Document

Report
1
ความสามารถดานการคิ
ดที่
้
สอดคลองกั
บ
้
หลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
1. การคิด
วิ
เ
คราะห
(Analytical
์
พุทธศั กราช 2551
Thinking)
2. การคิดสั งเคราะห ์ (Synthesis
Thinking)
3. การคิดอยางสร
างสรรค
่
้
์
(Creative Thinking)
4. การคิดอยางมี
วจ
ิ ารณญาณ
่
2
การประเมินความสามารถดาน
้
การคิดของผู้เรียน
• การประเมินในกิจกรรมเรียนรูใน
้
หลักสูตร
ประเมินจากมาตรฐานตัวชีว้ ด
ั ของ
กลุมสาระฯต
างๆ
่
่
(Content based Assessment)
• การประเมินนอกเหนือจากกิจกรรม
เรียนรูในหลั
กสูตร
้
3
ขันตอนการพั
้
ฒนา
เครื่ องมือวัดความสามารถด้ านการคิด
1. ศึกษานิยามการคิดที่กาหนดไว้ ในแต่ ละประเภทของการคิด
และวิเคราะห์ มาตรฐานและตัวชีว้ ัด
2. ระบุความสามารถด้ านการคิด (การคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างสร้ างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการคิดเชิงระบบ) ที่จะวัด
3. กาหนดกรอบโครงสร้ างของเครื่ องมือ โดยระบุนา้ หนักของ
เครื่องมือในแต่ ละการคิด โดยกาหนดประเภท/รูปแบบ
ข้ อสอบ ให้ กระจายครบทุกประเภท/รูปแบบ
4
ขันตอนการพั
้
ฒนา
เครื่ องมือวัดความสามารถด้ านการคิด (ต่อ)
4. กาหนดของข่ ายของสถานการณ์ ที่ใช้ วัดความสามารถด้ านการ
คิดแต่ ละคิด (โดยยึดนิยามของการคิดเป็ นหลัก) ทัง้ นีส้ ถานการณ์
ควรยกข้ อมูลหรือสถานการณ์ ท่ เี กิดขึน้ ในชีวิตจริงและเหมาะกับ
ระดับพัฒนาการของผู้เรียน
5. สร้ างโจทย์ /ข้ อคาถาม -วัดการคิดตามนิยามการคิดที่กาหนด
6. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (การพิจารณาความเที่ยงตรง
โดยพิจารณาความสอดคล้ องของเครื่องมือกับนิยามการคิดที่
ต้ องการวัด)
5
รูปแบบข้อสอบ
วัดความสามารถในการคิด
- แบบเลือกตอบ
- แบบเขียนตอบ
6
รูปแบบขอสอบเลื
อ
กตอบ
้
2. แบบหลาย
1. แบบคาตอบเดียว
คาตอบ
(Multiple(Multiple choice:
selection
MC)
เลือกตอ /Multiple
บ Response:
MS)
4. แบบกลุมค
า
่
3. แบบเชิงซ้อน
ตอบสั มพันธ ์
(complex multiple
(Responses
choice: CM)
7
1. แบบคาตอบเดียว (multiple
choice)
อึ่ง อ่างตัว หนึ่ ง อาศั ย อยู่ริม บึง มัน นึ ก ว่า
ตัว เองเก่งกว่าใคร ๆ วัน หนึ่ ง อึ่ง อ่างขึ้น มานอนผึ่ง
แดดอยูริ
่ มบึง มันได้ยินเสี ยงผึง้ บินมา อึง่ อางอยากสู
่
้
กับผึง้ จึงดึง
ใบบัวมาบังตัว พอผึง้ มากินน้าที่
