ISB Bewegingsgezinde basisschool

Report
Wat versta jij onder een
bewegingsgezinde basisschool?
Wat?
Wanneer?
Waar?
Wie?
Waarom?
Laten we de kinderen wel
voldoende bewegen op
onze basisschool?
Een bewegingsgezinde basisschool
School
Bewegingsopvoeding
Bewegingsintegratie
Een bewegingsgezinde basisschool
Sportfederatie
Gemeente
School
Bewegingsopvoeding
Herhalen
Doel en dagorde ISB
Introductie nieuw
Leerplan Bewegingsopvoeding
februari 2012
Ondersteuning
Implementatie op de OWP
Waarom een nieuw leerplan???
•
•
•
•
Oud leerplan reeds van voor 1998
Geen nieuwe OD/ET
Actuele VISIE
Ontwikkelingslijn kleuter/lager en samenhang SO
• Format conform de andere leerplannen
• Vereenvoudigen in aantal doelen en nummering
Visie
• Bewegingsopvoeding is een leergebied van de
basisvorming met eigen OD en ET.
Visie
Visie
• Dit stelt ons voor een aantal uitdagingen ivm
begeleiden, onderwijzen, opleiden… vanuit
een vernieuwd concept.
Visie
• Het leerplan bewegingsopvoeding, wil tegemoet
komen aan de hedendaagse visie op goed
bewegingsonderwijs.
• We houden hierbij rekening met de
verwachtingen van:
*de jongeren
*de maatschappij
*de leerkracht als deskundige
Visie
Bedenkingen vooraf…
1.Wat vind jij als leerkracht Bewegingsopvoeding belangrijk?
Wat vind jij als directeur daarbij belangrijk?
2. Wat vinden de leerlingen belangrijk?
3. Wat vinden de ouders belangrijk?
Visie
De hedendaagse visie op goed bewegingsonderwijs
houdt rekening met de verwachtingen van:
*de jongeren:
uitdagende en plezierige les, binnen goed sociaal leefklimaat én
toch leerrijk
*de maatschappij:
– bewegingsgebonden basiscompetenties bijbrengen
– de vereiste bekwaamheden meegeven om deel te nemen aan
de bewegingscultuur
*de leerkracht als deskundige:
de leerlingen voldoende ondersteunen in hun ontwikkeling zodat
ze zelf verantwoordelijk, bevredigend en duurzaam blijven
deelnemen aan bewegingsactiviteiten
Visie vroeger en nu
Visie mensbeeld
Vroeger
Nu
Fysieke mensbeeld
Fitheidsoptimalisering
-Kracht
-Lenigheid
-Uithouding
-Snelheid
a.h.v. normenschalen
Totale persoonlijkheidsontwikkeling
(Motorisch/Cognitief/Dynamisch-Affectief) op
geïntegreerde manier
→ individu gericht
→ relationeel gericht
Visie vroeger en nu
Visie
maatschappijbeeld
Vroeger
Nu
Overlevering van cultuur:
blind vertrouwen in
instellingen die bepaalde
visie opdringen (politiek,
religieus, geografisch
bepaald)
Democratisch, zelfsturend
medezeggenschap:
aandacht voor diversiteit
(sociaal, ethisch, ecologisch
maatschappijbeeld)
→ strak cultureel bepaalde → zelfsturing, waarbinnen
maatschappij: aangeboden individualiteitsontwikkeling
kader
plaatsgrijpt in relatie met
zichzelf (positief zelfbeeld),
de ander, de omgeving
Visie vroeger en nu
Visie
onderwijsopvatting
Vroeger
Nu
Leerkrachtgestuurd
Leerlinggestuurd (gedeelde
sturing) gericht op duurzaam
en zelfverantwoordelijk leren
→ leerkrachtgerichte
keuzes waarvan men vindt
dat iedereen dit moet
uitvoeren
→ leerlinggerichte keuzes (op
basis van betekenis, niveau…)
Visie vroeger en nu
Visie
bewegingsopvatting
Vroeger
Nu
Strak analytisch aanbod
Bewegingsomgevingen met een
betekenisvolle inhoud voor de
lln. én vanuit betrachtingen van
de lk. : genietend, speels,
competitief, relatiegericht…
→ te vroeg technisch leren
→ differentiatie naar
- betekenis
- taakgerichtheid
- niveau
DUS: contextgerichte
bewegingssituaties
Visie nu
Contextgerichte situaties
Differentiatie (betekenis,
taakgerichtheid, niveau)
Bewegingsopvoeding staat voor motorische
basisvorming gericht op het ontwikkelen van na te
streven competenties
• Motorische competenties (MC)
• Gezonde en veilige levensstijl (GVL)
Bewegingsdoelen
• Zelfconcept (ZC)
• Sociaal Functioneren (SF)
Persoonsdoelen
Met bewegen als middel
 om zinvolle gehelen van leertaken aan te bieden
 in authentieke contexten (voeling met de realiteit)
 met de nadruk op integratie van kennis, inzichten, vaardigheden en
attitudes
Met aandacht voor een meervoudige en veelzijdige bewegingsbekwaamheid en
een meervoudige deelnamebekwaamheid
Didactisch - methodisch kader
In het leerplan volgen de leerlijnen en
bijpassende onderwijsleeromgeving
de twee volgende principes
Tussendoortje
Doelenkader
Bewegingsdoelen
• Motorische competenties (MC)
• Gezonde en veilige levensstijl (GVL)
Persoonsdoelen
• Zelfconcept (ZC)
• Sociaal functioneren (SF)
Motorische competenties
MC1
Zelfredzaam functioneren in kindgerichte bewegingssituaties.
