Filmska izra*ajna sredstva

Report
FILMSKA IZRAŽAJNA
SREDSTVA
Medijska kultura
Kada govorimo o tome kako kamera
snima, odnosno kako kamera vidi pojedini
prizor, tada govorimo o izražajnim
sredstvima filma.
F I L M S K A I Z R A Ž A J N A S R E D S T VA
 KADAR
 ZVUK
 FILMSKI PLAN
 FILMSKO VRIJEME
 KUT SNIMANJA
 MONTAŽA
 POKRETI KAMERE
 SCENOGRAFIJA,
 OSVJETLJENJE
KOSTIMOGRAFIJA I MASKA
 CRNO BIJELI FILM I
 GLUMA
FILM U BOJI
Kadar
 Kadar je neprekinuta snimka koja
započinje uključenjem, a završava
isključenjem kamere.
 Više kadrova čini scenu.
 Kadar ima svoje trajanje (ovisi o
njegovu sadržaju, namjeni i mjestu) i
svoj okvir (predstavlja granicu
između filmske slike i okoline).
Filmski plan - govori o širini prostora koji snimka obuhvaća
 Total ili opći plan prikazuje cijeli ambijent snimanoga prostora.
 Srednji plan prikazuje lik u prostoru i radnju koju izvodi.
 Američki plan je onaj u kojemu vidimo ljudski lik od tjemena do
koljena.
 Blizi plan je plan u kojemu se vide osobe od pojasa ili poprsja do
vrha glave.
 Krupni plan prikazuje cijelu glavu u kadru, ponekad i s ramenima.
 Detalj je plan u kojem se vidi predmet, dio predmeta ili dio
ljudskoga tijela manji od glave.
Kut snimanja
 Kut je položaj kamere prema objektu (predmetu)
snimanja.
 Normalna vizura – kad kamera „gleda” ravno
 Gornji rakurs(ptičja perspektiva) – kad kamera snima s
višega položaja od snimanoga predmeta.
 Donji rakurs (žablja perspektiva) – kad kamera snima s
niže pozicije od snimanoga predmeta.
 Kosi kadar – nagnuta se kamera iznimno rabi za
prikazivanje pomaknutih stanja ili radi postizanja začudnosti.
Pokreti kamere
 Kadar može biti statičan i
dinamičan, što ovisi o tome je li
kamera nepomična ili se kreće.
 Osnovne vrste pokretne kamere:
• panorama
• vožnja kamere
Montaža
 Montaža je stvaralački postupak
izradbe filma spajanjem kadrova u
smislen slijed.
 Montažer je jedan od redateljevih
glavnih kreativnih i tehničkih
suradnika. Montažer s redateljem
• kamera na dizalici
odabire kadrove, određuje njihovo
• slobodna kamera ili kamera iz ruke
trajanje, odabire zvukove koji prate
• kamera s posebnim uređajima
radnju, i definira konačni izgled filma.
(steadycam)
Osvjetljenje
 vrste i tipovi osvjetljenja
filmske slike: prirodno i
umjetno, građeno i postojeće,
glavno i
 dopunsko, pozadinsko i
stražnje; osvjetljenje kao element
izražajnosti filmske slike;
Crno bijeli film i film u boji
 crno-bijela tehnika: osnovne
značajke;
 film u boji: osnovne značajke;
razvoj primjene boje na filmu;
 uporaba boje u filmu;
 uloga i funkcija boje u filmu;
Zvuk
Filmsko vrijeme
 nijemi film i zvučni film;
 tišina, šumovi, govor (dijalog);
 Trajanje
doprinos zvuka filmu; zvuk kao temelj filmske
 Kratkometražni i
priče; zvuk kao sredstvo proširenja filmskog
prostora
dramaturške funkcije zvuka: kulisa, pratnja,
ugođaj, akcent; filmska glazba; vraste glazbe u
filmu; uloga glazbe u filmu;
 dramaturgija filmske glazbe; od pratnje u
nijemom filmu do suvremene filmske glazbe.
dugometražni filmovi
Scenografija,
Gluma
kostimografija i
maska
 Kazališna i filmska gluma
 Scenografija – izgled scena
 Kostimografija - kostimi
 Maska
 Statisti
 Naturščici/neprofesionalni
glumci
 Profesionalni glumci

similar documents