دانلود

Report
‫به نام خداوند جان و خرد‬
‫مهارت‌های بازیابی اطالعات در اینترنت‬
‫مهارت اطالع يابي (سواد اطالعاتي)‪ ،‬تعريف‬
‫نیاز اطالعاتی خود را تشخیص دهد‪ ،‬با‬
‫قادر می‌سازد ‌‬
‫سواد اطالعاتی مجموعه مهارت‌هایی است که فرد را ‌‬
‫شناسایی منابع اطالعاتی موجود به تدوین روش جستج ‌و دراین منابع پرداخته ‌و پس ‌از انجام جستج ‌و‬
‫اطالعات به دست آمده را ارزیابی کرده ‌و به منظور‌ تولید اطالعات جدید پیوند الزم بین اطالعات جدید را با‬
‫دانش قبلی خود برقر ‌ار سازد‪.‬‬
‫مهارت اطالع يابي (سواد اطالعاتي)‪ ،‬پيش نياز پژوهش‬
‫الف‪ -‬شناخت منابع اطالعات‬
‫‪ -1‬مهارت بازيابي اطالعات‬
‫ب‪ -‬مهارت در استراتژيهاي جستجو‬
‫ج‪ -‬توان استفاده از منابع اطالعاتی‬
‫الف‪ -‬دانش انتخاب اطالعات‬
‫‪ -2‬مهارت ارزيابي اطالعات‬
‫ب‪ -‬دانش ارزيابي اطالعات‬
‫ي‬
‫الف‪ -‬مهارت در يادداشت بردار ‌‬
‫‪ -3‬مهارت سازماندهي اطالعات‬
‫ب‪ -‬مهارت در ذخیره سازي فردي اطالعات‬
‫‪ -4‬تبادل اطالعات‬
‫الف‪ -‬توانايي علمي نويس ي‬
‫انواع منابع اطالعاتي( بر اساس قالب ارائه اطالعات)‬
‫• چاپي‬
‫• الکترونيکي‬
‫انواع منابع اطالعات( بر اساس محتوا)‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫کتابهاي مرجع( واژه نامه ها‪ ،‬دايره املعارفها‪ ،‬کتابشناس ي ها‪ ،‬منابع جغرافيايي‪ ،‬منايع مرجع فوري‪ ،‬زندگينامه‬
‫ها و اسناد دولتي)‬
‫کتابهاي غیرمرجع (کتابهاي تک نگاشت)‬
‫مج ‌الت‬
‫پايان نامه ها‬
‫پروانه ثبت اختراعات‬
‫استانداردها‬
‫گزارش پژوهش‬
‫گزارش گردهمايي ها و سمينارها‬
‫ي(فيلم‪ ،‬ويدئو‪ ،‬عکس‪ ،‬اساليدو‪)...‬‬
‫ي‪ -‬شنيدار ‌‬
‫منابع ديدار ‌‬
‫منابع نقد و بررس ي‬
‫ي‬
‫فهرست مندرجات جار ‌‬
‫نمايه نامه ها و چکيده نامه ها‬
‫پايگاههاي اطالعاتي‬
‫روش هاي دسترس ي هاي به اطالعات در اينترنت‬
‫‪ (1‬آدرس سايت ها را بدانيم‬
‫‪ (2‬استفاده از ابزارهاي بازيابي اطالعات‬
‫شامل‪:‬‬
‫• موتورهاي جستجو‬
‫• راهنماهاي موضوعي‬
‫• ابرموتورهاي جستجو‬
‫انواع خدمات جستجو در اینترنت‬
‫‪search services‬‬
‫موتور جستجو (‪)Search Engine‬‬
‫در این سرویس جستجو‪ ،‬انسان در امر طبقه بندد اطالعدات دخالدت نددارد و اطالعدات دف ات وب بدا اسدتفاده‬
‫اسپایدر جمع آور و سپس به پایگاه داده موتور جستجو اضافه می شود‪.‬‬
‫‌‬
‫از برنامه هایی به اسم‬
‫موتورهای کاوش چگونه کار می کنند؟‬
‫سه جزء ا لي سازنده موتورها کاوش ‪:‬‬
‫•‬
‫نرم افزار خزنده يا روبات جستجوگر که پيوندها وبی را دنبال می کند ‪.‬‬
‫•‬
‫پايگاه اطالعاتی موتور جستجو كه متشكل از كپي منابع جستجو شده است‪.‬‬
‫•‬
‫نرم افزار پردازنده پرسشها برا جستجو در پايگاه اطالعاتي ( رابط كاربر با موتو ‌ر)‬
