PowerPoint2010 - ee.eng.cmu.ac.th

Report
การปฐมนิเทศนักศึ กษาชัน
้ ปี ท ี่ ๔
และสูงกวา่
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตุลาคม ๒๕๕๕
วัตถุประสงค ์
เพือ
่ ให้นักศึ กษาเข้าใจในแนวปฏิบต
ั ริ วมกั
นเมือ
่ อยู่
่
ภาควิชาฯ
เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว ก า ร ข อ
ใบอนุ ญาตประกอบอาชีพ
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษาที่ ล งกระบวนวิช า ๒๕๒๓๙๐
และ ๒๕๒๔๙๓ ประจาภาคการเรียนที่ ๑ ปี
การศึ กษา ๒๕๕๕ มีความเข้าใจตรงกันในเรือ
่ ง
กาหนดการตาง
ๆ ของกระบวนวิชา
่
แนวปฏิบต
ั ท
ิ ว่ ั ไป
ภาคฯไมมี
่ นโยบายสนับสนุ นการรับน้อง
นักศึ กษาควรทา
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมสาธารณประโยชน์
หรือกิจกรรม
ทีส
่ รางสรรค
อื
่ แทน
้
์ น
การใช้งานห้องคอมพิวเตอร ์
รักษาความสะอาด
ปิ ดจอ แอร ์ ไฟฟ้า หน้าจอ เมือ
่ ไม่
จาเป็ นตองใช
้
้งาน
จาก Web ภาคฯ
หมัน
่ ติดตามประกาศตางๆ
่
ขอให้ความรวมมื
อกับกิจกรรมตางๆ
ของภาคฯ
่
่
แนวปฏิบต
ั ท
ิ ว่ ั ไป
ห้ามจอดรถบริเวณหน้าภาคฯ ให้จอดบริเวณ
ลานหน้าโรง
ประลองไฟฟ้าแรงสูง
ห้ามนักศึ กษาใช้ลิฟท ์ ยกเวนได
รั
้
้ บอนุ ญาต
ช่วยกันรักษาทรัพยากรของโลก รวมกั
น
่
ประหยัดพลังงาน ใช้
น้า ไฟฟ้า อยางพอเพี
ยง
่
ห้ามดืม
่ สุราในสถานทีร่ าชการ
ไมควรน
าบุคคลทีไ่ มเกี
่ วของมาใช
่
่ ย
้
้ทรัพยากรที่
ภาคฯ จัดให้
ทิง้ ขยะให้เป็ นระเบียบ และช่วยกันรักษาความ
แนวปฏิบต
ั ท
ิ ว่ ั ไป
การเขาชั
้ เรียนนับเวลา ๘๐%
้ น
การแตงกายให
่
้สุภาพ
ควรปิ ดมือถือระหวางอยู
ในห
่
่
้องเรียน
ช่วยกันดูแลความเรียบรอยของห
้
้องเรียน
กระดาน / ปากกาเขียนไวทบอร
ด
์
์ / แปรง
ลบ ฯลฯ
ปิ ด ไฟฟ้า / พัดลม / แอร ์ เมือ
่ ไมใช
่ ้แลว
้
การแสดงความเคารพตออาจารย
่
์
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ
ใ่ ช้หลักสูตร
รหัส ๕๒ เป็ นรหัสสุดทายที
้
วิศวกรรมไฟฟ้า ปี ๔๖
เกณฑเพื
่ ขอใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
์ อ
ควบคุม
วิชาพืน
้ ฐานวิทยาศาสตร ์
1.1 คณิตศาสตร ์
206161 Calculus for Engineering I
206162 Calculus for Engineering II
206261 Calculus for Engineering III
1.2 ฟิ สิกส์
Physics for Engineering and Agro-Industry
207105 Student I
Physics for Engineering and Agro-Industry
207106 Student II
Physics Laboratory for Engineering and
207115 Agro-Industry Student I
Physics Laboratory for Engineering and
