ODBORY NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Report
ODBORY NA ČESKÝCH
VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
SOUČASNÝ STAV,
PERSPEKTIVY A NADĚJE
Kežmarské Žľaby, říjen 2014
ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA
Výbor VOS
Kontrolní
komise
VOS
VOS 2014
Základní
organizace
VOS
2
PARTNEŘI VOS
TRIPARTITA
ČMKOS
VOS
ČMOS PŠ
RVŠ
ČKR
MŠMT
REPREZENTATIVNÍ
VOS 2014
KOMISE
3
VÝVOJ ČLENSKÉ ZÁKLADNY VOS
počet členů VOS
počet ZO VOS
6,000
81
5,000
80
4,000
79
78
3,000
77
2,000
76
1,000
75
0
2010
2011
2012
2013
2014
2010
VOS 2014
2011
2012
2013
2014
4
PŘÍČINY NEGATIVNÍHO VÝVOJE
ODBOROVÉ ORGANIZOVANOSTI V AKADEMICKÉ SFÉŘE
POREVOLUČNÍ FASCINACE LIBERÁLNÍ IDEOLOGIÍ – ODBORY
JAKO RELIKT MINULOSTI
JISTÁ ZTRÁTA SMYSLU PRO SOLIDARITU
PRAGMATICKÉ POJETÍ ŽIVOTA – CO Z ČLENSTVÍ MÁM?
EXISTENCE AKADEMICKÉ SAMOSPRÁVY A ODTUD NECHUŤ
AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ SE SDRUŽOVAT V ODBORECH
NEDŮVĚRA MLADÝCH ZAMĚSTNANCŮ K PEVNÝM
ORGANIZAČNÍM STRUKTURÁM, PREFERENCE SOCIÁLNÍCH
SÍTÍ
VOS 2014
5
PRVNÍ KROK K BUDOUCÍ INTEGRACI
ODBOROVÁ ASOCIACE ŠKOLSTVÍ
VOS 2014
6
HLAVNÍ CÍLE ASOCIACE
- posílení vlivu odborových svazů na postup orgánů veřejné správy při přípravě a realizaci
zásadních opatření v oblasti regionálního a vysokého školství
- rozšíření možnosti větší provázanosti potřeb RgŠ zejména v otázkách přípravy budoucích
pedagogických pracovníků s praktickou činností VŠ vzdělávajících tyto pracovníky
- posílení vlivu na činnost ČMKOS ve směru zájmů a potřeb českého školství
- harmonizace aktivit obou odborových svazů při plnění svých programů, nacházení
styčných bodů a nových námětů na praktické postupy jak přijaté svazové programy
realizovat
- racionalizace a úspornost při přípravě a organizaci odborových akcí v rámci ČMKOS, ale i
mimo tento rámec
- průběžné nacházení a realizace dalších možností jak vzájemnou součinností zkvalitňovat
práci odborových svazů a dosahovat plnění jejich programových cílů.
VOS 2014
7
ZMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ VYSOKÝCH ŠKOL
ZÁKON Č.111/1998 Sb.
 STATUT VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL
 ŠKOLY HOSPODAŔÍ S VLASTNÍM MAJETKEM
 ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE ZÁKONA O
MZDĚ
 VNITŘNÍ MZDOVÉ PŘEDPISY PŘEDMĚTEM
KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ
VOS 2014
8
Vývoj průměrných mezd podle sektorů v letech 2011-2013
60,000 Kč
50,000 Kč
40,000 Kč
30,000 Kč
rok 2011
rok 2012
20,000 Kč
rok 2013
10,000 Kč
–
vysoké
školy
koleje
menzy
VŠ
výzkum a prostředky
zemědělské vývoj (z kap. na projekty
a lesní
333-MŠMT)
EU
statky
Zdroj - MŠMT
VOS 2014
9
80,000 Kč
Vývoj průměrných mezd akademických pracovníků v letech 2011-2012
70,000 Kč
60,000 Kč
rok 2011
50,000 Kč
rok 2012
rok 2013
40,000 Kč
30,000 Kč
20,000 Kč
10,000 Kč
–
pedagogičtí
pracovníci VaV
Zdroj - MŠMT
profesoři
docenti
VOS 2014
odborní
asistenti
asistenti
lektoři
10
Průměrná měsíční mzda (čtvrtletí - absolutně, meziroční změny)
Average monthly wage (quarter – in CZK, year-on-year changes)
28,000
21.0
19.0
24,000
17.0
20,000
15.0
13.0
16,000
12,000
9.0
7.0
8,000
5.0
4,000
3.0
1.0
0
Q4/11
Q1/12
Q2/12
Q3/12
Q4/12
Q1/13
Q2/13
Q3/13
Q4/13
-4,000
-1.0
-3.0
průměrná hrubá nominální mzda (Kč)
average gross nominal wage (CZK)
nominální mzda po očištění od sezónních vlivů (Kč)
nominal wage seasonally adjusted (CZK)
růst nominální mzdy (%)
nominal wage growth (%)
