قیمت‌گذاری مشارکت زمانی

Report
‫بسم‌هللا الرحمن الرحیم‬
‫ویراست دوم‬
‫تهران‪ -‬فروردین ماه ‪89‬‬
‫مشارکت زمانی‬
‫‪•Time Share‬‬
‫مالک واحد مشارکت زمانی‬
‫‪•Vacation Owner‬‬
‫مجموعۀ تفریحی و رفاهی‬
‫‪•Resort‬‬
‫معاوضۀ واحد مشارکت زمانی‬
‫‪•Exchange Vacation‬‬
‫مشارکت زمانی ‪ -‬هفتههای مشارکت زمانی‬
‫‪•Time Share Intervals‬‬
‫فروش مجدد )دست دوم(مشارکت زمانی‬
‫‪•Interval Resale‬‬
‫واژگان کلیدی‬
‫مشارکت زمانی‬
‫• نوعی مالکیت یا حق استفاده از داراییی ییا امکانیاتی‬
‫معین است‪ .‬این دارایی معموال ً واحیهاا‬
‫ممموعی‬
‫تفریحی و رفاای است که چنه گروه حق استفاده از‬
‫آن را دارنییه و ییه اییر مقییتری و ییت معینییی ییرا‬
‫استفاده از امکانیا‬
‫(معمیوال ً ییه افتیه) اختصیاص‬
‫مییا ه‪.‬‬
‫تعریف‬
‫ماله مقارکت زمانی میتوانه مالکیت خقی یا اجارها‬
‫ر امکانا‬
‫داشته اشه‪ .‬در مورد اخیر‪ ،‬مقتری ایچ ادعایی ر مالکییت امکانیا‬
‫نهارد‪.‬‬
‫ماله مقارکت زمانی حق دارد از محی ا امیت و تسیییت‬
‫یه ممموع تفریحی ‪ -‬رفاای یرا‬
‫دور زمیانی خیاص در ایر‬
‫سال استفاده کنه‪.‬‬
‫و‬
‫آن در‬
‫میتوانه موضوع مالکییت خیود را معاوضیه کنیه‪ ،‬اجیاره دایه‪،‬‬
‫فروشه‪ ،‬و یا حتی ه ارث گذارد ‪.‬ام ایناا در صیورتی ممکین‬
‫است که وانین اجازه داه‪.‬‬
‫حقوق مالک مشارکت زمانی‬
‫مقارکت زمانی در دا ‪ 60‬در اروپا پهییهار شیه‪ .‬در آن زمیان ییه‬
‫سازنه ممموعهاا‬
‫آلی‬
‫تفریحی و رفاای اسکی ازان در کوهایا‬
‫فرانسه‪ ،‬مقتریان خود را ترغیب مینمود کیه یهجا‬
‫اتاقاییا‬
‫اتیی ‪ ،‬آناییا را ییرا‬
‫مادامالعمر خریهار‬
‫روشی یرا‬
‫دورهاییا‬
‫اجیار‬
‫خاصییی هصییور‬
‫کننه‪ .‬موفقیت چقمگیر آن سیازنهه یهعنوان‬
‫ازارییا ی و فیروا واحیهاا در جییان روات یافیت‪.‬‬
‫مالکیت زمانی در آمریکا از دا ‪ 90‬آغاز شه‪.‬‬
‫تاریخچه‬
‫عمرانکننهه یا سازنهه عمهتا سرمایهگذار است و ا هکارگرفتن پیمانکار و‬
‫مقاور‪ ،‬یه ممموعی‬
‫تفریحیی‪-‬رفیاای میسیازد‪ ،‬و یه شیک مقیارکت‬
‫زمانی واگذار میکنیه ‪.‬معمیوال ً واگیذار‬
‫اولییه توسیو خیود عمیرانکننیهه‬
‫انمام میشود‪ ،‬و در مراح اولیه‪ ،‬مهیریت ممموعه را نیز رعیهه دارد ‪.‬اما‬
‫پس از واگذار‬
‫حه معینی از ممموعه‪ ،‬مهیریت ه مالکان منتق میشود ‪.‬‬
‫طبعًا در امر فروا‪ ،‬آژانساا‬
‫فروا یا کارگزاران فروا نیز میتواننه‬
‫از آغاز کار دخالت کرده‪ ،‬و ه واگذار‬
‫و فروا اولی واحهاا پردازنه‪.‬‬
‫عمرانکننده یا سازندۀ مجموعۀ رفاهی و تفریحی‬
‫)‪)developer‬‬
‫از حق خود در دورههای تعیینشده استفاده کند‪.‬‬
‫حق استفادۀ خود را به دیگران اجاره دهد‪.‬‬
‫حق استفادۀ خود را به دیگران هدیه دهد‪.‬‬
‫حق استفادۀ خود را با دیگر واحدهای همان مجموعه تعویض کند‪.‬‬