207116 Agro-Industry Student II
1.3 เคมี
วิชาพืน
้ ฐาน
1 259104 Engineering Drawing
2 259107 Engineering Mechanics
3 259103 Engineering Materials
4 259201 Computer Programming
5 252211 Electric Circuit 1
Engineering Electronic
6 252235 Circuits
Electromagnetic Fields and
7 252311 Waves
8 252353 Control System
วิชาเฉพาะ
25220
ก 1
25222
ข 3
25232
1
25242
ค 9
25242
ง 1
ไฟฟ้ากาลัง
Electrical Measurements
and Instruments
Electrical Machines 1
Electrical Machines 2
Electrical System Design
Power Plant and Substation
วิชาเฉพาะ ไฟฟ้าสื่ อสาร
Electrical Measurements and
ก 252201 Instruments
ข 252444 Microwave
Communication Network and
ค 252403 Transmission Lines
ง 252402 Data Communication and Network
จ 252401 Optical Communications
ฉ 252404 Digital Communication
ช 252443 Antenna Theory
คาถามจากผู้เขาร
ม
้ วมประชุ
่
กระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๓
การส่งเอกสารทุกอยางต
องเป็
นไปตาม
่
้
กาหนดเวลาทีป
่ ระกาศ
ภาคฯจะไมรั
่ บดาเนินการให้หากส่งช้ากวา่
กาหนด
เกณฑสภาวิ
ศวกร
์
ดูทเี่ ว็บภาคฯ ส่วน Downloads
การสอบใบอนุ ญาตวิศวกร (เริม
่ อยางเป็
นทางการ
่
๒๕๕๒)
ดูทเี่ ว็บภาคฯ ส่วน Downloads
ปฐมนิเทศ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
กระบวนวิชา ๒๕๒๔๙๓
การขออักษร P เป็ นดุลยพินิจของ อ.ทีป
่ รึกษา
โครงงาน
การยืมคืนอุปกรณต
เพือ
่ ทาโครงงาน ต้อง
์ างๆ
่
รับผิดชอบหากอุปกรณเสี
์ ยหาย และให้คืนตาม
กาหนด
วิชาโครงงานเป็ นการนาความรู้ + ความคิด มา
ประยุกตใช
์ ้ในปัญหาทางวิศวกรรม ขอให้ตัง้ ใจ
อยางสุ
ดฝี มอ
ื การลอกงานผูอื
่ เป็ นสิ่ งทีน
่ ่ าละอาย
่
้ น
ปฐมนิเทศ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
กาหนดการกระบวนวิชา
๒๕๒๔๙๓ (๑)
โครงงานทุกโครงงานส่งแบบฟอรมเบิ
์ กเงิน
โครงงาน
วันศุกรที
์ ่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
ยืน
่ คารองและส
้
่ งหนังสื อ (๑ เลม
่ ไมต
่ ้องเข้าปก)
เพือ
่ ขอสอบกระบวนวิชาโครงงาน หรือยืน
่ คารอง
้
ขอแกอั
้ กษร P
วันจันทรที
์ ่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
โครงงานทีไ่ มได
่ ขอสอบหรือไมได
่ ยื
้ น
่ รั
้ บอนุ ญาต
ให้สอบให้ยืน
่ ขออักษร P กับภาควิชาฯ
วันจันทรที
์ ่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
ขึน
้ อยูกบ
