2.2 ຄວາມເປັນມາຂອງ AEC

Report
ປະຊາຄ
ິ ດອາຊຽນ
ົ ມເສດຖະກ
1 . ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມເປ
ັ ນມາຂອງອາຊຽນ
ASEAN
ສະມາຄ
້
ີ ອາຄະເນ (ອາຊຽນ) ໄດ
ົ ມບັນດາປະຊາຊາດອາຊ
້ ນໃນວັນທ
ຖ
້ າງຕັ້ງຂ
ຶ ກສ
ີ 08 ິສງຫາ ີ ປ 1967 ີ່ີທບາງກອກ.
ີ່ີ ງແບ
ເຊ
ັ ນ 6 ປະເທດອາຊຽນເກ
ີ່ ງອອກເປ
ົ ້ າຄ ິ ອນໂດເນເຊຍ
ມາເລເຊຍ ບຣ
ູ ໄນ ິສງກະໂປ ີຟີ ລີ ປນ ແລະ ປະເທດໄທ ແລະ
ປະເທດສະມາຊ
ີ່ ປະກອບມ
ິ ກອາຊຽນໃໝ
ີ
ຫວຽດນາມ ລາວ ມຽ້ນມາ ແລະ ກ
ູ ເຈຍ.
ໍ າປ
4
ປະເທດຄ
1.1 ຈ
ຸ ດປະສ
້ າງຕັ້ງອາຊຽນ
ົ ງຂອງການສ
ສະມາຄ
້ າງຕັ້ງຂ
ີ ອາຄະເນ (ASEAN) ສ
ຶ້ ນ
ົ ມປະຊາຊາດອາຊ
ີ່ ອສ
ເພ
ູ ີມພາກອາຊ
້ າງຄວາມສັນຕ
ິ ພາບໃນພ
ີ ຕາເວ
ັ ນອອກ
ີ່ີ ງສະຖຽນລະພາບທາງການເມອງ ຄວາມ
ຊຽງໃຕ
້ ອັນນ
ໍ າມາຊ
ຈະເລ
້ າວໜ
້ າທາງເສດຖະກ
ໍ າ.
ີ ນກ
ິ ດ ສັງຄ
ົ ມ ແລະວັດທະນະທ
ີ່ ັ ງຕ
ີ່ໍ ໄປນ
ຈ
ຸ ດປະສ
ີ່ ນມ
ີ ດ
ີ້ :
ັ ກໆຂອງອາຊຽນແມ
ົ ງຫ
 ເສ
້ າງການພັດທະນາດ
້ ານເສດຖະກ
ີ ມສ
ິ ດ ສັງຄ
ົ ມ ແລະ
ວັດທະນະທ
ູ ີມພາກ
ໍ າຂອງພ

ີ່ ັ ນ
ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ
້ ານລາຄາ ແລະ ຄວາມໝ
ຄ
ູ ີມພາກ
ົ ງຂອງພ

ໃຊ
ູ ີມພາກ
ັ ນເວທ
້ ເປ
້ ໄຂຂ
ໍ ້ ຂັດແຍງໃນພ
ີ ໃນການແກ
2 . ປະຊາຄ
ິ ດອາຊຽນ
ົ ມເສດຖະກ
2.1 ຄວາມໝາຍຂອງປະຊາຄ
ິ ດອາຊຽນ (AEC)
ົ ມເສດຖະກ
ຫຍ
ໍ ້ ມາຈາກພາສາອັງກ
ີ່ າ
ິ ດວ
AEC
Community
Asean
Economics
ຄການລວມຕ
້ ານເສດຖະກ
ິ ດຂອງອາຊຽນ
ົ ວທາງດ
ີ່ ອຈະມ
ເພ
ູ ບ
້ ານເສດຖະກ
ີ່ ວມກັນຈະມ
ີ ຜ
ິ ດຮ
ີ ຮ
ົ ນປະໂຫຍດທາງດ
ແບບຄ
ຸ ີ່ ມ Euro Zone ຈະເຮ
້ າຍຄກັນກັບກ
້ ີມຜ
ັ ດໃຫ
ົ ນປະໂຫຍດ
້ ນ ແລະ ການສ
ີ່ົ ງອອກ
ີ່ໍ ລອງຕ
ູ ີ່ ຄ
ໍອານາດຕ
້ າໄດ
້ ຫາຍຂ
ີ່ າງໆ ກັບຄ
ແລະ
ໍນາເຂ
ໍ ຈະເສລ
້ າບາງ
ີ ຍ
ິ ນຄ
ັ້ ນສ
ົ ້ າຂອງຊາດໃນອາຊຽນກ
ົ ກເວ
ີ່ີ ແຕ
້ ນວ
້
ຊະນ
ດພາສ
ນ
າເຂ
າເອ
ີ່ ລະປະເທດອາດຈະຂ
ໍ ໄວ
້ ີ່ໍບຫ
ໍ
ີ່ າ
ິ ດທ
ີ
ີ
ົ
ຸ
້ າອອນໄຫວ.