‫حق استفادۀ خود را با واحدهای دیگر مجموعهها تعویض کند‪.‬‬
‫آن را از طریق آگهی و یا یک کارگزار مجاز به فروش برساند‪.‬‬
‫مالک مشارکت زمانی می‌تواند ‪:‬‬
‫قیمت‌گذاری مشارکت زمانی (‪)I‬‬
‫عوامل تعیین قیمت‪:‬‬
‫• اندازۀ واحد‬
‫• امکانات یا ‪ amenities‬واحدها‬
‫• موقعیت‬
‫• فصل یا زمان ‪season‬‬
‫قیمت‌گذاری مشارکت زمانی (‪)II‬‬
‫یمت افتهاا اال نیست‪ .‬در امریکا و‬
‫اروپا افتهاا‬
‫‪500‬ر‪ 1‬دالر‬
‫میشود‪ .‬افتهاا‬
‫اال‬
‫ام پیها‬
‫‪000‬ر‪ 10‬دالر‬
‫سیار نادر است‪.‬‬
‫قیمت مشارکت زمانی (‪)III‬‬
‫فروا نسی این واحهاا روات دارد‪،‬اما هجا‬
‫استفاده‬
‫از وام رانی‪ ،‬این واحیهاا یا وام مصیرفی کوتاهمیه‬
‫معامله میشود‪( .‬واماا‬
‫‪ 5‬تا ‪10‬ساله)‬
‫نرخ وام ه مبلغ پیشپرداخت و یمت مقارکت‬
‫زمانی ستگی دارد‪.‬‬
‫تأمین مالی مشارکت زمانی‬
‫اجارۀ اتوموبیل‬
‫رختشویخانه‬
‫نگاهداری کودکان‬
‫پلهبرقیها و آسانسورها‬
‫امکانات برگزاری کنفرانس‬
‫تسهیالت درمانی‬
‫وسایل ورزشی‬
‫زمین بازی‬
‫اتاق بازیهای مختلف‬
‫رستوران‬
‫سوپر کوچک‬
‫سونا‬
‫سلمانی‬
‫واحدهای تجاری برای خرید‬
‫کلوپ تندرستی‬
‫قهوهخانه‪ ،‬چایخانه‪ ،‬بار‬
‫امکانات مجموعه‌های تفریحی در مشارکت زمانی‬
‫طیف گستردۀ سرگرمی‌ها در مجوعه‌های رفاهی‪-‬تفریحی‬
‫کیفیت باالی خدماتی‬
‫دریافتی‬
‫کیفیت باالی محل اقامت‬
‫دالیل متعددی‬
‫وجود دارد‪.‬‬
‫ازینهاا‬
‫مناسب و پاسخگویی‬
‫ه تورم (خصوصًا در ایران(‬
‫انعطاف حاص از رنامهاا‬
‫معاوض افتهاا و مح اا‬
‫دالیل خرید مالکان مشارکت زمانی‬
‫• واحد ثابت‪ ،‬هفتۀ ثابت‬
‫• قرارداد حق استفاده‬
‫• مالکیت هر دو سال یکبار‬
‫• هفتههای دوپاره‬
‫‪Fixed unit, fixed Week‬‬
‫‪Right to use contract‬‬
‫‪Biennial ownership‬‬
‫‪Split weeks‬‬
‫‪Lock out or lock off‬‬
‫‪units‬‬
‫• واحدهای مجزا‬
‫• برنامههای مبتنی بر امتیاز‬
‫تنوع محصوالت‬
‫‪Point-based programs‬‬
‫واحه ا امتی معینی‪ ،‬را‬
‫افت مقخصی طیی یرارداد‬
‫مستنه (‪ ،)deeded agreement‬در اختیار ماله مقارکت‬
‫زمانی است و او میتوانیه امچیون صیاحب میال سینتی‬
‫ییرا‬
‫امیقییه از آن اسییتفاده کنییه‪ ،‬واحییه خییود را اجییاره‬
‫هاه‪ ،‬فروشه‪ ،‬معاوضه کنه‪ ،‬و یا ه ارث گذارد‪.‬‬
‫• مالکیت یا ‪ developer‬یا ی میمانیه‪ .‬حیق‬
‫استفاده از واحیه در دورهایا‬
‫معینیی یرا‬
‫‪ 10‬تیییا ‪ 50‬سیییال طیییی یییرارداد‬
‫واگیییذار‬
‫میشود‪ .‬پس از پاییان یرارداد تمیام حقیوق‬
‫دارایییی ییه ‪ developer‬ییاز میگییردد‪ .‬ییه‬
‫عبییارتی دیگییر ییرارداد حییق اسییتفاده‪ ،‬حییق‬
‫استفاده از واحه را را‬
‫خریهار اعطا میکنه‪.‬‬
‫سالاا‬
‫معینی یه‬
‫رارداد‬
‫حق‬
‫استفاده‬
‫مالکیت هر دو سال یکبار‬
‫• ماله مقارکت زمانی یهسال در میان حیق‬
