Kierunek na *

Report
„Co należy zrobić po upadku? To, co robią
dzieci: podnieść się.”
Aldous Huxley - angielski powieściopisarz,
nowelista, eseista, poeta.
Program zajęć dla uczniów szkół podstawowych
4 spotkanie
ULUBIONE ZAJĘCIA
Co to jest hobby?
Jakie są Twoje ulubione
zajęcia ?
Co lubisz robić
w wolnym czasie?
TEST – TO LUBIĘ ROBIĆ
Każdy z nas ma swoje ulubione zajęcia,
które lubi wykonywać i inne, których nie znosi.
W teście „Właśnie to lubię robić ” znajduje się
lista zajęć, czynności, czy też Twoich przekonań.
Źródło: „Vademecum talentu – zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań
zawodowych uczniów.
INSTRUKCJA
 Po przeczytaniu listy oceń, na ile każdy element pasuje
do Ciebie, na ile się z nim zgadzasz.
 Następnie wybierz jedną z trzech odpowiedzi:
Tak – gdy w pełni zgadzasz się z danym stwierdzeniem
Nie – gdy się z nim nie zgadzasz
Nie wiem- gdy nie wiesz, jaką wybrać odpowiedź
 Postaraj się jak najrzadziej wybierać odpowiedź:
Nie wiem.
 Pracuj szybko i udzielaj prawdziwych odpowiedzi
Źródło: „Vademecum talentu – zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań
zawodowych uczniów, ECORYS Polska Sp. z o.o. , Stowarzyszenia Doradców
Szkolnych i Zawodowych RP
Źródło: „Vademecum talentu – zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań
zawodowych uczniów, ECORYS Polska Sp. z o.o. , Stowarzyszenia Doradców
Szkolnych i Zawodowych RP
Źródło: „Vademecum talentu – zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań
zawodowych uczniów, ECORYS Polska Sp. z o.o. , Stowarzyszenia Doradców
Szkolnych i Zawodowych RP
OBLICZANIE WYNIKÓW
 Najpierw kolejno sprawdź stwierdzenia o numerach 6, 9, 17 i 44.
 Jeżeli podaną odpowiedzią dla któregoś z nich jest Nie, to
w poniższe pola wpisz w odpowiednie kwadraty oznaczone
numerem pytania cyfrę 1.
 Następnie sprawdź wszystkie pozostałe pytania. Tylko dla
odpowiedzi Tak wpisz w odpowiednie kwadraty oznaczone numerem
pytania cyfrę 1, oznaczającą 1 punkt za każdą odpowiedź Tak.
 Podsumuj wyniki dla każdej ze skal w poziomie i wpisz do kolumny
oznaczonej Suma
Sportowe
1 ZAINTERESOWANIA SPORTOWE
K
M
Wynik
0-1
0-2
Niski
2-8
3-9
Umiarkowany
6-10
9-10 Wysoki
Opis
Praca związana ze sportem. Może polegać
na bezpośrednim uprawianiu sportu, prowadzeniu
treningów, kształceniu kadry sportowej, ocenie
wyników, komentowaniu, dbaniu o zdrowie
i kondycję fizyczną sportowców. Przykładowe
zawody: sportowiec zawodowy, instruktor, trener,
organizator imprez sportowych, sędzia sportowy,
komentator, dziennikarz sportowy
2 ZAINTERESOWANIA PRODUKCYJNE
Produkcyjne
K
M
Wynik
0
0-2
Niski
1-5
3-8
Umiarkowany
6-10
9-10 Wysoki
Opis
Praca związana z wykonywaniem różnych
produktów. Może polegać na wytwarzaniu (od
projektu do gotowego produktu) lub uczestniczeniu
w produkcji np. montażu gotowych przedmiotów
z prostszych elementów. Obejmuje różnorodne
branże i obszary zawodowe, takie jak: rzemieślnicy,
monterzy, operatorzy maszyn, zawody inżynierskie,
techniczne.
3 ZAINTERESOWANIA POZNAWCZO-INFORMACYJNE
Poznawczo-informacyjne
K
M
Wynik
0
0
Niski
1-3
1-3
Umiarkowany
4-6
4-6
Wysoki
Opis
Praca związana z wykonywaniem zadań typu:
odkrywanie, wymyślanie, badanie,
eksperymentowanie, a także działalnością
badawczą, naukową i dydaktyczną. Mogą to być nie
tylko złożone i trudne zadania, lecz także proste
czynności jak: poszukiwanie, zbieranie,
porządkowanie, tworzenie, rozpowszechnianie lub
też udzielanie informacji. Przykładowe zawody:
pracownik naukowy, bibliotekarz.
4 ZAINTERESOWANIA ORGANIZACYJNE
Organizacyjne
K
M
Wynik
0
0
Niski
1-6
1-6
Umiarkowany
7-9
7-9
Wysoki
Opis
Praca polega na zarządzaniu zespołem. Należą
tutaj zawody wymagające dużej odpowiedzialności,
związane bezpośrednio z ludźmi. Obejmują w dużej
części stanowiska kierownicze, ich przedstawiciele
sprawują nadzór nad innymi, organizują
i kontrolują pracę innych ludzi. Przykładowe
stanowiska pracy to: naczelnik działu, kierownik,
dyrektor, prezes.
5 ZAINTERESOWANIA ARTYSTYCZNE
Artystyczne
K
M
Wynik
0
0
Niski
1-4
1-3
Umiarkowany
5-6
4-6
Wysoki
Opis
Praca związana ze sztuką, tworzeniem „dzieł”.
Przedstawicieli zawodów artystycznych cechuje
duża wyobraźnia, myślenie twórcze oraz
innowacyjne pomysły. Szczególnie ważne jest nie
tylko posiadanie specyficznego talentu, lecz także
jego systematyczne doskonalenie i rozwijanie.
Przykładowe zawody to: malarz, muzyk, fotografik,
rzeźbiarz, projektant mody, stolarz mebli
artystycznych , kowal artystyczny.
Organizacyjne
6 ZAINTERESOWANIA PORZĄDKOWE
K
M
Wynik
0-2
0-1
Niski
3-6
2-6
Umiarkowany
7
7
Wysoki
Opis
Praca polega na planowaniu porządku, harmonii
i zasad. Osoby wykonujące tę pracę bezpośrednio
dbają o prawidłowość przestrzegania określonych
zasad, norm, regulaminów, wytycznych, wzorców,
reguł itp. Praca ta może dotyczyć różnorodnych
zadań i obszarów zawodowych: sędzia, policjant,
archiwista, magazynier, sprzątacz.
7 ZAINTERESOWANIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
Opiekuńczowychowawcze
K
M
Wynik
0-1
0
Niski
2-6
1-4
Umiarkowany
7-8
5-8
Wysoki
Opis
Praca polega na wpływaniu na rozwój innych ludzi,
kształtowaniu pożądanych postaw, umiejętności,
wiedzy. Polega także na zajmowaniu się innymi
osobami, ochronie, dbaniu, opiece. Przykładowe
zawody: nauczyciel, pedagog szkolny, opiekunka
środowiskowa, doradca zawodowy, logopeda.
A JAKIE TY MASZ ZAINTERESOWANIA ?

similar documents