ິສນຄ
2.2 ຄວາມເປ
ັ ນມາຂອງ AEC
ກອງປະຊ
ຸ ດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທ
ີ
ຸ ມສ
8
ໃນປ
ີ
2002
ີທ
ປະເທດກ
ູ ເຈຍໄດ
ໍ າປ
້ ຕ
້ ອາຊຽນກ
ໍ ານ
ໍ າເນ
ິ ດທາງດ
ີ ນ
ົ ກລ
ົ ງໃຫ
ົ ດທ
ີ່ ອມ
ງານເພ
ຸ ີ່ ງໄປສ
ູ ີ່ ການເປ
ັ ນປະຊາຄ
ິ ດອາຊຽນໂດຍ
ົ ມເສດຖະກ
ີ່ີ ີມ
ເລ
ຸ ີ່ ມໃນສາຂາອ
ຸ ດສະຫະກ
ີ່ ວມກ
ໍ າ ແລະ ໍບິ ລການທ
ັ້ ງການຮ
ຄວາມອາດສາມາດຂອງອາຊຽນໂດຍສະເພາະອ
ຸ ດສະຫະກ
ໍ າສ
ີ ນ
ີ່ິ ງເປ
ີ່ີ ອາຊຽນມ
ຄ
ຸ ປະໂພກ ແລະ ໍບິ ລໂພກເຊ
ັ ນສ
້ າອ
້ າທ
ີ ນຄ
ີ ການ
ີ່ີ ສ
ຄ
ຸ ດ ແລະອ
ຸ ດສະຫະກ
້ າລະຫວ
ີ່ າງກັນຫາຍທ
ໍ າເອເລ
ິ ກ
ັ ກໂຕຣນ
ີ່ີທ
ີ່ົ ງອອກສ
ເປ
ີ ເຊ
ຸ ດສະຫະກ
ູ ງຂອງອາຊຽນໃນ
ັ ນອ
ໍ າທ
ີ ີມເປ
ັ ນການສ
ຂະນະດຽວກັນອາຊຽນຕ
ຸ ງຂະບວນການດ
້ ອງປັບປ
ໍ າເນ
ີ ນງານ
້ ນ.
ພາຍໃນຂອງອາຊຽນໃຫ
້ ີມປະສ
ິ ດທ
ິ ພາບຫາຍຂ
ີ່ົ າໝາຍຂອງ AEC
2.3 ເປ
ການລວມຕ
້ ານເສດຖະກ
ິ ດຂອງບັນດາປະເທດ
ົ ວທາງດ
ີ່ ອຂະຫຍາຍໂຄງສ
ປະເທດອາຊ
້ ເພ
້ າງທາງ
ີ ຕາເວ
ັ ນອອກຊຽງໃຕ
ີ່ ອເປ
້ ນເພ
ດ
ັ ນຕະຫາດ
້ ານການຕະຫາດໃຫ
້ ີມຂະໜາດໃຫຍ
ີ່ ຶຂ
ີ່ ອນຍ
ແລະ ແຫ
ີ່ ງການຜະລ
້ າຍສ
້ າ
ິ ດລວມກັນມ
ີ ການເຄ
ິ ນຄ
ໍບິ ລການ ການລ
ີ່ າງ
ຶ ນ ເງ
ິ ນທ
ຶ ນ ແລະແຮງງານມ
ີ ີ ສມ ຢ
ົ ງທ
ເສລ
ີ .