‫استفاده از واحه را یرا‬
‫افتیهاا‬
‫معینیی‬
‫پیها میکنه‪ .‬ارزانتر از مالکییت در ایر سیال‬
‫است‪ ،‬اما نصف آن نیست و گرانتر است‪.‬‬
‫هفتههای دوپاره‬
‫مناسب را‬
‫کسانی که کوتاهتر سفر میکننه‪.‬‬
‫افته ه ‪ 3‬شب و ‪ 4‬شب تقسییم میشیود ‪.‬در‬
‫این مورد رزرو از ب اامیت دارد‪.‬‬
‫واحدهای مجزا‬
‫ماله این واحهاا‬
‫دو یا سه اتاق خوا ه که دو یا‬
‫سه حمام ممزا ام دارد‪ ،‬یه اتاق را را‬
‫نگاه میدارد‪ ،‬و قیه را در رنامهاا‬
‫خود‬
‫معاوضه‬
‫)‪(exchange‬میگذارد‪ ،‬و یا اجاره میداه‪.‬‬
‫برنامههای مبتنی بر امتیاز‬
‫• اییین طییرم مقییارکت انعطییاف سیییار میداییه و امکییان‬
‫‪ multiple resort location‬فراام مییآورد‪ .‬در ایین نظیام‪،‬‬
‫اعضا‬
‫کلوپ از ‪ points‬اا را‬
‫رفاای در مح اا‬
‫استفاده از امکانا‬
‫مختلیف‬
‫مختلف و نیز را‬
‫رفت و آمیه اسیتفاده‬
‫کننه ‪.‬این طرماا نسبتا پیچیهگی یقتر‬
‫دارنه‪ .‬عضی از این‬
‫طرماا ‪ deeded‬است و باله یا سنه میدانه‪.‬‬
Starwood
Wyndham
Accor
Hyatt
Hilton
Marriott
Disney
‫غول‌پیکران صنعت‬
‫نیییا یییه گیییزارا‬
‫‪Development‬‬
‫‪Resort‬‬
‫‪American‬‬
‫‪ Association International Foundation‬که ازو‬
‫تحقیقاتی‬
‫‪ ARDA‬اسیییت‪ ،‬در ژانویییی ‪ 1604 ، 2006‬ممتمیییف تفریحیییی و‬
‫رفاای شام ‪ 154,439‬واحه مسکونی در آمریکا موجود یوده‬
‫است‪ .‬در اول ژانوی ‪ 2007‬تقریبآً ‪ 4,4‬میلیون خیانوار در آمریکیا‬
‫ماله یه یا تعهاد یقیتر‬
‫افتیه ودهانیه کیه نسیبت یه زمیان‬
‫مقا ه سال ب آن‪ 16 ،‬درصه افزایش نقان میداه‪.‬‬
‫گسترۀ صنعت (آمریکا)‬
‫انهاز جیانی این صنعت هراحتی ا انهازهگیر‬
‫نیسیت‪ .‬نیا یه گیزارا‬
‫‪Interval International‬در سال ‪ 2004‬فروا جیانی حهود ‪ 118‬میلییارد‬
‫دالر ییرآورد شییهه اسییت‪ .‬در حییال حاضییر در سراسییر جیییان حییهود ‪5425‬‬
‫ممتمف رفاای و تفریحی وجود دارد که ‪ %31‬در آمریکیا‬
‫درصه در اروپا‪ %16 ،‬در آمریکا‬
‫شیمالی‪%25 ،‬‬
‫التین است که مکزیه در این منطقه یا‬
‫سیم ‪ 40‬درصه ‪ ،‬رابیر یازار اسیت‪ .‬ممموعیهاا‬
‫تفریحیی نووییور در‬
‫آسیا حهود ‪ 14‬درصه از ک دنیاست که در این میان ژاپن رابر ازار اسیت‬
‫ولی سیم تایلنه و مالز‬
‫در حال غلبه است‪.‬‬
‫گسترۀ صنعت (جهان)‬
‫ازار ثانوی مقارکت زمیانی یازار‬
‫یرا‬
‫فرواممیییهد آن اسیییت‪ .‬مالیییه اولیییی‬
‫مقارکت زمانی میتوانه سنه مالکیت و ییا‬
‫حق اسیتفاده از آن را در یازار ثانوییه یه‬
‫فیییروا رسیییانه‪ .‬در ایییر دو حالیییت او‬
‫میتوانه هتنیایی یا ه کمیه ییه آژانیس‬
‫فروا و یا یه کارگزار ا هام یه معاملیه‬
‫نمایه‪.‬‬
‫بازار ثانویۀ مشارکت زمانی‬
‫آژانس‌ها‌ و کارگزاران خرید و فروش مشارکت زمانی‬
‫با تشکر از توجه شما‬

similar documents