Document 305183

Report
*Geleceğine Dokun
*Hayallerini Söndürme
*Çiçekler Koparılmasın
GELECEĞİNE DOKUN!
Geçmişi değiştiremezsin ama; gelecek avuçlarının içindedir.
◦
Yetenek, “bir şeyi öğrenebilme, belli bir becerinin veya
bilginin öğretiminden yararlanabilme gücü” olarak
tanımlanabilir.
Yetenek bir kimsenin belli bir yaşa kadar geliştirdiği
kısmına bakarak onun daha sonra gireceği eğitim
sürecinden ne ölçüde yararlanabileceği hakkında bir
tahminde bulunmamıza olanak veren davranışlar
bütünüdür.
◦
İnsanlar yetenek düzeyi yönünden olduğu kadar
yetenek türü bakımından da farklılık gösterirler.Yetenek
türleri ise;
Akademik Yetenek, Müzik Yeteneği, Güzel Sanatlar
Yeteneği,Tiyatro Yeteneği ve Bedensel Yeteneklerdir.
Başarı denildiğinde ilk olarak akademik
başarı gelmektedir. Ancak başarıyı daha
genel kapsamda ele almak;öğrencilerimizin
yetenek ve ilgilerini göz ardı etmemek
gerekir.
 Başarı hazını yaşayabilecekleri
yeteneklerine uygun çalışmalar içinde
bulundurarak, akademik başarıya da olumlu
katkılar sağlanabilir.

Gürkan, İngilizce kursuna gidiyor. Ama çok
az ilerleme kaydediyor. Kursa devam ettiği halde,
bu dili hiçbir zaman öğrenemeyeceğini
düşünüyor ve kursta öğretilenler bir türlü
Gürkan'ın kafasındaki duvarı aşıp içeri giremiyor.
**
Pelin üniversite sınavına hazırlanırken
birinci deneme sınavı sonuçları iyi çıkmıyor.
İkincisi de iyi çıkmayınca kursa gitse de çalışmayı
bırakıyor.
**
◦ Alim'in babası bilgisayara karşı oynadığı satranç
maçlarında makine tüm önemli taşlarını alsa da
oynamaya devam ediyor. Bazen bilgisayar vezir, kaleler
ve filler gibi tüm güçlü taşlara sahipken kendisi, bir at
ve fil ile bilgisayarı mat ediyor.
◦ Avrupalı futbol takımlarının birçoğu 2-0 mağlup
girdikleri ikinci yarıdan 3-2 çıkmayı başarıyor. Çünkü
maçı bırakmıyorlar. Maçı kaybettik gözüyle bakmayıp
tüm enerjileriyle oynamaya devam ediyorlar.
Başarı için ihtiyaç duyulan nedir?
Bilgi mi, yetenek mi, uygun bir karakter
mi? Üçüne de ihtiyaç var.
İçinde kararlılık, olumlu
tutum, sorumluluk duygusu
olan karakter, bilgiyi de
yeteneği de geliştiriyor ve
sonunda başarıyı getiriyor.
Bu nedenle; Öğrencilerimize
geleceklerine dokunma fırsatı
sunmalıyız.
Hazırladığımız projemiz ile;
Başarı kavramının sadece akademik
başarı çerçevesinden çıkarılıp genel başarı
kavramının oturtulmasını,
İlimizdeki ortaokul ve lise
kurumlarındaki öğrencilerimizin başarısının
nitelik ve nicelik olarak artırılmasını,
Hazırladığımız projemiz ile;
Öğrencilerimize ilgi alanları ve yetenekleri
doğrultusunda farkındalık kazandırılması
ve onları gerektiği gibi yönlendirilmesi,
 Branş öğretmenleri ile işbirliği yaparak
yetenek sınavları ile ilgili öğrencilerimize
bilgi verilmesi,