ີ່ົ າໝາຍຂອງ AEC
4 ເປ
ຖານການຜະລ
ິ ດລວມ
ເປ
ູ ີ ມພາກທ
ັ ນພ
ີ ີ່ ີ ມີ ຂດ
ຄວາມສາມາດໃນ
ການ ແຂງຂັນສ
ູ ງ
ການພັດທະນາທາງ
ດ
້ ານເສດຖະກ
ີ່ າງ
ິ ດຢ
ເທ
ົ ີ່ າທຽມກັນ
ການເຊ
ໍ ີ່ ຂອງອາ
ຶ ີ່ ອມຕ
ຊຽນກັບເສດຖະກ
ິ ດ
ໂລກ
ແຜນງານທ
ີ ີ່ ຈະສ
ົ ີ່ ງ
ີ່ ອນ
ເສ
ີ ມການເຄ
ຍ
້ າຍສ
້ າ
ິ ນຄ
ການ
ໍ ບິ ລການ
ລ
ຶ ນແຮງງານມ
ີ
ົ ງທ
ທັກສະຢ
ີ່ າງເສລ
ີ
ີ່ ອນຍ
ແລະເຄ
້ າຍ
ເງ
ີ່ າງເສລ
ີ ນທ
ຶ ນຢ
ີ
້
ຫາຍຂ
ຶ ນ
ີ ມແຜນງານທ
ີ ີ່ ຈະ
ສ
ເສ
ີ ມຂ
ີ ດ
ົ ີ່ ງ
ຄວາມສາ ມາດໃນ
ີ່ັ ນ
ດ
້ ານ ຕ
ີ່ າງໆເຊ
ນະໂຍບາຍການ
ແຂ
ີ່ ງຂັນລ
ິ ຂະສ
ິ ດ
ຊັບສ
ິ ນທາງປັນຍາ
ນະໂຍບາຍພາສ
ີ
ແລະພັດທະນາ
ໂຄງສ
້ າງພ
ຶ ້ ນຖານ
ີ່ີ ຈະສ
ີ່ົ ງ
ແຜນງານທ
ເສ
ຸ ີ່ ມ
ີ່ ວມກ
ີ ມການຮ
ຂອງປະເທດສະມາ
ີ່ ອງ
ິ ຊກແລະຫ
ຸ ດຊ
ວ
ີ່ າງຄວາມແຕ
ີ່ ກ
ຕ
ີ່ າງກັນຂອງ
ລະດັບການ
ພັດທະນາຂອງປະ
ີ່ົ າ
ເທດສະມາຊ
ິ ກເກ
ແລະໃໝ
ີ່
ແຜນງານທ
ີ ຈະ
ີ່ົ ງເສ
ສ
ຸ ີ່ ມ
ີ ມການລວມກ
ເຂ
ົ ້ າກັບປະຊາຄ
ົ ມໂລກ
ໂດຍການປັບປະສານ
ນະໂຍບາຍເສດຖະກ
ິ ດ
ຂອງອາຊຽນກັບ
ີ່ ັ ນ
ປະເທດນອກກ
ຸ ີ່ ມເຊ
ການຈັດເຂດການຄ
້ າ
ີ່ ອ
ເສລ
້ າງເຄ
ີ ແລະສ
ຂາຍການຜະລ
ິ ດແລະ
ໍ ຈາໜ
ີ່ າຍ
ເປ
ັ ນຕະຫາດ ແລະ
ີ່ຶ ອນ
2.4 ແນວທາງດ
ູ ີ່ ການເປ
ັ ນ AEC
ໍ າເນ
ໍ າໄປສ
ີ ນງານເພ
ໃນປ
2015 ຈະມ
ີ
ີ່ າງກັນໃຫ
້ ເຫອ
ີ ການຫ
ີ ລະຫວ
ຸ ດພາສ
0% ໍສາລັບປະເທດສະມາຊ
ໍ ້ ໍ ຈາກັດ
ິ ກອາຊຽນ ແລະ ຍ
ີ ກຂ
ົ ກເລ
ການປະກອບການສ
ີ
້ າການບ
ໍ ິ ລການຂອງອາຊຽນໃນປ
ິ ນຄ
2020
(AFAS)
້ ຕ
ພາຍໃຕ
້ ໍຂ
້ ານການຄ
້ າການບ
ໍ ິ ລການອາຊຽນ
ົ ກລ
ົ ງດ
ການເປ
ີ ດໃຫ
