(JT) do CSIZS z Konferencji w Krakowie 8 września 2014 r.

Report
Podłączanie Systemów Dziedzinowych Jednostek
Terenowych do Centralnego Systemu
Zabezpieczenia Społecznego
KRAKÓW
Paweł Skowroński
Asseco Poland S.A.
08 wrzesień 2014
Agenda
1.
2.
3.
4.
Wstęp – dlaczego się podłączać do CSIZS?
Stan procesu podłączeń masowych SD JT do CSIZS
Procedura podłączania SD JT do CSIZS
Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego
• zarys budowy systemu
• prezentacja działania zintegrowanego rozwiązania
wspierającego obsługę JT
Dlaczego już podłączać się CSIZS?
• logistyka – potrzebny jest czas na
podłączenie
• zasilanie zbioru centralnego celem
udostępniania danych w procesie
weryfikacji wniosków
• umożliwia to wykorzystanie OTM w JT
• możliwa komunikacja pomiędzy JT w trybie
elektronicznym
Podłączanie SD JT do CSIZS
•
•
•
•
założenia podłączania SD JT na terenie całego Kraju
plan podłączeń - liczba JT, terminy realizacji dla województw
kamienie milowe procesu
stan procesu podłączania
Założenia
1. Podłączane są tylko te JT, które wdrożyły SD w wersji
umożliwiający współpracę z CSIZS.
2. Stopniowe włączanie usług.
3. Podłączanie realizowane jest samodzielnie przez JT na
podstawie przekazanych przez administratorów
wojewódzkich informacji.
Dobre praktyki - podłączanie SD JT do CSIZS w obszarach PS/SR/FA
realizowane w trakcie jednej „wizyty” (o ile to możliwe).
Kamienie milowe
Lp. Opis
1. Decyzja o rozpoczęciu podłączeń masowych przekazanie informacji do JT, Adm.Woj., WPS
2. Rozpoczęcie uruchomienia wdrożeń masowych dla
obszaru PS/SR/FA
4. Publikacja informacji o postępie prac podłączania JT
na portalu "[email protected]„ dla PS
5. Cykliczna realizacja zadań podłączania zgodnie z
przyjętym planem dla województwa
Termin
20.03.2014
6. Zakończenie podłączenia JT w ramach obszaru
PS/SR/FA
29.08.2014
31.03.2014
07.04.2014
zgodnie z
planem
Proces podłączania w liczbach
Stan podłączenia – 4348 SD w 1704 JT
w obszarze Pomocy Społecznej
1755 SD
woj. małopolskie – w 21 JT 41 SD*
* Stan na 07.09.2014
Proces podłączania w liczbach
Lp.
Nazwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
RAZEM
* Stan na 07.09.2014
Liczba podłączonych
systemów dziedzinowych
Zaawansowanie
procesu [%]
42
427
501
198
527
41
331
234
450
269
253
102
295
204
371
103
4348
8%
94%
76%
76%
95%
7%
32%
100%
90%
73%
66%
20%
92%
56%
52%
29%
56%
Lista podłączonych JT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PMOPS Kraków
MGOPS Dąbrowa Tarnowska
MOPS Gorlice
GOPS Gorlice
GOPS Kocmyrzów-Luborzyca
GOPS Krzeszowice
MGOPS Dobczyce
MGOPS Stary Sącz
GOPS Krościenko nad Dunajcem
GOPS Klucze
GOPS Polanka Wielka
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
MGOPS Proszowice
GOPS Budzów
MGOPS Tuchów
MGOPS Andrychów
GOPS Stryszów
PCPR wadowicki
GOPS Gdów
MGOPS Wieliczka
MGOPS Kęty
GOPS Zabierzów
I – INFO-R, S-SYGNITY, T-TOP-TEAM
Procedura podłączania JT do CSIZS
• obsługa zgłoszeń związanych z błędami/problemami w funkcjonowaniu
zintegrowanych z CSIZS SD
• proces podłączania JT do CSIZS - zadania administratora lokalnego w
procesie podłączania JT
• platforma e-learningowa
Usługi Helpdesk systemu CSIZS –
administratorzy lokalni
Wsparcie użytkowników CSIZS
Tryb: w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 18:30
Sposób: kontakt z tel. z Centrum Wsparcia Użytkowników CSIZS:
(42) 230 29 19
Procedura podłączenia JT: proces i
zadania
1. Zgłoszenie JT do podłączenia
2. Przyjęcie pakietu startowego
3. Zarządzanie użytkownikami – MZT
4. Podłączenie SD JT do CSIZS
5. Konfiguracja OTM
6. Platforma e-learningowa OTM
7. Informacji o wyniku podłączenia SD JT
Procedura podłączenia JT: zadania
Administratora Lokalnego
1. Zgłoszenie SD JT do podłączenia
• Jednostka Terenowa (JT) posiada zainstalowany
system dziedzinowy (SD) umożliwiający
współpracę z CSIZS
• System dziedzinowy, zakończył z wynikiem
pozytywnym okres pracy bez podłączenia do CSIZS
• Jednostka Terenowa spełnia wytyczne
organizacyjno-techniczne podłączenia systemu
dziedzinowego do CSIZS.
do podłączenia JT do CSIZS
ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO PODŁĄCZENIA JT DO CSIZS
……………………………………………………………..............................
