Pengenalan PBS

Report
Pelaksanaan PBS untuk
penambahbaikan UPSR dan PMR
mulai Tahun 1 pada 2011
dan Tingkatan 1 pada 2012
TUJUAN
Pentaksiran yang dilaksanakan di
peringkat sekolah dan / atau pusat
untuk mengukur kebolehan semula
jadi, kemahiran berfikir, kemahiran
menyelesaikan masalah, minat,
kecenderungan, sikap dan
personaliti murid
PENTAKSIRAN
PSIKOMETRIK
Mengukur kebolehan semula
jadi (innate ability) dan
kebolehan yang diperoleh
(acquired ability)
• Tidak
berjadual,
UJIAN APTITUD
• Dicadangkan • Aptitud Umum
• Aptitud Khusus
kepada
semua murid
Mengenal pasti
kecenderungan,
kekuatan/kelemahan,
minat, bakat dan
kesediaan bagi
menyediakan situasi
pengajaran dan
pembelajaran yang
terbaik dan
mewujudkan suasana
pembelajaran yang
aktif dan berkesan
 LP sediakan item
/ instrumen dan
manual yang
komprehensif
 Penskoran secara
dikotomus,
polikotomus,
kadaran pilihan
 Pelaporan secara
deskriptif dan
individu
Tidak berasaskan
kurikulum dan pengajaran
pembelajaran
INVENTORI
PERSONALITI
Mendapatkan
maklumat tentang ciriciri perilaku unik dan
stabil yang ada pada
setiap individu untuk
membimbing murid
membentuk personaliti
yang seimbang dan
membantu guru
menggunakan strategi
pengajaran dan
pembelajaran yang
sesuai
5
Pentaksiran yang dijalankan untuk
mendapatkan maklumat tentang kapasiti
dan potensi jasmani, sukan dan
kokurikulum yang dikawal secara
harmoni oleh kapasiti dan proses mental
seseorang individu murid supaya
pertumbuhannya dapat dipantau dan
diperbaiki.
KOMPONEN YANG DITAKSIR
DALAM PAJSK
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum
(PAJSK)
Sukan
Penyertaan,
penglibatan
dan
pencapaian
Sukan dan
Permainan
di peringkat
sekolah,
daerah,
negeri, negara
dan
antarabangsa
Pendidikan
Jasmani
• Penjagaan
Kecergasan
• Senaman
• Standard
Kecergasan
Fizikal
Kebangsaan
(SEGAK)
Aktiviti
Kokurikulum
Penyertaan,
penglibatan dan
pencapaian
Kelab, Persatuan,
Pakaian Beruniform
di peringkat
sekolah, daerah,
negeri, negara dan
antarabangsa
Kesihatan
•Penjagaan
Kesihatan
•Diet
•Kebersihan
•Amalan
BMI
Aktiviti
Ekstra Kurikulum
Penyertaan dan
penglibatan secara
sukarela di sekolah
atau di luar sekolah
PENTAKSIRAN PUSAT
Pentaksiran yang dirancang, dibina
dan dilapor oleh Lembaga
Peperiksaan tetapi ditadbir,
diperiksa dan direkod oleh sekolah.
Pentaksiran Pusat dilaksana dalam
bentuk pentaksiran sumatif di
hujung semester atau tahun.
Format & tugasan (LP)
Pelaporan PP &
Pentaksiran Sekolah
digabung ikut semester
8
Pemantauan &
penyelarasan 7
bagi penjaminan
kualiti & standard
1
Tugasan berbeza
pada setiap tahun
2
mengikut lokasi
PRINSIP
PENTAKSIRAN
PUSAT
Skor berdasarkan
6
Standard Prestasi
(LP)
3
4
5
Ditaksir oleh guru mata
pelajaran
Dilaksana di
sekolah
Tempoh 1 jangka masa
bagi mata pelajaran
terpilih dari kumpulan
teras dan elektif
9
PENTAKSIRAN SEKOLAH
Pentaksiran yang dirancang, dibina,
ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor
oleh guru di sekolah yang melibatkan
murid, ibu bapa dan organisasi luar.
Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam
bentuk pentaksiran formatif yang
dijalankan seiring dengan proses
pengajaran dan pembelajaran dan
pentaksiran sumatif pada akhir unit
pembelajaran, semester atau tahun.
Formatif
Sumatif
.
Apabila diperlukan sahaja
.
