Szybka terapia onkologiczna 9

Report
Szybka terapia
onkologiczna
Olsztyn, dnia 9 -11 grudnia 2014 roku.
Logo szybkiej terapii onkologicznej
PODSTAWOWA OPIEKA
ZDROWOTNA
Podstawy prawne
 Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Cel projektu:
jak najszybsze zdiagnozowanie i bezzwłocznie
rozpoczęcie leczenia pacjenta, u którego podejrzewa
się chorobę nowotworową – poprawa dostępności do
szybkiej diagnostyki onkologicznej i szybkiego
leczenia nowotworów złośliwych.
Plan osiągnięcia celu:
szybka diagnostyka
szybkie leczenie
skoordynowana opieka.
Założenia szybkiej terapii onkologicznej:
- wprowadzenie maksymalnego czasu na diagnostykę
onkologiczną,
- wprowadzenie kompleksowości leczenia,
- zniesienie limitów na diagnostykę i leczenie nowotworów
złośliwych,
- wprowadzenie stałego audytu i monitoringu wydatkowania
środków,
- w perspektywie: wymogi jakościowe jako nadrzędne
nad sprzętowymi.
Oczekiwane korzyści:
▪ zmniejszenie kolejek dla osób z podejrzeniem nowotworu
złośliwego, z wyjątkiem nowotworów skóry, oprócz
czerniaka skóry (kody rozpoznań ICD-10 C00–C97, bez
C44, D00–D09, bez D04 oraz D37–D48),
▪ klarowna ścieżka pacjenta,
▪ większa przeżywalność (perspektywa średnioi długoterminowa),
▪ mniejsze koszty leczenia (perspektywa średnioi długoterminowa).
Zmiany w zakresie świadczeń
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Rozszerzony zostanie katalog badań będących
w kompetencji lekarz POZ.
Uwaga:
katalog badań lekarza POZ nie będzie zawierał badań MRI i TK.
Zadania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Lekarz POZ zleca podstawową diagnostykę pacjenta.
Jeśli lekarz POZ uzna, na podstawie wykonanych badań,
że konieczne jest skierowanie pacjenta do lekarza
specjalisty, wydaje kartę diagnostyki i leczenia
onkologicznego (DiLO).
Zadania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Lekarz POZ może wydać kartę również na podstawie samego obrazu
klinicznego – w sytuacji ewidentnie wskazującej na chorobę
nowotworową.
Pacjent przyjmowany jest do lekarza specjalisty na podstawie karty
DiLO, która zastępuje skierowanie.
Karta
diagnostyki i leczenia onkologicznego
(karta DiLO)
Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego
zawiera:
- oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości,
- oznaczenie kolejnych świadczeniodawców, w tym lekarzy, którzy
udzielili świadczeń opieki zdrowotnej,
- dane medyczne (opis objawów, przeprowadzonych badań
diagnostycznych, rozpoznania, plan leczenia onkologicznego),
- unikalny numer identyfikacyjny,
- numer Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego z Krajowego Rejestru
Nowotworów,
- dane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy.
Ze względu na miejsce wydania wyróżnia
się 4 warianty wydania oraz obsługi karty
DiLO
Wydanie karty w POZ
Wydanie karty w AOS
Wydanie karty w szpitalu
Wydanie karty w szpitalu – kontynuacja leczenia
(dla osób, których leczenie rozpoczęło się przed
1 stycznia 2015)
Wydanie karty
w szpitalu
– kontynuacja
leczenia
rozpoczętego
przed 2015
już w ramach
SSO
Poradnia
POZ
Leczenie
Diagnostyka
wstępna
Konsylium
Zabieg
operacyjny
Wydanie karty
w szpitalu
Wydanie karty
w POZ
Diagnostyka
pogłębiona
Wydanie karty
w AOS
Karta DiLO
Karta jest ważna tylko wtedy
gdy zawiera pieczęć
i podpis lekarza
stawiającego rozpoznanie
oraz pieczęć
świadczeniodawcy,
u którego postawiono
rozpoznanie.
Pacjent w określonej grupie rozpoznań może posługiwać
się jedną aktywną kartą DiLO.
