PT3 Format- Instrumen-PP

Report
INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
PERINGKAT MENENGAH RENDAH
www.moe.gov.my/lp
KANDUNGAN
1.
Jenis instrumen
2.
Format dasar
3.
Contoh tugasan
JENIS INSTRUMEN
UJIAN BERTULIS DAN UJIAN LISAN
Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
UJIAN BERTULIS
Science dan Mathematics, dan
lain-lain bahasa
PELBAGAI INSTRUMEN
Mata pelajaran selain mata
pelajaran Bahasa, Science dan
Mathematics
JENIS
INSTRUMEN
FORMAT DASAR
UJIAN BERTULIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Bahasa Arab
Bahasa Iban
Bahasa Kadazandusun
Mathematics
Science
MATA PELAJARAN BAHASA
PENERANGAN
1
Definisi
Tugasan yang memerlukan murid memberikan respon secara bertulis dalam
bentuk ujian objektif atau subjektif
FORMAT
1
Tempoh
Dua jam
2
Konstruk
i.
ii.
iii.
iv.
Pengetahuan dan kefahaman tentang sistem bahasa
Kemahiran apilikasi bahasa
Kemahiran apilikasi maklumat
Kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa (membaca dan menulis)
3
Kaedah penskoran
i.
ii.
Analitik
Holistik
4
Bentuk ujian
Objektif atau Subjektif
5
Jenis item
respon terhad/respon terbuka/objektif pelbagai bentuk
6
Tajuk
Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu
hingga tiga
PENGOPERASIAN
1
Pelaksanaan
Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan
2
Pemeriksaan
Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP
3
Mode
Murid memberikan respon secara individu
MATA PELAJARAN MATHEMATICS
PENERANGAN
1
Definisi
Tugasan yang memerlukan murid memberikan respon secara bertulis
kepada bentuk ujian objektif atau subjektif
FORMAT
1
Tempoh
Dua jam
2
Konstruk
Pengetahuan, kefahaman dan kemahiran
3
Kaedah penskoran
Analitik
4
Bentuk ujian
Objektif atau Subjektif
5
Jenis item
• respon terhad
• Berstruktur
• Objektif pelbagai bentuk
6
Tajuk
Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu
hingga tiga
PENGOPERASIAN
1
Pelaksanaan
Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan
2
Pemeriksaan
Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP
3
Mode
Murid memberikan respon secara individu
MATA PELAJARAN SCIENCE
PENERANGAN
1
Definisi
Tugasan yang memerlukan murid memberikan respon secara bertulis
kepada bentuk ujian objektif atau subjektif
FORMAT
1
Tempoh
Dua jam
2
Konstruk
Pengetahuan, Kefahaman dan Kemahiran
3
Kaedah penskoran
i.
ii.
4
Bentuk ujian
Objektif atau Subjektif
5
Jenis item
•
•
•
•
6
Tugasan
Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu
hingga tiga
Analitik
Holistik
respon terhad
respon terbuka
Berstruktur
Objektif pelbagai bentuk
PENGOPERASIAN
1
Pelaksanaan
Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan
2
Pemeriksaan
Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP
3
Mode
Murid memberikan respon secara individu
FORMAT DASAR
UJIAN LISAN: Ujian Bertutur
Bahasa
Melayu
Ujian
Bertutur
Bahasa
Inggeris
MATA PELAJARAN BAHASA – Ujian Bertutur
PENERANGAN
1
Definisi
Tugasan yang memerlukan murid memberikan respon secara lisan
FORMAT
1
Tempoh
Dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan
- 10 hingga 30 minit
2
Konstruk
Kemahiran mendengar dan bertutur
3
Kaedah penskoran
i.
ii.