ริมบึง มันก็แลบลิน
้ จะทาร้ายผึง้ ผึง้ รู้วาถู
น
่ กอึง่ อางเล
่
่
งาน จึงใช้เหล็กในตอย
อึง่ อางรู
้ มาก มัน
่
่ ้สึ กปวดลิน
9.านึ
ข้อคิ
ไ่ ด่คจากเรื
่ ้ ายผึ
งทีอ
่ าน
ส
ก ผิดดทีที
ผึ้ง จึง ช่ วยดึ
ง เหล็
ตัวอย
างข
อสอบ
้ ิด ท ารอ
่ ้ง สามารถ
่
้ ก ใน
นาไปใช้ ้ในเรื
ออกให
อึง่ ออ่ างซาบซึ
ง้ และไมอวดเก
งอี
่ งใด
่
่ กเลย NT
มัน
่ ใจ
1) ถ้ามีภย
ั มาถึงตัวต้องยอมรับ
2) ถ้าจะสู้กับใครต้องมีความ
3) ถ้าถูกทารายต
องป
้
้ ้ องกัน
ดานภาษา
้
คาตอบ ตัวเลือก 4
(LITERACY)
8
2. แบบเลือกหลายคาตอบ (Multip
le-selection)
เป็ นลักษณะ
ขอสอบเลื
อกตอบ ทีม
่ ข
ี อ
้
้
คาถามเอือ
้ ให้คิดคาตอบได้
หลากหลายคาตอบ มี
คาตอบถูกมากกวา่ 1
คาตอบ
9
2. แบบเลือกหลายคาตอบ (Multip
ข้อสอบขอที
ข้อใดบางที
เ่ ป็ นกีฬาบุคคล
้ ่ ๓๖.
้
le-selection)
ประเภทคู
่
คู่
หญิงคู่
๑. เปตองประเภทชายคูและหญิ
งคู่
่
๒. แบดมินตันประเภทชายคูและหญิ
ง
่
๓. เซปักตะกรอประเภทชายคู
และ
้
่
๔. วอลเลยบอลชายหาดประเภทชาย
์
คูและหญิ
งคู่
่
การให้คะแนน
ได้ 1 คะแนน
ตอบถูก 1 คาตอบ
ตอบถูก 2 คาตอบ ได้ 2
10
2. แบบเลือกหลายคาตอบ (Multip
ข้อสอบขอที
ข้อใดทีเ่ ป็ นกีฬาบุคคล
้ ่ ๓๖.
le-selection)
ประเภทคู (ตอบ 2 คาตอบ)
่
คู่
หญิงคู่
๑. เปตองประเภทชายคูและหญิ
งคู่
่
๒. แบดมินตันประเภทชายคูและหญิ
ง
่
๓. เซปักตะกรอประเภทชายคู
และ
้
่
๔. วอลเลยบอลชายหาดประเภทชาย
์
คูและหญิ
งคู่
่
การให้คะแนน
ได้ 1 คะแนน
ตอบถูก 1 คาตอบ
ตอบถูก 2 คาตอบ ได้ 2
11
3. แบบเลือกตอบเชิงซ้อน
(complex multiple choice)
เป็ นลักษณะขอสอบที
่
้
มีขอค
ในข
อ
้ าถามยอยรวมอยู
่
่
้
เดียวกัน โดยขอค
้ าถามแต่
ละขอจะถามข
อคิ
้
้ ดเห็นหรือ
ขอเท็
จจริงหรือขอสรุ
ปจาก
้
้
เรือ
่ งทีอ
่ าน
่
12
3. แบบเลือกตอบเชิงซ้อน
(complex multiple choice)
ครูสมศั กดิว์ ด
ั ส่วนสูงนักเรียนชายหญิง ได้
ย
่ ส่วนสูงของนักเรียนหญิงเทา่ 155 ซม
คาเฉลี
่
. คาเฉลี
ย
่ ส่วนสูงนักเรียนชาย 165 ซม.
่
ตอมามี
นก
ั เรียนมาเขาใหม
่
้
่ 2 คน แลวน
้ ามา
วัดส่วนสูงแลว
่ ส่วนสูง
้ พบวา่ คะแนนเฉลีย
ความเป็ นไป
นักเรียนหญิ
ง
และชายไม
เปลี
ย
่
นแปลง
่
ข้อสรุป
ได้
นักเรียนทีเ่ ขามาใหม
เป็
/ไมได
้
่ นผู้ชายทัง้ สองคน ได้
่ ้
นักเรียนชายทีเ่ ขาใหม
้
่ 2 คน มีส่วนสูง ได
/ไมได
้
่ ้
160 และ 170 ซม.