MC2
Aanvoelen en omgaan met lichaamsopbouw en dynamiek van
bewegen.
MC3
Aanvoelen en omgaan met bewegingsruimte en bewegingstijd.
MC4
Handelend omgaan met betekenisinhouden van
bewegingssituaties en deze expressief voorstellen, uitvoeren,
demonstreren en verwoorden.
Zelfstandig reguleringstaken uitvoeren (verantwoordelijkheidszin).
MC5
Basiskwaliteiten
Handelend omgaan met
betekenisinhouden van
bewegingssituaties en
zelfstandig
reguleringstaken uitvoeren
Oplossen van groot- en
MC6
Grootmotorische bewegingsproblemen oplossen gericht op
klein-motorische
stabiliteit en voortbeweging en daarbij materialen en voorwerpen bewegingsproblemen aan
hanteren binnen de verschillende bewegingsthema’s.
de hand van
MC7
Klein-motorische of manipulatieve bewegingsproblemen oplossen. bewegingsthema’s
Gezonde en veilige levensstijl
GVL1
Ontwikkelen van hygiënische gewoontes.
GVL2
Veiligheidsvoorschriften, -afspraken en -regels naleven.
GVL3
Ontwikkelen van volgende fysieke eigenschappen: kracht,
lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie, evenwicht en
spierspanning en dat binnen de verschillende bewegingsthema’s.
GVL4
Rust ervaren als tegenpool van actie.
GVL5
Bewegen in open lucht.
Zelfconcept
ZC1
Zelfkennis en zelfvertrouwen.
ZC2
Omgaan met eigen gevoelens.
Sociaal functioneren
SF1
Zich inleven in anderen.
SF2
Met de andere(n) in relatie treden.
Nemen kennis
Beheersen
Toepassen en
spontaan
aanwenden
() OD 1.26, OD 1.32, OD 1.33, ET 1.1, ET 1.17
PAUZE
Motorische competenties
MC1
Zelfredzaam functioneren in kindgerichte bewegingssituaties.
MC2
Aanvoelen en omgaan met lichaamsopbouw en dynamiek van
bewegen.
MC3
Aanvoelen en omgaan met bewegingsruimte en bewegingstijd.
MC4
Handelend omgaan met betekenisinhouden van
bewegingssituaties en deze expressief voorstellen, uitvoeren,
demonstreren en verwoorden.
Zelfstandig reguleringstaken uitvoeren (verantwoordelijkheidszin).
MC5
Basiskwaliteiten
Handelend omgaan met
betekenisinhouden van
bewegingssituaties en
zelfstandig
reguleringstaken uitvoeren
Oplossen van groot- en
MC6
Grootmotorische bewegingsproblemen oplossen gericht op
klein-motorische
stabiliteit en voortbeweging en daarbij materialen en voorwerpen bewegingsproblemen aan
hanteren binnen de verschillende bewegingsthema’s.
de hand van
MC7
Klein-motorische of manipulatieve bewegingsproblemen oplossen. bewegingsthema’s
Leerplan pg. 17
MC 1.2 De leerlingen behouden of herstellen het evenwicht en maken
gecontroleerde aanpassingen in statische en dynamische
bewegingssituaties (bv. veilig landen en veilig vallen)
Motorische competenties
MC1
Zelfredzaam functioneren in kindgerichte bewegingssituaties.
