na wydarzenia - Państwowa Inspekcja Pracy

Report
Informacja o realizacji kampanii
informacyjno-prewencyjnej
„SZANUJ ŻYCIE! PROFESJONALIŚCI PRACUJĄ
BEZPIECZNIE”
Posiedzenie Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie,
Warszawa 27.11.2012 r.
DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W BUDOWNICTWIE
Kampania medialna
Nadzór nad inwestycjami
Program prewencyjny
Publikacje
Bannery na budowach
* - dane z badania TNS OBOP realizowanego w 2011 roku
Pokazy bezpiecznej pracy
Szkolenia
HASŁO KAMPANII
KAMPANIA W TELEWIZJI I RADIU
Kampania medialna:
 czas trwania 3-30.09.2012 r.
 osoby pracujące na budowach wiek
18-65 lat, wykształcenie podst./śr.
TV (TVP1, Polsat, TV4, TVP Info oraz
stacje tematyczne TVP
i Polsat – w sumie 541 spotów)
 oglądalność w grupie docelowej 55%
(1+) oraz 24% (3+)
RADIO (Radio ZET, RMF Maxx –
w sumie 139 spotów
 słuchalność w grupie docelowej 69%
(1+) oraz 51% (3+)
Dodatkowe emisje planowane są
pod koniec 2012 roku ze środków
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
KAMPANIA W INTERNECIE
W trakcie prowadzonych działań w Internecie, emisja bannerów
kierujących do strony www.bezupadku.pl odbywała się wewnątrz
dwóch kanałów:
 Portalu Wirtualna Polska
 Sieci portali specjalistycznych adresowanych do branży budowlanej
i nieruchomości np. dom.gratka.pl, e-dach.pl, e-instalacje.pl,
e-izolacje.pl, e-lazienki.pl, e-mieszkanie.pl, e-ogrodek.pl, e-ogrody.pl,
e-okna.pl, e-sciany.pl, forumbudowlane.pl
W sumie: 15 487 unikalnych kliknięć w banner kampanii
WWW.BEZUPADKU.PL
SCHEMAT REALIZACJI PROGRAMU PREWENCYJNEGO
„PROMOCJA STANDARDÓW BHP”
I. REKRUTACJA
Podczas
kontroli
Bezpośrednie
zgłoszenie od
pracodawców
Za pośrednictwem
partnerów
kampanii
II. SZKOLENIE
Szkolenia
pracodawców
w OIP lub
bezpośrednio
na placu
budowy
Przekazanie
pracodawcy listy
kontrolnej oraz
wydawnictw
wspomagających
program
III. FAZA
DOSTOSOWANIA
IV. ZAKOŃCZENIE
PROGRAMU
Wstępna ocena
przestrzegania
przepisów bhp
dokonywana
przez inspektora
Samokontrola
i poprawa
realizowana przez
pracodawcę
z wykorzystaniem
przekazanych
materiałów
Kontrola
sprawdzająca
przeprowadzana
przez inspektora
pracy
Otrzymują pracodawcy,
którzy pozytywnie przeszli
kontrolę inspektora pracy –
dokonali realnej poprawy
warunków pracy
KORZYŚCI DLA PRACODAWCY Z POZYTYWNEGO UKOŃCZENIA
PROGRAMU „PROMOCJA STANDARDÓW BHP”
Dostosowanie firmy do obowiązujących
przepisów prawa i realna poprawa
warunków pracy
Uzyskanie potwierdzenia stanu przestrzegania
przepisów bhp w firmie wykorzystywanego
przez pracodawców przy pozyskiwaniu nowych
kontraktów, środków z UE, itp.
Projekt: Zwolnienie z części postępowania
prekwalifikacyjnego prowadzonego przez firmy
– sygnatariuszy Deklaracji w sprawie
porozumienia dla bezpieczeństwa pracy
w budownictwie – przy doborze
podwykonawców
PUBLIKACJE DLA BUDOWNICTWA
W latach 2009-2011 inspekcja pracy wydała 23 nowe tytuły adresowane do sektora
budowlanego. Łączny nakład wyniósł ponad 930 tys. egzemplarzy (w tym około 400
tys. sfinansowanych przez ZUS). W 2012 roku wydano nowe publikacje – m.in.