นักเรียนหญิงทีเ่ ขาใหม
้
่ 2 คน มีส่วนสูง ได
/ไมได
้
่ 13้
155 ซม. ทัง้ สองคน
4. แบบกลุมค
่ าตอบสั มพันธ ์
(Responses related)
เป็ นลักษณะขอสอบ
้
เลือกตอบมากกวา่ 1 ขอ
้
ทีม
่ เี งือ
่ นไขให้คิดทีต
่ อเนื
่ ่ อง
และสั มพันธกั
์ น โดยคาตอบ
ในขอที
่ รก จะตองเป็
น
้ แ
้
ขอมู
้ ลทีใ่ ช้ในการตอบขอ
้
คาถามตอไป
่
14
4. แบบกลุมค
่ าตอบสั มพันธ ์
(Responses related)
4.1 คาถามสั มพันธ ์
4.2 คาตอบสั มพันธ ์
15
4.1 แบบกลุมค
่ าตอบสั มพันธ ์ (
โจทย
สั
ม
พั
น
ธ
)
์
์ Rose that he is
ข้อสอบข้อที่ 17. Situation: Ben tells
going to a stationery shop.
Rose: I need some writing paper. _A_
Ben: _B_
Rose: That’s all. Thanks.
A.
1. Have you got some?
2. Do you buy some writing paper?
3. Can you buy me some, please?
4. Have you bought some writing
paper?
B.
1. All right. Anything else?
2. I think I can. Any more?
การให้คะแนน
ตอบถูกทัง้
3. Sure, I should buy it.
ขอ
้ ถึงจะไดคะแนน
้
16
4. Of course, I must buy some more.
ตอบถูกขอใดข
อหนึ
่ง
้
้
2
4.2 แบบกลุมค
่ าตอบสั มพันธ ์ (
คาตอบสั มพันธ)์
ข้อสอบขอที
้ ่ ๕๐. ให้เลือกเทคนิคการโฆษณาให้สั มพันธกั
์ บ
ตัวอยางการโฆษณา
(จับคู่ 5 คู)่
่
เทคนิคการโฆษณา
ตัวอยางการโฆษณา
่
1. คนเดนคนดั
ง เป็ นคน A ผงซักฟอก “ขาวบริสท
ุ ธิ”์ ซักคราบ
่
แนะนา
ไขมันและสิ่ งสกปรกไดดี
้ กวา่
2. เปรียบเทียบแบบ
B แบตเตอรีย
่ ห
ี่ ้อ “ทนทาน” รับประกัน
กากวม
ตลอดอายุการใช้งาน หากไมพอใจ
่
3. ใช้ตัวเลขสถิตส
ิ ราง
คุณภาพยินดีคน
ื เงิน
้
ความน่าเชือ
่ ถือ
C ทันตแพทย ์ 4 ใน 5 คน แนะนายาสี
4. รับประกัน
ฟัน “ขาวสะอาด”
5. ใช้หลักวิทยาศาสตรมา
D ภราดร ศรีชาพันธ ์ ใช้แตผลิ
่ ตภัณฑ ์
์
กลาวอ
ของ Ecco
่
้าง
การให้คะแนน
ตอบถูก 2
E จากผลการวิจย
ั ทางการแพทยมากกว
า่
์
คู่ ได้ 1 คะแนน
กลุมสาระการงานอาชี
พฯ ม.
่ บประทานผลิตภัณฑ
17 ม
15
ปี
เพี
ย
งรั
มะรุ
ตอบถูก 3 คู่ ได้ 2
์
3 ปี 2553
รูปแบบขอสอบแบบเขี
ยนตอบ
้
(อัตนัย)
1. แบบจากัดคาตอบหรือตอบสั้ น
(restricted-response question)
เขียน
ตอบ 4. แบบกลุมคา
2. แบบขยายคาตอบหรือตอบอย่ าง
่
อิสระ ตอบสั มพันธ(์
(extended-response question)
18
1.แบบจากัดคาตอบ
(restricted-response question)
เป็ นลักษณะขอสอบ
้
ทีใ่ ห้คิดและเขียนคาตอบ
่ นไขทีก
่ าหนด
ภายใตเงื
้ อ
และมีขอบขายของค
าตอบ
่
ทีช
่ ด
ั เจน
(ออกยาก แตตรวจง
าย)
่
่
19
ตัวอยางข
่
้อสอบแบบจากัดคาตอบ
(restricted-response question)
2.
การเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับ
การเลือกตัง้ สมาชิกวุฒส
ิ ภา
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบน
ั มี
ความเหมือนและความแตกตาง
่
กันอยางไร
่
การคิดวิเคราะห์ :วิเคราะห์ หลักการ
………………………………
20
2. แบบขยายคาตอบหรือไมจ
่ ากัด
คาตอบ
(extended-response question)
่
เป็ นลักษณะขอสอบที
้
ให้อิสระในการคิด โดยเปิ ด
โอกาสให้คิดภายใตหลั
้ กวิชาที่
สมเหตุสมผล ตองมี
เกณฑ ์
้
่ ด
ั เจนพรอม
การให้คะแนนทีช
้
แนวคาตอบ
21
ตัวอยางข
อสอบแบบขยายค
าตอบหรือไม่
่
้
จากัดคาตอบ
(extended-response question)
1. จงออกแบบระบบการบาบัดนา้ เสียในสถานศึกษา
ของเราที่มีลักษณะเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
.................................................................................
ประเด็นในการตรวจ
• เกี่ยวกับการบาบัดนา้ เสีย
• เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
• เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา
• มีความเป็ นไปได้
22
เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบระดับคุณภาพ
แบบ Analytic Scoring Rubrics
ดี (3
คะแนน)
พอใช้(2คะแ
นน)
๑. ความคิดริเริม
่ ๑. มีความคิดใน ปฏิบต
ั ไิ ด้ ๒
สรางสรรค
การวาดภาพ
ใน ๓ ขอ
้
้
์
ตามความ
คิดเห็นของกลุม
่
๒. ไมลอก
่
ความคิดในการ
วาดภาพของคน
อืน
่
๓. ระบายสี
อยางสวยงาม
่
สอดคลองกั
บ
้
ปรับปรุง(1
คะแนน)
ปฏิบต
ั ไิ ด้ ๑
ใน ๓ ขอ
้
23
เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบระดับคุณภาพ
แบบ Holistic Scoring Rubrics
การวาดรูปเซล ์
พืชและเซลล ์
สั ตว ์
ดี (3
คะแนน)
พอใช้(2คะแ
นน)
ปรับปรุง(1
คะแนน)
ผลงานของ
นักเรียน
แตกตางจากคน
่
อืน
่ อยางชั
ดเจน
่
ชิน
้ งานมีความ
สมบูรณถู
้
์ กตอง
ตามตามคาสั่ ง
และมีการ
นาเสนอผลงาน
เหมาะสม
ผลงานของ
นักเรียน
แตกตางจากคน
่
อืน
่ อยางชั
ดเจน
่
ชิน
้ งานมีความ
สมบูรณถู
้
์ กตอง
ตามตามคาสั่ ง
ผลงานของ
นักเรียนไม่
แตกตางจากคน
่
อืน
่ อยางชั
ดเจน
่
24
ขัน
้ ตอนการสรางเกณฑ
การให
้
้คะแนนแบบ
์
ระดับคุณภาพ
(Scoring Rubrics)
1. กาหนดระดับหรือคุณภาพทีต
่ องการให
้
้
คะแนน เช่น
2 ระดับ คะแนนเต็ม กับไมได
่ คะแนน
้
3 ระดับ คือ
คะแนนเต็ม
(2
คะแนน)
ไดคะแนนบางส
้
่ วน (1
คะแนน)
ไมได
(0 คะแนน)
่ คะแนน
้
2. พิจารณาขอค
้ าถามสถานการณ์ แลว
