Stáhnout - MAS-SKCH činnost místního partnerství

Report
Partnerství v MAS
Metoda LEADER představuje místní partnerství, které
působí pro rozvoj území na základě spolupráce
soukromého a veřejného sektoru a své vlastní strategie. V
rozhodovacích orgánech nesměli zástupci veřejného
sektoru mít převahu. Metoda LEADER je založena na
principu zdola-nahoru.
Tyto zásady budou uplatňovány i v období do roku 2020.
MAS budou podléhat tzv. Standardizaci. ( do 22.5.2015)
MAS chce spojovat lidi, kteří potřebují pozitivní atmosféru a
vzájemnou podporu, kteří hledají nové zdroje příjmů, nebojí se
věřit v nové způsoby a postupy a vidí je i ve využití Evropských
fondů. K tomu je třeba se profesionalizovat i lidsky, vytvořit tým,
chápat strategii jako nedílnou a živoucí součást regionu.
MAS je cestou k prosperitě pro region, tj. i pro vás a vaše blízké.
MAS SKCH
Území MAS bylo definováno dne 9. 1. 2013 a definitivně
ustanoveno na valné hromadě dne 17. 1. 2013. Společné území je
tvořeno hranicemi katastrů 21 obcí, které sdružují dodnes funkční
svazky obcí. Jedná se o území obce Horka, Hrochův Týnec, Chrast,
Chroustovice, Jenišovice, Leštinka, Lozice, Luže, Prosetín,
Předhradí, Přestavlky, Rosice, Řepníky, Řestoky, Skuteč,
Střemošice, Trojovice, Vrbatův Kostelec, Zájezdec, Zaječice
Čím se liší nové programové období?
Zásadní změnou bude, že se MAS v ČR rozšíří do celého venkovského
prostoru. Nyní jejich počet dosáhl 182 (v minulém období bylo jen
112 podpořených MAS
Nově budou MAS v rámci tzv. Komunitně vedeného místního rozvoje
(LEADER) čerpat nejen z PRV, ale i z několika dalších operačních
programů jiných ministerstev .
Naopak ke zúžení dojde právě u PRV, kde ministerstvo zemědělství
omezilo dotace jen na projekty pro zemědělskou výrobu a úpravy
krajiny - byly tedy vyloučeny projekty pro zvelebení obcí nebo pro
spolkový život na venkově.
Jednou z novinek pro programové období 2014–2020 je povinné zveřejňování harmonogramu
výzev, které řídicí orgány programů plánují vyhlásit v následujícím období, zpravidla na
následující rok.
http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs
Protože programy dosud nejsou schváleny, řídicí orgány s ohledem na vyjednávání připomínek
Evropské komise k jednotlivým programům a stav plnění předběžných podmínek připravily
alespoň předběžný a zjednodušený harmonogram výzev na rok 2015, který se může dále měnit v
závislosti na průběhu schvalování programů. A co se potenciální žadatelé z předběžného
harmonogramu výzev dozví? V jaké prioritní ose a v jakém specifickém cíli bude výzva vyhlášena,
jak bude výzva zaměřena – na jaké podporované aktivity a pro jaké příjemce, jak bude výzva
nastavena – zda bude kolová či průběžná a předběžné datum vyhlášení výzvy.
OP Podnikání a inovace
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Zaměstnanost
OP Doprava
OP Životní prostředí
Integrovaný regionální OP
OP Praha - pól růstu ČR
OP Technická pomoc
OP Rybářství
Program rozvoje venkova
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika

similar documents