Disediakan dua kali setahun
COMPANY LOGO
PERANAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
1
2
Memperbaiki
kelemahan/
masalah
murid dalam
pembelajaran
3
Meningkatkan
keyakinan
kepada murid
untuk belajar
4
Mengubahsuai
strategi
pengajaran
CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH
5 Merujuk Standard Prestasi
Proses mendapatkan maklumat tentang
sejauh mana murid tahu, faham dan boleh
buat atau telah menguasai apa yang
dipelajari berdasarkan pernyataan
standard prestasi yang ditetapkan
mengikut tahap-tahap pencapaian
seperti yang dihasratkan dalam
dokumen kurikulum
PROSES PENTAKSIRAN SEKOLAH
MULA
Pemulihan
Belum mencapai
tahap penguasaan
Telah mencapai
tahap penguasaan
STANDARD PRESTASI
(Performance Standard)
Standard Prestasi murid Sekolah Rendah di Malaysia
dalam pembelajaran Matematik mengikut tahap
pencapaian masing-masing adalah seperti berikut:
Band 6
Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran
matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang
kompleks secara kreatif dan inovatif
Band 5
Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran
matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang
kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi
Band 4
Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan
langkah-langkah pengiraan matematik secara terbimbing,
penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah
Band 3
Tahu dan faham pengetahuan asas matematik dan boleh
melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan
menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan
Band 2
Tahu dan faham pengetahuan asas matematik
Band 1
Tahu pengetahuan asas matematik
Tahun
Aktiviti
2010
Latihan KSSR & PBS
untuk guru Tahun 1
2011
Latihan KSSR & PBS
untuk guru Tahun 2
Tahun
Aktiviti
Latihan KSSR & PBS
untuk guru Tahun 3
2011
Latihan KSSM & PBS
untuk guru Tingkatan 1
Latihan KSSR & PBS
untuk guru Tahun 4
2012
Latihan KSSM & PBS
untuk guru Tingkatan 2
Latihan KSSR & PBS
untuk guru Tahun 5
2013
Latihan KSSM & PBS
untuk guru Tingkatan 3
2015
Latihan KSSR & PBS
untuk guru Tahun 6
2014
PMR dilaksanakan
secara PBS
2016
UPSR dilaksanakan
2012
2013
2014
CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS
A
Kesediaan dan
Kemahiran guru
Melaksanakan
PBS
Penyelesaian
Program
latihan dan
penataran
yang
menyeluruh
B
Guru akan
terasa
terbeban
dengan tugas
‘tambahan’
Penyelesaian
• Penerangan
• Automasikan
Pelaporan
• Tiada ujian bulanan
dan ujian selaras
C
Integriti
Guru
diragui
Penyelesaian
• Pemantauan
• Pementoran
• Pengesanan
• Penyelarasan
PENGOPERASIAN PBS
DI SEKOLAH RENDAH
DAN
MENENGAH RENDAH
JK PBS DI PERINGKAT SR
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
: Guru Besar
: Semua Guru Penolong Kanan
: Setiausaha Peperiksaan
Ahli Jawatankuasa
: Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan)
: Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan)
: Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran)
: Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan)
: Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP)
: Guru Cemerlang
: Guru Bimbingan Dan Kaunseling (PPsi)
: Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK)
: Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/pm/p)
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
: Pengetua
: Semua Guru Penolong Kanan
: Setiausaha Peperiksaan
Ahli Jawatankuasa
: GKMP Yang Dilantik (Latihan)
: GKMP Yang Dilantik Penyelarasan)
: GKMP Yang Dilantik (Pementoran)
: GKMP Yang Dilantik (Pemantauan)
: Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP)
: Guru Cemerlang
: Guru Kaunseling (PPsi)
: Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK)
: Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)
Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada
keperluan pihak lain
Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut
garis panduan yang ditetapkan
Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun:
a. Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju, matlamat,
menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya
b. Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama
c. Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua
d. Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan
Semua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi
dasar/punca kuasa kepada
pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di
sekolah
JADUAL PENGOPERASIAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
BIL
PERKARA
TEMPOH
TINDAKAN
1. Surat Arahan Pelaksanaan PBS Disember
ke JPN
LP
2. Mengedarkan Surat Pekeliling
Disember
dan Surat Arahan Pelaksanaan
PBS ke PPD dan Sekolah
3. Mesyuarat Jawatankuasa PBS Januari – Mac,
April – Jun,
Julai – Sept dan
Okt – Disember
JPN
4. Pendaftaran Murid dalam
SPPBS
Januari –
Februari
JPN/PPD/
Sekolah
Sekolah
JADUAL PENGOPERASIAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
5.