4
Tugasan
Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu
hingga tiga
5
Jenis item
•
•
•
Analitik
Holistik
respon terhad
respon terbuka
Objektif pelbagai bentuk
PENGOPERASIAN
1
Pelaksanaan
Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan
2
Pemeriksaan
Guru memberi skor semasa ujian dijalankan secara individu
3
Mode
Murid memberikan respon secara individu
FORMAT DASAR
UJIAN LISAN: Ujian Mendengar
Bahasa
Melayu
Ujian
Mendengar
Bahasa
Inggeris
MATA PELAJARAN BAHASA – Ujian Mendengar
PENERANGAN
1
Definisi
Tugasan yang memerlukan murid mendengar rakaman audio dan
memberikan respon secara bertulis
FORMAT
1
Tempoh
Dijalankan secara one off mengikut jadual yang ditetapkan
- 30 minit
2
Konstruk
Kemahiran mendengar dan memahami
3
Kaedah penskoran
Analitik
4
Tugasan
Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu
hingga tiga
5
Jenis item
•
•
•
respon terhad
respon terbuka
Objektif pelbagai bentuk
PENGOPERASIAN
1
Pelaksanaan
Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan
2
Pemeriksaan
Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP
3
Mode
Murid memberikan respon secara individu
FORMAT DASAR
PELBAGAI INSTRUMEN
Kajian
Lapangan
Projek
Kajian Kes
Ujian Amali
Tugasan
Bertulis
Demonstrasi
Pelbagai
Instrumen
Persembahan
FORMAT DASAR
PELBAGAI INSTRUMEN
1
•Sejarah
•Geografi
2
•Kemahiran Hidup Bersepadu
3
•Pendidikan Islam
4
•Pendidikan Moral
5
•Pendidikan Seni Visual
6
•Pendidikan Muzik
7
•Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
8
•Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
9
TUGASAN BERTULIS
PENERANGAN
1
Definisi
Tugasan yang memerlukan murid membuat laporan atau dokumen
mengikut spesifikasi atau format yang ditetapkan, menghasilkan karya
kreatif, ciptaan dan gubahan dalam bentuk tulisan.
FORMAT
1
Tempoh
Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi enam waktu
pembelajaran.
2
Konstruk
Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai
3
Kaedah penskoran
i.
ii.
4
Tugasan
Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu
hingga tiga
Analitik
Holistik
PENGOPERASIAN
1
Pelaksanaan
Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan
2
Pemeriksaan
Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP
3
Mode
Murid memberikan respon secara individu atau berkumpulan
UJIAN AMALI
PENERANGAN
1
Definisi
Tugasan yang memerlukan murid melakukan suatu proses kerja dan /
atau menghasilkan sesuatu produk
FORMAT
1
Tempoh
Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi enam waktu
pembelajaran.
2
Konstruk
Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai
3
Kaedah penskoran
i.
ii.
4
Tugasan
Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu
hingga tiga
Analitik
Holistik
PENGOPERASIAN
1
Pelaksanaan
Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan
2
Pemeriksaan
Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP
3
Mode
Murid memberikan respon secara individu atau kumpulan
PROJEK
PENERANGAN
1
Definisi
Tugasan yang memerlukan murid menghasilkan sesuatu produk dan
membuat pelaporan tentang produk / artifak yang dihasilkan.
FORMAT
1
Tempoh
Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi lapan waktu
pembelajaran.
2
Konstruk
Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai
3
Kaedah penskoran
i.
ii.
4
Tugasan
Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu
hingga tiga
Analitik
Holistik
PENGOPERASIAN
1
Pelaksanaan
Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan
2
Pemeriksaan
Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP
3
Mode
Murid memberikan respon secara individu atau kumpulan
KAJIAN LAPANGAN
PENERANGAN
1
Definisi
Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian di luar bilik
darjah atau di makmal untuk mendapatkan data dan maklumat
serta membuat laporan.
FORMAT
1
Tempoh
Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi
lapan waktu pembelajaran.
2
Konstruk
Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai
3
Kaedah penskoran
i.
ii.
4
Tugasan
Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran
tingkatan satu hingga tiga
Analitik
Holistik
PENGOPERASIAN
1
Pelaksanaan
Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan
2
Pemeriksaan
Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP
3
Mode
Murid memberikan respon secara individu atau kumpulan
KAJIAN KES
PENERANGAN
1
Definisi
Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian berdasarkan data dan /
maklumat yang diperoleh dan membuat laporan.
FORMAT
1
Tempoh
Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi enam waktu
pembelajaran.
2
Konstruk
Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai
3
Kaedah penskoran
i.
ii.
4
Tugasan
Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu
hingga tiga
Analitik
Holistik
PENGOPERASIAN
1
Pelaksanaan
Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan
2
Pemeriksaan
Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP
3
Mode
Murid memberikan respon secara individu atau kumpulan
DEMONSTRASI
PENERANGAN
1
Definisi
Tugasan yang memerlukan murid menunjukkan cara dengan melakukan
sesuatu aktiviti yang memberi kefahaman tentang sesuatu perkara secara
lisan.
FORMAT
1
Tempoh
Tidak melebihi 15 minit.
2
Konstruk
Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai
3
Kaedah penskoran
i.
ii.