MIEJSCOWOŚĆ:
…………………………….
…………………………………………………………………………………………..
DATA:
…………………………….
NAZWA:
ULICA:
NUMER BUDYNKU/LOKALU:……………………………………………………………………
KOD POCZTOWY:
……………………………………………………………………………….
MIEJSCOWOŚĆ: …………………………………………………………………………………
TERYT:
…………………………………………………………………………………………..
Proszę podać dane jednostki zgłaszającej gotowość do podłączenia
Zgłaszam gotowość do podłączenia do CSIZS jednostki terenowej realizującej sprawy
w obszarach:
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Wsparcie Rodziny i System Pieczy zastępczej
Proszę zaznaczyć obszary zabezpieczenia społecznego obsługiwane przez zgłaszaną jednostkę przez podanie kodu KESO (dla obszaru
Pomoc Społeczna) albo Kodu Lokalizacji (dla pozostałych obszarów)
Informuję, że w jednostce wdrożono następujące systemy dziedzinowe:
Obszar:
Dostawca Systemu Dziedzinowego
(nazwa firmy)
Wersja Systemu
Dziedzinowego
Data rozpoczęcia
eksploatacji
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Wsparcie Rodziny i
System Pieczy zastępczej
Proszę podać informacje o wdrożonych i eksploatowanych systemach dziedzinowych dla zgłoszonych obszarów
Procedura podłączenia JT - zadania
Administratora Lokalnego
2. Przyjęcie od Administratora wojewódzkiego
informacji umożliwiających podłączenie
systemu dziedzinowego JT do CSIZS, tj.:
• Konto administratora lokalnego:
Login (Nazwę użytkownika) i Hasło tymczasowe,
• Certyfikat konieczny do działania SD we współpracy z CSIZS
• Adresy usług CSIZS:
https://ws.mpips.gov.pl
• Adres modułu zarządzania użytkownikami PI-MZT
https://mzt.mpips.gov.pl/mzt-app-web
• Adres platformy e-Learningowej
https://elearning.mpips.gov.pl/
Procedura podłączenia JT - zadania
Administratora Lokalnego
3. Zarządzanie użytkownikami JT w CSIZS
https:/mzt.mpips.gov.pl/mzt-app-web
Procedura podłączenia JT - zadania
Administratora Lokalnego
• konta użytkowników Oprogramowania
Terminali Mobilnych o roli „OTM_USER”
• konta użytkowników dla dostępu do Portalu
Informacyjno-Usługowego
• zarządzanie użytkownikami (blokowanie,
wymuszenie zmiany hasła)
Procedura podłączenia JT - zadania
Administratora Lokalnego
4. Podłączenie systemu dziedzinowego JT do
CSIZS
– Weryfikacja wersji SD
– Synchronizacja czasu
– Konfiguracja adresu serwera [email protected],
– Konfiguracja certyfikatu systemu [email protected],
– Rejestracja systemu dziedzinowego w systemie
[email protected]
– Aktualizacja słowników (weryfikacja
podłączenia)
Procedura podłączenia JT - zadania
Administratora Lokalnego
Weryfikacja wersji systemu dziedzinowego
Lp. Dostawca
1. SYGNITY
2. INFO-R
Obszar
PS
SR
FA
PS
SR
FA
Wersja systemu (nie niższa niż)
GP-1.03-2-3.0 (POMOST STD)
G-1.02-1-0.3 DPP001
G-1.02-1-0.3 DPP001
G-1.03-3-00a (Helios)
G-1.03-3-01a (Amazis)
G-1.03-3-00a (Nemezis)
Procedura podłączenia JT - zadania
Administratora Lokalnego
5. Podłączenie OTM do SD JT
• rejestracja TM w CSIZS
• podłączenie TM do SD JT
Procedura podłączenia JT - zadania
Administratora Lokalnego
6. Udostępnienie platformy e-learningowej
Oprogramowania Terminali Mobilnych (OTM)
https://elearning.mpips.gov.pl/
Procedura podłączenia JT - zadania
Administratora Lokalnego
7. Przekazanie wyniku przebiegu procesu
podłączenia do Administratora
Wojewódzkiego
Administrator lokalny przekazuje (pocztą elektroniczna)
do administratora wojewódzkiego informację o wyniku
podłączenia SD JT do CSIZS
(o powodzeniu albo o nie podłączeniu z podaniem
przyczyny).
