TÜRK*YEDE G*R***MC*L*** DESTEKLEYEN KURULU*LAR

Report
TÜRKİYEDE GİRİŞİMCİLİĞİ
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
•
•
•
•
•
•
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOSGEB
TÜBİTAK
TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU
TEKNOPARK/TEKNOKENT DESTEKLERİ
MELEK YATIRIMCILAR
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI
• Teknogirişim Sermayesi Destek Programı;
yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji
ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer
ve nitelikli
istihdam yaratma potansiyeli
yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin
desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve
sonuçların değerlendirilmesini kapsar.
• Destek süresi 12 ay olup, süreç Bakanlık ile
girişimci arasında sözleşme imzasıyla ile
başlar. Destek bir defaya mahsustur.
• Destek bütçesi en fazla 100.000 TL’dir ve
bütçenin nihai hali sözleşme imzası sırasında
verilir. Destek, ön ödemeli ve % 100 hibe
şeklindedir.
• Programa,
örgün
öğrenim
veren
üniversitelerin
herhangi
bir lisans
programından
bir
yıl içinde
mezun
olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans
veya doktora öğrencisi ya da lisans,
yüksek lisans veya doktora derecelerinden
birini ön başvuru tarihinden 1
en çok 5
yıl önce almış kişiler başvurabilir.
• Programa https://biltek.sanayi.gov.tr
adresindeki Ar-Ge web portalı üzerinden edevlet şifresiyle başvuru yapılır.
KOSGEB
• 1. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
• 2. AR-GE İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL
UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
• http://www.kosgeb.gov.tr
Girişimcilik Destek Programı
• Yeni Girişimci Desteği
• Destekten Kimler Yararlanabilir
Bu destekten;
• Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,
• KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,
• Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği
(KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya
programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini
kurangirişimciler,
• İŞGEM’de yer alan işletmeler
İŞ PLANI ÖDÜLÜ
• Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında
verilen “Girişimcilik” dersini alan öğrenciler
arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir.
İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite
KOSGEB’e başvurur.
İş planları ilk üç dereceye girmiş olan
öğrencilerden, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş
olmaları kaydı ile;
• Birinciye 15.000 TL,
• İkinciye 10.000 TL,
• Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir.
TÜBİTAK
TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
KURUMU
• TÜBİTAK-TEYDEB 1512 programı ile, iş fikri
olan ancak hayallerini gerçeğe
Dönüştürebilecek desteği bulamayan girişimci
adaylarına önemli fırsatlar sunmaktadır.
• İş fikirlerinin ticarileşmesi için eğitim, iş
rehberi ve 100 bin TL sermaye desteği veren
TÜBİTAK-TEYDEB, bir sonraki aşamada da
girişimcilerin 550 bin TL bütçeli projelerini %
75 oranında desteklemektedir.
Girişimci Adaylarına 4 Aşamada
Destek Veriliyor
• Programın ilk aşamasında girişimci adayları iş fikrini TÜBİTAK’a sunuyor.
Seçilen fikirlere uzaktan eğitim, webiner, bilgi günü ve iş rehberi desteği
sağlanarak, iş planı hazırlatılıyor.
• İkinci aşamada ise iş planları değerlendiriliyor. TÜBİTAK’ın desteklemeye
uygun bulduğu iş planları için girişimci adayının kuracağı sermaye şirketine
100.000 TL’ye kadar geri ödemesiz teknogirişim sermaye desteği ve
firmaya özel iş hayatında deneyimli bir iş rehberi (mentor) sağlanıyor. Bu
destekle ön prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması gibi çıktılar
geliştiriliyor.
• Üçüncü aşamada ise geliştirilen çıktılar değerlendiriliyor ve daha fazla ArGe çalışması yapması gereken firmaların bütçesi 550.000 TL’ye kadar olan
projeleri TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile yüzde 75
oranında destekleniyor.
• Son aşamada da TÜBİTAK, proje çıktılarının ticarileştirilmesine yönelik
proje pazarlarının düzenlenmesi, girişim sermayesi firmalarıyla bağlantıya
geçilmesi gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor.
Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik
Yarışması
• Bu programın amacı, girişimcilik kültürünün
gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamak ve
çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan
ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine
fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun
ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır.
• http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik
-universite-girisimcilik-ve-yenilikcilik-yarismasi
BİRİNCİLİK
10.000TL
İKİNCİLİK
7.500TL
ÜÇÜNCÜLÜK
5.000TL
Kimler başvurabilir?