Hazırladığımız projemiz ile;
Ardahan ilimizin YGS, LYS
ve TEOG’ daki mevcut başarısını
olabilecek en üst düzeye çıkarılmasını,
İl genelindeki başarıyı olumsuz
etkileyecek devamsızlık sorunun ortadan
kaldırılması için çalışmaların yapılmasını,
Hazırladığımız projemiz ile;
Öğrencilere meslek tanıtılmasını,
Okulların ilgi çekici hale getirilmesi ve okula
devamlılığın sağlanmasını,
Yetenek sınavı ile girilen
okullara öğrenci yönlendirilmesi,
okullara giriş şartları ile ilgili
farkındalık oluşturulmasının sağlanmasını
AMAÇLAMAKDAYIZ.
Neden Böyle Bir İhtiyaç Hissettik;
Ulusal düzeyde yapılan YGS, LYS ve TEOG’ da ilimizin istenilen
seviyede olmamasından,
Ardahan tüm ilçeleri kendi aralarında kıyaslandığında seviye
farklarının olmasından,
İlimiz genelinde oldukça yüksek devam probleminin olmasından,
Yetenek sınavları ile öğrenci alan üniversite bölümlerine yerleşen
öğrenci sayısının az olması.
Hedefimiz;
Ardahan ilinde lise ve ortaokul
kademlerinde okula devam probleminin
ortadan kaldırılması,
Ardahan ili ortaokul ve ortaöğretim
kademelerinde genel başarının (akademik başarı ve yeteneklerin ön plana
çıkarılması ile elde edilecek başarı) üst düzeylere taşınması.
(ANNE- BABA İZNİYLE
MUTLU EVLİLİKLERE)
Çocuk yaşta evlilik, ya da diğer bir
ifadeyle erken evlilik, en az biri on sekiz
yaşından küçük olan iki kişinin, yasal ya da
yasal olmayan bir şekilde, evlilik bağıyla
birleşmesi anlamına gelir.
Ardahan ilimizde TÜİK verilerine göre
2012 yılında ilk evlenme kızlar da 21.5 yaş,
erkeklerde ise 26.5 yaş olarak belirtilmiştir.
Ancak yine 2012 yılında yapılan araştırma
incelendiğinde 15-19 yaş aralığında ki kız
çocuklarının 242 tane doğum yaptığı
görülmektedir.
Bu farklılık resmi olmayan sonuçları gündeme
getirir ki; bunu adı yerel ağızla kaçmak…
Çocukların geçim kaynakları hayvancılıkla
uğraşmak için okuldan uzaklaşması yöremizin
eğitim seviyesinin düşmesine ve geleceğe ilişkin
plan oluşturamamalarına sebep olmaktadır.
Bu durum da çocuklarımızı gelecekleriyle ilgili
umutsuzluğa sürüklemekte ve bunun bir sebebi
olarak da çocuklarımız erken evliliği bir
kurtuluş yolu olarak görmektedirler.
Erken evlilik konusu ülkemizi ve ilimizi
etkileyen önemli bir toplumsal sorundur. Bu
evlilikler Türk Medeni Kanunu çerçevesinde,
Kanun’un öngördüğü evlenme yaşından daha
küçük yaşta gerçekleştirildiği için dini nikâha
dayanan evliliklerdir.
Bu durumun engellenmesinde aile, okul ve
ilgili kurumların işbirliği içerisinde çalışmaları
toplumsal bir sorumluluktur.
Bu projenin amaçları:
>Erken yaşta evliliği önlemek,
>Aile eğitimi verilerek aile ile çocuk arasındaki
iletişim sorunlarını çözmek,
>Öğrencilerin evlilik nedeniyle eğitim hayatının
kesintiye uğramamasını sağlamak,
>Ergenlik çağında anneliğin önünü kesmek,
>Ergenlik çağında anne-baba olacak
çocukların yaşayacağı psikolojik
problemlere yönelik önlem almak,
>Ardahan ilinde bulunan ortaokul ve lisedeki
öğrenci ve velilere erken evliliğin
önlenmesi konusunda eğitim verilerek
katılımcıların bilgi düzeylerini ve
farkındalıklarını artırmak,
> Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak
erken evlilik konusunda yapacağımız
çalışmalarla ilde farkındalık oluşturmak ve
erken evliliklerin önlenmesi ve erken
müdahalesini sağlamak,
>İlimizde bulunan erken evlilikleri en aza
indirgemek ve engellemek,
>Eğitim ailede başlar ve okulda devam eder.
Bu bağlamda ailenin bilinçlendirilmesi ve
okulda desteklenmesi ile bilinçli nesiller
yetiştirmek,
>Erken evliliklerin yaşanmaması için okulda
gerekli süreci başlatmak velileri yasal
zorunluluklar hakkında bilgilendirmek,
Erken evliliğin önlenmesi için veli
toplantılarında yapılacak eğitimlerle velileri
bilgilendirmek ve gerekli önlemler
konusunda farkındalık oluşturmak,
>Bu proje ile öğretmenlerin, velilerin ve
öğrencilerin erken evlilik konusunda
olumlu yönde değişiklik oluşturmalarını
sağlamak,
Erken Evlilikle Neden Mücadele Ediyoruz…
Türkiye’de...
TÜİK tarafından 2012 de
gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde
erken evliliğin Türkiye çapında
yadsınamayacak kadar ciddi olduğu
görülmektedir. Erken evlilik yaş ortalaması
-15 ve 15-19 yaş grupları arasında yoğun
olarak görülmektedir.
Yaş grubuna göre evlenmeler
incelendiğinde 16-19 yaş arası erkeklerde
14.207, kızlarda ise 129.130 kişinin evlendiği
görülmektedir.
Doğum sayılarına bakıldığında ise 15
yaş altı 377, 15-19 yaş arası da 91.144
doğum yapıldığı görülmektedir.
Bu durumda Türkiye de ergen anne ve
babaların bulunduğunu göstermektedir.
Hedefimiz…