AMBULATORYJNA OPIEKA
SPECJALISTYCZNA
Podstawy prawne
 Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
 Zarządzenie nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie
określenia warunków zawierania i realizacji umów
w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Główne kierunki zmian w AOS:
 wyodrębnienie zakresu skojarzonego dotyczącego
diagnostyki onkologicznej – świadczenia
nielimitowane,
 wyodrębnienie zakresu skojarzonego dla
pacjentów pierwszorazowych,
 wprowadzenie odrębnej kolejki dla pacjentów
diagnozowanych w kierunku choroby
nowotworowej,
 wprowadzenie porady receptowej,
 wprowadzenie skierowań do okulisty
i dermatologa.
 Diagnostyka onkologiczna realizowana jest jako zakres skojarzony
w zakresach:





















audiologii i foniatrii,
endokrynologii oraz endokrynologii dla dzieci,
gastroenterologii oraz gastroenterologii dla dzieci,
hematologii,
hepatologii,
onkologii i hematologii dziecięcej,
nefrologii oraz nefrologii dla dzieci,
dermatologii i wenerologii,
neurologii oraz neurologii dziecięcej,
gruźlicy i chorób płuc oraz gruźlicy i chorób płuc dla dzieci,
położnictwa i ginekologii oraz ginekologii dla dziewcząt,
chirurgii ogólnej,
chirurgii dziecięcej,
proktologii,
chirurgii klatki piersiowej,
chirurgii onkologicznej oraz chirurgii onkologicznej dla dzieci,
neurochirurgii oraz neurochirurgii dla dzieci,
okulistyki oraz okulistyki dla dzieci,
otolaryngologii oraz otolaryngologii dziecięcej,
chirurgii szczękowo – twarzowej,
urologii oraz urologii dziecięcej.
Etapy diagnostyki onkologicznej
 Wstępna diagnostyka onkologiczna –
potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu
złośliwego.
 Pogłębiona diagnostyka onkologiczna –
szczegółowe zróżnicowanie – zgodnie
z klasyfikacją kliniczną i patologiczną między
innymi typu histopatologicznego nowotworu oraz
ocenę zaawansowania stanu chorobowego,
w zakresie umożliwiającym ustalenie
zindywidualizowanego planu leczenia.
Pakiet onkologia
Podejrzenie
raka
Wstępna
diagnostyka
POZ
AOS
Model
1
Model
2
Pogłębiona
diagnostyka
Pierwsza
terapia
Sieć diagnostyczno-terapeutyczna
▪ Możliwość wykonania wstępnych badań
▪ Terminowość
diagnostycznych (porozumienia z podwykonawcami)
POZ
AOS
▪ Możliwość wykonania wstępnych i pogłębionych badań
diagnostycznych (porozumienia z podwykonawcami)
Sieć
terapeutyczna
▪ Terminowość
POZ
Koordynowana ścieżka diagnostyki i leczenia
Konsylium
Lekarz POZ:
•
•
•
•
•
•
badanie lekarskie
diagnostyka podstawowa
podejrzenie nowotworu
karta diagnostyki i leczenia
nowotworu („zielona karta”)
ustalenie planu leczenia
skierowanie do leczenia:
o chirurgia
o radioterapia
o chemioterapia
Szpital
Chirurgia
Chemioterapia
Lekarz AOS:
•
•
•
•
diagnostyka wstępna
diagnostyka pogłębiona
rozpoznanie nowotworu
skierowanie do leczenia
Diagnostyka
wstępna
AOS
Radioterapia
Diagnostyka
pogłębiona
(umiejscowienie, stadium)
Koordynowana ścieżka diagnostyki i leczenia
(ścieżka czasu – docelowa)
POZ
Lekarz POZ
Konsylium
14 dni
Szpital
14 dni
Chirurgia
Lekarz AOS
AOS
Chemioterapia
7 dni
Radioterapia
Diagnostyka
wstępna
Diagnostyka
pogłębiona
14 dni
28 dni
Ścieżka modyfikowana (do potrzeb)
Lekarz AOS:
•
•
•
badanie lekarskie
diagnostyka w ramach
kompetencji i umowy AOS
„zielona karta” w przypadku
potwierdzenia nowotworu
złośliwego
AOS
Konsylium
•
•
ustalenie planu leczenia
skierowanie do leczenia:
o chirurgia
o radioterapia
o chemioterapia
Szpital
Chirurgia
Lekarz AOS
(zwykle ten sam):
•
•
•
diagnostyka pogłębiona
rozpoznanie nowotworu
skierowanie do leczenia
Chemioterapia
Radioterapia
Diagnostyka
pogłębiona
(umiejscowienie, stadium)
Ścieżka modyfikowana (do potrzeb)
Oddział szpitalny:
•
•
•
•
diagnostyka w ramach kompetencji i
umowy SZP
rozpoznanie nowotworu
(umiejscowienie, stadium)
„zielona karta” w przypadku
potwierdzenia nowotworu złośliwego
skierowanie do leczenia
Konsylium
•
•
ustalenie planu leczenia
skierowanie do leczenia:
o chirurgia
o radioterapia
o chemioterapia
Szpital
(może być ten sam)
Chirurgia
Szpital
Chemioterapia
Radioterapia
Procedury medyczne realizowane
w ramach diagnostycznych pakietów
onkologicznych
 Badania USG.
