Pobierz prezentację - Kongres Edukacja i Rozwój

Report
2014
Bilans Kapitału Ludzkiego
Kto się boi matematyki?
Marta Gałązka
Krzysztof Kasparek
Mateusz Magierowski
Warszawa,
22 października 2014r.
Bilans Kapitału Ludzkiego
Bilans
Kapitału
Ludzkiego
Bilans Kapitału Ludzkiego
Model BKL
Podaż
POPYT
pracodawcy
oferty pracy
System
SYSTEM
edukacji
EDUKACJI
kierunki kształcenia
w szkołach
ponadgimnazjalnych
i wyższych
instytucje i firmy
szkoleniowe
Popyt
PODAŻ
ludność
bezrobotni
studenci
uczniowie
Bilans Kapitału Ludzkiego
Badanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 Wywiady w oddziałach w wylosowanych do badaniach szkół (1632
oddziały)
 Badanie uczniów ostatnich dwóch roczników szkół ponadgimnazjalnych
 Analizy dotyczące samooceny kompetencji, uczestnictwa w zajęciach
dodatkowych, planów edukacyjnych, aktywności na rynku pracy,
oczekiwań płacowych
Bilans Kapitału Ludzkiego
11 klas kompetencji ogólnych
Bilans Kapitału Ludzkiego
Wyniki z matematyki – egzaminy maturalne
•
wysoki ogólny poziom
zdawalności
100%
90%
•
•
przeciętny wynik w
graniach 80% (podst.)
i ok. 47% (rozszerz)
85%
85%
79%
80%
75%
zdawalność
70%
60%
nierówny poziom
matur?
(wyraźnie niższe wyniki
w latach 2011 i 2014)
87%
58%
55%
48%
50%
40%
56%
48%
54%
49%
44%
przeciętny wynik
(podst)
przeciętny wynik
(rozszerz.)
48%
42%
30%
20%
2010
2011
2012
2013
2014
Zdawalność i przeciętny wynik matury z matematyki
Bilans Kapitału Ludzkiego
Wyniki z matematyki – egzaminy maturalne
80%
•
wyraźna przewaga
uczniów kształconych w
systemie ogólnym nad
rówieśnikami z systemów
edukacji technicznej i
profilowanej
70%
66%
40%
64%
56%
60%
50%
65%
48%
54%
45%
LO
43%
38%
36%
42%
30%
36%
31%
35%
30%
20%
10%
2010
2011
2012
2013
2014
Przeciętne wyniki matury z matematyki w podziale na
typ szkoły (poz. podstawowy)
TCH
LP
Bilans Kapitału Ludzkiego
Wyniki z matematyki – egzaminy
gimnazjalne
80%
•
•
•
przeciętny wynik ok.
50%
70%
trend utrzymuje się na
tym samym poziomie
50%
brak wyraźnych różnic
pomiędzy wynikami
dziewcząt i chłopców
30%
60%
47%48%47%
48%49%48%
47%48%46%
2012
2013
2014
40%
20%
10%
Przeciętne wyniki z części matematycznej
egzaminu gimnazjalnego w podziale na płeć
ogółem
chłopcy
dziewczęta
Bilans Kapitału Ludzkiego
Samoocena vs wyniki testów
PIAAC Polska (2012) (matematyka):
(kategoria wiekowa 16 – 19 lat)
 wyniki na poziomie średniej krajów OECD;
 brak różnic w wynikach kobiet i mężczyzn,
(wyjątek licea ogólnokształcące);
 lepsze wykształcenie rodziców = lepsze rezultaty;
 uczniowie z obszarów wiejskich = niższe rezultaty;
 najwyższe wyniki = licea ogólnokształcące,
najniższe wyniki = zasadnicze szkoły zawodowe.
Bilans Kapitału Ludzkiego
Samoocena vs wyniki testów
PIAAC Polska (2012) obsługa komputera:
 wyniki poniżej średniej krajów OECD (18 – 24 lat)
 31% badanych młodych = odmowa zadań w wersji
komputerowej lub zbyt niskie rezultaty (średnia OECD to 16%);
 rodzice z wykształceniem wyższym = uczeń rzadziej uzyskiwał
niskie rezultaty
 badani z obszarów wiejskich = częściej nie zdawali testu
podstaw obsługi komputera oraz częściej odmawiali udziału w
komputerowej wersji badania
Bilans Kapitału Ludzkiego
Korepetycje z matematyki
•
•
•
Jedynym z ważnych czynników mających wpływ na wyniki uzyskiwane w
testach przez uczniów jest uczestnictwo w zajęciach dodatkowych
Wg różnych szacunków na dodatkowe zajęcia z matematyki uczęszcza od
20% do 30% uczniów gimnazjum oraz 30% uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
Motywacje gimnazjalistów do podejmowania zajęć dodatkowych w podobnej
mierze dotyczą nadrabiania braków jak i poszerzenia zdobywanych
umiejętności
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
gimnazjum (PISA 2009)
gminazjum (Dolata i in.