Tempoh pelaksanaan PS
Tempoh pelaksanaan PP
6.
7.
Sepanjang sesi Sekolah
persekolahan
Ditentukan LP Sekolah
Aktiviti Penjaminan Kualiti:
Pementoran, Pemantauan,
Penyelarasan dan
Pengesanan
Pengumpulan prestasi
murid dalam SPPBS (PS)
Sepanjang
tahun
Sekolah/PPD/JP
N/LP/ Bahagian
KPM
Sepanjang
tahun
Sekolah
Pengumpulan penskoran
(PP)
Setelah selesai
setiap tugasan
Sekolah/LP
JADUAL PENGOPERASIAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
8. Pelaporan prestasi murid
(PS)
(Auto generated dalam
SPPBS)
Pelaporan prestasi murid
(PP)
9. Penyimpanan Evidens
Mengikut
Sekolah
keperluan
(ditentukan oleh
JK PBS
sekolah)
Setelah tugasan
Sekolah/LP
Selesai
Ditentukan oleh Sekolah
JK PBS sekolah
(selamat dan
bersistematik)
AKTIVITI
MESYUARAT
PBS
KURSUS PBS
FORMATIF
SUMATIF
JAN FEB
X
MA
ME
OGO
NO
APRIL
JUN JUL
SEPT OKT
C
I
S
V
X
X
X
SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN
SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH
PELAPORAN
PBS
MENGIKUT KEPERLUAN
PEMENTORAN
MENGIKUT KEPERLUAN
PEMANTAUAN
SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENYELARAS
AN
DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH
PENGESANAN
DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD
27
DI
S
AKTIVITI
MESYUARAT
PBS
JAN FEB
X
MA APRI
OGO SEP
NO
MEI JUN JUL
OKT
C
L
S
T
V
X
X
KURSUS PBS
SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN
TUGASAN
DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN
RUBRIK
PENSKORAN
DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN
PELAPORAN
PP
SETELAH SELESAI PROSES PENJAMINAN KUALITI
PEMANTAUAN
SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS TUGASAN
PENYELARASA
N
SETELAH SELESAI TUGASAN
PENGESANAN
AKAN DITENTUKAN OLEH LEMBAGA
PEPERIKSAAN
Company
Logo
DI
S
X
www.the
Pemastian
pelaksanaan
pentaksiran
mengikut
prosedur
Membantu,
memudahcara
& membimbing
pelaksanaan
pentaksiran
Keseragaman
pemberian skor
berdasarkan
standard
prestasi
29
Memastikan
kekuatan &
keberkesanan
instrumen
pentaksiran
COMPANY LOGO
EVIDENS
Bahan/sebarang
bentuk bukti
yang dapat
ditunjukkan oleh
murid yang
melaksanakan
sesuatu tugasan
dalam bentuk
produk/proses
CONTOH
PENYIMPANAN
• Tulisan
• Bahan
cetakan
• Persembahan
• Foto
• Grafik
• Artifak
• Laporan
Evidens murid simpan di
tempat selamat secara
bersistematik .
1. Fail Perkembangan Murid (FPM)
• Setiap murid 1 FPM,
menyimpan setiap evidens
terbaik untuk setiap mata
pelajaran
• Evidens diserah kepada murid
setelah direkodkan dalam
SPPBS dan pelaksanaan
Penjaminan Kualiti
2. Fail Showcase
• Menyimpan evidens terbaik
30
EVIDENS
Bahan/sebarang
bentuk bukti
yang dapat
ditunjukkan
oleh murid yang
melaksanakan
sesuatu
tugasan dalam
bentuk
produk/proses
CONTOH
PENYIMPANAN
• Tulisan
• Bahan
cetakan
• Persembahan
• Foto
• Grafik
• Artifak
• Laporan
Evidens murid simpan di
tempat selamat secara
bersistematik dalam sesi
persekolahan tahun
berkenaan sehingga tamat
proses Penjaminan Kualiti
berdasarkan Jadual
Pelaksanaan Pentaksiran
Pusat (jika ada perubahan
dari segi penyimpanan
akan dimaklumkan)
Guru merekod penyertaan, penglibatan dan
pencapaian murid dalam SEGAK, BMI, sukan,
kokurikulum dan ekstra kurikulum
menggunakan borang dan aplikasi SPPBS
Evidens adalah terhad dan disimpan oleh guru
di tempat yang selamat secara bersistematik
SPPBS

similar documents