 Badania RTG.
 Badania mammograficzne.
 Badania scyntygrafii komputerowej.
 Badania TK.
 Badania RM.
 Biopsje.
 Badania endoskopowe.
 Badania PET.
 Badania histopatologiczne.
 Badania antygenów nowotworowych.
Świadczeniodawca realizujący świadczenia diagnostyki
onkologicznej obowiązany jest do:
 prowadzenia odrębnej listy oczekujących na udzielenie
świadczenia dla świadczeniobiorców objętych diagnostyka
onkologiczną – przepisu tego nie stosuje się do nowotworów
złośliwych skóry - z wyjątkiem czerniaka skóry,
 zapewnienia dostępu i finansowania w ramach diagnostyki
onkologicznej, co najmniej, do badań:
 TK,
 RM,
 PET,
 medycyny nuklearnej,
 badań endoskopowych,
 badań histopatologicznych,
 posiadania procedury postępowania i organizacji udzielania
świadczeń diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego.
Świadczeniodawca realizujący świadczenia diagnostyki
onkologicznej obowiązany jest do:
 Wykonania diagnostyki onkologicznej w terminie 35 dni:
czas od dnia zapisania się na listę oczekujących do dnia uzyskania
porady początkowej rozpoczynającej wstępną diagnostykę
onkologiczną nie może przekroczyć 14 dni,
czas wykonania diagnostyki wstępnej nie może przekroczyć
14 dni,
czas wykonania diagnostyki pogłębionej nie może przekroczyć
14 dni.
 Nie może upłynąć więcej niż 7 dni od dnia zakończenia diagnostyki
wstępnej do wykonania porady początkowej rozpoczynającej
pogłębioną diagnostykę onkologiczną:
nie może upłynąć więcej niż 7 dni od dnia zapisania się na listę
oczekujących, do wykonania porady początkowej rozpoczynającej
pogłębioną diagnostykę onkologiczną nowotworu złośliwego
w innej lokalizacji niż będąca podstawą realizacji wstępnej diagnostyki
onkologicznej.
Sprawozdawanie świadczeń diagnostyki
onkologicznej
Koniecznym jest sprawozdawanie w szczególności:
 kodu rozpoznania, według klasyfikacji ICD-10, postawionego
po przeprowadzeniu odpowiednio wstępnej i pogłębionej
diagnostyki onkologicznej,
 kodów istotnych procedur medycznych, według wskazanej
przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy wersji ICD-9,
z obowiązkowym wskazaniem tych badań wymienionych
w załączniku 5c do zarządzenia, które zostały wykonane
u świadczeniobiorcy,
 daty wykonania porady początkowej, odpowiednio w ramach
wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej,
 numeru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której
mowa w art. 32a ust.1 ustawy.
Rozliczenie diagnostyki onkologicznej
 Rozliczenie wstępnej oraz pogłębionej diagnostyki
onkologicznej na podstawie danej karty diagnostyki
i leczenia onkologicznego możliwe jest
z wykorzystaniem jednego pakietu onkologicznego
wskazanego dla diagnostyki wstępnej lub pogłębionej
(załącznik nr 5c do zarządzenia).