้
25
ขัน
้ ตอนการสรางเกณฑ
การให
้
้คะแนนแบบ
์
ระดับคุณภาพ
(Scoring Rubrics)
3. วิธก
ี ารเขียนคาอธิบายในแตละระดั
บสามารถ
่
เขียนได้ 3 รูปแบบ คือ
แบบที่ 1 กาหนดคาอธิบายแบบลดลง
หมายถึง
่ เขียนเกณฑที
การเขียนเกณฑการให
้คะแนนโดยเริม
์ ่
์
ระดับคุณภาพสูงสุดหรือไดคะแนนเต็
มกอนแล
วลด
้
่
้
คะแนนตามคุณภาพทีล
่ ดลง
แบบที่ 2 กาหนดคาอธิบายแบบบวกหรือเพิม
่ ขึน
้
หมายถึง การเริม
่ ต้นทีร่ ะดับคุณภาพตา่ สุดหรือไมได
่ ้
คะแนนกอนแล
วเพิ
ม
่ ระดับคุณภาพตามระดับคะแนนที่
่
้
เพิม
่ ขึน
้ ไปตามลาดับ
แบบที่ 3 กาหนดคาอธิบายแบบเพิม
่ ขึน
้ และลดลง
26
ขัน
้ ตอนการสรางเกณฑ
การให
้
้คะแนนแบบ
์
ระดับคุณภาพ
(Scoring Rubrics)
4. ตรวจสอบโดยคณะผู้มีส่วนรวมหรื
อ
่
ผู้เชีย
่ วชาญทางการวัดผล
5. ทดลองใช้เกณฑในการตรวจผลงานที
ม
่ ี
์
มาตรฐาน/คุณลักษณะ
ตามเกณฑที
่ าหนด
์ ก
6. หาความสอดคลองในการตรวจข
อสอบ
้
้
อัตนัยของกรรมการ
ในลักษณะของ inter rater
3 ทาน
่
reliability
27
ลักษณะความคลาดเคลื่อน
ในการตรวจข้ อสอบอัตนัยที่มาจากผู้ตรวจหรือผู้ประเมิน
1. Halo Error: รู้จักมักคุ้น
2. Leniency Error: มองโลกในแง่ ดี (เกินไป)
3. Horns Error: มองโลกในแง่ ร้าย (เกินไป)
4. Central Tendency Error: ยึดทางสายกลาง (ไว้ ก่อน)
5. Modeling Error: ผลสั มพัทธ์ ข้างเคียง
6. Contrast Error: ขัดแย้ งในใจ
6.1 Over Qualification Error: ให้ ต่ากว่ าความจริง
6.2 Under Qualification Error: ให้ สูงกว่ าความจริง
28
แผนผังแบบสอบ (Test Blueprint)
การคิด
องค์ประกอบ
การคิด การวิเคราะหหา
์
เหตุผล
เป็ น
ระบบ การลาดับเรือ่ งราว
ประเภทข้อสอบ
MC
MS
CM
RR
RE
2
2
2
2
การแกปั
้ ญหาอยาง
่
เป็ นขัน
้ ตอน
2
EE
รวม
ข้อสอบ
2
1
1
1
5
29
แผนผังแบบสอบ (Test Blueprint)
การคิด
องค์ประกอบ
การคิด การวิเคราะหหา
์
เหตุผล
เป็ น
ระบบ การลาดับเรือ่ งราว
ประเภทข้อสอบ
MC
MS
CM
RR
RE
EE
รวม
ข้อสอบ
1
1
1
1
การแกปั
้ ญหาอยาง
่
เป็ นขัน
้ ตอน
30
หลักการเขียน
ข้อสอบวัดความสามารถด้านการคิด
-ข้อคาถาม
-ตัวเลือก
31
การเขียนขอค
าถามและตั
ว
เลื
อ
ก
้
ขอค
้ าถาม
ตัวเลือ
ก
สอดคล้
อง
สอดคล้
อง
นิยามและ
ความหมาย
ของการคิด
32
หลักการสร้ างแบบสอบแบบเลือกตอบ
1.หลักการเขียนตัวคาถาม
1) เขียนตัวคาถามหรือตอนนาให้ อยู่ในรูปประโยคคาถามที่สมบูรณ์
(ไม่ ดี) ชื่อเดิมของประเทศไทย...........................