İlde bulunan ergenlik çağındaki çocukların,
ailelerinin ve öğretmenlerinin erken
evlilikle ilgili olarak bilgilenmesini
sağlayarak farkındalık oluşturmak.

İlimizde yapılacak olan çalışmalarla erken
evlilik oranını en aza indirmek.

Gençlerimizin daha farklı gelecek hayalleri
kurmalarını sağlamak.

Sağlıklı toplum için öncelikle sağlıklı
ailelerin kurulmasına destek olmak.
Projemiz sonucunda;
Ardahan ilimizde erken evliliklerin
önüne geçilmesini bekliyoruz.
Çünkü;
Bilinçli çocuklar için bilinçli ebeveynler
gereklidir. Bugün ergenlik çağındaki
çocuklarımızda amaçlanan farkındalık
oluşturulur ve gerekli bilinç kazandırılırsa
gelecek kuşaklarda erken evlilik problemi
ortadan kalkabilir.
Ç
İ
Ç
E
K
L
E
R
K
O
P
A
R
I
L
M
A
S
I
N

Çocuk istismarı ve ihmali dünyada
milyonlarca çocuğu ve ailelerini etkileyen
önemli bir toplumsal sorundur. Çocuklar
üzerinde bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal
etkileri olan istismar ve ihmal, çocukların
yaşamlarında onarılmaz sonuçlara yol
açabilmektedir.

Araştırmalara göre Türkiye’de aile
içinde gerçekleşen istismar olayları
aile dışında gerçekleşen istismar
olaylarından daha fazla olduğunu
göstermektedir. Aile içi istismarda yaş
ortalaması 5 ile 7, aile dışı istismarda
ise 7 ile 10 yaş arasında
değişmektedir.

Okul, çocukların ev dışında zamanlarını en
çok geçirdikleri mekânlardan biridir.
Öğretmenlerin çocukların davranışlarında
değişiklik olup olmadığını görme şansları
vardır. Çünkü çocuklarla sürekli bir
iletişim halindedirler. Çocuklar eğitim
olanaklarından tümüyle yararlanamadıkları
zaman öğretmenler bunu anlayacak ve
buna müdahale edebilecek donanımda
olmalıdırlar.

Dolayısıyla öğretmenler çocuk istismarı ve
ihmalini tanımlayacak kilit bir
konumdadırlar.