Centralny System Informatyczny
Zabezpieczenia Społecznego
• zarys budowy systemu
• prezentacja działania zintegrowanego
rozwiązania wspierającego obsługę JT
Architektura systemu CSIZS
Systemy Dziedzinowe JT
Platforma Integracyjna
Moduł
Komunikacyjny
Moduł
Bezpieczeństwa
Portal
InformacyjnoUsługowy
eWnioski
Moduł
Integracji
Centralna
Baza
Beneficjentów
Zarządzanie
Użytkownikami
Oprogramowanie
Terminali
Mobilnych
Systemy Zewnętrzne (min. AC, ZUS, E-Podatki, KRS, CEIDG, PESEL, EKSMoON, CEPiK, TERYT)
Platforma Integracyjna
Moduł zarządzania użytkownikami − zadania:
• zarządzania kontami, strukturą organizacyjną i rolami
• zrządzanie kontami systemów i terminali
https://mzt.mpips.gov.pl/mzt-app-web
Portal Informacyjno-Usługowy
• Publiczna strefa informacyjna
•
Udostępnia publiczne treści dot. obszaru ZS przygotowane przez
MPiPS
• Publiczna strefa usługowa
•
Udostępnia usługi elektroniczne Aplikacja eWnioski, wraz z
kontem beneficjenta z możliwością składania wniosków
elektronicznych
• Wewnętrzna strefa informacyjnousługową
•
Udostępnia spersonalizowane treści dla pracowników obszaru ZS
WWW.EMPATIA.MPIPS.GOV.PL
Platforma Integracyjna
Moduł komunikacyjny − zadania:
• komunikacja CSIZS z systemami
dziedzinowymi
• komunikacja pomiędzy systemami
dziedzinowymi JT
Systemy dziedzinowe są stroną aktywną tej
komunikacji – wymagana codzienna
weryfikacja stanu wniosków przychodzących
Platforma Integracyjna
Moduł bezpieczeństwa
• uwierzytelnianie użytkowników (login i hasło)
• logowanie zdarzeń i dostarcza funkcjonalności do
przeglądu zdarzeń (min. informacji o osobach
wykonujących daną czynność)
• monitorowanie wykorzystania CSIZS przez
użytkowników systemu
Centralna Baza Beneficjentów
Dane pochodzące z SD:
– Dane beneficjentów:
• osobowo - adresowe
– Dane świadczeń:
• wniosków, decyzji, świadczeń, kontraktów
– Dane dodatkowe:
• sposób przeprowadzenia wywiadu
Dane wyznaczane w CBB:
– Identyfikacja tożsamości beneficjentów ZS
– Identyfikacja nieprawidłowości w obszarze ZS
Założenia aktualizacji - Bieżąca aktualizacja CBB w przypadku wystąpienia zmian
w SD w zakresie informacyjnym CBB
USŁUGI CSIZS DLA SD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
AC Rynek Pracy – usługa udostępniania danych z PUP innych niż właściwy dla
JT zadającej pytanie
EKSMOoN – udostępnianie danych o orzeczeniach o niepełnosprawności
(stopień niepełnosprawności, data powstania niepełnosprawności, numer
orzeczenia, okres ważności orzeczenia, data złożenia wniosku, rodzaj
orzeczenia, wskazania na orzeczeniu) – dane od roku 2007
CEIDG – usługa udostępnienia informacji ze zbiorów CEIDG (PESEL)
PESEL – zestaw usług do weryfikacji i udostępniania danych z rejestru PESEL
KRS – usługa udostępniania danych o z rejestru KRS
E-Podatki – usługa udostępniania informacji o dochodach beneficjenta za lata
ubiegłe (od roku 2000)
CEPiK – usługi udostępniania danych o kierowcach i posidanych pojazdach
USŁUGI CSIZS DLA SD
8.
ZUS – usługi udostępniania informacji o :
• zaświadczenia/informacje o wysokości zapłaconej składki na ubezpieczenie
zdrowotne
• zaświadczenia/informacje potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczeń
społecznych
• informacje o przebiegu ubezpieczenia osoby otrzymującej specjalny zasiłek
opiekuńczy/świadczenie pielęgnacyjne/zasiłek dla opiekuna
• informacje o aktualnie wypłacanych emeryturach i rentach oraz zasiłkach i
świadczeniach ZUS
9. CBB – zestaw usług weryfikacji i udostępniania danych o beneficjentach
zgromadzonych w Centralnej Bazie Beneficjentów
10.EPUAP – usługa umożliwiająca wykorzystanie profilu zaufanego przez
beneficjenta
11.TERYT – usługi udostępniające słowniki danych dla SD.
Prezentacja działania
zintegrowanego rozwiązania
1. Nowe funkcjonalności i wykorzystanie usług
udostępnionych przez system centralny (CSIZS)
2. Zadania administracyjne w SD dotyczące wymiany
informacji z CSIZS (statusy komunikatów, weryfikacja
danych)

similar documents