2013)
szkoła ponadgimnazjalna
(BKL 2013)
37%
14%
16%
7%
19%
28%
PISA(2009)
Bilans Kapitału Ludzkiego
Korepetycje z matematyki – szkoły
ponadgimnazjalne
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
•
korepetycje i zaj. dodatkowe
są najpopularniejsze wśród
uczniów LO
31%
38%
LO
17%
LP
•
•
częściej uczestniczą w nich
kobiety
wyraźny związek pomiędzy
korepetycjami, a statusem
społeczno-ekonomicznym
ucznia
22%
29%
TCH
ZAW
60%
40%
20%
0%
mężczyźni
kobiety
32%
2%
4%
20%
24%
30%
34%
b. niski
niski status
średni
wysoki
status społ- społ-ekon. status społ- status społekon.
ekon.
ekon.
Bilans Kapitału Ludzkiego
Samoocena kompetencji matematycznych
uczniów różnych typów szkół (2013)
• średnio najwyższe
samooceny – proste
rachunki, najniższe –
zaawansowane obliczenia
• „egalitaryzm” niskich
samoocen w zakresie
najbardziej zaawansowanej
umiejętności
• zróżnicowanie ze względu
na płeć – wyraźnie wyższa
średnia dla
zaawansowanych obliczeń
wśród uczniów liceów
ogólnokształcących płci
męskiej
2.71
liceum ogóln.
4
2.46
technikum
3.73
2.15
liceum profil.
3.4
2.4
zas. zawodowa
3.28
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Bilans Kapitału Ludzkiego
Samoocena kompetencji komputerowotechnicznych uczniów różnych typów szkół
(2013)
• średnio najwyższe samooceny
– obsługa komputera i
Internetu, najniższe –
programowanie stron www
• uczniowie liceów ogóln. –
wysoko w kontekście obsługi
komputera i Internetu, ale
odstają nieco od reszty w
przypadku programowania
• wyraźne różnice międzypłciowe
w przypadku programowania
stron www i – zwłaszcza –
obsługi urządzeń technicznych
2.28
liceum ogóln.
4.12
2.56
technikum
4.26
program. stron
www.
2.53
liceum profil.
4.11
2.55
zas. zawodowa
4
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
obsł. komp. i
Internetu
Bilans Kapitału Ludzkiego
Samoocena kompetencji matematycznych i
techniczno-komputerowych uczniów
różnych typów szkół (różnica 2010-2013)
• szkoły zawodowe – brak istotnych zmian
• technika i licea profilowane– kobiety nieco
(0,2 pkt) lepiej oceniają swoje kompetencje
w zakresie obsługi pakietu MS Word i
urządzeń techn.
• licea ogólnokształcące - podobny przyrost w
przypadku kobiet - jedynie w kontekście
obsługi MS Word, w grupie mężczyzn –
prostych rachunków i zaawansowanych
obliczeń
Bilans Kapitału Ludzkiego
Samoocena kompetencji kognitywnych
uczniów różnych typów szkół (2013)
• średnio nieco wyższe
oceny na wymiarze
logicznego myślenia i
3.79
liceum
ogóln.
3.63
analizy faktów
• widoczne różnice wśród
3.61
uczniów wszystkich (prócz technikum
3.45
logiczne myślenie,
zasadniczych
analiza faktów
zawodowych) typów szkół liceum
3.42
profil.
3.41
pomiędzy kobietami i
wyszuk. inf.,
wnioskowanie
mężczyznami na wymiarze
3.39
zas.
logicznego myślenia
zawodowa
3.18
• powiązanie – logiczne
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
myślenie a wykonywanie
zaawansowanych obliczeń
Bilans Kapitału Ludzkiego
typ szkoły
wielkość
miejscowości
SES
płeć
Kto najczęściej ocenia swoje kompetencje
matematyczne co najwyżej jako podstawowe?
wykon.
proste zaawans.
(%)
N
kobieta
mężczyzna
niski
średni
wysoki
wieś
m. do 49 tys.
m. 50 - 199 tys.
m. 200 - 499 tys.
m. 500+ tys.
szk. zawodowa
technikum
liceum profil.
liceum ogóln.
szk. policealna
ogółem
obliczeń rachunki obliczenia
29
13
53
19146
25
12
45
17193
30
14
53
15160
25
12
47
7826
20
9
40
7654
34
17
53
1141
28
13
50
16374
26
12
48
9990
26
11
49
5745
25
12
47
3089
36
23
56
4011
29
13
53
12045
42
22
64
692
24
10
45
18880
22
14
47
711
27
12
49
36339
Bilans Kapitału Ludzkiego
typ szkoły
wielkość
miejscowości
SES
płeć
Kto najczęściej ocenia swoje kompetencje
komputerowo-techniczne co najwyżej jako
podstawowe? (%)
kobieta
mężczyzna
niski
średni
wysoki
wieś
m. do 49 tys.
m. 50 – 199tys.
m. 200 – 499tys.
m 500+ tys.
szkoła zawodowa
technikum
liceum profil.
liceum ogóln.
szk. policealna
ogółem
komputerowe
techn.
obsługa
programow obsługa
obsługa
komputera
. stron
urządzeń
MS Office
i Internetu
www
techn.