Bu proje, öğretmenlere ve ailelere olası
çocuk istismarı ve ihmali sorununu
anlatmak, uygun makamlara haber vermek
ve mağdur edilen çocuklara destek
sağlamayı göstermek amacı ile
hazırlanmıştır

Ardahan ilinde bulunan ilk derecedeki
okullarda öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci
velilerine “Çocuk İhmal ve İstismarının
Önlenmesi” konusunda eğitim verilerek
katılımcıların bilgi düzeylerini ve ildeki
farkındalığı artırmak,

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak
çocuk ihmal ve istismarı konusunda
yapacağımız eğitimlerle ilde farkındalık
oluşturarak çocuk ihmal ve istismarının
önlenmesi ve erken müdahalesini sağlamak,

İlimizde bulunan engelli
çocukların ihmal ve istismara
uğrama oranını en aza indirmek
veya engellemek.

Aile içinde ihmale ve istismara
uğrayan bir çocuğun
davranışlarındaki ilk değişimi fark
edecek kişinin öğretmeni olduğu
düşünülürse, böyle bir durumla
karşılaştıklarında ne yapmaları,
nereye başvurmaları ve çocuğa
sınıf içinde nasıl davranmaları
gerektiği konusunda
öğretmenlerde konuyla ilgili
farkındalığı ve bilgi düzeyini
artırmak.

Çocuk ihmal ve istismarının tanımı,
istismar çeşitleri, risk faktörleri,
çocuk ihmal ve istismarı bulguları,
çocuk ihmal ve istismarının
yaşanması durumunda yapılması
gerekenler konusunda veli
toplantılarında yapılacak eğitimlerle
velileri bilgilendirmek ve önlenmesi
konusunda farkındalık oluşturmak.
Çocuk ihmal ve istismarının yaşanması
durumunda okulda gerekli süreci
başlatmak ve yasal zorunluluklar, uzman
ekip ile çalışan merkezlerin nereler
olduğu konularında okul idarecilerini
bilgilendirmek.
 Proje ile ailelerin, öğretmenlerin ve
idarecilerin çocuklara karşı tutum ve
davranışlarında olumlu yönde değişiklik
oluşturarak çocuklarını iyi gözlemleme
ve koruma konusunda farkındalık
oluşturmak.

Bu proje kapsamı dâhilinde elde
edilecek çıktılar;



“Çocuk ihmal ve istismarının tanımı, bulguları, istismar çeşitleri, risk
faktörleri, çocuk ihmal ve istismarının yaşanması durumunda
yapılması gerekenler,
uzman ekip ile çalışan merkezler, yasal zorunluluklar, önlemek için
yapılması gerekenler” konu başlıklarını içeren eğitim programıyla,
Ardahan merkez ve merkeze bağlı köylerde yer alan anaokulu,
anasınıfı ve ilkokul öğrenciler, velileri ve öğretmenlerine, çocuk
ihmal ve istismarı önleme konusunda farkındalık oluşturmaktır.
Ardahan merkez ve merkeze bağlı köylerde yer alan anaokulu,
anasınıfı ve ilkokul, velileri ve öğretmenlerine bu eğitim sonucunda
çocuk ihmali ve istismarı konusunda karşılaşacağı tehlikelerden
velileri bilinçlendirmek suretiyle korunmuş olacaktır.
Ardahan merkez ve merkeze bağlı köylerde yer alan anaokulu,
anasınıfı ve ilkokul idarecileri, velileri ve öğretmenlerine farkındalik
sağlanarak ihmal ve istismarın erken müdahalesi ve önlenmesi
sağlanacaktır.
Hedef Kitlemiz;
-Ardahan ilindeki tüm
Öğrenci,
Öğretmen,
İdareci,
Veliler
PROJELERİN YASAL
DAYANAĞI
T.C. Anayasası
 Çocuk Hakları Sözleşmesi
 Çocuk Koruma Kanunu
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal
Hizmet Merkezleri Yönetmeliği
 Türk Ceza Kanunu

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Yönetmeliği
 MEB Eğitim Ortamlarında Şiddetin
Önlenmesi Yönetmeliği
 MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Hizmetlerinin Geliştirilmesi Genelgesi

İş Birliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü
Yerel Medya
Belediye
İl Emniyet Müdürlüğü
Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Ardahan Üniversitesi
STK’lar

similar documents