Jak po*ádat o grant GA UK na rok 2013

Report
Jak požádat o grant GA UK na rok
2015
Jana Bryksíová, Petr Hájek
Grantové oddělení FF UK
9. října 2014
Program setkání
•
•
•
•
•
Důležité termíny
Elektronická přihláška
Pravidla GA UK na rok 2015
Individuální konzultace
Ptejte se hned u každého tématu
Důležité termíny 1
• Fakultní uzávěrka 6. listopadu 2014 v 23:59
- následně čas na úpravu dle našich poznámek
- buďte na emailu, abyste mohli upravit žádost
- bez kontroly Grantového oddělení nelze grant
podat
- definitivní termín 19.11.2014 nelze prominout
- nenechat na poslední chvíli: případný kolaps
systému, neschopnost školitele potvrdit souhlas s
podáním žádosti apod. není omluvou.
• Výsledky … duben 2015
Důležité termíny 2
•
•
•
•
Školení o administraci…. Duben/květen 2015
Podpis smlouvy… duben/květen 2015
Čerpání prostředků… květen-listopad 2015
Průběžná zpráva s žádostí o peníze na další roky
polovina prosince 2015
• Závěrečná zpráva jednoletých projektů… polovina
března 2016
• Termíny budou postupně upřesňovány
Elektronická přihláška
• Aplikace GA UK: https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs
• Username: osmimístné číslo studenta (projekt můžete
podat, jen když jste momentálně studenti)
• Password: heslo k čipové kartě, případně možno získat
na https://ldap1.cuni.cz/info.php (IPP)
- aplikaci provozuje ÚVT (Ústav výp. techniky)
rektorátu, při potížích se obracejte přímo na
helpdesk ÚVT nebo na kancelář v Celetné 13 (viz
http://www.cuni.cz/UK-3056.html
- obstarání hesla nenechte na poslední chvíli
ujistěte se, že i školitel zná přihlašovací údaje
• Návody: Příručky jsou přímo ve webové aplikaci
Co udělat nejdříve
•
•
•
•
•
•
Ujasnit si obsahově záměr
Seznámit se s pravidly GA UK 2015
Připravit projekt, oslovit tým
Sepsat žádost
Konzultovat se školitelem a s kolegy
Konzultovat s grantovým oddělením – s žádostí o
radu se neobracejte na GA UK ani na jiná
oddělení děkanátu FF UK (můžete dostat
zavádějící rady)
• Při konzultacích se svými zkušenějšími kolegy
mějte na paměti, že pravidla se každý rok trochu
mění.
Délka projektu
• 1 - 3 roky
• Přerušení studia (pokud možno se vyvarujte, ale lze řešit)
• Studium v zahraničí (není vyloučeno, ale je komplikace. Nelze kombinovat
s jinými programy MŠMT – Fond Mobility, ani s Erasmem)
• Přechod mezi Mgr. a PhD. Studiem (ok i v průběhu projektu, poslat info na
GAUK)
• Ukončení studia (standardní konec studia v posledním roce projektu je ok;
jinak se řeší přes GAUK, nutné vrátit nevyčerpané prostředky)
• Úskalí jednoletých projektů (nedá se stihnout, pokud máte naplánovány
nepřiměřeně složité nebo četné výstupy, protože fakticky projekt začne
nejdříve v květnu 2015 a do prosince tak času málo)
• GA UK povoluje prodloužení projektů pouze v případě mimořádné
excelence, jiné důvody (nemoc, těhotenství atd.) NE
• Nemá smysl podávat na konci studia, pokud určitě nepokračujete na PhD.
Pravidla GA UK 2015
• Pravidla: http://www.cuni.cz/UK-5964.html
(aktuální Zásady činnosti GA UK, Grantový řád)
• Vyhlášení: http://www.cuni.cz/UK-6157.html
(Opatření rektora 23/2014)
• Vstup do aplikace:
https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs
Osnova projektu (jen jeden!)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Základní informace o projektu: vyplnit správně email
Řešitelský kolektiv + Charakteristika: viz dále
Finanční požadavky + Struktura: viz dále
Anotace +Anotace v anglickém jazyce: shodné texty
Současný stav poznání
Přínos fakultě/VŠ
Materiální zajištění
Cíle řešení projektu
Způsob řešení projektu
Prezentace výsledků
Vyjádření děkana (zařizuje GO)
Přílohy: ideálně žádné
Pozor na potvrzení formuláře čestného prohlášení před podáním
Způsob hodnocení
• Přihláška bude posuzována nejméně 2
oponenty (jména oponentů nejsou
zveřejňována, ani GO je nezná)
• Bude přihlíženo k: vědecké závažnosti a
aktuálnosti projektu, zpracování návrhu,
koncepce a metodice řešení, přiměřenost
finančních nákladů
• Žadatel bude o výsledku informován emailem,
který udá v žádosti
Řešitelský tým 1
• Řešitel: Mgr. či PhD. student FF UK (i kombinované studium)
• Školitel u PhD. studentů, u studentů Mgr. studia jiný akademik,
ideálně vedoucí zadané diplomky (pokud není zaměstnancem FF, je
nutné jej zaevidovat v systému jako externího spolupracovníka –
umí GO, ale jen v dostatečném předstihu před uzávěrkou!!!)