5
13
63
70
4
10
48
24
5
13
58
49
4
9
53
46
5
9
55
49
5
14
54
38
5
12
55
48
4
12
56
47
5
11
58
50
5
10
58
51
7
24
50
30
3
9
50
37
6
15
51
59
5
11
61
58
6
12
60
53
5
12
56
48
N
19146
17193
15160
7826
7654
1141
16374
9990
5745
3089
4011
12045
692
18880
711
36339
Bilans Kapitału Ludzkiego
Jakie charakterystyki różnicują kompetencje
kognitywne? (średnie)
kognitywne
wyszukiwanie
logiczne
i analiza info.
myślenie,
wnioskowanie
analiza faktów
płeć
kobieta
3,49
3,58
18070
mężczyzna
3,55
3,79
16172
niski
średni
wysoki
wieś
3,4
3,57
3,76
3,38
3,55
3,74
3,95
3,57
14251
7393
7271
1054
m do 49 tys.
3,47
3,62
15341
m 50 - 199 tys.
3,53
3,7
9409
m 200 - 499 tys.
3,58
3,77
5497
m 500+ tys.
3,62
3,78
2941
3,52
3,68
34242
SES
wielkość
miejscowości
N*
ogółem
Bilans Kapitału Ludzkiego
Ocena kompetencji, a chęć wykorzystywania
ich w pracy zawodowej
100%
NIE umiem, ale chcę
umiem i chcę
% chcę to robić w pracy zawodowej
90%
80%
70%
obsługa komputera
60%
podst. obsługa
komputera
50%
NIE umiem i NIE chcę
40%
matematyka
podstawowa
matematyka
30%
techniczne
20%
zaawan. obsługa
komputera
10%
Umiem, ale NIE chcę
zaawansowana
matematyka
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
% dobrze sobie z tym radzę
70%
80%
90%
100%
Bilans Kapitału Ludzkiego
Samoocena kompetencji, a oczekiwania finansowe
Uczniowie wyżej ceniący swoje kompetencje matematyczne formułują wyższe
oczekiwania finansowe dotyczące swojej przyszłej pracy
minimalne
zadowalające
3,000 zł
2,500 zł
2,000 zł
2,253 zł
2,228 zł
1,574 zł
1,598 zł
2,366 zł
1,669 zł
2,548 zł
1,767 zł
1,500 zł
1,000 zł
samoocena kompetencji matematycznych
2,742 zł
1,878 zł
Bilans Kapitału Ludzkiego
Samoocena kompetencji, a oczekiwania finansowe
Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku kompetencji komputerowych
podst. znajomosc MS Office
specjalistyczne programy
3,000 zł
2,755 zł
2,750 zł
2,500 zł
2,250 zł
2,000 zł
2,347 zł
2,338 zł
2,411 zł
2,258 zł
2,433 zł
2,338 zł
2,534 zł
2,595 zł
2,412 zł
1,750 zł
1,500 zł
bardzo niski podstawowy
średni
wysoki
bardzo wysoki
przeciętne wynagrodzenie uznawane za zadowalające
Bilans Kapitału Ludzkiego
Samoocena kompetencji, a plany dalszego
kształcenia
kompetencji
matematycznych
i
komputerowych
różnicuje
także
uczniów w zakresie ich planów
edukacyjnych
(uczniowie
wyżej
ceniący
swoje
umiejętności w tym zakresie częściej
zgłaszają zainteresowanie kształceniem
w ogóle, jak i zamierzają kontynuować
naukę na studiach wyższych dziennych)
komputerowe
100%
84%
90%
80%
73%
70%
77%
87%
78%
80% 81%
74%
60%
50%
chcę iść na studia
dzienne
Samoocena
chcę dalej się kształcić
matematyczne
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
65%
57%
37%
47% 49%
45%
42%
32%
35%
Bilans Kapitału Ludzkiego
Trendy w samoocenie kompetencji
zainteresowani podjęciem studiów wyższych na tym
kierunku
45%
39%
40%
35%
30%
25%
23%
spec. nauk fizycznych, matematycznych i
technicznych
20%
20%
15%
10%
13%
12%
10%
5%
1%
1%
0%
2010
2013
kobiety
2010
2013
mężczyźni
spec. do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych
Bilans Kapitału Ludzkiego
bkl.parp.gov.pl
Dziękujemy
za uwagę.

similar documents