MC2
Aanvoelen en omgaan met lichaamsopbouw en dynamiek van
bewegen.
MC3
Aanvoelen en omgaan met bewegingsruimte en bewegingstijd.
MC4
Handelend omgaan met betekenisinhouden van
bewegingssituaties en deze expressief voorstellen, uitvoeren,
demonstreren en verwoorden.
Zelfstandig reguleringstaken uitvoeren (verantwoordelijkheidszin).
MC5
Basiskwaliteiten
Handelend omgaan met
betekenisinhouden van
bewegingssituaties en
zelfstandig
reguleringstaken uitvoeren
Oplossen van groot- en
MC6
Grootmotorische bewegingsproblemen oplossen gericht op
klein-motorische
stabiliteit en voortbeweging en daarbij materialen en voorwerpen bewegingsproblemen aan
hanteren binnen de verschillende bewegingsthema’s.
de hand van
MC7
Klein-motorische of manipulatieve bewegingsproblemen oplossen. bewegingsthema’s
MC 2.3 De leerlingen voelen voorkeurslichaamszijde, - bewegingsrichting
en – bewegingsrotatie aan en gebruiken deze bij zowel klein- als
grootmotorische taken:
- imiteren van houdingen en bewegingen:
° meervoudige symmetrische
Motorische competenties
MC1
Zelfredzaam functioneren in kindgerichte bewegingssituaties.
MC2
Aanvoelen en omgaan met lichaamsopbouw en dynamiek van
bewegen.
MC3
Aanvoelen en omgaan met bewegingsruimte en bewegingstijd.
MC4
Handelend omgaan met betekenisinhouden van
bewegingssituaties en deze expressief voorstellen, uitvoeren,
demonstreren en verwoorden.
Zelfstandig reguleringstaken uitvoeren (verantwoordelijkheidszin).
MC5
Basiskwaliteiten
Handelend omgaan met
betekenisinhouden van
bewegingssituaties en
zelfstandig
reguleringstaken uitvoeren
Oplossen van groot- en
MC6
Grootmotorische bewegingsproblemen oplossen gericht op
klein-motorische
stabiliteit en voortbeweging en daarbij materialen en voorwerpen bewegingsproblemen aan
hanteren binnen de verschillende bewegingsthema’s.
de hand van
MC7
Klein-motorische of manipulatieve bewegingsproblemen oplossen. bewegingsthema’s
MC 3.2 De leerlingen schatten bewegingsrichtingen, afstanden en
bewegingsbanen juist in:
- eigen beweging of deze van voorwerpen aanpassen aan de
snelheid en richting van voorspelbare of niet voorspelbare
bewegingen van een ander persoon of een ander voorwerp door…
vlug te reageren, te
versnellen, een
richtingkeuze te maken;
Motorische competenties
MC1
Zelfredzaam functioneren in kindgerichte bewegingssituaties.
MC2
Aanvoelen en omgaan met lichaamsopbouw en dynamiek van
bewegen.
MC3
Aanvoelen en omgaan met bewegingsruimte en bewegingstijd.
MC4
Handelend omgaan met betekenisinhouden van
bewegingssituaties en deze expressief voorstellen, uitvoeren,
demonstreren en verwoorden.
Zelfstandig reguleringstaken uitvoeren (verantwoordelijkheidszin).
MC5
Basiskwaliteiten
Handelend omgaan met
betekenisinhouden van
bewegingssituaties en
zelfstandig
reguleringstaken uitvoeren
Oplossen van groot- en
MC6
Grootmotorische bewegingsproblemen oplossen gericht op
klein-motorische
stabiliteit en voortbeweging en daarbij materialen en voorwerpen bewegingsproblemen aan
hanteren binnen de verschillende bewegingsthema’s.
de hand van
MC7
Klein-motorische of manipulatieve bewegingsproblemen oplossen. bewegingsthema’s
MC 4.2 De leerlingen voeren bewegingsopdrachten uit vanuit
verbale opdrachten en/of visuele voorstellingen en demonstreren
deze aan medeleerlingen.
Leerplan pg. 23
Mijn lichaam
is volledig
gestrekt
Ik buig pas hoofd
en armen na
evenwichtsverlies
Ik kom recht,
zonder mijn
handen te
plaatsen
Ik kan hard
opzwaaien
Motorische competenties
MC1
Zelfredzaam functioneren in kindgerichte bewegingssituaties.