້ ີມຫານລ
ຶ ນເສລ
ີ ໃນອາຊຽນ
ົ ງທ
ແລະ
ີ່ໍ ນັກລ
ໃຫ
ູ ບແບບດຽວກັນຕ
້ ການປະຕ
ິ ບັດຮ
ຶ ນອາຊຽນພາຍ
ົ ງທ
ໃນປ
ີ
2010
້
ພາຍໃຕ
້ ເຂດການລ
ຶ ນເສລ
ີ ອາຊຽນ
ົ ງທ
ີ່ ັ ງນ
ຈ
ຸ ດພ
ີ່ ລະປະເທດໃນອາຊຽນມ
ິ ເສດຂອງແຕ
ີ ດ
ີ້ :
 ພະມ
້ າສາຂາຜະລ
ໍ າ ແລະ ສາຂາປະມ
ິ ດຕະພັນກະສ
ິ ກ
ົ ງ
ີ່ິ ງທ
ີ່ໍ
 ມາເລເຊຍສາຂາຜະລ
ິ ດຕະພັນຢາງ ແລະ ສາຂາສ
 ິ ອນໂດເນເຊຍສາຂາຜະລ
້
ິ ດລ
ົ ດຍ
ົ ນ ແລະ ສາຂາໄມ
 ີຟີ ລີ ປນສາຂາເອເລ
ິ ກ
ັ ກໂທຣນ
ີ່ ສານ ແລະ ສາທາ
 ິສງກະໂປສາຂາເທ
ີ ການສ
ັ ກໂນໂລຊ
ລະນະສ
ຸ ກ
 ໄທສາຂາການທ
ີ່ ອງທຽີ່ວ ແລະ ສາຂາການບ
ິ ນ
 ຫວຽດນາມສາຂາໂລຈ
ີ ສະຕ
ິ ກ (Logistic)
2.5 ຈ
ຸ ດແຂງ ແລະ ຈ
ຸ ດອອນຂອງການລວມຕ
ັ ນ AEC
ົ ວເປ
 ຈ
ຸ ດແຂງຂອງ AEC
 ຂະຫຍາຍໂອກາດທາງດ
ູ ມ
້ ານການຄ
້ າ ແລະ ການລ
ຶ ນໃນພ
ີ ພາກ
ົ ງທ
 ເກ
້ ຊັບພະຍາກອນຢ
ີ່ າງມ
ີ ດການໃຊ
ີ ປະສ
ິ ດທ
ິ ພາບ
ີ່ໍ ລອງ
 ເສ
້ າງອ
ໍ ານາດຕ
ີ ມສ
ແລະ
ີ່ີ ມຂ
ເພ
ີ ດຄວາມສາມາດໃນການ
ແຂ
ີ່ ງຂັນ
ຍ
ຸ ນນະພາບຊ
ູີ່ ຂອງຊາວອາຊຽນໃຫ
ັ ນຢ
້
ີ ິ ວດແລະຄວາມເປ
ົ ກລະດັບຄ
້ ນ
ີ ດຂ
 ເປ
ູ ດດ
ັ ນແຫ
ີ່ ງດ
້ ານການທ
ີ່ ອງທຽີ່ວີ່ີທໍສາຄັນຂອງໂລກ
ຶ ງດ
 ສາມາດເຄອນຍ
ູ ມ
້ າຍແຮງງານໃນພ
້ ຢ
ີ່ າງເສລ
ີ ພາກໄດ
ີ
ມ
ີ ດກວ
້ າງ
ີ ລະບບ
ິ ດແບບເສລ
ີ ແລະ ເປ
ົ ບເສດຖະກ
ີ່
ີ່
ຈ
ຸ ດອ
ີ່ ອນຂອງAEC
ີ່ີ ແຕ
ກ
ູີ່ ສະເໝ
ີ່ ກຕ
ີ່ າງກັນແລະມ
້ ີມ
ີ ການປຽີ່ນແປງຢ
ີ ອາດເຮ
ັ ດໃຫ
ົ ດລະບຽບທ
ຄວາມແຕ
ີ່ ກຕ
ີ່ າງກັນດ
້ ານຕ
ົ ້ ນທນ
້ ນຖານຂອງບາງປະເທດຍັງຢ
 ລະບ
ູີ່ ລະຫວ
ີ່ າງການ
ົ ບສາທາລະນະປະໂພກຂັ້ນພ
ີ່ີ ສ
ີ່ ັ ນເສ