růst reálné mzdy (%)
real wage growth (%)
VOS 2014
11
%
Kč/CZK
11.0
VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY S NEJVYŠŠÍMI PRŮMĚRNÝMI MĚSÍČNÍMI MZDAMI
Platový řád: zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, § 109 odst. 2
Zaměstnanci: placení ze státního rozpočtu
akademických
pracovníků
MU Brno
ČZU Praha
UP Olomouc
VUT Brno
ČVUT Praha
VŠCHT Praha
51 131 Kč
48 159 Kč
44 648 Kč
42 651 Kč
41 112 Kč
40 094 Kč
UK Praha
39 763 Kč
VŠE Praha
UPa Pardubice
SU Opava
38 876 Kč
38 425 Kč
38 261 Kč
VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY S NEJNIŽŠÍMI PRŮMĚRNÝMI MĚSÍČNÍMI MZDAMI
Zdroj - MŠMT
AVU Praha
25 055 Kč
AMU Praha
26 002 Kč
VŠUP v Praze
27 751 Kč
JAMU Brno
29 328 Kč
VFUB Brno
Univerzita Hradec Králové
VŠP Jihlava
29 627 Kč
30 428 Kč
33 011 Kč
TU Liberec
33 078 Kč
UJEP Ústí nad Labem
VŠB-TU Ostrava
34 008 Kč
34 099 Kč
VOS 2014
12
ZMĚNY LEGISLATIVY
NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH HLAVNÍ ZMĚNY:
 Pravidla hodnocení kvality vysokých škol
 Akreditace studijních programů vysokých škol a institucionální akreditace
 Postavení a pravomoci Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
 Pravidla působení zahraničních vysokých škol na území České republiky
 Přezkumné řízení ve věci získání vysokoškolského vzdělání nebo kvalifikace
VOS 2014
13
HLAVNÍ CÍLE NOVELY
Zavést nový systém hodnocení kvality vysokých škol a provázat jej s činností Akreditačního úřadu.
Úpravou nových pravidel akreditace studijních programů a zavedením systému institucionální
akreditace zefektivnit akreditační mechanismy a umožnit vysokým školám efektivnější naplňování
akademických svobod při zachování odpovídající úrovně dohledu státu nad kvalitou
vysokoškolského vzdělávání.
Vytvořit podmínky pro nezávislé odborné rozhodování o akreditacích – upravit postavení a
kompetence Akreditačního úřadu a vymezit jeho vztahy k vládě a Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy.
Systematicky upravit podmínky pro výkon činnosti zahraničních vysokých škol a jejich poboček
v České republice a provázat je s podmínkami pro přiznávání postavení studenta z hlediska
právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení.
Pozitivní právní úpravou se zřetelem k ochraně dobré víry a práva na spravedlivý proces regulovat
podmínky přezkumných řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti
nebo obhajoby disertační práce a o vyslovení neplatnosti habilitačního řízení.
Napravit některé dílčí nedostatky právní úpravy, popřípadě doplnit právní úpravu na základě
dosavadních praktických zkušeností, mj.:
- zavést registr uměleckých výstupů,
- zpoplatnit podání žádosti o nostrifikaci zahraničního dokladu o vysokoškolském vzdělání.
VOS 2014
14
CO STÁLE CHYBÍ
Diskuse o spoluúčasti studentů na financování vysokoškolského studia ve veřejném
prostoru prakticky skončila.
Trápí mne však, že současně s ní skončila i diskuse o zavedení jakéhokoli systému finanční
pomoci studentům. Přes „nezavedení“ školného je totiž český vysokoškolský systém stále
silně sociálně selektivní, stále vede k reprodukci elit a stále neposkytuje rovný přístup ke
vzdělání všem bez ohledu na sociální postavení rodiny studenta. Spíše nahodilé návrhy,
jako je například opoziční návrh navýšení sociálního stipendia, systémové řešení nahradit
nemohou.
Z projevu J. Fischera, předsedy RVŠ při zahájení akademického roku
VOS 2014
15
DĚKUJI ZA POZORNOST
VOS 2014
16

similar documents