ก. แหลมทอง
ข. สุวรรณภูมิ
ค. อโยธยา
ง. สยาม
(ดีขนึ ้ ) ชื่อเดิมของประเทศไทยคืออะไร
2) เขียนตัวคาถามให้ ชัดเจนและตรงจุดที่จะถาม
(ไม่ ดี) “นา้ ดี” เป็ นสารที่มีสมบัตเิ ป็ นเบสและช่ วยให้ ไขมันแตกตัวเป็ นเม็ดเล็กๆ ซึ่งถูก
สร้ างโดยอวัยวะใด
ก. ตับ
ข. ตับอ่ อน
ค. ลาไส้ เล็ก
ง. กระเพาะอาหาร
33
3) ใช้ ภาษาให้ เหมาะสมกับระดับผู้เรียน เช่ น
(ประถมศึกษา) การปรุ งอาหารของพืชต้ องใช้ อะไร (แสงแดด)
(มัธยมศึกษา) องค์ ประกอบสาคัญในการสังเคราะห์ ด้วยแสงของพืชคือ
อะไร
(แสงแดด)
4) พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ คาถามปฏิเสธหรือ ปฏิเสธซ้ อน ถ้ า
จาเป็ นต้ องใช้ ควรขีดเส้ นใต้ หรือพิมพ์ ด้วยตัวหนาตรงคาปฏิเสธนัน้
ถ้ านักเรี ยนไม่ ทานเนือ้ สัตว์ นักเรี ยนจะไม่ ได้ สารอาหารประเภทใด
ก. คาร์ โบไฮเดรต
ข. โปรตีน
ค. ไขมัน
ง. เกลือแร่
34
5) ควรถามในเรื่องที่มีคุณภาพต่ อการวัด จึงจะเป็ นประโยชน์ ต่อ
การพัฒนาการเรียนการสอน เช่ น
(ไม่ ดี) ควรทาความสะอาดบ้ านวันละกี่ครั ง้
ก. 1 ครั ง้
ข. 2 ครั ง้
ค. 3 ครั ง้
ง. 4 ครั ง้
6) ควรถามในหลักวิชานัน้ จริงๆ เช่ น
(ไม่ ดี) สิ่งใดต่ อไปนีเ้ ป็ นสิ่งที่มีชีวติ
ก. ปลาทอด
ข. เป็ ดย่ าง
ค. ลูกอ๊ อด
ง. หมูหัน
35
7) พยายามหลีกเลี่ยงคาถามที่แนะคาตอบ เช่ น
(ไม่ ดี) พลตรี จาลอง ศรี เมือง ประกอบอาชีพใด
ก. ตารวจ
ข. ชาวนา
ค. ทหาร
ง. ครู
8) ไม่ ควรถามเรื่องที่ผ้ ูเรียนเคยชินหรือคล่ องปากอยู่แล้ ว ควร
ถามให้ ผ้ ูเรียนได้ ใช้ ความคิดหรือพฤติกรรมทางปั ญญาขัน้ สูง เช่ น
(ไม่ ดี) พระอาทิตย์ ขนึ ้ ทางทิศใด
9) ควรใช้ รูปภาพประกอบเป็ นตัวสถานการณ์ หรือคาถาม หรื อ
ตัวเลือกจะทาให้ ข้อสอบน่ าสนใจยิ่งขึน้ โดยเฉพาะสาหรับเด็ก
ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนต้ น
36
2. หลักการเขียนตัวเลือก
1) เขียนตัวเลือกให้ เป็ นเรื่องราวเดียวกัน หรือประเภทเดียวกัน
เช่ น (ไม่ ดี) ควรใช้ ส่ งิ ใด ขุดดิน ถากหญ้ า ขุดแปลงปลูก
ก. จอบ
ข. คน
ค. พลั่ว
ง. ช้ อนปลูก
2) เขียนตัวเลือกให้ มีทศิ ทางเดียวกัน เพื่อความสะดวกและง่ ายต่ อ
การพิจารณาของผู้สอบ เช่ น