ั ดุลพินิจของอาจารยทีป
่ รึกษาโครงงาน
กาหนดการกระบวนวิชา
๒๕๒๔๙๓ (๒)
ธุ ร การภาควิช าฯ ออกตารางการสอบกระบวน
วิชาโครงงานสาหรับนักศึ กษาทีม
่ ส
ี ิ ทธิส์ อบกระบวน
วิชาโครงงาน
วันศุกรที
์ ่ ๑ กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๖
นักศึ กษาทีม
่ ส
ี ิ ทธิส์ อบส่งหนังสื อ (เขาปก
้
เรียบรอย)
และ “Package โครงงาน” ทีส
่ มบูรณ ์
้
แลวให
้
้กับภาควิชาฯ จานวน ๓ ชุด
วันศุกรที
์ ่ ๘ กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๖
โครงงานทุกโครงงานส่งรายงานการใช้เงินพรอม
้
ใบเสร็จทัง้ หมด
กาหนดการกระบวนวิชา
๒๕๒๔๙๓ (๒)
สอบกระบวนวิชาโครงงาน
วันจันทรที
์ ่ ๑๘ - วันศุกรที
์ ่ ๒๒ กุมภาพันธ ์
๒๕๕๖
คะแนนหนังสื อ ๓๐ คะแนน
คะแนนนาเสนอ ๒๐ คะแนน
คะแนนเนื้อหา
๕๐ คะแนน
อาจารยที
่ รึกษาโครงงานมีน้าหนักของคะแนน
์ ป
๓ เทา่
กรรมการสอบโครงงานมีน้าหนักของคะแนน
๑ เทา่
Package โครงงาน
หนังสื อโครงงานจานวน ๓ เลม
่
แผน
๓ แผน
่ CD ไฟลโครงงาน
์
่ (ติดมากับ
ดานหลั
งของหนังสื อโครงงานทุกเลม)
้
่
ไฟลหนั
์ งสื อ (.doc และ .pdf)
ไฟลโปรแกรมโครงงาน
(สาหรับโครงงานที่
์
มี)
ไฟลโปสเตอร
์
์
ไฟลที
่ ป
ี ระโยชนส
์ ม
์ าหรับโครงงาน
“นักศึ กษาทีส่ ่ งเอกสารไมครบ
จะไมมี
่
่ สิทธิส์ อบ”
คาถามจากผู้เขาร
ม
้ วมประชุ
่
กระบวนวิชา ๒๕๒๓๙๐
การลงกระบวนวิชา ๒๕๒๓๙๐
ตองติ
ดตอ
่ รึกษาโครงงาน ให้
้
่ อ.ทีป
ยินดีรบ
ั เป็ นทีป
่ รึกษาให้กอน
่
ตองส
้
่ งรายงานและมีการนาเสนอผล
การศึ กษาให้กรรมการสอบประเมินตอน
ปลายภาค
เลือกหัวขอ
่ รึกษาให้
้ และ อ.ทีป
เหมาะสม
หัวขอ
้ EE493 ควรตอเนื
่ ่องกับ
EE390 (เปลีย่ นไดแตไมควรเปลีย่ น)
กาหนดการกระบวนวิชา
๒๕๒๓๙๐ (๑)
นักศึ กษาทุกคนแจ้งหัวขอโครงงาน
และชือ
่
้
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน (วศ.ฟ. ๓๙๐/๑)
์ ป
วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
นักศึ กษาทุกคนส่งรายงานการศึ กษา (ทุกสั ปดาห ์
, วศ.ฟ. ๓๙๐/๒)
ตัง้ แตวั
่ นจันทรที
์ ่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๕๕
นักศึ กษาทุกคน (ทุกหัวขอ)
้ ส่งรายงาน
ความกาวหน
บส่งแบบ วศ.ฟ. ๓๙๐/๓
้
้ าพรอมกั
้
วันศุกรที
์ ่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
กาหนดการกระบวนวิชา
๒๕๒๓๙๐ (๒)
นักศึ กษามารับทราบผลการประเมินผลและ
ข้อแนะนา
วันอังคารที่ ๑๔ สิ งหาคม ๒๕๕๕
นั ก ศึ กษาทุ ก คน (ทุ ก หั ว ข้ อ) ส่ งรายงานฉบับ
สมบูรณจ
์ านวน ๓ ชุ ดพร้อมกับส่งแบบ วศ.ฟ.