MC2
Aanvoelen en omgaan met lichaamsopbouw en dynamiek van
bewegen.
MC3
Aanvoelen en omgaan met bewegingsruimte en bewegingstijd.
MC4
Handelend omgaan met betekenisinhouden van
bewegingssituaties en deze expressief voorstellen, uitvoeren,
demonstreren en verwoorden.
Zelfstandig reguleringstaken uitvoeren
(verantwoordelijkheidszin).
MC5
Basiskwaliteiten
Handelend omgaan met
betekenisinhouden van
bewegingssituaties en
zelfstandig
reguleringstaken uitvoeren
Oplossen van groot- en
MC6
Grootmotorische bewegingsproblemen oplossen gericht op
klein-motorische
stabiliteit en voortbeweging en daarbij materialen en voorwerpen bewegingsproblemen aan
hanteren binnen de verschillende bewegingsthema’s.
de hand van
MC7
Klein-motorische of manipulatieve bewegingsproblemen oplossen. bewegingsthema’s
MC 5.2 De leerlingen spreken regels af en leven ze na, maken
groepsindelingen, spreken rollen (bv. uitvoerder, helper, coach,
scheidsrechter) en taken af en passen ze aan (tactische principes).
Leerplan pg. 23
Motorische competenties
MC1
Zelfredzaam functioneren in kindgerichte bewegingssituaties.
MC2
Aanvoelen en omgaan met lichaamsopbouw en dynamiek van
bewegen.
MC3
Aanvoelen en omgaan met bewegingsruimte en bewegingstijd.
MC4
Handelend omgaan met betekenisinhouden van
bewegingssituaties en deze expressief voorstellen, uitvoeren,
demonstreren en verwoorden.
Zelfstandig reguleringstaken uitvoeren (verantwoordelijkheidszin).
Handelend omgaan met
betekenisinhouden van
bewegingssituaties en
zelfstandig
reguleringstaken uitvoeren
Grootmotorische bewegingsproblemen oplossen gericht op
stabiliteit en voortbeweging en daarbij materialen en
voorwerpen hanteren binnen de verschillende
bewegingsthema’s.
Klein-motorische of manipulatieve bewegingsproblemen oplossen.
Oplossen van groot- en
klein-motorische
bewegingsproblemen aan
de hand van
bewegingsthema’s
MC5
MC6
MC7
Basiskwaliteiten
Motorische competenties
MC1
Zelfredzaam functioneren in kindgerichte bewegingssituaties.
MC2
Aanvoelen en omgaan met lichaamsopbouw en dynamiek van
bewegen.
MC3
Aanvoelen en omgaan met bewegingsruimte en bewegingstijd.
MC4
Handelend omgaan met betekenisinhouden van
bewegingssituaties en deze expressief voorstellen, uitvoeren,
demonstreren en verwoorden.
Zelfstandig reguleringstaken uitvoeren (verantwoordelijkheidszin).
MC5
MC6
Grootmotorische bewegingsproblemen oplossen gericht op
stabiliteit en voortbeweging en daarbij materialen en
voorwerpen hanteren binnen de verschillende
bewegingsthema’s.
MC7
Klein-motorische of manipulatieve bewegingsproblemen oplossen.
Basiskwaliteiten
Handelend omgaan met
betekenisinhouden van
beweginssituaties en
zelfstandig
reguleringstaken uitvoeren
Oplossen van groot- en
kleinmotorische
bewegingsproblemen aan
de hand van
bewegingsthema’s
Bewegingsthema’s
• Een bewegingsthema omvat een groep van
bewegings- en spelvaardigheden waarbinnen
dezelfde bewegingsproblemen voorkomen
(bewegingsverwantschap en dominante bewegings- en
spelpatronen).
• De bewegingsthema’s zijn geordend in
alfabetische volgorde.
• Voor elk bewegingsthema wordt het
bewegingsprobleem concreet omschreven.
Leerplan pg. 24 - 30
Balanceren : MC 6.3 De leerlingen maken snelheid op rollend
en/of glijdend materiaal (bv. alles op wielen, glijplank of baan, doeken) om in balans deze snelheid te behouden of te
versnellen.
Leerplan pg. 24
Bal- en dingvaardigheden: Wegspelen: MC 6.11 De leerlingen spelen
een voorwerp weg om dat zo precies mogelijk in of tegen een doel
te krijgen, gericht te werpen of te mikken.