 Warunkiem rozliczenia świadczeń pogłębionej
diagnostyki onkologicznej jest wykonanie zestawu
badań, pozwalających na określenie zaawansowania
choroby nowotworowej, zakończone:
- skierowaniem świadczeniobiorcy na leczenie
onkologiczne i wydaniem nieodpłatnie kopii
dokumentacji medycznej umożliwiającej opracowanie
zindywidualizowanego planu leczenia.
 W celu udokumentowania rozliczeń diagnostycznych
pakietów onkologicznych koniecznym jest dołączenie do
dokumentacji medycznej kopii karty DiLO.
 Jeśli w wyniku diagnostyki onkologicznej nie stwierdzono
nowotworu, świadczeniobiorca pozostawia kartę DiLO
u świadczeniodawcy, który wykonywał diagnostykę.
 Jeśli zakończono leczenie onkologiczne, świadczeniobiorca
pozostawia kartę DiLO u świadczeniodawcy, który zakończył
leczenie.
W OBU PRZYPADKACH ŚWIADCZENIODAWCA
PRZEKAZUJE KARTĘ DIOL WRAZ Z KOPIĄ
DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ
DIAGNOSTYKI ONKOLOGICZNEJ
LUB LECZENIA ONKOLOGICZNEGO
LEKARZOWI POZ
Finansowanie świadczeń diagnostyki
onkologicznej
Poziom finansowania świadczeń diagnostyki onkologicznej
ulega zwiększeniu, jeśli poziom realizacji przewyższy
ustalony poziom finansowania.
W przypadku, gdy diagnostyka onkologiczna nie została
zrealizowana w określonych terminach - poziom
finansowania diagnostyki onkologicznej wykonanej
z opóźnieniem ulega obniżeniu do 70% wartości określonej
w załączniku nr 5c do zarządzenia.
Wycena pakietów diagnostycznych
 Najwyżej wyceniony:
 diagnostyka wstępna – nowotwory klatki
piersiowej – 71 pkt,
 diagnostyka pogłębiona – nowotwory klatki
piersiowej – 189 pkt.
 Najniżej wyceniony:
 diagnostyka wstępna – chłoniaki – 18 pkt,
 diagnostyka pogłębiona – chłoniaki – 85 pkt.
Pacjent pierwszorazowy
 Definicja - świadczeniobiorca, który w ciągu ostatnich 730 dni
nie korzystał ze świadczeń w danym zakresie u danego
świadczeniodawcy.
 Świadczenia dla pacjentów pierwszorazowych realizowane
są w ramach zakresów wskazanych w kolumnie 8 do
załącznika 1 część a do zarządzenia nr 79/2014/DSOZ
Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju
ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
 Dotyczy poradni niezabiegowych.
Świadczenie wykonywane u pacjenta pierwszorazowego,
polega na kompleksowej ocenie stanu zdrowia (wywiad
lekarski, badanie fizykalne, pozyskiwanie w drodze
skierowania niezbędnych wyników badań dodatkowych,
ocenę dostępnych i zleconych wyników badań
dodatkowych), obejmuje:
 podjęcie decyzji diagnostycznej – określenie jednostki chorobowej
według klasyfikacji ICD-10 oraz
 podjęcie decyzji terapeutycznej – w tym, określenie dalszego
schematu opieki nad świadczeniobiorcą oraz
 wskazanie dalszego trybu opieki, w odniesieniu do podjętej decyzji
spośród: * dalsze leczenie w POZ, * pozostawienie w opiece
poradni specjalistycznej, * skierowanie do lekarza ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej w innej dziedzinie medycyny, * skierowanie
do szpitala albo * zakończenie leczenia specjalistycznego oraz
 przekazanie Informacji dla lekarza kierującego/POZ, zgodnie ze
wzorem określonym w załączniku nr 6 do zarządzenia oraz
 w uzasadnionych medycznie przypadkach wydanie karty
diagnostyki i leczenia onkologicznego, zgodnie z art. 32a ustawy;
Sprawozdawanie świadczeń
pierwszorazowych
 Koniecznym jest sprawozdawanie w szczególności:
 kodu rozpoznania, według klasyfikacji ICD-10, postawionego po
przeprowadzeniu odpowiednio wstępnej i pogłębionej diagnostyki
onkologicznej,
 kodów istotnych procedur medycznych, według wskazanej przez
Fundusz na dany okres sprawozdawczy wersji ICD-9,
 daty wykonania porady początkowej.
