การดาวน์โหลดภาพจากอินเตอร์เน็ต

Report
การสื บค้ นแหล่ งเรียนรู้ จาก
อินเตอร์ เน็ต
การสื บค้ นโดยใช้ โปรแกรม Browser
Browser คือ อินเทอร์เน็ตบราวเซอร์
ตัวใหม่ที่มากับแท็บเล็ต
ซึ่งอยูบ่ นระบบปฏิบตั ิการ
Android 4 (Ice Cream Sandwich)
ประโยชน์ ของ Search Engine
1. ค้ นหาเว็บที่ต้องการได้ สะดวกรวดเร็ว
2. สามารถค้ นหาข้ อมูลแบบเจาะลึกได้ ทั้ง
ข้ อความ รูปภาพ ข่ าว เพลง ภาพเคลือ่ นไหว
ฯลฯ
3. มีความหลากหลายในการค้ นหาข้ อมูล
4. รองรับการค้ นหาภาษาไทย
การใช้ งานโปรแกรม Browser
1.
2.
3.
แตะที่ ไอคอน Browser
เข้ าเว็บไซต์ www.google.com
พิมพ์คาสาคัญ (Keyword) ที่ต้องการค้ นหา
การดาวน์ โหลดวีดโิ อจาก Youtube
• เปิ ด โปรแกรม Browser
• พิมพ์คาว่ า Tubemate.apk
เลือก TubeMate YouTube Downloader 1.05.25
เลือก Download (AndroidFreeware)
เลือกดาวน์โหลด
เลือก mirror download
เมื่อดาวน์ โหลดเสร็จสิ้น
เข้ าไปติดตั้ง โดยเปิ ดโปรแกรม (Application)
ES File Explorer
เลือก folder Download
Install
โปรแกรม TubeMate
ขั้นตอนการโหลดวิดโี อ
เปิ ดโปรแกรม TubeMate
เลือกค้นหา
พิมพ์คาสาคัญ (Keyword) เกี่ยวกับข้อมูลที่ตอ้ งการ
แตะเลือกที่ขอ้ มูลที่ตอ้ งการ
แตะค้างจนกว่าจะขึ้นหน้าต่างให้ดาวน์โหลด
แตะเลือกดาวน์โหลด
เลือกขนาดหน้าจอที่แสดงผล
แนะนำขนำด
640x360(FLV player
required)
โปรแกรมจะดาวน์ โหลดไปอยู่ที่ folder Video
ขั้นตอนการดาวน์ โหลดโปรแกรมสาหรับดู Video
(โปรแกรม MX Video player)
เปิ ด โปรแกรม Play Store
แตะที่ค้นหา พิมพ์ MX Video player
กด MX Video player เลือก Download
download
Accept &
ขั้นตอนการดูวดี โิ อ วิธีที่ 1
เปิ ดโปรแกรม MX Video player
folder Video
file ที่ตอ้ งการดู
ขั้นตอนการดูวดี โิ อ วิธีที่ 2
เปิ ดโปรแกรม ES File Explorer
folder Video
file ที่ตอ้ งการดู
ขั้นตอนการดูวดี โิ อ วิธีที่ 2
เลือกโปรแกรมที่จะเปิ ดดูโดยกดค้างแล้วเลือก open as
เลือก video
เลือกโปรแกรม MX Video player สาหรับเปิ ดดู
ขั้นตอนการดาวน์ โหลดโปรแกรมสาหรับอ่ านไฟล์ เอกสาร
(โปรแกรม Document To Go)
1. เปิ ด โปรแกรม Play Store
2. กดที่คน้ หา พิมพ์ Document To Go
3. กด Document To Go เลือก Download
3. กด Document To Go เลือก Download
4. โปรแกรมจะทำกำร download ติดตัง้ และ
สร ้ำง Shortcut โดยอัตโนมัต ิ
การดาวน์ โหลดภาพจากอินเตอร์ เน็ต
1. เปิ ด Browser เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์
2. เข้า www.google.co.th
3. พิมพ์คาสาคัญ (Keyword) เพื่อหาไฟล์ที่คุณต้องการจะค้นหา
จากนั้น Browser ก็จะแสดงรู ปภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องออกมา ถ้า
ต้องการไฟล์แบบไหนให้ใส่ นามสกุลของไฟล์เหล่านั้นด้วย เช่น
ไฟล์เอกสาร word ใช้นามสกุล .doc, ไฟล์ Power point ใช้
นามสกุล .ppt , ไฟล์ excel ใช้นามสกุล .xls และไฟล์ PDF ใช้
นามสกุล .pdf
4. เลือกสิ่ งที่ตอ้ งการ เพื่อบันทึกลง tablet โดยการกดค้าง
แล้วเลือก save
5. ไฟล์เอกสารที่บนั ทึกจะไปอยูท่ ี่ folder download
ขั้นตอนการเปิ ดไฟล์ เอกสาร
1. เปิ ดโปรแกรม ES File Explorer
2. เลือก folder Download
3. แตะไฟล์เอกสาร โปรแกรมจะอ่านไฟล์เอกสาร
อัตโนมัติ
การดาวน์ โหลดภาพจากอินเตอร์ เน็ต
1. เปิ ด Browser เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์
2. เข้า www.google.co.th
3. เลือก ค้นรู ป (image)
4. พิมพ์คาสาคัญ (Keyword) เพื่อหาภาพที่คุณต้องการจะค้นหา
จากนั้น Browser ก็จะแสดงรู ปภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องออกมา
5.เลือกสงิ่ ทีต
่ ้องกำร เพือ
่ บันทึกลง tablet โดยกำร
แตะค ้ำงแล ้วเลือก save image
6. รูปภำพทีบ
่ น
ั ทึกจะไปอยูท
่ ี่ folder download
ขั้นตอนการเปิ ดรูปภาพ
1. เปิ ดโปรแกรม ES File Explorer
2. เลือก folder Download
3. เลือก file รู ปภาพ
4. เลือกโปรแกรมที่จะเปิ ดดูโดยกดค้างแล้วเลือก
open as
5. เลือก image
6. เลือกโปรแกรม ES image Browser
สาหรับเปิ ดดูรูปภาพ
7. โปรแกรมจะแสดงผลดังภาพ

similar documents