Broszurę „Transport na placu budowy”, 6 plakatów z wizerunkami pracowników
profesjonalnie przygotowanych do pracy.
9
9
BANNERY NA BUDOWACH, NAKLEJKI NA MASZYNACH
1056 bannerów z hasłem „Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości”
na budowach w Polsce (w tym 256 ze środków ZUS). 2000 naklejek na
maszynach firm Cramo Polska i Riwal Poland.
10
MATERIAŁY WSPOMAGAJĄCE SZKOLENIA
Materiał pomocniczy przy prowadzeniu instruktażu ogólnego jako
elementu wstępnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla
osób zatrudnionych na stanowisku pracowników ogólnobudowlanych.
Zawiera podstawowe informacje wynikające z ogólnie obowiązujących
przepisów i procedur.
Broszura oraz dwie prezentacje
w formacie Power Point:
 Instruktaż ogólny dla robotnika budowlanego.
Materiał pomocniczy do prowadzenia szkoleń.
 Materiał pomocniczy
dla prowadzącego
szkolenie „Instruktaż ogólny
dla robotnika budowlanego”
11
PARTNERZY KAMPANII
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 Największe firmy budowlane w Polsce:
 Bilfinger Berger Budownictwo S.A.
 Budimex S.A.
 Hochtief S.A.
 Mostostal Warszawa S.A.
 Polimex-Mostostal S.A.
 Skanska S.A.
 Warbud S.A.
 Firmy wspierające kampanię:
 Huck Polska
 Riwal Polska
 Cramo Polska
 Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
 Związek Zawodowy „Budowlani”
 Centrum Ratownictwa Medycznego
12
ZNAJOMOŚĆ KAMPANII
Badanie zostało przeprowadzone na próbie mężczyzn w wieku 18-65 lat,
w wykształceniem podstawowym, zasadniczym zawodowym i średnim, pracujący
w branży budowlanej (osoby aktywne zawodowo). %, N=509*
0
5
10
15
20
25
30
wszystkie media
40
45
44
plac budowy
25
telewizja
24
radio
internet
35
14
11
* Badanie realizowane przez TNS OBOP w 2012 roku na próbie 509 pracowników
50
OCENA PROFESJONALIZMU
Czy uważa Pan, że swoją pracę wykonuje Pan w sposób profesjonalny/ fachowy?
(w %, N=509)*
11
2
88
tak
nie
* Badanie realizowane przez TNS OBOP w 2012 roku
trudno powiedzieć | nie wiem
NAJWAŻNIEJSZE CECHY PROFESJONALISTY
Czy uważa Pan, że swoją pracę wykonuje Pan w sposób profesjonalny/ fachowy?
(%, N=509)*
0
10
20
30
40
50
60
dokładność
63
praca zgodna z zasadami BHP
61
odpowiedzialność
59
rzetelność i sumienność
pracowitość
dobra organizacja pracy
* Badanie realizowane przez TNS OBOP w 2012 roku
70
55
51
50
PROFESJONALIZM A ZASADY BHP
Czy Pana zdaniem profesjonalne/ fachowe wykonywanie pracy wiąże się z przestrzeganiem
zasad BHP? (%, N=509)*
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć | nie wiem
6
1
5
50
38
* Badanie realizowane przez TNS OBOP w 2012 roku
FACHOWOŚĆ A ZASADY BHP - UZASADNIENIE
Dlaczego uważa Pan, że profesjonalne/ fachowe wykonywanie pracy wiąże się z
przestrzeganiem zasad BHP? (%, N=449)*
0
10
20
30
zapewnienie bezpieczeństwa| brak
wypadków w pracy
50
60
57
konieczność| wymóg| potrzeba| takie
są zasady
29
dokładność| precyzja| wysoka jakość
pracy
8
odpowiedzialność pracy
3
inne
4
nie wiem| trudno powiedzieć
4
* Badanie realizowane przez TNS OBOP w 2012 roku
40
FACHOWOŚĆ A ZASADY BHP - UZASADNIENIE