Świadczenia pierwszorazowe – rozliczanie
14. W40 5.30.00.0000040
W40 Świadczenie pierwszorazowe
1-go typu
6,0
15. W41 5.30.00.0000041
W41 Świadczenie pierwszorazowe
2-go typu
9,5
16. W42 5.30.00.0000042
W42 Świadczenie pierwszorazowe
3-go typu
15,5
17. W43 5.30.00.0000043
W43 Świadczenie pierwszorazowe
4-go typu
19,5
Finansowanie świadczeń pierwszorazowych
W przypadku, gdy decyzja diagnostyczna u pacjenta
pierwszorazowego, rozliczanego w ramach skojarzonego zakresu
świadczeń określonego
w kolumnie
8 w załączniku
nr 1a do zarządzenia, została postawiona w ciągu 42 dni
od porady początkowej i spełnione zostały pozostałe warunki,
o których mowa w zarządzeniu, wartość rozliczanego
świadczenia ulega podwyższeniu wskaźnikiem 1,1.
Świadczenie specjalistyczne receptowe
 Może być rozliczone nie częściej niż co 90 dni.
 Nie może być udzielone w odstępie krótszym niż 14 dni
od poprzedniej porady różnego typu.
 Wartość porady recepturowej - 1 pkt.
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 Wymóg posiadania gabinetu diagnostyczno-zabiegowego
w lokalizacji obowiązywać będzie od 1 stycznia 2015 roku
w następujących zakresach świadczeń:
położnictwo i ginekologia,
chirurgia ogólna,
chirurgia dziecięca,
proktologia,
chirurgia onkologiczna,
chirurgia onkologiczna dla dzieci,
ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci,
okulistyka,
okulistyka dla dzieci,
otolaryngologia,
otolaryngologia dziecięca,
chirurgia szczękowo-twarzowa,
urologia,
urologia dziecięca,
chirurgia plastyczna.
LECZENIE SZPITALNE
Podstawy prawne
 Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
niektórych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz.1138).
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października
2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1441).
 Zarządzenie nr 81/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia
05.12.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie
szpitalne.
 Zarządzenie nr 80/2014/DGL Prezesa NFZ z dnia
05.12.2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne –
chemioterapia.
Zakresy onkologiczne w leczeniu szpitalnym





















chirurgia dziecięca,
chirurgia onkologiczna,
chirurgia ogólna,
urologia,
ginekologia onkologiczna,
położnictwo i ginekologia – hospitalizacja, hospitalizacja II i III poziom referencyjny,
chirurgia plastyczna,
otorynolaryngologia,
chirurgia klatki piersiowej,
onkologia i hematologia dziecięca,
chirurgia szczękowo-twarzowa,
gastroenterologia,
ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
neurochirurgia,
hematologia,
onkologia kliniczna,
endokrynologia,
okulistyka,
choroby płuc,
radioterapia: teleradioterapia/brachyterapia,
terapia izotopowa.
Warunki realizacji pakietu onkologicznego
 Powołanie wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego.
 W skład zespołu wchodzą lekarze specjaliści w dziedzinie:
 onkologii i hematologii dziecięcej,
 hematologii,
 onkologii klinicznej,
 radioterapii lub radioterapii klinicznej,
 chirurgii onkologicznej lub ogólnej, lub innej dla danego rodzaju
lub umiejscowienia nowotworu, chirurgii dziecięcej,
 rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub
radiologii i diagnostyki obrazowej.
KONSYLIUM będzie możliwe do rozliczenia jednorazowo
w całym procesie leczenia nowotworu za 5 pkt.
Warunki realizacji pakietu onkologicznego
 Główne zadania konsylium:
 kwalifikacja pacjenta do leczenia zabiegowego, chemioterapii
lub radioterapii,
 ustalenie planu leczenia,
 ustalenie rodzajów terapii, które będą stosowane,
 wybór koordynatora leczenia,
 w konsylium będą mogły uczestniczyć także inne osoby, między
innymi: pielęgniarka, psycholog albo inny pracownik medyczny,
 konsylium jest niezbędne do rozpoczęcia leczenia,
w którym zespół specjalistów będzie konsultował wyniki badań
pacjenta i na tej podstawie zakwalifikuje go do właściwego
leczenia.