•
•
•
•
Ön Lisans Öğrencileri
Lisans Öğrencileri
Lisansüstü Öğrencileri
Açık Öğretim Fakülteleri Öğrencileri
• Adaylar, Genel/Teknoloji/Sosyal Girişimcilik kategorilerinden
sadece birine başvurabilirler. Başvuru, ekip adına ekip temsilcisi
tarafından yapılır.
• Yarışmanın her kategorisinde ekiplerin yenilikçi iş fikirleri getirmesi
zorunludur. Proje aşağıda verilen “yenilik” tanımına uygun olmalıdır.
• Tamamıyla yeni bir uygulama olabilir.
• Var olan bir uygulamanın yeni bir alanda kullanılması olabilir.
• Yerel bölge için yeni bir uygulama olabilir.
• Var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımı olabilir.
• Adaylar bir şirket bünyesinde geliştirdikleri hali hazırda ticarileşmiş
bir ürünle başvuruda bulunamazlar ancak mevcut şirket dışında
geliştirilecek ve ticarileştirilecek iş fikirleri ile başvuruda
bulunabilirler. Bu durumda şirket sahibi olmak başvuruya engel
teşkil etmez.
• Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan gruplar
halinde başvuru yapılabilir.
TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU
• Genç Girişimciler Kurulu, genç girişimcilere
eğitim, kapasite geliştirme desteği ile
girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde
destek sağlamak üzerine kurulmuştur.
Ülkemizdeki genç girişimci potansiyelinin
nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve
daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla
politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün
gençler arasında gelişmesine öncülük etmek.
a) Gençlere kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme
fırsatları yaratmak,
b) GGK; eğitimlerin ve kapasite geliştirmenin yanı sıra genç
girişimcilerin iş kurma ve işlerini başarılı bir şekilde sürdürme
sırasında da desteklemek,
c) Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde
girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirlemek ve
bu sektörlere genç girişimcileri yönlendirmek ve teşvik etmek,
d) Genç girişimcilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturulması
amacıyla eğitim programları ve çeşitli sosyal etkinlikler
düzenlemek,
e) Genç girişimcilerin sivil toplum kuruluşlarında, yerel
yönetimlerde görev almalarını teşvik etmek, çalışmaları ve
projelerinde bu kurumlarla ortaklık kurmalarını sağlamak,
f) Konuların özelliklerine göre çalışma grupları kurmak amacıyla
kurulmuştur.
TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU
• http://www.tobb.org.tr/TOBBGencGirisimciler
Kurulu/Sayfalar/Hakkimizda.php
• Bugün
itibariyle
70
ilde
İl
GGK
oluşturulmuştur.
TEKNOPARK / TEKNOKENT
• Uluslararası Bilim Parkları Birliği (IASP)’nin tanımına
göre, Teknopark;
• Bir veya birden fazla üniversite veya diğer yüksek
öğretim kurumu ve araştırma merkezleri ile resmi veya
faaliyet bazında ilişkili, Bünyesinde bilgiye ve ileri
teknolojilere dayalı sanayi firmalarının kurulup
gelişmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış,
İçinde yer alan kiracı firmalara, teknoloji transferi ve iş
idaresi konularında destek sağlayacak bir yönetim
fonksiyonuna sahip, teşvik ve mülkiyete dayalı bir
teşebbüstür.
• Teknoloji üretmenin dört temel öğesi vardır:
1. Araştırmacı nitelik sahibi insan gücü,
2. Yeterli bilgi birikimi,
3. Yeterli finansal kaynak,
4. Programlı bir şekilde AR-GE çalışması yapmak.
• Teknoloji üretmenin dört temel öğesi doğrultusunda
teknoparkların ortak amacı; Bilim ve teknoloji alanlarında
yetişmiş insan gücünden yeni girişimciler yaratarak,
üniversite ve Ar-Ge kuruluşlarında birikmiş bilginin nitelikli
girişimcilerin kurduğu teknoloji oryantasyonlu firmalar
aracılığıyla ekonomik dönüşümünü sağlamaktır.
TEKNOPARKLARIN HEDEFLERİ
• Teknoparklar,
• teknoloji bağlantılı sanayi kollarının bulundukları
yerlerde güçlendirilmeleri,
• yeni bölgelerde sanayiinin gelişiminin desteklenmesi,
• yenilikçi çalışmaların gerçekleştirilmesi,
• eğitim ve daha etkin çalışma koşulları ile verimliliğin
artırılması ve
• uluslararası alanda rekabet gücünün yükseltilmesi
amacıyla kurulmaktadır.
