ZAKLJU*NA KONFERENCA Po kreativni poti do prakti*nega znanja

Report
Ljubljana 15.1. 2015
Kaja Pungerčar
Špela Zagorc


Trajanje: marec 2014 - september 2014
Partnerstvo
sfere:
izobraževalne
in
gospodarske
 5 dodiplomskih in magistrskih študentov (EPF)
 5 pedagoških mentorjev (EPF, FGG, FM)
 3 delovni mentorji iz NLB Propria, d.o.o. Ljubljana




Preveriti realno vrednost nepremičninskega
portfelja
Izdelati zasnovo podatkovne baze
Obdelati primere iz portfelja za poslovne
prostore
Analizirati podatke, ki so potrebni za
upravljanje objektov ali oceno nepremičnine



Pridobivanje praktičnega znanja in izkušenj
Razvijanje inovativnosti, problemskega in
skupinskega pristopa k reševanju problemov
Razvijanje različnih kompetenc (strokovne,
socialne in osebnostne kompetence)




Preverba realne vrednosti nepremičninskega
portfelja z urbanističnega, pravnega,
ekonomskega in tržnega vidika.
Vzpostavitev podatkovne baze za poslovne
prostore, ki so namenjeni odprodaji ali
oddaji.
Analiza potencialnih možnosti razvoja na
nepremičninskem trgu za vsako posamezno
nepremičnino
Temelji za ocenjevanje dejanske trenutne
tržne vrednosti obravnavanih nepremičnin.




Poslovna stavba NLB d.d. na Seidlovi cesti 3 v
Novem mestu,
Poslovna stavba NLB d.d. na Rudarski cesti 3
v Velenju,
Poslovna stavba NLB d.d. na Trgu zbora
odposlancev 66 v Kočevju ter
Industrijska posest Martinjak 1.



1. DEL - predstavitev obravnavanega objekta
2. DEL – indiciranje prodajne cene ali cene
najema za obravnavanje poslovne prostore
3. DEL – izdelava najprimernejšega
kratkoročnega ali dolgoročnega scenarija
upravljanja stavbe (ocena primernosti
prodaje/oddaje poslovnih prostorov)

analiza lokacij obravnavanih objektov

analiza zemljiškoknjižnega statusa

analiza podatkov GURS

analiza poslovnih prostorov na podlagi
ogleda objektov





analiza stanja slovenskega nepremičninskega
trga poslovnih nepremičnin
analiza obstoječih dejavnosti v regiji
pregled zaposlovanja v regiji
pregled trga poslovnih nepremičnin na
izbranih lokacijah, ki so namenjene prodaji
pregled trga poslovnih nepremičnin na
izbranih lokacijah, ki so namenjene oddaji




izračun različnih neto sedanjih vrednosti
(NSV) za posamezen scenarij
primerjava izračunov NSV
izračun in grafična primerjava neto denarnih
tokov za posamezen scenarij
opisna analiza primernosti prodaje ali oddaje
poslovnih prostorov v obravnavanih poslovnih
stavbah



Opredelitev najprimernejšega scenarija
prodaje ali oddaje poslovnih prostorov z
vidika lastnika poslovne stavbe
Uporabljena metodologija pri izdelavi poročil
je primerna osnova za obravnavo vseh
nepremičnin v podjetju
Podjetje bo lahko nadgradilo izdelane ocene
denarnih tokov ter metodologijo izračunov
NSV in jih uporabilo pri odločanju in
učinkovitejšemu upravljanju nepremičnin






Lokacija: finančno-trgovski PREDEL Novega
mesta
Vrednost: 3.574.385 EUR (GURS)
Leto izgradnje: 1978
Skupna neto tlorisna površina – 4615,40 m2
Število etaž: 7
V pritličju objekta obratuje poslovalnica, ki za
potrebe poslovanja zaseda tudi 1. nadstropje
ter precejšen del kleti.



Kratkoročno je najprimernejša oddaja
predmetnih poslovnih prostorov neposredno
s strani lastnika objekta
Dolgoročno je najprimernejši prenos
predmetnih poslovnih prostorov na hčerinsko
podjetje, ki jih nameni oddaji.
Zaradi velikega števila storitvenih podjetij je
realno pričakovati, da se bodo pisarniški
prostori oddali relativno hitro.





Lokacija: mestna četrt Levi breg - zahod
Vrednost: ni podatka (ovrednoteni samo
posamezni deli objekta)
Leto izgradnje: 1985 (GURS)
Skupna neto tlorisna površina – 5652,70 m2
Število etaž: 9
Najprimernejša in najbolj realna je oddaja
poslovnih prostorov


Glede na ponudbo na spletnih straneh je
težko pričakovati hitro oddajo poslovnih
prostorov






Lokacija: center Kočevja ob glavni cesti
Vrednost: 1.331.017 EUR (GURS)
Leto izgradnje: 1980
Skupna neto tlorisna površina: 3072,40 m2
Število etaž: 4
V pritličju objekta obratuje poslovalnica, ki za
potrebe poslovanja zaseda tudi medetažo.



Dolgoročno je oddaja najprimernejši scenarij
Kratkoročno boljša prodaja, pozitivna tudi
oddaja
Črn scenarij - oddaja za 1€ po m2: primeren
samo v primeru, da se znebimo stroškov
oziroma le-te prenesemo na tretjo osebo.
Vendar tudi za tako nizko ceno ni pričakovati
velikega povpraševanja.




Lokacija: naselje Martinjak v neposredni
bližini Cerknice
Vrednost: 1 379.694 EUR (GURS)
Leto izgradnje: 1986
Skupna neto tlorisna površina: 25. 578 m2



Ohranitev posesti in objektov v trenutnem
stanju in čim hitrejša prodaja
Lastnik bo moral objekt porušiti
Trenutna cena objekta je kljub dobri lokaciji
previsoka, saj s stroški rušenja preseže
vrednosti primerljivih industrijskih zemljišč v
bližini.

similar documents