SLT Sarpsborg

Report
Fredrikstad og Sarpsborg
Kriminalitetsforebyggende
samarbeid
for trygge nærmiljø
SLT koordinator Tone Faale i Sarpsborg
Forankring
• Fredrikstad og Sarpsborg er SLT lokalsamfunn
• Politisk vedtak etter KS oppfordring 2011.
• Vedtatt arbeidsgruppe mellom Østfold politidistrikt
og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg
• Våren 2013 Politisk vedtatt felles handlingsplan for
bekjempelse av kriminelle MC gjenger i Nedre
Glomma.
Felles strategi
• Bekjempe lokal tilhørighet for allerede etablerte
kriminelle MC-gjenger.
• Forebygge med sikte på å hindre rekruttering til
kriminelle MC-gjenger.
• Hindre etablering av nye kriminelle MC-gjenger.
Tiltak i handlingsplan
• Sørge for kunnskapsetablering og kompetanseheving om
temaet kriminelle MC-gjenger innenfor aktuelle instanser
• Etablere formelle fora for samarbeid mellom kommunene,
politi og andre sentrale aktører
• Iverksette tett oppfølging av ungdom som er i risikosonen for
rekruttering
• Utøve kommunens funksjon som eier og utleier på en slik
måte at etablering av kriminelle MC- gjenger forhindres
spesielt ved bruk av plan og bygningslovens bestemmelse.
Tiltak i handlingsplan….
Holdningsskapende innsats rettes mot;
• Barn / ungdom og deres foreldre
• Ansatte i offentlig sektor, samt bransjer som kommune og
politi samarbeider med og har avtaler med
• Ledere på barn og unges fritidsarenaer
• Næringslivet
• Eiere av aktuelle utleie- eller salgslokaler
Hva har vi gjort
• Felles arbeidsgruppe mellom kommune og politi
• Kunnskap Politiråd, SLT modellen, fritidsklubber,
Utelivsbransjen, NAV, kjøpesenter og butikk næringen, +
kunnskap fra Trondheim, KS, KRÅD, Kripos samlinger
• Dialog med medlemmer som har rolle opp mot kommunen
• Tilsyn av lokaliteter – oversikt over tatoo virksomhet
• Politiske vedtak endring av bruk av eiendom
• Arrangementer dialog om retningslinjer - endringer
Næringsbygg eller forsamlingslokale?
Bolig eller forsamlingslokale?
Hva har vi gjort…
• Tett oppfølging av enkelt ungdom – unge lovbryter
tiltak
• Barnevernmeldinger fokus på foreldrenes rolle
• Lokalt politi egne ved Ordenseksjon med lokalt
fokus
• Samarbeid tett dialog – kortere vei mellom
kommune og politi
• Politirådet fast på dagsorden
Trygghet er et felles ansvar

similar documents