Search engines
:‫مثال‬
Google.com
Altavista.com
Alltheweb.com
‫راهنما وب (‪)Web directory‬‬
‫تمامی اطالعات را کالسه بند کرده و به شکل سلسله مراتبی مرتب و ارائه می کنند ‪.‬‬
‫ب درا انجددام ایددن کددار تعددداد نیددرو انسددانی در اختیددار دارنددد کدده امددر طبقدده بنددد را انجددام م دی‬
‫دهند‪.‬‬
‫براي مثال‪:‬‬
‫‪google.com‬‬
‫‪Looksmart.com‬‬
‫‪yahoo.org‬‬
‫‪Snap.com‬‬
‫مزایای راهنماهای موضوعی نسبت به موتورها‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫کیفیت بهتر اطالعات‬
‫دسترس ی بهتر به اطالعات مرتبط‬
‫صرف زمان کمتر برای دسترس ی به‬
‫اطالعات‬
‫سهولت مرور و بازیابی اطالعات‬
‫محدودیت های راهنما های موضوعی نسبت به موتورهای جستجو‬
‫• پوشش کم اطالعات موجود در وب‬
‫• روزآمد نبودن اطالعات‬
‫ابرموتورها جستجو ( ‪)Meta Search Engines‬‬
‫ابر موتورهای کاوش‪ ،‬خود پایگاه داده ندارند ‌و هنگام مراجعه یک کار ‌بر کلمه یا کلمات جستج ‌و را برا تعداد موتور‌‬
‫‌‬
‫جستج ‌و فرستاده ‌و بعد نتایج حا ل را برا مشتر ‌ فهرست می کنند ‪.‬‬
‫ابر موتورهای جستجو برای جستتجوهای عتاو و ک تی کته اطالعتات انتدکی در متورد موضتوع وجتود دارد ستیار توب‬
‫هستند‪.‬‬
Meta Search engines
:‫مثال‬
Mamma.com
Dogpile.com
Profusion.com
‫عملگرها بولین‬
‫• کدامیک از روش ها باال باعث م دود شدن جستجو شده اند ؟‬
‫پستانداران=‪A‬‬
‫طوطی‬
‫اسب‬
‫سگ‬
‫خفاش‬
‫شتر‬
‫خفاش‬
‫= پرندگان‪B‬‬
‫قنار ‌‬
‫بلدرچین‬
‫کالغ‬
‫? = )‪n(A AND B‬‬
‫?=)‪n(A OR B‬‬
‫?=)‪n(A NOT B‬‬
‫?=)‪n(B NOT A‬‬
‫پستانداران=‪A‬‬
‫طوطی‬
‫اسب‬
‫سگ‬
‫خفاشخفاش‬
‫شتر‬
‫قنار ‌‬
‫بلدرچین‬
‫کالغ‬
‫قسمت نارنجی رنگ‬
‫‪1‬‬
‫? = )‪n(A AND B‬‬
‫قسمت زرد‪ ،‬نارنجی و قرمز ‪5+4-1=8‬‬
‫?=)‪n(A OR B‬‬
‫‪4-1=3‬‬
‫?=)‪n(A NOT B‬‬
‫‪5-1=4‬‬
‫?=)‪n(B NOT A‬‬
‫قسمت قرمز رنگ‬
‫قسمت زرد رنگ‬
‫= پرندگان‪B‬‬
‫م دود کردن جستجو از طریق فیلدها مختلف‬
‫•‬
‫جستجوي حوزه سايتها‪:‬‬
‫•‬
‫م دود كردن جستجو به زبانهاي مختلف‬
‫•‬
‫م دود كردن جستجو به تاريخ انتشار منابع در وب‬
‫•‬
‫جستجوي رسانههاي مختلف‪ :‬موسيقي‪ ،‬عكس‪ ،‬ويدئو‬
‫•‬
‫جستجوي ف ات با فرمتهاي مختلف‪PDF, Word, MP3, MPEG :‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪Com - Org – Net - Ir - ….‬‬
‫آشنایی با موتور جستجوی گوگل‬
‫موتور جستجو گوگل‬
‫• گوگل بزرگترین موتو ‌ر جستجو ‌ اینترنتی‬
‫• ارائه خدمات به بیش از ‪ ۷۰‬زبان ‌از جمله فارس ی‬
‫• سال تاسیس‪1998 :‬‬
‫دو دانشجوى‌ دكتراى دانشگاه ‪ ،Stanford‬به نامها لرى‌ پيج ‌و سرجى برين‬
