starohriscanskau

Report
SRTAROHRIŠĆANSKA UMETNOST
• Razvijala se na teritoriji Rimske imperije
• Traje id II veka - pojave preromanike na
zapadu ili do vizanjske umetnosti na istoku
• Prva dela u katakombama :
1. Slikarstvo
2. Reljefi na sarkofazima
• U katakombama – progonjeni hrišćani
(sahranjivali mrtve i držali sastanke)
Katakomba
• Freske – za spas duše
• Geometrijski sistem dekoracije – crvemna i
plava boja
• Po uzpru na natičke motive
• “Dobri pastir”
• 313 – car Konstatin priznaje hrišćanstvo
“Milanskim ediktom” – državna vera
Dobri pastir - mozaik
• Iz Rima seli prestonicu u Vizantiju
• Grade se hramovi sa osnovom BAZILIKE
• U pravcu I-Z, pravougaone i kružne osnove
• Delovi bazilike:
1. Brod
2. Kolonada stubova
3. Apsida
• “Santa Konstanca” – Rim , kružna osnova,
kolonada stubova, bačvasti svod (mauzolej
Konstatinovoj ćerci)
Skulptura
• “Sarkofag iz Salone” – horizontalni vertikalni
elementi
• Pastir u sredini, umrli sa strane, povorka
• Neproporcijalnost, nema preslektive
Sargofag iz Salone
Slikarstvo
• Slika se :
1. Dobri pastir (ljudske figure od III veka)
2. Krst – simbol Hrista
3. Palma – mučeništva
4. Sidro – spasenja
5. Ribe - hrišćanstva
Freska
UMETNOST U DOBA SEOBE NARODA
• 476.g. – pad zapadnog rimskog carstva
• Iz Azije i Crnog mora – Goti, Langobardi i
Franci ( donose svoju umetnost – mesaju sa
kasnom antikom) - V veku primaju hrišćanstvo
• Primenjena umetnost – nakit, oružije, korice
knjiga ( stilizovane životinje)
• Ppodela :
• Umetnost Karolinga ( Karlo Veliki)
• Umetnost Otonga
• Sediše u Ahenu – Karlo Veliki ( 800.g. Krunisan
za cara)
Arhitektura
• Grade se: palate ( ukrašavaju freskama,
mozaicima i rezberenom slonovacom)
• Dvorska kapela u Ahenu – k.VIII – p.IX veka –
dve kule – na zapadnom ulazu – ulaz prototip
katedrala
Dvorska kapela Ahen
Sada - izmenejna
•
•
•
•
800.g. Hrvati primaju hrišćanstvo
Grade od lomljenog kamena i maltera
Sv. Donat u Zadru – IX vek:
Kružna osnova, kupola, kolonada stubova,
trodelna apsida, pilasti na fasadi
Skulptura
• Nalazimo reljefe na :
1. Krstionicama
2. Baldahinima
3. Oltarima
4. Propovedaonicama
5. Sarkofazima
6. Kapitelima
7. Nadvratnicima
8. Dovratnicima
9. Oko prozora
•
•
•
•
Reljef je dvodimenzionalan
Ornamenti, trake, biljni i životinjski svet
U XI v. U preromanici – ljuske figure
Crkva Sv. Nedelje u Zadru – scene iz Hristovog
života
Reljef Sv Nedalja
Slikarstvo
• Freske, mozaici i minijature
• Prepisuju i ukrašavaju knjige
Sv Luka
Jevađelisti: Marko, Matija, Jovan i Luka

similar documents