๓๙๐/๔
ภายในวันศุกรที
์ ่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
ภาควิชากาหนดวันสอบ
วันจันทรที
์ ่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕
กำหนดกำรวัดผลกำรสำรวจเพื่อโครงงำน
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล
รศ.ดร.เอกชัย
แสง
อินทร ์
ความสนใจ
Electronic Circuit
Testing, Electronic
Circuits and Systems,
Microprocessor
Application
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล
รศ.ดร.สุทธิชย
ั เปรม
ฤดีปรีชาชาญ
ความสนใจ
Photovoltaic
System, Electric Power
Engineering, Power
Electronics,
รถไฟฟ้า
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล
รศ.ดร.นิพนธ ์ ธีรอาพน
ความสนใจ
Pattern Recognition,
Digital Image
Processing, Neural
Networks, Fuzzy
Logic, Digital Signal
Processing,
Random Processes
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล รศ.ดร.เสริมศั กดิ ์ เอือ
้ ตรง
จิตต ์
ความสนใจ
การคานวณวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
การประมาณคาสถานะในระบบ
่
ไฟฟ้า
กาลัง
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล ผศ.ดร.สมบูรณ์ นุ ชประยูร
ความสนใจ
Power Systems
Operation and
Economics, Power System
Planning
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล ผศ.ธราดล
โกมลมิศร ์
ความสนใจ
Communication
Systems,
Microcontroller Systems
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล ผศ.กัมปนาท รต
เวสสนันท ์
ความสนใจ
การตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า
ใน มช.
การเพิม
่ ประสิ ทธิภาพมอเตอร ์
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล ผศ.ธนะพงษ์ ธนะศั กดิศิ์ ร ิ
ความสนใจ
Power System Analysis,
Power
System Protection, Power
Quality
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล ผศ. พันธุธาดา
นรากร
์
ความสนใจ
Fiber Optic
Communication and
Sensor Application, Control
System
Small Signal Modeling
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล อ.จิรศั กดิ ์ วิลาสเดชานนท ์
ความสนใจ
Signal Processing,
Control System
Microcontroller Application
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล อ.อดิศักดิ ์ ใจศิ ลป์
ความสนใจ
High Speed Network
Performance
Analysis, Embedded
System
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล อ.ธนวิชญ ์ ชุลก
ิ าวิทย ์
ความสนใจ
Microcontroller
Application,
Embedded Systems
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
4
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล อ.พีรพนธ ์ อนุ สารสุนทร
ความสนใจ
Coding Theory and
System
Microcontroller Application
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล อ.ณรัตน์ มนตรีขจร
ความสนใจ
Signal Processing,
Medical
Application
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล อ.ยศนัย ศรีอุทย
ั ศิ รวิ งศ์
ความสนใจ
Power Systems,
Electrical Design
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล อ.ดร.พีรพล จิราพงศ์
ความสนใจ
Power Systems
Operation
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล ผศ.ดร.นิภาภณธ ์ ศิ รพ
ิ ล
ความสนใจ
Analogue and
Microwave
Circuit Design
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล อ.ดร.บุญศรี แก้วคาอาย
้
ความสนใจ
Systems and Control
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล อ.ดร.อุกฤษฎ ์
มัน
่ คง
ความสนใจ
Photonic Device
Technology and
Optical Communication
Networks
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล อ.ดร.คณิตพงศ์
เพ็งวัน
ความสนใจ
Electronic Systems and
Design,
Embedded System
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล อ.ดร.ณฐพงศ์ สวางเมื
อง
่
ความสนใจ
Wireless
Communications,
Mobile/Pervasive
Computing,
Wireless Network Security,
and RFBased Indoor Localization
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล อ.ดร.เกษมศักดิ ์ อุทย
ั ชนะ
ความสนใจ
Hybrid System
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
อาจารยที
่ รึกษาโครงงาน
์ ป
ชือ
่ – นามสกุล อ.ดร.ยุทธนำ ขำสุวรรณ์
ความสนใจ
Power Electronic,
Electric drive
applications, Power
converters for
electric machines
including multilevels
จานวนนักศึ กษา
จานวนทีร่ บ
ั เพิม
่
๔
คาถามจากผู้เขาร
ม
้ วมประชุ
่

similar documents