Teknoparklar, bilimsel ve teknolojik çalışmaları,
geliştirme ve prototip aşamalarından geçirip ticari
uygulamaya konulmalarına ortam yaratmaktadırlar.
Üniversitelerin teknopark kiracısı şirketlere
sunabildikleri kaynaklar şunlardır:
• Lisans ve lisansüstü öğrencileriyle ilişki kurma olanağı;
İyi eğitim görmüş mezunlara erişme olanağı;
Üniversitenin araştırma ekipman ve imkanlarına erişim;
Üniversitenin sosyal ve kültürel etkinlik tesislerine
erişim;
Kütüphanelere erişim;
Danışma hizmetlerinden yararlanma;
Teknopark çalışanları için üniversitede ek öğretim
üyeliği olanağı.
Ortak araştırma projelerine katılım veya araştırmayı
üniversitede finanse etmek;
TEKNOPARKLARDA GİRİŞİMCİLERE
SUNULABİLECEK HİZMETLER
•
Danışmanlık hizmetleri
• Kuruluş danışmanlığı
• İş planları
• Teknoloji danışmanlığı
• Mali danışmanlık
• Denetim
• Hukuk danışmanlığı
• Muhasebe işlemleri
• Reklam ve pazarlama
danışmanlığı
Sosyal hizmetler
• Sağlık hizmetleri
• Alışveriş merkezi
• Lokanta, kafeterya
• Tiyatro, sinema, konser
salonları
• Spor tesisleri
• Teknik hizmetler
• Laboratuar
• Atölye
• Kütüphane
• Uluslar arası bilgi ağlarına
erişim
• Bilgisayar, fotokopi, daktilo
• Telefon, teleks, fax
• Yazılım paketleri
• Konferans ve toplantı
salonları
• Patent katalogları
• Veri tabanı
• Sekreter
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNİN
AVANTAJLARI
• Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma
mevzuatına göre personel istihdam edilir. Bu
Bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu
yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir.
• Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve
AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri
kazançları faaliyete geçirilmesinden itibaren 2013 yılı
sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden
müstesnadır. Bakanlar Kurulu, seçilen hedef alınan,
belirli teknolojik alanlar ve ürünler için on yıla kadar
süreyi uzatabilir.
• Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE
personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri,
Bölgenin kuruluş tarihinden itibaren 2013 yılı
sonuna kadar her türlü vergiden istisnadır.
• Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite
personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde
araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç
duyulanlar,çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli
veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı
zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim
görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu
hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler,
üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.
• Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince bu bölgelerde ARGE faaliyetlerinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşlara
makbuz karşılığı sponsor olarak yapılan bağış ve yardımlar
toplamı 193 sayılı gelir vergisi kanununun 89 uncu
maddesinin 2 numaralı bendi ile 5422 sayılı kurumlar vergisi
kanununun 14 üncü maddesinin 6 numaralı bendinde
belirtilen oran ve esaslar dahilinde indirime tabi tutulur.
• Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının
kurum ve gelir vergisinden istisna bulunduğu süre içinde
münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi,
veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve
askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim
ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.
• Bu bölgelerde yer alan firmalar KOSGEB desteklerinden
yararlanabilir. Bunların bir kısmı hibe şeklinde bir kısmı
taksitli geri ödeme şeklindedir.
MELEK YATIRIMCILAR
• Bazı uzmanlar ise Melek Yatırımcı kavramını,
“girişimcinin melekleri” şeklinde ifade
etmektedir. Melek Yatırımcının hedefi; yeni
oluşan ve potansiyel vaat eden projelere
maddi destek sağlayarak, söz konusu projeleri
geliştirmektir. Yani yüksek getiri potansiyeli
olan bir iş fikri hayata uygulama aşamasına
geldiğinde,
Melek
yatırımcının
ilgisini
çekmektedir.
• Melek Yatırımcı Faaliyetleri; ya sadece girişimci
işletmenin kuruluşunda özellikle çekirdek
sermayeyi
oluşturan
finansal
desteği
sağlamak, ya sadece girişimci işletmenin
kuruluş aşaması veya sonrasında bilgi desteği
sağlamak, ya da girişimci işletmeye hem
finansal hem de bilgi desteği sağlamak olarak
sıralanmaktadır.

similar documents