Czy w wyniku zetknięcia się z przekazem kampanii „Szanuj życie. Profesjonaliści pracują
bezpiecznie” zamierza Pan zmienić swoje zachowanie w miejscu pracy? (%, N=167)*
60
57
55
13
54
49
50
37
40
37
40
33
30
22
50
24
20
14
10
10
tak
nie
trudno powiedzieć | nie wiem
* Badanie realizowane przez TNS OBOP w 2012 roku
5
0
do 29
30-39
40-49
Kategorie wiekowe
50-65
FACHOWOŚĆ A ZASADY BHP - UZASADNIENIE
Które elementy swojego zachowania planuje Pan zmienić? (%, N=61)*
0
10
20
30
40
50
60
zamierzam zwrócić większą uwagę na przestrzeganie
przepisów na budowie
57
zamierzam poszerzyć swoją wiedzę z BHP i oceny ryzyka
zawodowego
57
zamierzam zwrócić większą uwagę na poziom ochrony
zbiorowej na placu budowy
48
zamierzam informować przełożonych o zagrożeniach jeśli
uznam, że danej pracy nie można wykonać w sposób
bezpieczny
41
zamierzam zawsze stosować środki ochrony indywidualnej
w sytuacjach tego wymagających
39
36
zamierzam podnieść swoje kwalifikacje zawodowe
zamierzam odmawiać wykonywania pracy, jeśli uznam, że
danej pracy nie można wykonać w sposób bezpieczny
* Badanie realizowane przez TNS OBOP w 2012 roku
30
70
ZMIANA POSTAW PRACODAWCY (2011)
W wyniku zetknięcia się z przekazem kampanii
Podstawa: respondenci II fali badania, N=302*, w %
0
5
10
15
20
25
zamierzam poprawić przygotowanie pracowników do
bezpiecznej pracy oraz zwiększyć nadzór w zakresie
bhp
27
zamierzam zwrócić większą uwagę na przestrzeganie
przepisów bhp na budowie
24
zamierzam zwrócić większą uwagę na zakres i sposób
prowadzenia szkoleń bhp
23
nie zamierzam wprowadzać żadnych zmian, gdyż bhp
jest zapewnione w zakresie wymaganym przepisami
21
zamierzam zwrócić większą uwagę na bezpośredni
nadzór w zakresie stosowanie środków ochrony
zbiorowej i indywidualnej
nie zamierzam wprowadzać żadnych zmian, gdyż
koszty tego typu rozwiązań są zbyt duże
trudno powiedzieć
* - dane z badania TNS OBOP realizowanego w 2011 roku
* / dane z badania TNS OBOP realizowanego w 2011 roku
30
16
6
12
35
ROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
Jaką Pana/i zdaniem rolę powinna pełnić Państwowa Inspekcja Pracy,
aby skutecznie wpływać na stan bhp w budownictwie?
Podstawa: Wszyscy, N=600*
80
70
60
50
62
58
45
43
40
30
20
20
10
2
0
Powinna wspierać
Powinna doradzać
Powinna
Powinna prowadzić
Powinna
pracodawców
pracodawcom jak
angażować się w
kontrole i nadzór nad zaangażować się w
szkoleniami z
stworzyć bezpieczne
szkolenia dla
przestrzeganiem
stworzenie systemu
zakresu prawa pracy warunki pracy dla
pracowników z
przepisów prawa
egzaminowania i
i bhp
pracowników
zakresu prawa pracy
pracy i bhp
certyfikowania
i bhp
pracowników
wykwalifikowanych
* Badanie realizowane przez TNS OBOP w 2011 roku na próbie 600 pracodawców
Inne zadania
DZIAŁANIA PLANOWANE NA 2013 ROK
Kontynuacja kampanii „Szanuj życie!
Profesjonaliści pracują bezpiecznie”
w oparciu o materiały z 2012 roku oraz
kolejny rok realizacji programu „Promocja
standardów BHP”
Kampania „Bezpiecznie od startu”
oraz program edukacyjny „Kultura
bezpieczeństwa”
Dziękuję za uwagę

similar documents