Warunki realizacji pakietu onkologicznego
 Określenie sposobu postępowania terapeutycznego i podjęcie
leczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na
udzielenie świadczenia.
 Zapewnienie udokumentowanej koordynacji, w tym dostępu do
świadczeń chemioterapii oraz radioterapii onkologicznej
i medycyny nuklearnej, w przypadku nowotworów leczonych
z wykorzystaniem medycyny nuklearnej.
 Obowiązek udokumentowania współpracy przez
świadczeniodawców niespełniających tego wymogu ze
świadczeniodawcami realizującymi świadczenia chemioterapii
i radioterapii onkologicznej w celu zapewnienia koordynacji,
w tym dostępu do świadczeń, w terminie nie dłuższym niż do
dnia 30 czerwca 2016 r.
Warunki realizacji pakietu onkologicznego

Zapewnienie w lokalizacji:
 w przypadku leczenia dzieci – oddziału o profilu
onkologia i hematologia dziecięca lub chirurgia
onkologiczna dziecięca, lub onkologia kliniczna oraz
chirurgia dziecięca;
 w przypadku nowotworów układu krwiotwórczego lub
układu chłonnego – oddziału o profilu hematologia lub
onkologia kliniczna oraz oddziału o profilu zabiegowym,
 w pozostałych przypadkach – oddziału o profilu
zabiegowym.
 Odpowiednio w trybie hospitalizacji, leczenia jednego dnia
i ambulatoryjnym stosowanie się do standardów,
wytycznych, lub zaleceń postępowania diagnostyczno terapeutycznego
w
nowotworach
złośliwych
rekomendowanych przez polskie towarzystwa naukowe
w odpowiednich dziedzinach medycyny.
Warunki realizacji pakietu onkologicznego
 Świadczeniodawca udzielający świadczeń
gwarantowanych w zakresie chemioterapii
i radioterapii onkologicznej zapewnia
zakwaterowanie albo zakwaterowanie i transport
świadczeniobiorcy z miejsca tego
zakwaterowania do miejsca udzielania
świadczeń.
Pakiet onkologiczny
 W załączniku nr 3 b do zarządzenia określone zostały
warunki wspólne dla realizacji świadczeń
w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego
w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej.
 Dla poszczególnych zakresów świadczeń określono
warunki dodatkowo wymagane dla realizacji świadczeń
onkologicznych oraz podano grupy JGP wraz
z procedurami medycznymi, które rozliczane będą
w ramach pakietu onkologicznego – załącznik nr 7.
Skierowanie
 Świadczeniobiorca posiadający kartę diagnostyki
i leczenia onkologicznego ma prawo do diagnostyki
onkologicznej bez skierowania.
•
•
•
•
Konsylium
Szpital
Ścieżka modyfikowana (do potrzeb)
Oddział szpitalny:
diagnostyka w ramach kompetencji i
umowy SZP
rozpoznanie nowotworu
(umiejscowienie, stadium)
„zielona karta” w przypadku
potwierdzenia nowotworu złośliwego
skierowanie do leczenia
•
•
ustalenie planu leczenia
skierowanie do leczenia:
o chirurgia
o radioterapia
o chemioterapia
(może być ten sam)
Chirurgia
Szpital
Chemioterapia
Radioterapia
Chemioterapia
 Katalog świadczeń podstawowych zawiera świadczenia ze zmienioną
zarządzeniem nr 89/2014/DGL Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r. punktacją
w przypadku różnych rodzajów hospitalizacji.
 Hospitalizacja:
u dorosłych w zależności od jej rodzaju pierwsze trzy dni 12 pkt hospitalizacja
hematologiczna, 10 pkt hospitalizacja onkologiczna, czwarty dzień odpowiednio
11 lub 9 pkt,
 dla dzieci pierwsze trzy dni 16 pkt, kolejne dni po 15 pkt.
