych cech:
- Bazują jedynie na aktualnej, w różny sposób wycenionej wartości
aktywów i zobowiązań, pomijając zdolność wycenianych podmiotów do
kreowania dochodów w przyszłości.
- Mogą mieć zastosowanie do wyceny wszelkich podmiotów
gospodarczych, niezależnie od ich obecnej i przewidywanej kondycji
finansowej i pozycji rynkowej.
- Pomijają na ogół lub uwzględniają w małym zakresie zmianę wartości
pieniądza w czasie.
Z powyższych powodów, jeśli wycena przeprowadzana jest także przy
pomocy innych metod, wyniki uzyskane metodami majątkowymi
traktowane bywają jedynie jako punkt odniesienia dla wyników uzyskanych
dzięki innym metodom, uwzględniającym więcej czynników kreujących
wartość niż tylko substancja majątkowa i zobowiązania.
Komponenty wartości
• Przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej
• Stopa dyskontowa
• Zadłużenie
• Okres wzrostu wartości
• Stopa wzrostu sprzedaży
Komponenty wartości c.d.
• Marża zysku operacyjnego
• Inwestycje w majątek trwały
• Inwestycje w kapitał obrotowy
• Stopa podatku dochodowego
• Koszt kapitału
Komponenty wartości c.d.
• Lojalność klientów
• „Koprodukcja” ( wciąganie dostawców i
odbiorców w proces tworzenia wartości)
• Dźwignia operacyjna
• Dźwignia finansowa
• Okres życia aktywów
Komponenty wartości – ujęcie
alternatywne
• związane z kreowaniem przychodów
• związane z optymalizacją procesów gospodarczych
zachodzących w ramach podstawowej działalności
operacyjnej
• związane z wyzwalaniem środków pieniężnych
zamrożonych w niektórych pozycjach bilansowych

similar documents