• školitelem může být i student doktorského programu, pokud je
zaměstnán na fakultě jako akademický pracovník, ale pouze u mgr.
žadatele. ne u doktoranda;
• Další Mgr. a PhD. studenti mimo UK - eviduje se jako externí
spolupracovník – nepočítá se jako student!!
• Další akademici - eviduje se jako externí spolupracovník
• Mgr. + PhD. studenti UK ≥ ostatní členové
• Jeden student max. ve třech běžících projektech/žádostech
Řešitelský tým 2
• U projektů PhD. studentů podepisuje smlouvu
doktorand
• U projektů Mgr. studentů podepisuje smlouvu
vedoucí diplomky nebo jiný akademik, student
spolupodepisuje
• Členy možno během řešení měnit při
zachování poměru: Mgr. + PhD. Studenti ≥
ostatní
Charakteristika členů týmů
• Klasické CV velmi stručné, u studentů hlavně
zmínit:
- Účast na VŠ vědeckých soutěžích
- Vystoupení na konferencích
- Dosavadní publikační činnost
- Zapojení do jiných projektů
- U vedoucího:
- CV, ale hlavně max. 10 nejdůležitějších publikací
za posledních 5 let
Rozpočet
• Max. 300 tis. Kč na rok
• Nelze převádět ušetřené prostředky do dalšího
roku
• Uvést výhledy na další roky (celkové částky
jsou v podstatě závazné, meziroční
doporučený rozdíl cca 10%)
• Možné (a pravděpodobné) krácení rozpočtu ze
strany GA UK
Stipendia
•
•
•
•
•
Jen pro studenty UK
Během přerušení studia nelze vyplácet
Celkem na projekt: max. 160 tis. Kč
Hlavní řešitel: max. 80 tis. Kč
Spoluřešitel: není stanoveno, za všechny projekty
GA UK max. 100 tis. Kč (platí pro každého
studenta)
• Podíl prostředků na stipendia na součtu
prostředků za mzdy a stipendia musí činit alespoň
60% (hlídá aplikace)
Mzdy a OON
• Celkem na projekt max. 40 tis. Kč
• Z toho maximálně 20 tis.Kč pro školitele, může
být 0
• Pro zaměstnance FF jen mzdy
• Pro externí spolupracovníky jen DPP,DPČ (i
studenti mimo UK)
Pojištění
• Jde o tzv. zákonné odvody z mezd, aplikace je
sama spočítá
• POČÍTAT S TÍM, že budou daným osobám
automaticky strženy při výplatě (36% z mezd, 34% z
DPČ,0% z DPP)
Cestovné
• Pro členy řešitelského týmu (studenty, externisty)
Pro akademiky jen výjimečně. U konference je
podmínkou aktivní účast:
- Jízdné
- Ubytování
- Stravné
- Nutné vedlejší výdaje v zahraničí (kopírování jen v
zahraničí, konferenční poplatky na místě )
- Z GAUK se nehradí dlouhodobé stáže
- Z GA UK se nehradí cesty vozem
Ostatní neinvestiční náklady
• Materiál do ceny 40 tis. Kč : kancelářské
potřeby, knihy, PC, notebook, foťák, flashdisc,
externí HDD, diktafon, tiskárna…(doporučená
cena 1 položky max. 20 tis.)
• Služby: software (max.do 60 tis. Kč), vydání
knihy, překladatelské služby, konferenční
poplatky v předstihu fakturou
• Vše zůstává majetkem FF UK a podléhá
inventarizaci (od 3 tis. Kč)
Režie pro FF – Doplňkové náklady
• Tyto prostředky vám nebudou k dispozici
• Přesně 15% z přímých nákladů, ne méně - v
aplikaci se dopočítají doplňkové náklady
(režie) samy, ponechte vypočítanou částku!
Výsledky grantu a jejich prezentace
• Typický výsledek: odborný článek, kniha, prezentace na
konferenci (aktivní)
• Splnění podmíněno otištěním článku v odborném
periodiku, vydáním knihy (potvrzení o přijetí do tisku)
• Autorem musí být student z týmu (pokud je autorem
jen vedoucí projektu, nelze výstup považovat za
výsledek projektu)
• Nutná dedikace GA UKu
• Nutná afiliace
• Nesplnění uvedených podmínek - grant nesplněn
Děkujeme za pozornost
DOTAZY buď HNED
nebo později
KONTAKT:
Jana Bryksíová
[email protected]
trl: 221619436

similar documents