4
Tugasan
Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu
hingga tiga
Analitik
Holistik
PENGOPERASIAN
1
Pelaksanaan
Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan
2
Pemeriksaan
Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP
3
Mode
Murid memberikan respon secara individu atau kumpulan
PERSEMBAHAN
PENERANGAN
1
Definisi
Tugasan yang memerlukan murid menunjukkan/ melakukan/ beraksi /
mempraktikkan sesuatu aktiviti yang mempamerkan aspek pengetahuan,
kemahiran dan sikap secara lisan dan bukan lisan.
FORMAT
1
Tempoh
10 minit.
2
Konstruk
Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai
3
Kaedah penskoran
i.
ii.
4
Tugasan
Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu
hingga tiga
Analitik
Holistik
PENGOPERASIAN
1
Pelaksanaan
Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan
2
Pemeriksaan
Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP
3
Mode
Murid memberikan respon secara individu atau kumpulan
TEMPOH PELAKSANAAN PELBAGAI INSTRUMEN
Tidak melebihi
6 waktu
pembelajaran
Tidak melebihi
8 waktu
pembelajaran
•
•
•
•
Tugasan Bertulis
Ujian Amali
Kajian Kes
Demonstrasi (15 minit)
• Projek
• Kajian Lapangan
• Persembahan (10 minit)
TEMPOH PELAKSANAAN
CONTOH GABUNGAN PELBAGAI INSTRUMEN
Tugasan
Bertulis
(Tidak melebihi
enam waktu
pembelajaran)
Demonstrasi
(15 minit)
Oleh itu, maksimum waktu pelaksanaan tugasan ini
ialah enam (6) waktu pembelajaran.
Mengikut tempoh
masa instrumen
yang maksimum
antara instrumen
yang digabungkan.
TEMPOH PELAKSANAAN
CONTOH GABUNGAN PELBAGAI INSTRUMEN
Projek
(Tidak melebihi lapan
waktu pembelajaran
Tugasan
Bertulis
(Tidak melebihi
enam waktu
pembelajaran)
Oleh itu, maksimum waktu pelaksanaan tugasan ini
ialah lapan (8) waktu pembelajaran.
Mengikut tempoh
masa instrumen
yang maksimum
antara instrumen
yang digabungkan.
CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT
Ujian
Bertulis
Ujian
Lisan
Pelbagai
Instrumen
• Mathematics
• Science
• Bahasa
Melayu
• Bahasa
Inggeris
• Geografi
• Sejarah
• KHB
SATU INSTRUMEN
GEOGRAFI: KAJIAN LAPANGAN
TUGASAN
Murid dikehendaki menjalankan satu kajian tentang salah satu fenomena cuaca
dan iklim (banjir kilat / banjir / jerebu / kesan rumah hijau / pulau haba / hujan
asid / peningkatan suhu) yang berlaku di sekitar tempat tinggal / kawasan
sekolah. Kajian tersebut haruslah merangkumi perkara berikut:
1. Konsep dan takrif fenomena cuaca dan iklim yang dikaji.
2. Faktor atau punca kejadian fenomena cuaca dan iklim tersebut.
3. Kesan fenomena cuaca dan iklim tersebut kepada manusia dan alam sekitar
di kawasan kajian.
4. Mencadangkan langkah-langkah mengatasi kejadian fenomena tersebut.
SATU INSTRUMEN
MATA PELAJARAN SEJARAH: TUGASAN BERTULIS
TUGASAN
Arahan: Baca petikan berikut dengan teliti.
Petikan berikut menunjukkan ancaman yang dihadapi oleh negara kita.
“... peristiwa hitam pencerobohan bersenjata di Lahad Datu, Sabah menjadi
satu pengajaran kepada kita bahawa Malaysia tidak terlepas daripada terdedah
kepada ancaman musuh dari luar.”
(Antara intipati ucapan YAB Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak
sempena Sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-56)
Berdasarkan petikan tersebut, hasilkan sebuah rencana berkaitan dengan
ancaman yang menggugat kedaulatan negara sejak merdeka.
GABUNGAN INSTRUMEN
KHB: PROJEK DAN TUGASAN BERTULIS
TUGASAN
Apabila anda membantu ibu anda memasak di dapur baju anda kotor kerana
terkena percikan masakan. Bagi mengatasi masalah ini anda bercadang untuk
menghasilkan apron.
Anda dikehendaki:
1. Menyediakan pola asas apron.
2. Menghasilkan apron.
3. Menyediakan laporan bertulis dalam menghasilkan apron.
4. Membuat pengiraan kos bahan bagi menghasilkan sehelai apron.
www.moe.gov.my/lp

similar documents