ພັດທະນາເຊ
ູ ງຂອງຜ
ູ້
້ ຕ
ັ້ ນທາງການຄ
ັ ດໃຫ
ົ ມມະນາຄ
ົ ມອາດເຮ
ົ ້ ທນທ
ປະກອອຍການ
 ຄວາມແຕ
ີ່ ກຕ
ີ່ າງດ
້ ານວັດທະນະທ
ໍ າ ເສດຖະກ
ິ ດ ການເມອງ ແລະ ສັງຄ
ົ ມ
ີ່ີ ຜະລ
ີ່ ອສ
 ີ ສນຄ
ູ ີມພາກອາຊຽນສ
້ າທ
ີ່ ວນໃຫຍ
ີ່ ຈະແຂ
ີ່ ງຂັນກັນ
ິ ດເພ
ົ ງອອກໄປຍັງພ
ເອງ
 ບັນຫາຄ
ີ່ າງງານ (ແຮງງານຂາດທັກສະ)
ົ ນວ
ຜ
ູ ້ ປະກອບການຍັງຂາດທັກສະ ຂາດຄວາມເຂ
້ ານກ
ິ ນທາງ
ົ ້ າໃຈໃນດ
ົ ດມາຍສັບສ
ປັນຍາ ອາດເຮ
ູ ດລອກລຽີ່ນແບບທັ້ງຮ
ູ ບລັກສະນະ ິ ລຂະສ
້ ີ ສນຄ
້ າດ
ິ ດ ແລະ
ັ ດໃຫ
ີ່ ອງໝາຍການຄ
ເຄ
້ າ.
2.5 ການກຽມຄວາມພ
ັ ນ AEC
້ ອມໃນການເປ
 ພາກລັດ
ກ
ຸ ດທະສາດໂດຍຄ
ໍ ານ
ໍ ານ
ຶ ງເຖ
ິ ງປະໂຫຍດຂອງຄ
ົ ດຍ
ົ ນ
ສ
ັ ນຫ
ີ່ ວນໃຫຍ
ີ່ ເປ
ິ ດທາງໃນການພັດທະນາ
ັ ກແລະທ
ປະເທດໃນພາບລວມ.
 ີ ມແນວທາງແກ
້ ໄຂປັນຫາສ
ໍ າລັບຄ
້ ຮັບຜ
ີ ີ່ ໄດ
ົ ນທ
ົ ນ
ີ່ັ ນ:
ກະທ
ົ ບເຊ
 ຈັດຕັ້ງກອງທ
ຶ ນ
ີ່ ອຊ
ີ່ ອກ
ເພ
ຸ ີ່ ມທ
ີ່ ວຍເຫ
້ ຮັບຜ
ີ ີ່ ໄດ
ົ ນ
ກະທ
ີ ດເສລ
ີ
ົ ບ ຈາກການເປ

້ ອງກັນສ
ຸ ກເສ
ີ ມການມາດຕະການປ
ີ ນ
 ປັບປ
ຸ ງພັດທະນາລະບ
້ າ
ິ ນຄ
ົ ບມາດຕະຖານສ
 ພາກເອກະຊ
ົ ນ
 ເພ
ີ່ ງຂັນ
ີ ີ່ ມຄວາມສາມາດໃນການແຂ
 ໍ ດາເນ
ຸ ດທະສາດທາງການຕະຫາດໃນເຊ
ຸ ກ
ີ ນຍ
ີ ງລ
ີ່ ທັນສະໄໝມາໃຊ
 ໍ ນາເອ
້
ີ ີທ
ັ ກໂນໂລຊ
ົ າເທ
ພ
້ າງຄວາມສ
ໍ າພັນກັບພາກເອກະຊ
ີ່ າງ
ັ ດທະນາແລະສ
ົ ນ ລະຫວ
ີ່ ນ
ປະເທດສະມາຊ
ິ ກອ
 ຶ ສກສາແລະຕ
ໍ້ ຕ
ີ່ າງໆທ
້ ອງ
ິ ດຕາມກ
ີ ີ່ ກຽີ່ວຂ
ົ ດລະບຽບຂ
ົ ກລ
ົ ງຕ
ການເຂ
ີ່ ວມລ
ຶ ນຫຮ
ຶ ນກັບປະເທດສະມາຊ
ິ ກ
ົ ້ າໄປລ
ົ ງທ
ົ ງທ

similar documents