 Porada ambulatoryjna związana z chemioterapią (z kompleksową realizacją
świadczeń):
 wyceniona na 3 pkt ,
 realizowana przez świadczeniodawców zapewniających dostęp do świadczeń
odpowiednio: w trybie hospitalizacji, leczenie jednego dnia lub ambulatoryjnym,
lub posiadających umowę o współpracy z ośrodkiem koordynującym,
 Porada ambulatoryjna związana z chemioterapią:
 wyceniona na 2 pkt,
 realizowana przez świadczeniodawców niespełniających powyższych
warunków.
Dokumentacja medyczna diagnostyki
onkologicznej


Świadczeniodawca
sporządzający
dokumentację
medyczną dotyczącą diagnostyki onkologicznej lub
leczenia onkologicznego ma obowiązek sporządzić
i przekazać nieodpłatnie kopię tej dokumentacji
świadczeniobiorcy posiadającemu kartę diagnostyki
i leczenia onkologicznego.
Kopia dokumentacji medycznej stanowi załącznik
do karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.
 W przypadku:
 gdy w wyniku diagnostyki onkologicznej nie stwierdzono
nowotworu złośliwego, świadczeniobiorca pozostawia
kartę
u
świadczeniodawcy,
który
wykonywał
tę diagnostykę,
 zakończenia leczenia onkologicznego, świadczeniobiorca
pozostawia kartę u świadczeniodawcy, który zakończył to
leczenie.
 Świadczeniodawca przekazuje kartę diagnostyki i leczenia
onkologicznego wraz z kopią dokumentacji medycznej
dotyczącej diagnostyki onkologicznej lub leczenia
onkologicznego lekarzowi POZ, wskazanemu przez
świadczeniobiorcę w deklaracji wyboru.
Kwota zobowiązania
 W przypadku umowy SZP lub AOS w części dotyczącej
diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego
udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia
onkologicznego, kwotę zobowiązania zmienia się,
dostosowując ją do potrzeb zdrowotnych w zakresie
diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego
i wykonania tej umowy.
Krajowy Rejestr Nowotworów
 Lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń
specjalistycznych albo świadczeń szpitalnych,
który stwierdził nowotwór złośliwy, dokonuje
zgłoszenia
Karty
Zgłoszenia
Nowotworu
Złośliwego bezpośrednio do Krajowego Rejestru
Nowotworów.
Rozliczenie świadczeń onkologicznych
W przypadku realizacji przez świadczeniodawcę
świadczeń udzielanych na podstawie karty
diagnostyki i leczenia onkologicznego,
w zakresie diagnostyki onkologicznej i leczenia
onkologicznego, kwoty zobowiązania określone
w umowie, obejmują także kwoty zobowiązania
wyodrębnione na realizację świadczeń z pakietu
onkologicznego, w zakresach określonych
w załączniku nr 3b do zarządzenia.
Telefoniczne punkty konsultacyjne
 Czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
 Pod podanymi poniżej numerami telefonów uzyskają Państwo
informacje na temat organizacji i finansowania świadczeń od 1 stycznia
2015 r.
 Olsztyn
Lecznictwo szpitalne – Pani Joanna Myszkowska, Pani Marta Balewska –
tel. 89 678 77 12.
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – Pani Sylwia Kaliszewicz, Pani
Bogusława Leszczyńska – tel. 89 678 77 11.
Podstawowa opieka zdrowotna – Pani Wioletta Kalinowska, Pani Beata
Kamienicka – tel. 89 678 77 21.
 Elbląg
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – Pani Natalia Leśniewicz –
tel. 89 678 77 53.
Podstawowa opieka zdrowotna – Pani Zofia Kwiatkowska –
tel. 89 678 77 51.
 Ełk
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – Pan Tomasz Kłos –
tel. 89 678 77 84.
Podstawowa opieka zdrowotna – Pan Karol Wojdyło - tel. 89 678 77 80.
 Pytania można zadawać za pośrednictwem
e-maila stworzonego specjalnie dla
świadczeniodawców: [email protected]
 Informacje na temat zmian technicznych
związanych z wprowadzeniem nowego obowiązku
sprawozdawczego od 1 stycznia 2015 roku, w tym
w szczególności w zakresie pakietu
onkologicznego i systemu obsługi diagnostyki
i leczenia onkologicznego uzyskają Państwo pod
numerem tel. 89 678 74 23 od Pana Daniela
Borysowa.
Dziękuję za uwagę

similar documents