Leerplan pg. 25
Hangen : MC 6.14 De leerlingen dragen en/of verplaatsen het
eigen lichaamsgewicht in diverse hangposities (omgekeerd,
kniehang, apenhang).
Leerplan pg. 25
Kruipen en klauteren: MC 6.30 De leerlingen vinden voldoende grip
en steun op steunpunten of steunvlakken die het materiaal biedt
(bv. bank, sporten, knopen), om zich te verplaatsen (bv. opklimmen,
afdalen, zijw. vorderen) over verschillende stabiele of onstabiele
kruip- en klautervlakken.
Leerplan pg. 28
Motorische competenties
MC1
Zelfredzaam functioneren in kindgerichte bewegingssituaties.
MC2
Aanvoelen en omgaan met lichaamsopbouw en dynamiek van
bewegen.
MC3
Aanvoelen en omgaan met bewegingsruimte en bewegingstijd.
MC4
Handelend omgaan met betekenisinhouden van
bewegingssituaties en deze expressief voorstellen, uitvoeren,
demonstreren en verwoorden.
Zelfstandig reguleringstaken uitvoeren (verantwoordelijkheidszin).
MC5
MC6
MC7
Basiskwaliteiten
Handelend omgaan met
betekenisinhouden van
bewegingssituaties en
zelfstandig
reguleringstaken uitvoeren
Grootmotorische bewegingsproblemen oplossen gericht op
Oplossen van groot- en
stabiliteit en voortbeweging en daarbij materialen en voorwerpen klein-motorische
hanteren binnen de verschillende bewegingsthema’s.
bewegingsproblemen aan
Klein-motorische of manipulatieve bewegingsproblemen
oplossen.
de hand van
bewegingsthema’s
MC 7.2 De leerlingen voeren in verschillende situaties,
kleinmotorische vaardigheden voldoende nauwkeurig gedoseerd
en ontspannen uit.
Leerplan pg. 30
Gezonde en veilige levensstijl
GVL1 Ontwikkelen van hygiënische gewoontes.
GVL2
Veiligheidsvoorschriften, -afspraken en -regels naleven.
GVL3
Ontwikkelen van volgende fysieke eigenschappen: kracht,
lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie, evenwicht en
spierspanning en dat binnen de verschillende bewegingsthema’s.
GVL4 Rust ervaren als tegenpool van actie.
GVL5
Bewegen in open lucht.
Leerplan pg. 31
Gezonde en veilige levensstijl
GVL1 Ontwikkelen van hygiënische gewoontes.
GVL2
Veiligheidsvoorschriften, -afspraken en -regels naleven.
GVL3
Ontwikkelen van volgende fysieke eigenschappen: kracht,
lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie, evenwicht en
spierspanning en dat binnen de verschillende bewegingsthema’s.
GVL4 Rust ervaren als tegenpool van actie.
GVL5
Bewegen in open lucht.
Rust ervaren als tegenpool van actie: GVL 4.2 De leerlingen hebben
in rust controle over ademhaling en spierspanning (relaxatie en
energiedosering).
Leerplan pg. 32
Zelfconcept
ZC1
Zelfkennis en zelfvertrouwen.
ZC2
Omgaan met eigen gevoelens.
Sociaal functioneren
SF1
Zich inleven in anderen.
SF2
Met de andere(n) in relatie treden.
ZC 2.1 De leerlingen gaan om met eigen gevoelens en durven die te
uiten.
Leerplan pg. 33
Zelfconcept
ZC1
Zelfkennis en zelfvertrouwen.
ZC2
Omgaan met eigen gevoelens.
Sociaal functioneren
SF1
Zich inleven in anderen.
SF2
Met de andere(n) in relatie treden.
SF 2.4 De leerlingen zijn bereid tot samenwerken met alle
leerlingen.
Leerplan pg. 34
Wat nog?