‫• موسسان‪‌ :‬‬
‫گوگل گروه مدیریت‬
‫•‬
‫دکتر اریک ا‪ .‬اشمیت‪ ،‬رییس کل و رییس هییت مدیره‬
‫•‬
‫لر پیج‪ ،‬کمک مؤسس و رییس م صوالت‬
‫•‬
‫سرجی برین‪ ،‬کمک مؤسس و رییس تکنولوژ‬
‫امید کردستانی‪ ،‬معاون رییس‪ ،‬توسعه تجار و فروش‬
‫وینی روسینگ‪ ،‬معاون رییس مهندس ی‬
‫•‬
‫سیند مک کفر ‪ ،‬معاون رییس‪ ،‬ارتباطات‬
‫جوان برد ‪ ،‬معاون رییس‪ ،‬خدمات جستجو‬
‫•‬
‫تیم آرمسترونگ‪ ،‬معاون رییس‪ ،‬فروش آگهی‬
‫اورس هولتزل‪ ،‬شخص گوگل‬
‫•‬
‫کریگ سیلور اشتاین‪ ،‬مدیر تکنولوژ‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫گوگل یعنی چه؟‬
‫گوگل بر گرفته شدده از کلمده ‪ Googlo‬کده بده معندی «یدک عددد یدک و دد دفر‬
‫جلو آن» است که در واقع نوعی شعار است‪.‬‬
‫مراحل کار با گوگل‬
‫‪ -‬آشنایی با امکانات گوگل‬
‫ جستجو ساده و پیشرفته ف ات وب‪ ،‬تصاویر و ویدیو‬‫ تنظیمات گوگل‬‫‪ -‬کارعملی‬
‫کار عملی‬
‫تمرین‪:1‬‬
‫مقاالتی بیابید با فرمت ‪ ،PDF‬درباره ‪:‬روش كاربردي استخراج ‪DNA‬از ون انسان‬
‫تمرین ‪:2‬‬
‫ایدز مربوط به یک ماه ا ‌یر با فرمت ‪ PDF‬مورد نیاز است‪.‬‬
‫مقاالتی درباره بیماریهای واگیر به جز ‌‬
‫تمرین ‪:3‬‬
‫كراتین در پوست ‪ ---‬در عنوان مقاالت‬
‫‪Google Scholar‬‬
‫‪ -‬آشنایی با امکانات‬
‫ جستجو ساده و پیشرفته‬‫ تنظیمات‬‫‪ -‬کارعملی‬
‫پایگاه‌های اطالعاتی‬
www.sid.ir
www.magiran.com
www.iranmedex.com
www.irandoc.ir
‫معرفی سایت واژه نامه ها و دایره‌املعارف‌ها‬
www.wikipedia.com
http://www.merriam-webster.com/
www.Britanica.com
‫معرفی سایت واژه نامه ها و دایره‌املعارف‌ها‬
‫•‬
‫لغت نامه دهخدا (آنالین ‪ -‬اینترنتی)‬
‫‪http://www.loghatnaameh.com‬‬
‫فرهنگ لغت آنالین دهخدا و عمید (فارس ی به فارس ی) جدید ‪MiboSearch‬‬
‫جستجو کلمات فارس ی در دو لغتنامه دهخدا و عمید (هر دو لغت نامه کامل هستند)‪.‬‬
‫با جستجو هر کلمه معنی آن به طور مختصر از دو فرهنگ دهخدا و عمید نمایش داده می شود که با کلیک بر رو‌ هر‬
‫معنی‪ ،‬معنی کامل کلمه را مشاهده خواهید نمود‪.‬‬
‫ همراه با فهرست الفبایی لغات فارس ی‬‫ با بیش از ‪ 2476‬ف ه لغت‬‫‪http://www.mibosearch.com‬‬
‫•‬
‫دیکشنر آریانپور‌‪:‬‬
‫انگلیس ی به فارس ی‪ ،‬فارس ی به انگلیس ی‪ ،‬انگیس ی به انگلیس ی‬
‫‪http://www.aryanpour.com‬‬
‫سرویسها کاوش تخصص ی زیست شناس ی‬
•
•
•
•
•
•
Pubmed
www.Scirus.com
http://vadlo.com
http://www.biocrawler.com/
http://dir.yahoo.com/science/biology/
http://www.molecularbiology.net/
• /www.dmoz.org
• http://www.doaj.org
• Roshdmag.ir
• Roshd.ir
• Olampiadroshd.ir
‫خسته نباشيد‪.‬‬

similar documents