(ไม่ ดี) ควรเก็บผักสวนครั วในช่ วงเวลาใด
ก. เวลาเย็น
ข. เวลาเช้ า
ค. เวลาบ่ าย ง. เวลาว่ าง
37
3) ในแต่ ละข้ อต้ องมีคาตอบที่ถกู ต้ องเพียงคาตอบเดียว เช่ น
(ไม่ ดี) พืน้ ที่ของรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าจะหาได้ อย่ างไร
ก. กว้ าง × ยาว
ข. สูง × ฐาน
ค. กว้ าง × ฐาน
ง. สูง + ฐาน
จ. กว้ าง + ฐาน
4) เขียนตัวถูก – ตัวลวงให้ ถูกหรือผิดตามหลักวิชา เช่ น
(ไม่ ดี) กล้ องที่ใช้ ส่องดูของเล็กให้ มีขนาดใหญ่ ขนึ ้ เรี ยกว่ าอะไร
ก. กล้ องโทรทัศน์
ข. กล้ องปริทัศน์
ค. กล้ องจุลทรรศน์
ง. กล้ องชีวทัศน์ จ. กล้ องมโนทัศน์
38
5) เขียนตัวเลือกให้ เป็ นอิสระจากกัน โดยไม่ ให้ ตัวเลือกเป็ นตัวเดียวกัน
มีความหมายสืบเนื่องสัมพันธ์ กัน หรือครอบคลุมตัวเลือกอื่นๆ เช่ น
ในปี พ.ศ. 2545 ประเทศไทยมีพลเมืองประมาณเท่ าใด
ก. 45 ล้ านคนขึน้ ไป
ข. 50 ล้ านคนขึน้ ไป
ค. 55 ล้ านคนขึน้ ไป
ง. 60 ล้ านคนขึน้ ไป
6) ควรเรียงลาดับตัวเลือกที่เป็ นตัวเลข โดยอาจจะเรียงจากมากไปหา
น้ อยหรือจากน้ อยไปหามากก็ได้ เพื่อให้ ผ้ ูสอบหาคาตอบได้ ง่ายขึน้ เช่ น
(ใช้ ได้ ) การเตรี ยมแปลงปลูก ควรขุดดินตากไว้ ประมาณกี่วัน
ก. 3 วัน
ข. 4 วัน
ค. 5 วัน
ง. 6 วัน
จ. 7 วัน
39
7) พยายามใช้ ตัวเลือกสัน้ ๆ โดยตัดคาซา้ ออกหรือนาคาซา้ ไปไว้ ใน
ตัวคาถาม เช่ น
(ไม่ ดี) เต่ าเป็ นสัตว์ ประเภทใด
ก. สัตว์ มีกระดูกสันหลังพวกเดียวกับงู
ข. สัตว์ มีกระดูกสันหลังพวกเดียวกับกบ
ค. สัตว์ มีกระดูกสันหลังพวกเดียวกับหนู
ง. สัตว์ มีกระดูกสันหลังพวกเดียวกับเม่ น
(ดีขนึ ้ ) เต่ าเป็ นสัตว์ ประเภทเดียวกับสัตว์ ชนิดใด
ก. งู
ข. กบ
ค. หนู
ง. เม่ น
40
8) ควรกระจายตาแหน่ งตัวถูกในตัวเลือกทุกตัวให้ เท่ า ๆ กันใน
ลักษณะสุ่ม (Randomly) ไม่ ให้ เป็ นระบบที่ผ้ ูสอบจะจับแนวทางได้ เพื่อ
ป้องกันการเดาคาตอบ
9) คาตอบที่ถูกและคาตอบที่ผิดต้ องไม่ แตกต่ างกันชัดเจนจนเกินไป
เช่ น
(ไม่ ดี) ข้ อใดไม่ เข้ าพวก
ก. ช้ าง
ค. วัว
(ดีขนึ ้ ) ข้ อใดไม่ เข้ าพวก
ก. ช้ าง
ค. วัว
ข. ม้ า
ง. ควาย
จ. มะเขือ
ข. ม้ า
ง. ควาย
จ. เสือ
41

similar documents