• Geïntegreerde bewegingsopvoeding en bewegingsintegratie
• Pedagogisch-didactische wenken voor de aanpak van het
bewegingsonderwijs
• Materiële vereisten
• Planmatig werken
• Evalueren en rapporteren
• Documentatiebronnen
• Concordantielijst met OD en ET
Pedagogisch-didactische wenken voor de
aanpak van het bewegingsonderwijs
LEREN
ERVARING
duurzame
GEDRAGSVERANDERING
- Krachtige leeromgeving
- Didactische principes toepassen
- Goed management
Pedagogisch-didactische wenken voor de
aanpak van het bewegingsonderwijs
LEREN
ERVARING
duurzame
GEDRAGSVERANDERING
- Krachtige leeromgeving
- Didactische principes toepassen
- Goed management
Pedagogisch-didactische wenken voor de
aanpak van het bewegingsonderwijs
LEREN
ERVARING
duurzame
GEDRAGSVERANDERING
- Krachtige leeromgeving
- Didactische
principes
toepassen
- Goed management
Didactische principes
•
•
•
•
•
Veiligheidsprincipe
Intensiteitprincipe
Creativiteitsprincipe
Samenwerkingsprincipe
Veelzijdigheidsprincipe
•
•
•
•
Differentiatieprincipe
Variatieprincipe
Zelfstandigheidsprincipe
Aanschouwelijkheidsprincipe
Pedagogisch-didactische wenken voor de
aanpak van het bewegingsonderwijs
LEREN
ERVARING
duurzame
GEDRAGSVERANDERING
- Krachtige leeromgeving
- Didactische principes toepassen
- Goed
management
Management
Creëren van omgevingsvoorwaarden om te
kunnen leren.
Organisatie van :
– de ruimte
– de actieve leertijd (ALT)
– een veilig en positief leer- en klasklimaat
Nu in ‘t echt…
aan de hand van een filmpje.
Opdracht directeur: observeer deze les aan de hand van
de kijkwijzer bij klassenbezoek. Hierbij ga je uit van de
didactische principes.
Opdracht leerkracht: aan de hand van de kijkwijzer bij de
leerplandoelen, probeer je op de activiteitenfiche aan
te duiden welke doelen EXPLICIET in deze les worden
nagestreefd. Bekijk tevens welke materialen gebruikt
worden, welke afspraken er zijn en hoeveel leerlingen
er per spel mogen deelnemen.
Veel succes.
Nu in ‘t echt…
Het leerplan in praktijk LAGER
met dank aan Ludo Van der Linden
Vak
Spel
Doel
Per post
Materiaal
Aantal
spelers
Afspraken
1
Knuppelbal
(voorbereidend
doelspel)
MC 6.22
2 rode knuppels
2 blauwe knuppels
Zachte bal
4 zweedse banken
5
Rode team tegen blauwe team
Wisselspelers buiten speelveld
Wie 3x scoort wisselt met wisselspeler
2
Tik – tak
(jongleren)
MC 6.4
Verschillende soorten rackets
en ballen
5
Tik de bal op en neer met de racket. Ga naar volgend
level bij een foutloos parcours.
Volg het parcours in wijzerzin.
3
Speedbal
En slaan vanop statief
(wegspelen/
voorberei
ding op
terugslags
pel)
MC 6.10
MC6.11
Statief speedbal
2 rackets
5-7
Afstand tot het statief: maak eerst 2 slagbewegingen
zonder bal te raken
Sla de bal met gestrekte arm
Voetplaatsing: in spreidstand met statief tussen de
benen
Pas op: 1 speler in afgebakande zone. De
veiligheidszone is afgebakend.
4
Badminton
(terugslagspel)
MC6.24
Net, matten, rackets, shuttles
6
Sla de shuttle over het net
3x scoren : hoger level
In level 3 start je met hoepel 1
5
Kegels (slagbalspel)
MC 6.29
Afgebakend terrein met
startlijn. Bal.
Matten. 2 kegels.
6
Volg de afspraken van de spelkaart.
Overkoepelende doelen: MC1.3; 3.2; 4.2; 5.3; 5.5 /GVL 2.5 / ZC 1.2; 1.5 / SF 1.4
Tijd voor een tussendoortje…
Nu in ‘t echt…
Het leerplan in praktijk 3de KLEUTER
met dank aan Hannelore Coens
Analyse van de
bewegingsgezinde
basisschool
Hoe pakken we het aan?
Zie bijlage 11
Halffabricaat operationeel plan
bewegingsgezinde basisschool.
Wat nog?
OWP
• Planmatig werken
• Geïntegreerde bewegingsopvoeding en
bewegingsintegratie
OWP
• Evalueren en rapporteren
• Materiële vereisten
• Documentatiebronnen
• Concordantielijst met OD en ET
format conform andere leerplannen:
concordantie ook naast de leerplandoelen
VADEMECUM
BEWEGINGSOPVOEDING
Tot slot…
Het Vademecum bewegingsopvoeding
als eerste hulp…
www.vvkbao.be

similar documents